Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

NüKleotitler ,NüKleik Asitler ,YapıLarı Ve Fonksiyonları

16,239 views

Published on

 • nasıl indirebiliriz
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

NüKleotitler ,NüKleik Asitler ,YapıLarı Ve Fonksiyonları

 1. 1. T.C.KOCAELİ ÜNİVERSİTESİMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİKİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ<br /><ul><li>MKM346 BiYOKiMYA
 2. 2. Nükleotitler ,Nükleik asitler ,Yapıları ve Fonksiyonları</li></ul>Hazırlayanlar : Kenan İLHAN 060221017<br />İbrahim KORKMAZ 070221031<br />Muhammed AMANKULİYEV 070221066<br />Ders Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Nurcan KAPUCU<br />Mart 2010<br />1<br />
 3. 3. İÇERİK<br />Nükleotit<br />Nükleik asitler<br />DNA<br />RNA<br />Protein Sentezi<br />
 4. 4. Nükleotit, bir fosfat, beşkarbonlubirşeker (pentoz) (DNA'dadeoksiriboz, RNA'daysariboz) vebirazotluorganikbazdanoluşanbirkimyasalbileşiktir<br />Aynizamanda Nükleotitlerçokçeşitlibiyokimyasalsüreçlerdeyeralan, düşük molekülerağırlıklı hücre içimoleküllerdir<br />
 5. 5. Nükleotidler:<br /><ul><li>Enerji metabolizmasında (ATP)
 6. 6. Hormonların yapısında
 7. 7. Koenzimlerin yapısında (NAD,FAD)
 8. 8. Nükleik asidlerin monomerik üniteleri</li></ul>Gibibazı metabolik süreçlerde anahtar görev üstlenir<br />
 9. 9. Birnükleotidinfosfatgrubudiğernükleotidinşekergrubunabağlanacakşekildenükleotidler alt altagelerek DNA veyaRNA’yıoluştururlar<br />Bütünnükleotitlerdeaynıfosforikasit (H3PO4) bulunur<br />
 10. 10. Nükleotitlerinfarklıyapıdaolmasınınsebebiyapısındakiorganikbazmoleküllerininfarklıolmasındandır.<br />Nükleotitlerinbazkısmıolan nükleobazlar pürinlervepirimidinlerolarakikiyeayrılır. Adeninveguaninbirerpürin, sitozin, timinveurasilisebirerpirimidindir.<br />
 11. 11. Nükleotidlerin oluşumları DEHİDRASYON SENTEZİ ile olur<br />-H2O<br />-H2O<br />OH<br />H<br />H<br />P<br />OH<br />ADENİN<br />OH<br />N<br />H<br />OH<br />OH<br />H<br />OH<br />O<br />H<br />OH<br />GLİKOZİT BAĞI<br />FOSFODİESTER BAĞI<br />
 12. 12. NÜKLEİK ASİTLER<br />İlk defa, İsviçreli bir biyokimyacı olan FRİEDRİCH MİESCHER 1869 yılında akyuvarlar ve balıkların sperm hücrelerinden nükleik asitleri ayırmıştır. Ayrılan bu maddelerin, o zamana kadar hücrelerde bulunduğu bilinen maddelerden çok farklı olduğunu görmüştür. Asit özelliği gösteren bu maddelerde çok miktardafosfor bulunmaktadır. Hücrenin çekirdeğinde bulundukları için bu maddelere nükleik asit adı verilmiştir<br />
 13. 13. <ul><li>Yapılarında C , H, O, Nve P vardır.
 14. 14. Organizmanın genetik bilgi deposudur.
 15. 15. Yapıtaşları nükleotidlerdir.
 16. 16. Bir nükleotid; azotlu organik bir baz, 5C‘lu şeker ve Fosfat olmak üzere üç kısımdan oluşur.
 17. 17. DNA ve RNA daki zincirlerin nükleotid sayıları, nükleotid sıraları ve nükleotid çeşitleri farklıdır.
 18. 18. Bu dizilişe genetik şifre denir.</li></li></ul><li>Nükleikasitler<br />Bütüncanlıhücrelerdevevirüslerdebulunannükleotitdenoluşmuşpolimerlerdir. <br />En yaygınnükleikasitler (DNA) ve (RNA)'dır. <br />İnsankromozomlarınıoluşturan DNA milyonlarcanükleotittenoluşur. <br />Başlıcaişlevigenetikbilgiaktarımıveyönetimisağlamaktır, <br />Bazı RNA türlerikatalizörolarakdaişlevgörürler.<br />
 19. 19. İşlevleri<br />Nükleikasitlerinhücrede, bilgidepolamaveaktarımındaönemlibirroloynarlar. Bazlarınbirbiriylehidrojenbağıkurmaözelliği, DNA'nınkendiniikilemesi, DNA'dakibilgininRNA'yakopyalanması (transkripsiyon) vediğerönemlihücreselsüreçlerdekullanılır.<br />
 20. 20. Nükleik asitlerin reaksiyonları<br /><ul><li>DNA’nın nükleotid dizisi, organizmanın protein moleküllerinin tümünün sentezinde bilgi kaynağıdır
 21. 21. DNA molekülü, sakladığı genetik bilgilerin sonraki nesillere aktarılması için kendi kopyasını oluşturur (replikasyon).
 22. 22. Bir protein molekülüne ait olarak DNA’da saklanan genetik bilgiler, önce bir RNA molekülünün sentezi suretiyle kopyalanır veya yazılır (transkripsiyon).
 23. 23. Transkripsiyonla RNA’ya kopyalanmış olan genetik bilgiler daha sonra okunarak bir protein molekülü haline çevrilir(translasyon).
 24. 24. Transkripsiyon ve translasyon olaylarının toplamı gen ifadesi (gen ekspresyonu) olarak adlandırılır.</li></li></ul><li>DNA<br />Deoksiribonükleikasit (DNA), tümorganizmalarvebazıvirüslerincanlılıkişlevlerivebiyolojikgelişmeleriiçingerekliolangenetiktalimatlarıtaşıyanbirnükleikasittir. DNA'nınbaşlıcarolübilgininuzunsürelisaklanmasıdır. Protein ve RNA gibihücrenindiğerbileşenlerinininşasıiçingerekliolanbilgileriiçermesindendolayı DNA birkalıpveyareçeteyebenzetilir. Bu genetikbilgileriiçeren DNA parçalarıgenolarakadlandırılır.<br />
 25. 25. ÖZELLİKLERİ<br />1. Çift iplik<br />2. Zayıf Hidrojen bağ<br />3. A=T , G≡C<br />4. Sarmal yapı<br />5. Kendinieşleme<br />A<br />T<br />G<br />C<br />A<br />T<br />6. A+G = T+C<br />(pürin)=(pirimidin)<br />7. DNA polimerazveligazenzimleri<br />
 26. 26. Nükleotitolarakadlandırılanbirimlerdenoluşanbirpolimerdir. Örneğin, en büyükinsankromozomuyaklaşık220 milyonbazçiftiuzunluğundadır. <br />
 27. 27. Hidrojenbağları<br />A=T , G≡C<br />YüksekorandaGC'liuzunDNA'larıniplikçikleribirbirinedahasıkıbağlıdır, AToranıyüksekkısasarmallarıniplikçikleriisebirbiriyledahazayıfetkileşirler.<br />
 28. 28. DNA replikasyonu<br />DNA molekülününikileşmesinde, sarmalınkollarınıbirbirinebağlayanzayıfhidrojenbağlarıfermuargibiaçılır; her ikikolda, eşlerindenayrılanpürinvepirimidinuçlarınıaçıktabırakır. DNA'nınikilisarmalıbirbirindenayrıldığızaman, kuralolarakAdeningrubuTimingrubuyla, GuaningrubuysaSitozingrbuylabirleşerekyerlerinialırlar. <br />
 29. 29. Diğerleriuymadıklarıiçingeriçevrilirler. Yineaynışekilde, eskizincirdekiAdeninlerTiminlerle, SitozinlerGuaningruplarıylaikilisırayıtamamlamakiçinbirleşirler. Bütünnükleotitlereşlendiğindeise, yenizinciroluşturulmuş, DNA kendinieşlemiştir. Kopyalananyeni DNA iplikleritamamenaynıdır, ancaknadirençoğalmadakihatalarnedeniylekopyalamamükemmelolmaz (mutasyon).<br />
 30. 30. Bakteriler ile yapılan deneylerde normal azot(N14) taşıyan bakteriler ağır azot (N15) içeren besi ortamında bırakıldığında<br />3 kez ardarda bölünmeye izin verilmiş ve deney sonunda oluşan bakterilerin % 25’ i azot açısından melez olduğu gözlenmiştir.<br />Budeney replikasyon için gerekli olan nükleotidlerin stoplazmadan karşılandığının kanıtıdır.<br />N14<br />1.Böl<br />N15<br />2.Böl<br />3.Böl<br />
 31. 31. RNA<br />Ribonükleikasitveya RNA birnükleikasittir, nükleotitlerdenoluşanbirpolimerdir. Her nükleotitbirazotlubaz, birribozşekervebirfosfattanoluşur. RNA, DNA'dantaşınangenetikbilgininproteineçevirisi (translasyon) ileilişkiliçeşitlisüreçlerdeyeralır. RNA tiplerindenolanmRNA, DNA'dakibilgiyi protein sentezyeriolanribozomlarataşır, rRNAribozomun en önemlikısımlarınıoluşturur, tRNAise protein sentezindekullanılmaküzerekullanılacakaminoasitlerintaşınmasındagereklidir. <br />
 32. 32. ÖZELLİKLERİ<br />1.Tek zincir.Kendini eşleyemez<br />2.% 10 Çekirdekte % 90 <br />Sitoplazmadadır<br />3.üççeşittir<br />4. Hücredeki oranı <br />rRNA >tRNA>mRNA<br />5.İşlevsel olarak <br />mRNA> tRNA> rRNA<br />A<br />U<br />C<br />G<br />
 33. 33. PROTEİN SENTEZİ<br />
 34. 34.
 35. 35.
 36. 36.
 37. 37.
 38. 38.
 39. 39.
 40. 40.
 41. 41.
 42. 42.
 43. 43.
 44. 44.
 45. 45.
 46. 46.
 47. 47.
 48. 48.
 49. 49.
 50. 50.
 51. 51.
 52. 52. KAYNAKLAR<br />Öztürk,E.,Biyokimya Ders Notları,1.Baskı,Ankara,2002<br />Bennett, T.P., Friden E., Modern Topics in Biochemistry, Ankara,Milli Eğitim Bakanlığı,1973<br />Gazanfer,B., Biyokimya,Ankara,Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi,1978<br />Tübitak,Dna’dan Proteinlere,13.03.2010, http://www.biltek.tubitak.gov.tr/bilgipaket/gen/index.html<br />
 53. 53. TEŞEKKÜRLER!!!<br />

×