Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ujian Bulanan Mei 2013

2,312 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Ujian Bulanan Mei 2013

  1. 1. Hak Milik Terpeliharahttp://muhammadhedhir.blogspot.com/3759/1 ©2013 Hak Cipta Terpelihara [ Lihat sebelahSULITSULIT 3759/13759/1LukisanKejuruteraanMei 20131 hours.SEKOLAH MENENGAH TEKNIK KUALA KANGSAR_______________________________________________________UJIAN BULANAN MEI 2013LUKISAN KEJURUTERAANTINGKATAN 41 JAMJANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHUDO NOT OPEN THIS QUESTION PAPER UNTIL TO DO SONama : ………………………………………………..………………….. Tingkatan : ……………………- Jawab semua soalan.- Kertas soalan ini mengandungi 5 halaman bercetak termasuk muka hadapan.- Soalan terdiri daripada Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C.- Markah akan diberikan berdasarkan jawapan yang betul dan kefahaman konsep.- Pastikan nama dan tingkatan ditulis pada kertas soalan ini.Untuk Kegunaan PemeriksaSoalan Markah Penuh Markah Soalan Markah Penuh Markah1 1 4 52 3 5 123 4 6 20Jumlah Markah Jumlah MarkahMarkah Keseluruhan 35______________________________________________________________________________
  2. 2. Hak Milik Terpeliharahttp://muhammadhedhir.blogspot.com/3759/1 ©2013 Hak Cipta Terpelihara [ Lihat sebelahSULITArahan : Jawab semua soalan di Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C di dalam kertassoalan ini.[BAHAGIAN A - SOALAN OBJEKTIF]1. Yang manakah antara berikut merupakan takrifan Lukisan Terbantu Komputer?[1 markah]A. Lukisan Terbantu Komputer atau lebih dikenali sebagai ‘Computer AidedManufacturing (CAM).B. Merupakan satu perisian komputer yang menyumbang kepada penghasilanlukisan kejuruteraan.C. Perisian CAD dan perkakasan komputer akan menjalankan arahan-arahan yangdiberikan.D. Lukisan Terbantu Komputer merupakan satu sistem yang menjadi pilihan utamapereka fesyen.
  3. 3. Hak Milik Terpeliharahttp://muhammadhedhir.blogspot.com/3759/1 ©2013 Hak Cipta Terpelihara [ Lihat sebelahSULIT[BAHAGIAN B - SOALAN SUBJEKTIF]2. Terangkan apakah fungsi Modify untuk perisian AutoCAD yang telah dipelajari.[3 markah]________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. Selesaikan langkah-langkah penggunaan perintah Osnap bagi perisian AutoCAD berikut.[4 markah](a) _________________ Bertangen pada bulatan, garisan dan lengkok.Center (b) __________________________________________Perpendicular (c) __________________________________________(d) _________________ Pertengahan entiti garisan atau lengkok.4. Susun semula langkah-langkah Perintah Kendalian Fail Lukisan AutoCAD yangdiberikan seperti di dalam Rajah 4. [5 markah]LimitsQsaveNewOpenQuit/Exit/EndRajah 4Langkah 1 - ___________________Langkah 2 - ___________________Langkah 3 - ___________________Langkah 4 - ___________________Langkah 5 - ___________________
  4. 4. Hak Milik Terpeliharahttp://muhammadhedhir.blogspot.com/3759/1 ©2013 Hak Cipta Terpelihara [ Lihat sebelahSULIT5. Nyatakan kelebihan Sistem Terbantu Komputer (CAD) dan kekurangan menggunakankaedah konvensional. [12 markah]Sistem Terbantu Komputer (CAD) Kaedah Konvensional1._________________________________________________________________________________________2. ________________________________________________________________________________________3._________________________________________________________________________________________1._________________________________________________________________________________________2. ________________________________________________________________________________________3._________________________________________________________________________________________
  5. 5. Hak Milik Terpeliharahttp://muhammadhedhir.blogspot.com/3759/1 ©2013 Hak Cipta Terpelihara [ Lihat sebelahSULIT[BAHAGIAN C - SOALAN ESEI]6. Terdapat tiga perintah perisian AutoCAD yang telah dipelajari iaitu Drawing, Modify danOsnap. Buktikan dengan contoh-contoh berkenaan Aplikasi AutoCAD dalammenghasilkan rajah satah yang mudah berdasarkan perintah perisian yang telah dipelajari.[20 markah]________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________KERTAS SOALAN TAMAT
  6. 6. Hak Milik Terpeliharahttp://muhammadhedhir.blogspot.com/3759/1 ©2013 Hak Cipta Terpelihara [ Lihat sebelahSULITSKEMA JAWAPAN[BAHAGIAN A - SOALAN OBJEKTIF]1. Takrifan Lukisan Terbantu Komputer adalah seperti berikut : [1 markah]A. Lukisan Terbantu Komputer atau lebih dikenali sebagai ‘Computer AidedManufacturing (CAM).B. Merupakan satu perisian komputer yang menyumbang kepada penghasilanlukisan kejuruteraan.C. Perisian CAD dan perkakasan komputer akan menjalankan arahan-arahan yangdiberikan.D. Lukisan Terbantu Komputer merupakan satu sistem yang menjadi pilihan utamapereka fesyen.
  7. 7. Hak Milik Terpeliharahttp://muhammadhedhir.blogspot.com/3759/1 ©2013 Hak Cipta Terpelihara [ Lihat sebelahSULIT[BAHAGIAN B - SOALAN SUBJEKTIF]2. Terangkan apakah fungsi tolbar Modify untuk perisian AutoCAD yang telah dipelajaribeserta dua contoh yang sesuai. [3 markah]Tolbar Modify menyediakan ikon-ikon perintah untuk melukis objek baru danmenyunting lukisan sedia ada. Ianya terdiri daripada dua kegunaan umum iaituErase dan juga Trim.3. Selesaikan langkah-langkah penggunaan perintah Osnap bagi perisian AutoCAD berikut.[4 markah]Tangen Bertangen pada bulatan, garisan dan lengkok.Center Pusat bulatan atau lengkok.Perpendicular Serenjang kepada garisan.Mid Pertengahan entiti garisan atau lengkok.4. Susun semula langkah-langkah Perintah Kendalian Fail Lukisan AutoCAD yangdiberikan seperti di dalam Rajah 4. [5 markah]1. New2. Open3. Limits4. Qsave5. Quit/Exit/End
  8. 8. Hak Milik Terpeliharahttp://muhammadhedhir.blogspot.com/3759/1 ©2013 Hak Cipta Terpelihara [ Lihat sebelahSULIT5. Berikan kelebihan Sistem Terbantu Komputer (CAD) dan kekurangan kaedahkonvensional. [12 markah](1 jawapan bersamaan 2 markah)Sistem Terbantu Komputer (CAD) Kaedah Konvensional Kerja menyunting danmengubahsuai lukisan bolehdilakukan dengan mudah dancepat. Boleh dicetak berulang kalimenggunakan pemplot(plotter). Lebih kemas dan tepat. Perkakas hanya perantikomputer sahaja. Lukisan kerja boleh diplotdengan cepat dalam pelbagaiskala dan berwarna. Jenis kertas senang dipilihmengikut keperluan dankehendak. Hasil kerja lukisan bolehdisimpan dalam peranti storanseperyi cakera keras,cakeraliut atau cakera padat(CD), pen-drive atau thumb-drive dan sebagainya. Perkakas yang banyak contohseperti jangka lukis, setsquare dan sebagainya. Tidak boleh dicetak berulangkali kerana lukisan dihasilkanhanyalah satu lukisan sahaja. Kurang kemas dan tepat. Terhad kepada satu warnadan plot bergantung kepadakecekapan individu. Kekemasan bergantungkepada kemahiran individuyang berbeza-beza. Penggunaan saiz kertasbergantung kepada lukisanyang dilukis pada awal. Penyimpanan tidak selamatkerana ianya memerlukanruang yang luas untukmenyimpan lukisan.
  9. 9. Hak Milik Terpeliharahttp://muhammadhedhir.blogspot.com/3759/1 ©2013 Hak Cipta Terpelihara [ Lihat sebelahSULIT[BAHAGIAN C - SOALAN ESEI]6. Terdapat tiga perintah perisian AutoCAD yang telah dipelajari iaitu Drawing, Modify danOsnap. Buktikan dengan contoh-contoh berkenaan Aplikasi AutoCAD dalammenghasilkan rajah satah yang mudah berdasarkan perintah perisian yang telah dipelajari.[20 markah]Mestilah di jawab di dalam bentuk esei.Perintah perisian umum AUTOCADA. Drawingi. Line - Membuat garisan melintang atau menegak. [2 markah]ii. Circle – Membuat bulatan. [2 markah]iii. Erase – Membuang kompenan. [2 markah]iv. Oops – Membuat lengkungan. [1 markah]v. Arc – Membuat kompenan berajah ‘arc’. [1 markah]B. Modifyi. Erase – Membuang kompenan atau lukisan. [2 markah]ii. Trim – Membuang sebahagian daripada kompenan yang dilukis.[2 markah]C. Osnapi. Tangen – Mengenal kedudukan tangen pada rajah yang dilukis.[2 markah]ii. Center – Mengenal kedudukan titik tengah pada rajah yang dilukis.[2 markah]iii. Perpendicular – Mengenal kedudukan garisan yang sama pada rajahyang dilukis.[2 markah]iv. Mid – Mengenal kedudukan titik tengah pada rajah yang dilukis.[2 markah]SKEMA JAWAPAN TAMAT

×