Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pentaksiran Matematik

746 views

Published on

apa itu pentaksiran dan kaedah yang digunakan

Published in: Education
 • Be the first to comment

Pentaksiran Matematik

 1. 1. PENTAKSIRAN MATEMATIK DI SEKOLAH
 2. 2. Prinsip Pentaksiran • Dalam pentaksiran terdapat beberapa prinsip yang perlu dipatuhi iaitu: Kumpulan yang ditaksir iaitu golongan pelajar. Kumpulan yang menaksir iaitu para pentadbir termasuklah guru-guru. Instrumen seperti ujian bulanan, kuiz dan sebagainya. Skor Respons.
 3. 3. PENTAKSIRAN (GURU)
 4. 4. PEranan GURU • Mengesan perkembangan, kebolehan, kemajuan dan pencapaian murid. Bagaimana?
 5. 5. Menentukan hasil pembelajaran yang hendak dinilai. Merancang dan membina instrumen penilaian. Melaksanakan penilaian. Merekodkan hasil penilaian. Menganalisis maklumat penilaian. Melapor dan membuat tindakan susulan.
 6. 6. Menjadi pemudahcara. Membuat pemerhatian. Mendapatkan maklumat. Memberi maklum balas.
 7. 7. KESEDIAAN GURU • Mempelbagaikan strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran. • Merancang variasi penyampaian. • Mengaitkan pembelajaran dengan persekitaran. • Menukar konsep sukar kepada mudah. • Menggunakan bahan bantu mengajar yang berkesan.
 8. 8. Mengubahsuai strategi pengajaran. Meningkatkan pencapaian. Meningkatkan keyakinan murid untuk belajar. Memperbaiki kemahiran/masalah murid dalam pembelajaran.
 9. 9. Skor Pentaksiran Sekolah
 10. 10. Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM) Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) Pihak Sekolah Proses Pengurusan Penskoran Pentaksiran
 11. 11. Borang Skor Individu
 12. 12. Senarai Semak Skor Pentaksiran
 13. 13. Apa Itu Evidens Bahan bukti i) Evidens murid ii) Evidens bahan Perlu diurus secara sistematik Mengikut keputusan Jawatankuasa PBS
 14. 14. EVIDENS MURID i) Keupayaan sebenar murid ii) Dinilai melalui perlakuan dan lisan. EVIDENS BAHAN i) Bahan atau produk yang dihasilkan oleh murid ii) Dilakukan secara individu atau berkumpulan. Evidens
 15. 15. Tempoh Penyimpanan Evidens Tempoh penyimpanan evidens produk ialah enam bulan selepas keputusan Peperiksaan Menengah Rendah (PMR) diumumkan. Tempoh penyerahan evidens produk kepada calon pula evidens tersebut perlu dipulangkan dalam masa 30 hari selepas tempoh penyimpanan tamat. Evidens produk calon yang berpindah hendaklah disimpan di sekolah asal jika telah selesai sepenuhnya
 16. 16. INSTRUMEN PENTAKSIRAN
 17. 17. Apa Itu Instrumen Pentaksiran? • Alat untuk menghasilkan eviden, tidak semestinya bertulis. • Tidak semestinya mengandungi banyak item. • Ada instrumen dihasilkan untuk mendapatkan maklumat tentang keupayaan kognitif murid dan ada juga dihasilkan untuk mendapatkan maklumat tentang aspek sahsiah, moral dan sosial murid.
 18. 18. Ciri-Ciri Instrumen Pentaksiran KESAHAN KEBOLEHPERCAYAAN KEOBJEKTIFAN KEBOLEHTADBIRAN KEMUDAHTAFSIRAN
 19. 19. KESAHAN • Menurut Naapie Mat (2006), kesahan merupakan satu konsep pengukuran yang merujuk sejauh mana ketepatan atau kesahihan sesuatu alat ujian. • Kesahan ujian melibatkan dua perkara iaitu relevan dan cakupan.
 20. 20. KEBOLEHPERCAYAAN • Menurut R. Jeyagobi & S. Subramaniam (2007), kebolehpercayaan sesuatu ujian merujuk kepada pencapaian calon adalah tekal apabila mengambil ujian itu beberapa kali. • Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kebolehpercayaan skor ujian iaitu emosi, tempat ujian, suasana persekitaran, dan kesihatan. • Kebolehpercayaan skor sesuatu ujian dapat dipertingkatkan dengan menyediakan bilangan soalan yang berpatutan. Dengan ini, calon benar-benar dapat diuji dengan cara yang boleh dipercayai.
 21. 21. KEOBJEKTIFAN • Menurut R. Jeyagobi & S. Subramaniam (2007), Keobjektifan sesuatu ujian merujuk kepada ketepatan seseorang memeriksa jawapan calon. • Sesuatu ujian dikatakan mempunyai ciri keobjektifan yang tinggi sekiranya pemeriksa memberi markah mengikut skim pemarkahan yang ditentukan.
 22. 22. KEBOLEHTADBIRAN • Menurut R. Jeyagobi & S. Subramaniam (2007) lagi, kebolehtadbiran sesuatu ujian merujuk sejauh mana kelicinan proses pengujian dapat dilaksanakan di dalam bilik atau dewan peperiksaan. • Kelicinan kebolehtadbiran sesuatu ujian merangkumi aspek- aspek penyediaan bilik peperiksaan, masa yang singkat, ujian dimulakan tepat pada masa, arahan yang jelas, pengawasan yang rapi dan pengutipan skrip jawapan yang terurus. • Selain itu, bilangan soalan yang disediakan mestilah berpatutan dengan masa yang diperuntukkan agar calon dapat menjawap semua soalan-soalan tersebut dalam masa yang ditetapkan.
 23. 23. KEBOLEHTAFSIRAN • Menurut R. Jeyagobi & S. Subramaniam (2007) lagi, kebolehtafsiran sesuatu ujian dapat merujuk kepada setakat mana hasil pencapaian calon dapat ditafsir dengan cara yang boleh memberi maklumat yang jelas mengikut objektif penilaian. • Hasil penilaian daripada proses tafsiran, dapat memberi gambaran jelas mengenai pencapaian dan kedudukan calon, kekuatan dan kelemahan calon, kesesuaian strategi pengajaran dan pembelajaran (P&P), kesesuaian item ujian dan pencapai objektif P&P di dalam kelas. • Oleh yang demikian, adalah amat penting markah pencapaian calon dikumpul dan ditafsir dengan tepat dan jelas dalam bentuk angka statistik, jadual dan graf supaya kebolehtafsirannya tinggi.
 24. 24. Standard Kerja Kualiti Pembelajaran Memotivasi Murid PdP berkesan KEPENTINGAN PENTAKSIRAN
 25. 25. KESAN PENTAKSIRAN KEPADA MURID Menilai diri sendiri Meningkatkan pencapaian Murid diberi perhatian Meningkatkan keyakinan
 26. 26. KESAN PENTAKSIRAN KEPADA GURU Pdp sesuai dan berkesan Meningkatkan keprihatinan Meningkatkan pengetahuan psikologi Mewujudkan hubungan positif
 27. 27. Kesan Negatif Guru bersikap membandingkan Tekanan Murid Merosakkan cita-cita murid Tidak bermakna
 28. 28. Cadangan Membaiki kualiti PdP Memastikan pentaksiran selaras & sesuai Peluang murid menilai hasil kerja & aktif Bekerjasama dengan ahli profesional pendidikan dan ibu bapa
 29. 29. ISU Pentaksiran berasaskan peperiksaan Bias dalam penilaian
 30. 30. 1) Pentaksiran berasaskan peperiksaan • Isu pengajaran dan pembelajaran berdasarkan peperiksaan boleh dibincangkan melalui dua keadaan:  Pertama- bentuk soalan peperiksaan kebiasaannya dilatih dalam bilik darjah Guru hanya tertumpu kepada kandungan mata pelajaran matematik dalam sukatan pelajaran yang disediakan
 31. 31. Bias dalam pentaksiran
 32. 32. Hambleton, Ronald dan Janne (1995), Bias adalah kewujudan kriteria-kriteria tertentu dalam memberi kesan yang berbeza terhadap pencapaian individu dengan kebolehan yang sama dari kumpulan, etnik, jantina, budaya dan agama yang berbeza Dorans dan Holland (1993), Jika sesuatu item itu berfungsi berbeza kepada sesuatu kumpulan yang lain, ia secara terangan adalah bias The American Heritage Dictionary Kecenderungan atau kecondongan yang menghalang penilaian yang adil. Ketidakadilan yang wujud dalam penilaian terhadap sesuatu
 33. 33. Punca Kewujudan Bias Dalam Penilaian Item soalan ujian Penilaian melalui pemerhatian Penilaian secara lisan Penilaian melalui tulisan
 34. 34. Penilaian yang tidak berkualiti Motivasi pelajar menurun Mewujudkan ketegangan antara pelajar Keburukan Bias
 35. 35. Item soalan ujian • Perlu bijak dan teliti dalam memilih item soalan ujian Penilaian • mengguna kan borang penilaian yang standard • Mengulan g penilaian Personal • Guru perlu memandan g semua pelajar sama • Sayang sama rata
 36. 36. KESIMPULAN • Kesimpulannya, pentaksiran adalah satu proses yang penting dalam dunia pendidikan amnya. Dengan adanya penaksiran, pihak sekolah dan ibu bapa dapat melihat tahap kebolehan, kekuatan dan kelemahan para pelajar • Guru haruslah teliti dalam menjalankan penaksiran terhadap pelajar bagi memastikan tiada pelajar yang akan tercicir dalam pembelajaran. • Penaksiran yang berkualiti akan dapat menyumbangkan kepada pembentukan pelajar yang berkualiti dan berkemahiran dari semua aspek.

×