Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Guru Kurang Realistik

450 views

Published on

Perbincangan berkenaan guru kurang realistik

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Guru Kurang Realistik

 1. 1. Jurang Pencapaian Matematik Murid Sekolah Rendah Atau Sekolah Menengah
 2. 2. Realistik Umum 1971 2003 1987 Definisi
 3. 3. • Bersifat atau menunjukkan keadaan yang sebenarnya (Dewan Bahasa dan Pustaka,2012)
 4. 4. “Matematik mesti dikaitkan dengan realiti dan perlu melihat matematik sebagai aktiviti kemanusiaan”
 5. 5. “ Proses pengembangan konsep-konsep dan idea-idea matematik bermula dari dunia nyata dan akhirnya dikembalikan kepada alam nyata”.
 6. 6. • Perkataan ‘realiti’ bukan sahaja merujuk kepada kehidupan sebenar tetapi juga merujuk kepada situasi permasalahan yang sebenar kepada pelajar. • Pelajar boleh membina dan mengaplikasikan matematik kepada masalah yang memberikan kesan kepada mereka.
 7. 7. • Guru kurang berhubung dengan kenyataan atau menunjukkan keadaan sebenarnya • Guru kurang memberikan pendedahan kepada pelajar
 8. 8. FAKTOR 3. Kurang persediaan 2.Jangkaan guru 4.Pendekatan tidak sesuai 1. Kurang pengeta- huan
 9. 9. Guru bukan opsyen Kurang analisis kandungan setiap topik Lemah konsep matematik
 10. 10. ‘What teacher believe, what students achieve’ Sistem pengaliran Pengaliran tersembunyi Pengaliran bergred (grading) Pengaliran berset (setting)
 11. 11. Kurang persediaan Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian.  Merancang kaedah, strategi dan teknik. Menurut Mok S.S (2002) , persediaan mengajar mempunyai 3 komponen penting iaitu persediaan, penyampaian dan penutup.
 12. 12. Isi kandungan dan bahan pengajaran • Laporan Penilaian Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) yang dilakukan oleh para pensyarah maktab- maktab perguruan di Malaysia mendapati sebilangan besar guru-guru tetap dan kekal mengamalkan gaya pengajaran sehala iaitu “chalk and talk”.
 13. 13. Segelintir guru veteran tidak suka dengan perubahan kerana bagi mereka kaedah menggunakan papan hitam ini merupakan kaedah yang terbaik. Generasi kini, lebih gemarkan kaedah pembelajaran yang menarik.
 14. 14. Pendekatan yang digunakan Kamus Dewan (1998) Pendekatan merupakan cara atau langkah-langkah yang diambil bagi memulakan dan melaksanakan sesuatu tugas.
 15. 15. • Kaedah pengajaran adalah merupakan satu proses guru mengajar di mana ia merangkumi cara dan strategi yang digunakan untuk mengajar.
 16. 16. • Penggunaan kaedah pembelajaran berpusatkan guru sedangkan pendekatan yang disarankan adalah pendekatan berpusatkan pelajar sejajar dengan NCTM(2000) menyatakan pengajaran yang berkesan memerlukan persekitaran yang kondusif, menggalakkan pelajar berfikir, menyoal dan menyelesaikan masalah.
 17. 17. Pelajar tidak mampu berfikir pada aras yang lebih tinggi Pelajar kurang aktif di dalam kelas Pelajar akan gagal dalam peperiksaan
 18. 18. Pelajar juga tidak mampu berfikir pada aras yang lebih tinggi seperti dalam hasil pembelajaran kognitif iaitu: a) Mengetahui/Mengingati b) Memahami c) Menggunakan d) Menganalisis e) Mensinstesis f) Menilai Pelajar kurang kreatif dan inovatif
 19. 19. Tidak mempunyai inisiatif belajar Tidak boleh menentukan objektif pembelajaran diri sendiri Tidak aktivis dan reflektif
 20. 20. Tidak memahami apa yang telah di ajar oleh guru Tertekan dengan cara pengajaran guru Tahap pencapaian pelajar akan merundum
 21. 21. Pembelajaran Bermakna Definisi Teori Pembelajaran Ausubel Komponen Kelebihan Pembelajaran bermakna juga adalah satu proses pembelajaran yang mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dimiliki seseorang yang sedang melalui proses pembelajaran.
 22. 22. pembelajaran bermakna (meaningful learning) pembelajaran menghafal (rote learning). Merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Struktur kognitif ialah fakta-fakta, konsep-konsep, dan generalisasi- generalisasi yang telah dipelajari sebelumnya.
 23. 23. Komponen Utama Pembelajaran Bermakna Pengetahuan sedia ada pelajar penggunaan bahan atau strategi pembelajaran yang betul kesanggupan pelajar untuk melibatkan diri secara aktif Proses belajar tidak sekadar menghafal tetapi menghubungkan konsep-konsep untuk menghasilkan pemahaman yang utuh, sehingga konsep yang dipelajari akan difahami secara baik dan tidak mudah dilupakan
 24. 24. Teori Ausubel ada menekan dua perkara dalam pembelajaran bermakna : Model Pembelajaran Ekspositori Penyusunan awal
 25. 25. Informasi yang dipelajari secara bermakna lebih lama dapat diingat. Informasi yang dipelajari secara bermakna memudahkan proses belajar berikutnya untuk subtopik pelajaran yang sama. Informasi yang dipelajari secara bermakna mempermudah belajar hal-hal yang sama walaupun telah terjadi lupa. Kebaikan dari pembelajaran bermakna menurut Ausubel dalam Dahar (1989) :
 26. 26. Pembelajaran secara tradisional Pelajar bosan Berpusatkan guru Komunikasi sehala Chalk & talk Spoon feeding Ceramah

×