Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Swedish 01

234 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Swedish 01

 1. 1. n [],, : ! : : yv lfp Ilpllv $m*iô,tdt JyIr"Sâ vet, aft det inte finns nâgon gud ftirutom Altâh..." (SûrahMuhammad: l9) Av Shaykh-ul-Islâm MuhammadbinAbdil-Wahhâb - (d. 1206H rahimahullâhu ta,âlâ)
 2. 2. De Tre Grunderna Av Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin Abdil-Wahhâb (rahmihuilàh)I Allâhs Namn, den Barmhàrtige,den Nâdige.Du skall veta, mâ Allâh vara dig nâdig, att vi ârftirpliktigade atllara oss Sra frâgor:Den fiirsta: Kunskap, och det âr kânnedom om Allâh,kânnedom om Hans profet och kânnedom om denIslâmiska Religion med dessbevis.Den andra: Att man handlarenligt den.Den tredje: Att man kallar till den.Den {ârde: Att man har tâlamod med de svârighetermandâ kommer att môta.Beviset iir Hans (taâlâ) Yttrande:"Vid tiden! Mânniskan ftirbereder helt visst sin egenundergâng, utom de som tror och lever râttskaffens livoch râder varandra sanningen och râder varandratâlamod"(al-Asr: l-3) -l-
 3. 3. îash-Shâfi (rahimahullâhu taâlâ) sade:"Om Allâh inte hade uppenbarat nâgot annat bevis tillSina skapelser utom detta Kapitel, hade det varittillrâckligt ftir dem."al-Bukhârî (rahimahullâhu ta âlâ) sade,"Kapitel: Kunskap kommer fôre tal och handling. Bevisetiir Hans (taâlâ) Yttrande,"Ha kunskap om att det inte finns nâgon vârd dyrkanutom Allah och be om fiirlâtelse fiir dina synder."(Muhammad 472191 alltsâ med kunskap fôre tal och handling."::.t.tt"Du skall veta, mâ Allâh vara dig nâdig, att det ârobligatoriskt ftir varje Muslimsk man och kvinna, att hakunskap om dessatre frâgor och handla enligt dem:Den ftirsta: Att Allâh skapade oss, gav oss uppehâlleochHan har inte lâmnat oss utan syfte, utan Han skickade ettsândebud oss och den som lyder honom. trâder in i till -7-
 4. 4. Paradiset,och den som inte lyder honom, trâder in i Elden. Beviset âr Hans (taâlâ) yttrande, "Vi har sânt ett sândebud till er, som skall vittna mot er, liksom Vi sânde ett sândebud tiil Farao. Men Faraosatte sig upp mot sândebudet och Vi straffade honommed ett fruktansvârt straff." (al-Muzzammil: l5_16)Den andra: Att Allâh inte accepteraratt nâgon annandyrkas vid Hans sida; varken en Honom nâÀtâende iinseleller en av Honom sândprofet. Beviset iir Hans (ta,âlâiYttrande:"Sannerligen hôr alla Moskéer till Allâh, sâ anropadârftir ingen vid Allâhs sida!" (al-Jinn:lg)Den tredje: Att fôr den som lyder sândebudet och endastdyrkar Allâh, âr det inte tillâtet att sôka vânskapmed desom motsâttersig Allâh och Hans sândebud, âven om devore derasnârmasteanhôriga.Beviset âr Hans (ta.âlâ)Yttrande,"Du kan inte finna sâdana mânniskor som tror pâAllâh och den yttersta dagen och samtidigt sôkervânskap med dem som trotsar Allâh och Hanssândebud - inte ens de vore deras fâder, eller derassôner, eller deras brôder eller deras slâktingar. De âr -3-
 5. 5. de i vars ùjârtan Han har skrivit in tron och som Hanhar stârkt med Sin Àûfr (bevis, ljus och vâgledning)och dem skall Han liira till lustgârdar, vattnade avbâckar, dâr de skall liirbti till evig tid. Allâh âr nôidmed dem och de âr nôjda med Honom. De âr Allâhsparti och Allâhs parti skall det sannerligen gâ vâl i (at-Mujâdlah: 22)::":.."Du skall veta, mâ Allâh vâgleda dig till att lyda Honom,att al-Hanîfiyyah iir Ibrâhîms religion och vâg; att duendast dyrkar Allâh och uppriktigt tillâgnar Honomreligionen. Med detta har Allâh befallt alla mânniskor ochHan skapade dem for detta syfte, precis som Han (taâlâ)sade,"Jag har skapat Jinn och mânniskorna enbart ftir attde skall dyrka Mig." (adh-Dhâriyât 5l: 56)Det stôrsta som Allâh befallt âr Tawhîd, som âr attsârskilja Allâh i dyrkan. Det stôrsta som Han fôrbjudit ârShirk; som iir att tillbe (dyrka) nâgon annanân Honom vid -4-
 6. 6. Hans sida. Beviset tir Hans (taâlâ) yttrande,"Dyrka Allâh och sâtt ingenting vid Hans sida., (an-Nisâ4:36)Sâ om det sâgs till dig: Vilka iir de tre grunderna som ârobligatoriska fôr varje miinniska att ha kânnedom om?skall du sâga: !ânaren skall ha kânnedom om sin Herre,sin religion och sin profet Muhammad (sallâ Allâhualayhi wa sallam).De Tre GrundemaDen fôrsta grunden - Kânnedom om HenenSâ om det sâgstill dig: Vem âr din Herre?skall du sâga:Min Hene âr Allâh, Han som har gert mig och resten avskapelsernanâring med Sin Vàlsignelse och Godhet.Detâr Honom jag dyrkar och jag har ingen annan som Jagdyrkar utom Honom. Beviset âr Hans (taâlâ) yttrande,"Lov och pris tillkommer Allâh, vârldarnas Herre."(al-Fâtihah l: 2) -5-
 7. 7. Allting utom Allâh iir en del av skapelsenoch jag iir en delav denna skapelse.Sâ om det sàgstill dig: Hur ktinner du till din Hene? skalldu sâga: Genom Hans Tecken och skapelser. Frân HansTecken iir natten, dagen, solen och mânen. Och frân Hansskapelser tir de sju himlarna och de sju jordarna och detsom finns i dem och det som finns mellan dem. Beviset iirHans (taâlâ) Yttrande,"Bland Hans tecken âr natten och dagen, solen ochmânen. Fall inte ned pâ ert ansikte inftir solen, inteheller infiir mànen, utan fall ned i tillbedjan inliirAllâh som har skapat dem - om det âr Honom ni villdyrka." (Fussillat 41237)Och âven Hans (taâlâ) Yttrande,"Er Herre âr fiirvisso Allâh som skapade himlarna ochjorden under sex dagar, dârefter reste Han Sig ôverTronen. Han làter natten svepa dagen - den ena fiiljerden andra i snabb liiljd. Sol, mâne och stjârnor lyderHans bud. Sannerligen âr skapelsen Hans och -6-
 8. 8. befallningen tillkommer Honom. Vâlsignad vare Allâh,vârldarnas Herre! " (al-Arâf 7:54)Herren iir den ende som dyrkas i sanning. Beviset iir Hans(taâlâ) Yttrande,"Mânniskor! Tillbe er Herre, som har skapat er ochdem som levde ftire er - sâ att ni mâ frukta [Honoml.Han som har skapat jorden som en viloplats ftir er ochrest himlen som ett valv och lâtit vatten strômma frânskyn och dârmed frambringat frukter fiir erftirsôrjning. Sâtt dârfiir inte medgudar vid Allâhssida, dâ ni vet." (al-Baqarah 2:21-22)Ibn Kathîr (rahimahullâhutaâlâ) sade,"Dessaobjekts Skapareiir Den som har râtt att dyrkas."Nâgra av de typer av dyrkan som Allâh har befallt âr t exIslâm, Îmân och lhsân. Dârmed âven Duâ, Khawf, Rajâ,Tawakkul, Raghbah, Rahbah, Khushû, Khashyah,Inâbah, Istiânah, Istiâdhah, Istighâthah, Dhabh, Nadhroch andra utôver dessa, bland de typer av dyrkan somAllâh har befallt. Alla dessa tillkommer endast Allâh.
 9. 9. Beviset iir Hans (taâlâ).Yurande,"Alla moskéer hôr till Allâh, sâ anropa dâr{iir ingenvid sidan av AIIâh!" (al-Jinn 72:18)Den som tillâgnar och riktar nâgra av dessa till nâgonannan iin Allâh, âr en Mushrik och en Kâfir. Beviset iirHans (taâlâ) Yttrande,"Den som vid sidan av Allâh âkallar en annan gudom- fïir vars (existens) han saknar bevis - skall stâ tillsvars enbart inftir sin Herre. Det skall inte gâ dem vâlsom ftirnekar sanningen!" (al-Muminûn 23:117)I hadîthen (betrâffande Duâ),Duâ iir dyrkans stomme."Beviset (ftir Duâ) iir Hans (taâlâ) Yttrande:"Er Herre sâger: "Be till Mig, sâ skall Jag besvara er.De som hâller sig ftir goda ftir att tjâna Mig skall gâmed bôjt huvud in i Helvetet." (Ghâfir 40:60)Bevis ftir Khawf âr Hans (taâlâ) Yttrande. -8-
 10. 10. "Ni skall inte frukta dem - frukta Mig, om ni âr Imrântroende!" (Âl 3:175)Bevis ftir Rajâ iir Hans (taâlâ) Yttrande:"Lât var och en som med hopp ser fram mot môtetmed sin Herre, leva ett gott och râttskaffens liv ochinte gôra nâgon delaktig av den dyrkan som han âgnarsin Herre!" (at-Kahf: 110)Bevis ftir Tawakkul iir Hans (taâlâ) yttrande:"Och lita till Allâh, om ni âr sanna troende!" (al-Mâidah:23)Och Hans Yttrande:"Och den som litar till Allâh behôver inget annat[stôd]." (at-Talâq 65:3)Bevis {tir Raghbah,Rahbah och Khushû àr Hans (taâlâ)Yttrande:"De tâvlade om att gora gott och anropade Oss medhopp och fruktan och visade Oss stor ôdmjukhet och -9-
 11. 11. undergivenhet." (al-Anbiyâ : 90)Bevis for Khashyah iir Hans (taâlâ) Yttrande: -"Ni skall inte frukta dem frukta Mig." (al-Mâidah5:3)Bevis ftir Inâbah iir Hans (taâlâ) Yttrande:"Vând âter titt Allah och underkasta er Honom." (azZumar:54)Bevis ftir Istiânah iir Hans (taâlâ) Yttrande:"Dig dyrkar vi och Dig anropar vi om hjâIp." (alFâtihah 1:5)Och i en hadîth:"Om du ber om hjâlp be dâ Allah o hjâIp."Bevis for Istiâdhah iir Hans (taâlâ) Yttrande:"Sâg: "Jag sôker skydd hos mânniskornas Herre.""(an-Nâs 114: 1)Bevis ftjr Istighâthah âr Hans (taâlâ) Yttrande: -10-
 12. 12. "Ni bad er Herre om hjâlp och Han bônhôrde er." (al- Anfâl:9) Bevis ftir Dhabh iir Hans (taâlâ) yttrande: "Sâg: "Min bôn och all min andakt, mitt liv och min dôd tillhôr Allâh, vârldarnas Herre, Han som inte harnâgon vid Sin sida; tiil detta har jag kallats och jag ârden fiirste av dem som har underkastat sig." (al_Anâm 62162-1631Och fran Sunnahn:"Allâh ftirbannar den som slaktar fôr nâgon annans skulliin Allâhs."Bevis ltir Nadhr ?irHans (taâlâ) yttrande:"De som stâr fast vid sina lôften och som bâvar fiir den skrâcken skall ôverskugga ailt." (al-rnsân 76:7):::atDen andra grunden - Kânnedom om Den IslamiskaR e l i g i o n e n e dd e s sb e v i s m -l l-
 13. 13. Det innebiir att man underkastar sig Allâh med Tawhîd,underkuvar sig Honom med lydnad och undviker ochavsviir sig frân Shirk och dess folk. Detta bestâr av trenivâer: Islâm, Îmân och lhsân. Varje nivâ har pelare.Islâms grundpelare âr fem: Trosbekânnelsen det inteattfinns nâgon viird dyrkan utom Allâh och att Muhammadiir Allâhs siindebud,att ftjrrâtta bônen, betala allmosan,fastaRamadhânoch vallfiird till Allâhs Heliga Hus.Bevis fiir trosbekÊinnelsen Hans (taâlâ) Yttrande: Èir"AIIâh vittnar - och (sâ gôr) ânglarna och de som harkunskap - att det inte finns nâgon vârd dyrkan utomHan, Upprâtthâllaren av râttvisa och jâmnvikt; ingenannan âr vârd dyrkan ân Allah, den Allsmâktige, den ImrânVise." (Âl 3:18)Dess betydelse iir att det inte finns nâgon som dyrkas isanning utom Allâh. "Det finns ingen vârd dyrkan"fornekar av allt utom Allah Allâh. "Ijtom Allâh"faststâller att dyrkan endast tillkommer Allâh. Han haringen vid sin sida i Sin dyrkan, precis som Han inte harnâgon vid sin sida i Sitt Herravâlde. Fôrklaringen som -12-
 14. 14. tydliggôr detta, iir Hans (taâlâ) Yttrande:"Ibrâhîm talade till sin fader och sitt folk och sade:"Jag avsvâr mig allt ansvar ftir er dyrkan (av falskagudar), ftirutom Honom som har skapat mig, och Hanskall leda mig pâ râtt vâg! Och dessa ord yttrade hanftir att de skulle bevaras bland hans efterkommande,sâ att de skall finna vâgen tillbaka." (az-Zal<hruf43:26-28)Och Hans (taâlâ) Yttrande:"Sâg: "Bokens folk! Lât oss samlas kring en regel,gemensam ftir oss och ftir er - att vi inte skall dyrkanâgon utom Allâh och inte sâtta nâgot vid Allâhs sidaoch inte erkânna andra mânniskor som vâra herraroch beskyddare i Atlâhs stâlle." Och sâg, om devânder er ryggen: "Vittna dâ, att vi âr muslimer.rl Imrân(Âl 3:64)Bevis fôr trosbekânnelsenatt Muhammad âr Allâhssândebud, Allâhs (taâlâ) Yrtrande: âr"Ett sândebudhar nu kommit till er. ur era egna led. -13-
 15. 15. Tanken att ni kan drabbas av strafftynger hans sinne, allahans omsorger gâller er. Han ômmar ffir de troende, fiJlav ktirlek." (atTawbah: 128)Trosbekiinnelsen att Muhammad âr Allâhs siindebudbetyder att man lyder honom i det han befallde, bekrâftardet han underrâttade om, undviker det som han forbjôdoch ftirhindrade och att Allâh endast dyrkas pâ det sâttsom han foreskrev.Bevis ftir bônen, allmosegivandet och florklaring avTawhîd, iir Hans (taâlâ) Yttrande:"Men inga andra pâbud gavs dem ân att dyrka Allâhmed ren och uppriktig tro, och att forrâtta bônen ochatt hjâlpa de behôvande. Detta âr den sanna tron." (al-Bayyinah 98:5)Bevis ftir fastan 2irHans (taâlâ) Yttrande:"Troende! Det âr en plikt fiir er att fasta, liksom detvâr en plikt fïir dem som levde fiire er - sâ att ni màfrukta." (al-Baqarah 2: 183) -t4-
 16. 16. Bevis ftir vallftirden ÈirHans (taâlâ) Yttrande:"Vallfârden till Huset âr en plikt gentemot Allâh fiirvar och en som har môjlighet atf genomfïira den. Ochden som begâr otro (skall veta att) Allâh âr Sig Sjâlvnog och inte behôver Sin skapelse." (Âl Imrân3:97)Den andra nivân âr:Îmân. Den omfattasav drygt sjuttio nivâer. Den hôgstanivËrniir yttrandet "Det finns ingen vàrd dyrkan utomAllâh" medan desslâgstatir att man avlâgsnarnâgotskadligt frân vâgen.Àven skygghetâr en nivà ur îmân.Dess grundpelare âr sex: Att du tror pâ Allâh, Hansiinglar, Hans bôcker, Hans sândebud, den yttersta Dagenoch den gudomliga ltirutbestâmmelsen, dess godhet ochdessondska.Bevis Itir dessasex grundpelare, Hans (taâlâ) yttrande: âr"Fromheten bestâr inte i att ni vânder era ansiktenmot ôster eller vâster. Sann fromhet âger den som trorpâ Allâh och den Yttersta dagen, ânglarna, boken ochprofeterna." (al-Baqarah 2:177) -r5-
 17. 17. Bevis for ftirutbestiimmelsen iir Hans (taâlâ) Yttrande:"Vi har skapat allt med ftirutbestâmmelse." (al-Qamar 54249Den tredje nivân:Ihsân. Den har cndast en grundpelare och den tir "Att dudyrkar Allâh som om du ser Honom. Fôr âven om du inteser Honom, sâ ser Han sannerligendig". Beviset âr Hans(taâlâ) Yttrande:"Allâh âr med dem som fruktar och som gôr det godaoch det râtta." (an-Nahl 16:128)"Och lita till den Allsmâktige, den Barmhârtige, somser dig nâr du reser dig, och nâr du âr (hos dem) ochde faller ned pâ sina ansikten i tillbedjan. Han âr Densom hôr allt, vet allt." (ash-Shuarâ 42218-220Hans (taâlâ) Yttrande:"Vilken frâga din uppmârksamhet ân riktas mot ochvad ni ân lâser ur Qurânen och vilket arbete ni ânâgnar era krafter ât - âr Vi vittne till allt dâ ni griper -16-
 18. 18. er an med det." (Yûnus 10:61) Beviset fran Sunnah iir Jibrîl,s vâlkÈinda hadîth som rapporteras av Umar bin al_Khattâb (radhiyâ Allâhu anh), som sade: "Medan vi satt hos Allâhs siindebud(sallâ Allâhu alayhiwa sallam) en dag, kom en man till oss med mycket vitaklâder och ett mycket svart har. Det syntes inga tecken pâhonom att han var resande, och ingen av oss kânde igenhonom. Han sattesig hos profeten (sallâ Allâhu .alayhi wasallam) och placerade sina knân intill hans kniin och hanlade sina handflator pâ hans lâr. Han sade, "Muhammad,underrâttamig om Islâm!" Allâhs sàindebud (sallâ Allâhualayhi ,Islâm wa sallam) sade, iir att du vittnar att det intefinns nâgon vzird dyrkan utom Allâh och att Muhammadâr Allâhs siindebud, att du fôrrâttar bônen, betalarallmosan. fastar Ramadhân och vallilirdar till Huset(Kabah) om du har môjlighet att genomfôra det. Hansade. "Du har talat sanning." Vi blev fôrvânade ôver atthan frâgade honom och sedan bekrâftade att han talatsanning.Han sade, "Underrâttamig om îmân." Han sade,"Att du tror pâ Allâh, Hans ânglar, Hans bôcker. Hans -17-
 19. 19. sândebud, den Yttersta Dagen och fiirutbestiimmelsen,dess godhet och ondska." Han sade, "Du har talatsanning." Han sade, "Underrâtta mig om Ihsân." Han sade"Att du dyrkar Allâh som om du ser Honom. Fôr âven omdu inte ser Honom, sâ ser han sannerligen dig." Han sade,"Underrâtta mig om Den Yttersta Stunden." Han sade,"Den som tir tillfràgad om den, vet inte mer iin den somfrâgar." Han sade, "Underrâtta mig om dess tecken." Hansade, "Att tjiinarinnan ftider sin hârskarinna, och att du serde barfota, nakna och utfattiga fârherdarna tâvla i attbygga hôga byggnader." Han (Umar) sade, "Sedan gickhan och vi {tirblev sittande en lâng stund. Dârefter sadehan, "[Jmar! Vet du vem den frâgande var?" Jag sade,"Allâh och Hans siindebud vet bâttre." Han sade, "Det varJibrîl som kom till er fôr att liira er er religion."Den tredje grunden - Kiinnedom om er profet Muhammad alayhi(sallâ Allâhu wa sallam) Abdillâh Abdil-MutallibHan iir Muhammad bin bin binHâshim. Hâshim iir frân stammen Quraysh, Quraysh âr -18-
 20. 20. frân arabema och araberna iir frân Ismâîls, Ibrâhîm al-Khalîls son, avkomma - mâ de hôgsta vâlsignelsenochfreden vara med honom och med viir profet. Han blevsextiotre âr gammal, varav furtio fôre profetkallet, ochtjugotre ar som profet och siindebud. Han blev profet med(Versen) "Lâs!" och siindebud med (Kapitlet) "Deninsvepte". Hans hemstad var Makkah och Allâh skickadehonom fiir att varna ftir Shirk och fiir att kalla till Tawhîd.Beviset iir Hans (taâlâ) Yttrande:"Du som sveper in dig! Res dig och varnaf Och prisadin Herres majestât! Och rena ditt hjârta! Och flyfrân all hednisk smitta! (Nâr du ger) ge inte fiir att fânâgot tillbaka! Och ha tâlamod och fiirdrag fdr dinHerres skull!" (al-Muddaththir 74: l-7)Betydelsenav "Res dig och vama!" âr att han skulle varnafôr Shirk och kalla till Tawhîd. "Och prisa din Herresmajestât!" iir att han ftirhiirligade och lovprisade Honomgenom Tawhîd, "Och rena ditt tùârta!,iir att du renar dinahandlingar fran Shirk, "Och fly frân all hednisk smitta!"Hednisk smitta âr avgudar. Att man liimnar den, innebâratt man undviker den och att man avsvâr sig frân den och -19-
 21. 21. dess folk. Detta genomftlrde han i tio ar med att kalla tillTawhîd. Efter tio (ar) togs han upp till himlen och de femdagliga bônerna âlades honom. I tre ar ftinâttade hanbônen i Makkah och blev diirefter beordrad att emigreratill Madînah.Emigration fran ett otroget land till Islâmiskt land iir âlagddenna Ummah och kommer sâ att fôrbli fram tills att DenYttersta Stunden trâder in. Beviset âr Hans (taâlâ)Yttrande:"Nâr ânglarna samlar in (sjâlarna frân) dem somânnu i dôdsôgonblicket begâr orâtt mot sig sjâlvaskall de frâga: "Hur var er belâgenhet?" Och dâ desvarar: "Pâ jorden var vi svaga och ftirtryckta", skallde (ânglarna) sâga: "Var inte Allâhs jord vid nog sâatt ni kunde emigrera pâ den?" Helvetet skall bli dessa(mânniskors) sista hemvist - ett i sanning elândigt slut!Till dem skall inte râknas de svaga och fiirtryckta -mân, kvinnor och barn - som inte kunde bryta uppoch som var osâkra om vâgenl ftir dem finns hoppetom Allahs ftirlâtelse - Allah utplânar och ftirlâter -20-
 22. 22. mycken synd.r {an-Nisâ : 97-99)al-Baghawî (rahimahullâhu taâlâ) sade:"Anledningen till att denna Vers uppenbarades, var deMuslimer i Makkah som inte hade emigrerat, sâ Allâhtilltalade dem i trons namn."Bevis fiir Hijrah frân Sururah,âr hans (sallâ Allâhu alayhiwa sallam) yttrande:"Hijrah kommer inte att upphôra fôrrân Tawbah upphôr.Och Tawbah kommer inte att upphôra fôrrân solen gârupp fran vâster."Efter att han hade slagit sig ner i Madînah, âladeshan dçôvriga Islâmiska foreskrifterna,som givandet av allmosa,fastan, vallfârden, bôneutrop, Jihâd, att beordra det godaoch fôrbjuda det onda, och resten av de Islâmiskafiireskrifterna. Detta genomfôrde han i tio âr. Dârefter doghan men hans religion finns kvar - mâ Allâhs vâlsignelseoch fred vara med honom.Detta âr hans religion. Det finns inget gott, fôrutom ailhan visade det ftir Ummahn, och det finns insen ondska. -2t-
 23. 23. ftirutom att han varnade Ummahn ftir den. Det goda somhan visade var Tawhîd och allting annat som Allâh âlskaroch iir nôjd med. Och det onda som han varnade ftir iirShirk och allting annat som Allâh hatar och ftirkastar.Allâh siinde honom till alla miinniskor och Allâh âladealla skapelser - Jinn och miinniskan - att lyda honom.Beviset iir Hans (taâlâ) Yttrande:"Sâg: "Mânniskor! Jag âr Allâhs sândebud, (utsând)till er alla."" (al-Arâft 158)Med honom fullbordade Allâh relieionen. Beviset iir Hans(taâlâ) Yttrande:"Denna dag har Jag fullbordat er religion och skânkter Min vâlsignelse i fullaste mâtt. Jag har beslutat attIslam ska v^ra er religion." (al-Mâidah 5:3) alayhiBevis ftir hans (sallâ Allâhu wa sallam) dôd {irHans (taâlâ) Yttrande:"Du skall dô, och de skall dô. Och till sist, pâUppstândelsens dag, skall tvisten mellan er avgôras -))-
 24. 24. inftir er Herre." (az-Zumar 39:30_31) Efter att mËinniskorna har dôtt, kommer de att uppstà. Beviset iir Hans (taâlâ) yttrande: "Av denna fiord) har Vi skapat er och till den lâter Vi er vânda tillbaka och ur den skall Vi fâ ut er ânnu en gâng." (Ta Ha 20:55)Och Hans (taâJà) yfrrande,"Allâh har lâtit er vâxa upp som plantor ur jorden.Dârefter skall Han lâta er âterlïirenas med den ochHan skall âter igen frambringa er (ur den).,, (Nûh7lzl7-18)Efter Uppstandelsenkommer de stâ ansvariga och belônasi enlighet med sina gârningar. Beviset lir Hans (ta,âlâ)Yttrande,"Allt det som himlarna rymmer och allt det somjorden bâr tilthôr Allâh; Han kommer att straffa demsom gôr ont i enlighet med deras handlingar ochbelôna dem som gôr gott med det hôgsta goda., (an_ -23-
 25. 25. Najm 53:31)Den som ftirnekar Uppstândelsenhar gjort sig skyldig tillKufr. Beviset iir Hans (taâlâ) Yttrande,"De som liirnekar sanningen pâstâr att de inte skalluppvâckas frân de dôda. Sâg: Vid min Herre! Heltvisst skall ni âteruppvâckas och dâ skall ni fâ veta vadni har giort. Detta âr lâtt ftir Allah.r (at-Taghâbûn6427)Allâh skickade alla sândebud som budbrirare av gladanyheter och som varnare. Beviset âr Hans (taâlâ)Yttrande,"Sândebud som ftirde med sig ett glatt budskap omhopp och varnande ord, ftir att mânniskorna, efter (attha hôrt) sândebuden, inte skall kunna ursâkta sig infiirAllâh. Allâh âr Allsmâktig, Vis." (an-Nisâ4:165)Allâh har skickat siindebud till alla folk, fràn Nûh tillMuhammad, ftir att befalla dem till att dyrka endast Allâhoch for att ftirbjuda dem att dyrka Tâghût. Beviset âirHans(taâlâ) Yttrande, -24-
 26. 26. "Till varje samfund har Vi lâtit ett sândebud komma(fiir att liirkunna): "Dyrka Allâh och hâll er borta frândet Tâghût!"" (an-Nahl l6:36)Allâh har âlagt alla tjânare att fôrneka Tâghùt och attistàllettro pâ Allâh. Ibn-ul-Qay1,im (rahimahullâhu taâiâ)sade,"Tâghût âr den som tjânaren ôlerskrider sina grânserfôr,vare sig det âr en som dyrkas,fôljs eller l-vds."Det finns mânga Tawâghît.De fem stôrstaâr: l Iblîs, mâ Allâh fôrbannahonom. 2. Den som dyrkasoch âr nôjd med det. 3. Den som kallar folket till att dyrka honom. 4. Den som pâstàrsig innehakunskapom det osvnliga. 5. Den som dômer med nàgot annat ân med det som Allâh har uppenbarat.Beviset âr Hans (taâlâ) Yttrande. -25-
 27. 27. "Tvâng skall inte ftirekomma i trosfrâgor. Vad som ârrâtt handlande âr nu klart skilt frân fel och synd. Densom ftirnekar Tâghût och som tror pâ Allâh, harsannerligen vunnit ett sâkert fàste som aldrig ger vika.Affâh hôr allt, vet allt." (al-Baqarah 2:256)Detta âr betydelsenav "Det finns ingen vârd dyrkan utomAllâh". I en hadîth nâmns det."lslâm àr huvudangelâgenheten, bônen âr dess pelare ochJihâdpâ Allâhs Vâg âr desshôgstatopp."Allâh vet bâttre och mâ Allâhs frid och vâlsignelsevilaôver Muhammad,hans familj och hans fôlieslagare. -26-

×