Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

01 Inleiding

1,343 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

01 Inleiding

 1. 1. Omgaan met informatie 1 - ICT Inleiding
 2. 2. Overzicht <ul><li>Afspraken </li></ul><ul><li>Doel van OMI-ICT </li></ul><ul><li>Inhoud van OMI-ICT 1 </li></ul><ul><li>KaHonet </li></ul><ul><li>KaHomail </li></ul><ul><li>Toledo </li></ul><ul><li>ECTS-fiches </li></ul><ul><li>Bidoc </li></ul><ul><li>Stageprogramma </li></ul>
 3. 3. Afspraken <ul><li>Computergebruik op KaHo </li></ul><ul><ul><li>Login en wachtwoord </li></ul></ul><ul><ul><li>KaHo-mail voor schoolzaken </li></ul></ul><ul><ul><li>Computerproblemen melden </li></ul></ul><ul><ul><li>Niet eten en drinken </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen software installeren </li></ul></ul><ul><ul><li>Persoonlijke map voor schoolzaken (300MB) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mediatheek-website </li></ul></ul><ul><ul><li>Gratis gebruik van internet voor schoolzaken </li></ul></ul><ul><ul><li>Schade melden </li></ul></ul>
 4. 4. Afspraken <ul><li>Lessen Omgaan met informatie 1 </li></ul><ul><ul><li>Kom naar de les </li></ul></ul><ul><ul><li>Kom op tijd naar de les </li></ul></ul><ul><ul><li>Leg problemen op tijd voor </li></ul></ul><ul><ul><li>Raadpleeg Toledo regelmatig </li></ul></ul><ul><ul><li>Zelfstandig werk  Rustige werksfeer </li></ul></ul><ul><ul><li>Uitleg  Stilte en aandacht </li></ul></ul><ul><ul><li>Iedere les dezelfde computer </li></ul></ul>
 5. 5. Doel van OMI-ICT <ul><li>ICT efficiënt gebruiken als leerkracht </li></ul><ul><li>ICT creatief gebruiken met leerlingen </li></ul><ul><li>Plezier beleven aan het gebruik van ICT in een educatieve context </li></ul>
 6. 6. Inhoud van OMI-ICT 1 (1/2) <ul><li>Basisvaardigheden besturingssysteem </li></ul><ul><li>Word </li></ul><ul><ul><li>Basisvaardigheden </li></ul></ul><ul><ul><li>Tekstopmaak </li></ul></ul><ul><ul><li>Tabs </li></ul></ul><ul><ul><li>Alineaopmaak </li></ul></ul><ul><ul><li>Paginaopmaak </li></ul></ul><ul><ul><li>Afbeeldingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Tabellen </li></ul></ul>
 7. 7. Inhoud van OMI-ICT 1 (2/2) <ul><li>WEB 2.0 </li></ul><ul><ul><li>Kennismaking </li></ul></ul><ul><ul><li>Toepassingen </li></ul></ul><ul><li>Maatschappelijk-ethische aspecten </li></ul><ul><li>Beeldbewerking </li></ul><ul><ul><li>Picasa (foto’s bewerken en opslaan) </li></ul></ul><ul><ul><li>Inkscape (tekenen en combineren) </li></ul></ul>
 8. 8. KaHonet <ul><li>Inloggen </li></ul><ul><ul><li>KaHo e-mailadres </li></ul></ul><ul><ul><li>Eigen wachtwoord na activatie </li></ul></ul><ul><li>Mijn documenten of K-schijf </li></ul><ul><li>W-schijf </li></ul>
 9. 9. KaHo-mail <ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Webmail: http://webmail.kahosl.be </li></ul><ul><li>@kahosl.be niet nodig </li></ul><ul><li>Aan:  Controle KaHo-adressen </li></ul><ul><li>Pop-mail mogelijk (Outlook e.d.) </li></ul>
 10. 10. Toledo <ul><li>Leerplatform </li></ul><ul><li>Toetsen en Leren Doeltreffend Ondersteunen </li></ul><ul><li>Informatie OO’s en communities </li></ul><ul><li>Van op iedere internet-computer </li></ul><ul><li>http://toledo.kahosl.be </li></ul><ul><li>Handleiding </li></ul>
 11. 11. ECTS-fiches <ul><li>http://ects.kahosl.be </li></ul><ul><li>2007-2008 </li></ul><ul><li>KaHo Sint-Lieven </li></ul><ul><li>Bachelor in onderwijs: lager onderwijs </li></ul><ul><li>1eBA lager onderwijs </li></ul><ul><li>Opleidingsonderdeel </li></ul>
 12. 12. Bidoc <ul><li>Online catalogussysteem bibliotheek </li></ul><ul><li>http://bidoc.kahosl.be </li></ul><ul><li>Zoek in: Campus Waas </li></ul><ul><li>Boek van Mediatheek Waas? </li></ul><ul><li>Boek aanwezig in Mediatheek Waas? </li></ul><ul><li>Meer info: bibliothecarissen </li></ul>
 13. 13. Stageprogramma <ul><li>Stagelessen + beoordelingen ingeven, bewerken, raadplegen, sorteren </li></ul><ul><li>Via Toledo ( stage ) </li></ul><ul><li>Menu </li></ul><ul><li>Wachtwoord </li></ul><ul><li>Stageles </li></ul><ul><li>Stagelessen afdrukken </li></ul>

×