Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Görsel okuryazarlık

3,394 views

Published on

 • Be the first to comment

Görsel okuryazarlık

 1. 1. Görsel OkuryazarlıkTemel Görsel Elemanlar
 2. 2. .NOKTATuğçe KARATAŞ
 3. 3. John Debes (1968-1961): İnsanın görerek ve diğeralgılama deneyimleriyle bütünleştirerek geliştirebileceği birgrup görme yetisidir.
 4. 4. Ausburn (1978): Başkalarıyla iletişim kurmak içingörselleri anlama ve kullanmayı sağlayan becerilertopluluğu olarak tanımlamıştır.
 5. 5. Görsel Okuryazarlık•Görsel mesajlardan anlam üretebilme•Bilinçli mesajlar oluşturabilme becerisi
 6. 6. Görsel Okuryazarlığın Önemi• Doğal ya da yapay her şeyin ayrımını yapar•Onları yorumlayabilir
 7. 7. TEMEL GÖRSEL ELEMANLAR NOKTA
 8. 8. • Hayatımızın dönüm noktası• En takdir edilecek noktası• Dikkat edilecek en önemli nokta• Kırılma noktası• Tüm doğruların buluştuğu nokta
 9. 9. • Başlangıç noktası• Güne başlama noktası• Son noktayı görmelisin• Patlama noktası
 10. 10. TEŞEKKÜRLER…
 11. 11. - - - ÇİZGİ - - -İlknur EREN
 12. 12. Çizgi Nedir? Çizgi, iki noktayı birbirinebağladığımızda oluşan elemandır. Bütün kompozisyonların temel elemanı çizgidir.
 13. 13. • Basit ama güçlü bir görsel araçtır. • Bir noktanın verilen doğrultudaki uzantısı• Noktanın aralıksız hareketinden doğan kavram • Mesafenin derinlik ve genişliğine gitmeden, uzunluk yönünde giden noktalar bütünlüğüdür.
 14. 14. Çizginin uzunluğu olmasına rağmen, eni yoktur.Durağan olan noktaya karşılık çizgi hareketi,dolayısıyla görsel olarak yönü ifade eder. The Scream, Edvard Munch,1895
 15. 15. Tasarım elemanları arasında çizgi önemli bir yer tutar.Çünkü diğer elemanları•birleştirme•bağlama•çevreleme•kesiştirme görevlerini yerine getirir.
 16. 16. Çizgi şekli tanımlar ve biz objeleri, şekillerle tanırız.Fotoğrafta yer alan objelerin ifadesi çizgilerlegerçekleştirilir. Biçimlerin çizgiler ile ifadesi Reklam, New York Times,1998
 17. 17. Uzunluğun enine göre daha baskın olması, bellidoğrultuda yeterli sayıda tekrar eden elemanlar,uzunluk-en orantısı, hatları, devamlılık derecesinialgılama şekli çizginin karakterini belirler. Çizgisel etki Ağaç Dalları, Janet Lucroy
 18. 18. Çizgisel olarak ifade ettiğimiz elemanların;•ölçüsü (ince, kalın, kısa, uzun)•türü (eğrisel, doğrusal, keskin, zikzak) Çizgi varyasyonları
 19. 19. • yönü (yatay, düşey, diyagonal) Yatay çizgiler
 20. 20. Düşey çizgiler
 21. 21. Diyagonal (çapraz) çizgiler
 22. 22. • konumu (kompozisyondaki yeri)• karakteri (verdiği duygusal izlenim)şeklinde özellikleri vardır. Çizginin yönü, görsel kompozisyondaki rolünü belirler. Dikey çizgiler denge durumunu, yatay çizgiler durgunluğu ifade eder. Diyagonal çizgiler ise dinamizm ve derinlik hissi verir.
 23. 23. Çizginin karakterini iki yönde inceleyebiliriz:* Çizginin biçimi yönünden* Çizginin konumu yönünden
 24. 24. Çizginin biçimi yönünden karakteri; Bir doğru, bir dalgalı eğri ve bir kırık çizgi ele alalım. Bunlarınbir an yazı gibi okunduğunu varsayıp okumaya çalışırsak; doğru,sürekli ve kesintisiz okunur. Dalgalı eğride de hareket kesintisizdirfakat tekdüze değildir. Kırık çizgi de ise okuma göz için daha yorucuve uzundur.
 25. 25. Çizginin konumu yönünden karakteri; Aynı çizgileri eğik ya da düşey olarak sunarsak farklıetkiler elde ederiz.•Yatay bir doğrunun karakteri hareketsizlik ve statikliktir.•Düşey konumda doğru ise özellikle dinamiktir.
 26. 26. • Eğik doğru, eğim derecesine göre hareketsizlik ve dinamizm arasında bir karakteri içerir.• Dalgalı eğri düzgün ve yatay ise statik, düzensiz ve yatay ise dinamiktir.
 27. 27. Çizginin Görevleri• Bir alanı bölmek ya da sınırlamak. Şekilleri ve biçimleri belirlemek. Üç boyutlu formları ifade etmek.
 28. 28. • Bir düşünce veya değerin sembolünü oluşturmak.• Bir konunun konturlarını oluşturmak.
 29. 29. • Gözü belli bir yöne yönlendirmek.
 30. 30. • Tarama tekniği ile biçimlerin dokularını ve değerlerini vermek.
 31. 31. • Çizgiler çoğu zaman da insan duygularını ifade etmek için kullanılırlar. Çizgi hareketi duygusal izleri iletebilecek kuvvete sahiptir.
 32. 32. Çizginin karakteristik ifadeleri
 33. 33. • Tasarımda çizginin, temsil ettiği fikri anlatma görevi vardır. Bütün biçimlerin oluşumunda yer alır. Kütlesel olarak kullanıldıklarında çizgi niteliği arka planda kalır. Yüzeyleri oluşturmaya, tanımlamaya başlar. Biçimleri niteleyen çizgiler
 34. 34. Çizgiler Hayatımızın Neresinde _?
 35. 35. Druidler, Ogham olarak adlandırılan, aşşagıdan yukarı okunan çizgi alfabesi
 36. 36. Teşekkürler …
 37. 37. ŞEKİLİlknur ORDU
 38. 38. ŞEKİL• İki boyutlu bir yüzeyde,• aynı renk, ton ve dokuya sahip• herhangi bir kontürle çevrelerinden ayrılmış alanlardır.
 39. 39. ŞEKİL• bulutlar kare• yapraklar üçgen• yıldızlar yamuk
 40. 40. • Köşe, kenar ve yüzey birleşimleri ile biçimlerin oluşmasını sağlarlar.• Renk,ton,ebat,hacim,ağırlık ile yön,pozisyon gibi farklı özellikler ile birbirlerinden ayrılırlar.
 41. 41. • Socrates ve Platon geometri öğretmek için görsel imgelerden yararlanmışlardır.
 42. 42. • Farklı şekiller bir araya gelerek anlamlı bir bütün oluşturabilir.
 43. 43. • Şekiller bizlere kişinin duygular hakkında ve çizimlerine bakarak da kişiliği hakkında ip uçları verebilir.
 44. 44. • Şekilleri okurken temel aldıkları geometrik birimlerden yola çıkarak daha basit biçimlere ayırmaya yöneliriz.
 45. 45. • Şekiller bir cismin sadece kenar çizgileri ile siluet oluşturabilirler.
 46. 46. • Mimari çizimlerde görülen karmaşık yapıları da meydana getirebilirler.
 47. 47. • Çevrede yardımlarıyla gidip geldiğimiz tabelalar, haritalar ve resimler üzerindeki göstergeleri okuyabiliriz.
 48. 48. • Şekiller çeşitli öyküler anlatırlar, evrenseldirler ve kültürel sınırların da ötesinde anlaşılabilir olgulardır.
 49. 49. Şekil- Zemin İlişkisi• Şekil - zemin ilişkisinde üç esas vardır:• 1- Genellikle zemin daha basit olur ve şekilden daha geniş bir yer kaplar.• 2- Şekil ve zemin anlatımları arasındaki güç farkı ve diğer belirtiler nedeniyle şekil anlatımı ya zemine bitişik ya da zeminden önde görülür.• 3- Uzaysal ya da üç boyutlu olarak etki yapabilen zeminler güçlü şekil anlatımlarının arkasında yine iki boyutlu etki yaparlar.
 50. 50. • Dikkatin yoğunlaştığı noktaya göre şekil ve zemin değişir
 51. 51. BİÇİMNURİYE ÇELİK
 52. 52. BİÇİM Bir nesnenin görme ya da dokunma duyularıile algılanmasını sağlayan kendine özgügerçekliğidir. Biçim; nesnelerin dış çizgileri bakımındanniteliği olarak da tanımlanır.
 53. 53. BİÇİM Doğadaki her varlığın bir biçimi vardır. Ayrıcaana biçimler kendi içinde daha küçük biçimlereayrılır.Bir ağaçdüşündüğümüzde,
 54. 54. BİÇİMİN FARKLI TANIMLARI  Monge’ a göre: Biçim bir nesnenin dış sınırlarıdır.  Klee’ a göre: Biçim canlı varlık, form ise cansız doğadır.  Hodgen’ e göre de: Form yaratıcı eylemin zihinde canlandırdığı şey, biçim ise kuvvetli konturları olan şekildir.
 55. 55. BİÇİMİN FARKLI TANIMLARI Aristoteles’ göre; O’ na göre madde kendi içinde bir nesne değil, nesnelerin oluşumunda bulunan farklılaşmış temel öğedir. Tikel nesnelerin, bu öğeden oluşmaları farklılaşma süreci ile gerçekleşir. Bu süreçte biçimler alan nesneler de kavranabilir dünyayı oluşturur.
 56. 56. BİÇİMİN FARKLI TANIMLARI Aristoteles’e göre; Madde gizil öğe, biçim gerçekleşen öğedir.
 57. 57. BİÇİMİN FARKLI TANIMLARI Sanatta biçim; eserin tümünü kapsayan görünüşün uyandırdığı histir. At başı Picasso At başı Heykeli Antik Yunan Devri
 58. 58. BİÇİMİN FARKLI TANIMLARI Tasarımda biçim; çizgi, renk ve diğer yüzey elemanlarının birbirleriyle ilişkileri sonucu oluşur.
 59. 59. BİÇİMİN FARKLI TANIMLARI Resimde biçim; bir tablonun tümünün yapıbakımından kuruluşunu ifade eder. Resimselolan her şey biçimle ilişkilidir.
 60. 60. Picasso – Girl with Mandolin
 61. 61. Raffaello Sanzio- Raphael
 62. 62. BİÇİM ÇEŞİTLERİ Doğal Biçimler Doğal biçimlerin doğadapek çok çeşidi vardır.
 63. 63. BİÇİM ÇEŞİTLERİ Geometrik BiçimlerŞekillerle oluşturulanbiçimlerdir.
 64. 64. BİÇİM ÇEŞİTLERİ Sembol Biçimler Belirlenmiş şekillerden ve renklerden oluşmuşturlar.
 65. 65. BİÇİM ÇEŞİTLERİ Her biçim özgündür. Ve doğadaki biçimlerleinsan tarafından yaratılan biçimler arasındadoğrudan ilişki söz konusudur. Dünya Top Şekil Güneş
 66. 66. BİÇİM, FORM ve ŞEKİL Biçim, Form ve Şekil ’in anlamları birbirindenfarklı olsa da küçük farklarla birbirindenayrılmaktadır.
 67. 67. ŞEKİL Bir yüzey üzerinde oluşturulan iki boyutlubiçimdir. Her şeyin bir şekli vardır. Kitap Tablo Şekil TV
 68. 68. Şekil ve Biçim Şeklin algılanması zihinsel süreçten sonraşeklin ne tür bir nesneye ait olduğunu biçiminitanımlamaktadır.
 69. 69. Şekil ve Biçim Bir insana döner merdivenin neye benzediğinisorduğumuzda;
 70. 70. FORM Bir bütünün karakteristik tüm özelliklerinitaşıyan genel görünüştür. Zıplama Oturma Form Yürüme
 71. 71. Form ve Biçim Maddenin belirli bir kümelenişi konu veiçeriği aktaran bir ön yapıdadır. Nesnenin amacınauygun biçimlendirilmesi fonksiyonel oluşundandır.Formu belirleyen fonksiyonlardır.
 72. 72. Biçim, Form ve ŞekilŞekil Şekil Form Biçim Biçim
 73. 73. Biçim, Form ve Şekil Şekil Form Biçim
 74. 74. KISACA Biçim farklı anlamlarla kullanılan bir terimdir.Objelerin tanımlanabilir dış görünümlerini ifadeettiği gibi, her hangi bir şeyin eyleme geçtiği veyakendisini görünür yapan kısmi bir durumu daanlatabilir. Gerek sanatta, mimaride gerek görseltasarımda biçim önemli bir öğedir.
 75. 75. BOYUT - DOKUMerve DENLİKOL
 76. 76. Boyut• Biçimin; uzunluğunun, genişliğinin, derinliğinin fiziksel niteliğidir.
 77. 77. Boyut •Ayrıca boyut unsuru, tasarımdakigörsellerin farklı büyüklüklerde olması ile ilintilidir. (ebat/ölçü.)•Nesneler arasındaki büyüklük küçüklük ilişkisi ölçü değeri ifade eder.
 78. 78. Boyut Tasarımdaki boyut ilişkisi; Biçimin kendi oranları ileDiğer biçimlere göre olan boyutsal ilişkileri kapsar.
 79. 79. Boyutun Etkileri • Görsel bir kompozisyonda - Vurgu - Zıtlık - Uyumprensiplerinin uygulanmasında biçimlerin boyutları rol oynar.
 80. 80. Boyutun Etkileri Boyut büyüdükçe Etkileyicilik Algılanırlılık Vurgu artar.
 81. 81. Boyutun EtkileriYakın ebatlardaki görseller uyumlulukFarklı ebatlardaki görseller zıtlık yaratmaktadır.
 82. 82. Boyut• Göreceli bir kavramdır.• Açık ve parlak şekiller daha büyük algılanır.• Boyuta tasarımdaki boş alana göre karar verilir.
 83. 83. Doku • Maddelerin doğal yapısının dış yüzeyindeki görüntüsüdür. • İki Boyuta• üçüncü boyutu katar. • Biçimin yüzeysel kalitesidir.
 84. 84. DokuDoğal Dokular
 85. 85. DokuDoğal Dokular
 86. 86. DokuDoğal Dokular
 87. 87. DokuYapay Doku
 88. 88. DokuYapay Doku
 89. 89. DokuAnlık Dokular
 90. 90. Doku• Görsel Doku: Gözle algılanan (renkler, motifler)• Dokunsal Doku: Dokunma ile hissedilen (limon kabuğu, heykeller, ağaç kabuğu vs.)
 91. 91. Görsel Doku
 92. 92. Görsel Doku Yumurta-Pürüzsüz Taşlar-Pürüzlü Zıtlık Etkisi yaratmıştır.
 93. 93. Görsel Doku• Bilgisayarla elde edilen• Mekanik anlamalar veren ekran dokularıdır.
 94. 94. İlginiz İçin Teşekkürler…
 95. 95. RENK & TONÇağrı DEMİR
 96. 96. Temel Görsel Elemanı Renk• Renk biçimlerden yansıyarak gelen ışınların görsel algı sonucu kişide oluşturduğu duygudur.
 97. 97. Renk Oluşumu• Ortaya çıkan renk ışıkların göze gelmesi ile Fiziksel bu ışınlar karşısında gözde ortaya çıkan işlemler Fizyolojik,cismin beyinde algılanması Psikolojik bir olgudur.• Işığın farklı dalga boyları renkleri oluşturur.Tüm dalga boyları eşitse beyazlık veya tüm renklerin bir araya gelmesiyle siyah renk oluşur, böylelikle siyahlık ve beyazlık gerçekte renksizliktir diyebiliriz.
 98. 98. Renk Oluşumu• Göz tarafından algılanan ışık, retinada sinirsel sinyallere dönüşüp buradan optik sinir aracılıgı ile beyine iletilir.• Göz 3 Temel birleştirici renk olan Kırmızı, Yeşil ve Maviye tepki verir.Beyin Diğer renkleri bu 3 rengin kombinasyonları şeklinde algılar.
 99. 99. Renk Oluşumu• Beyaz ışığın altında yüzeyde görülen renk Öz renktir.• İnsan gözü sürekli hareket halinde bir organ olduğundan dolayı renkli biçimleri algılarken çevresindeki renk ve ışıktan etkilenir görünen renklerde bu sayede ortaya çıkar.
 100. 100. Renk Oluşumu
 101. 101. Renk Türleri• Bir rengin diğerlerinden ayrılmasını sağlayan nitelik türdür.• Renkleri Ana renkler, Ara renkler, Nötr renkler oralar türlere ayırabiliriz.• ANA RENKLER: Kırmızı ,Sarı ,Mavi• ARA RENKLER: Mor ,Turkuaz ,Turuncu , vb…
 102. 102. Sıcak&Soğuk Renkler• Renkleri türlerinin dışında sıcak ve soğuk olarak da sınıflandırabiliriz.
 103. 103. ORANTIKadriye KARACA
 104. 104. OranBir cismin eni ile boyu arasındaki farka oran denir.
 105. 105. Ölçek• Ölçek büyüklüğünbaşka bir söylenişşeklidir.
 106. 106. • Oran göreceli bir büyüklüğü ifade eder.
 107. 107. Oran ve Vurgu• Büyük bir objeninyarattığı görsel vurgu
 108. 108. • Hiyerarşi yaratan ölçek
 109. 109. • Nicholas Hiliardadındaki İngilizminyatür ressamının4 cm çapındaki resmi
 110. 110. • Etkiyi ve verilmek istenenmesajı arttırmak amacıylanesnelerin boyutlarıdeğiştirilir.
 111. 111. Hangisi Doğru Tasarım?
 112. 112. İçerik• Köprü, günlük bireşyanın oranlarınındeğiştirilerek farklı birortamda uygulanışınaörnektir.Spoonbridge veCherryMinneapolis 1988
 113. 113. Konum• Tasarım ürünlerininyerleştirildikleri yeregöre oranları önemkazanır.
 114. 114. Ölçekte Zıtlık• Ani ölçek değişikliği sürpriz yaratır.
 115. 115. • Görsel figürlerde imkansız görüntüleri yaratmak için ölçek karmaşası kullanılır.• Rushmore Dağı (ABD, Güney Dakota)
 116. 116. Oran TeorileriElemanlar arasındaki ideal düzeni oluşturmaisteği nedeniyle ortaya çıkmışlardır.•Altın oran•Fibonacci dizisi•Le Corbusier’in modulor sistemleri
 117. 117. Altın Oran
 118. 118. • Matematik ve sanatta,bir bütünün parçalarıarasında gözlemlenen,uyum açısından enyetkin boyutlarıverdiği sanılangeometrik ve sayısalbir oran .
 119. 119. Fibonacci Serisi• Altın oran matematikte 1,618’e eşit olan sabit sayıya verilen addır.• Bu sayılara Fi adı verilmiştir.• Birbiri arasında ardışık ilişki ve olağanüstü bir oran bulunduğunu iddia ettiği sayıları keşfetmiştir.
 120. 120. Modular Oranlar Sistemi• Le Corbusier tarafından altın oran ve insan ölçüleri kullanılarak geliştirilmiş modül sistemi.
 121. 121. Günümüz• Bilgisayar teknolojisinin gelişimiyle alışılmadık boyutlarda figürlerin ortaya çıkışı mümkündür.
 122. 122. HAREKETMüberra Hazal Köken
 123. 123. Hareket Nedir?• Hareket hissi• Statik• Yüzeyi canlandırma• Kontrastlar
 124. 124. • Hareketin amacı gözün görsel yüzeyi üzerindeki hareketini artırmaktır.• Hareket görsele canlılık ve hayatiyet veren elemanlardan biridir.• İyi yerleştirilmiş olan çizgiler de bir hareket unsurudur.
 125. 125. • Hareket etkileri, zihin merkezini sürekli ve devamlı olarak uyarır.
 126. 126. • Bedensel ve zihinsel yönelişler üretir.
 127. 127. Sfumato Tekniği
 128. 128. • Ritm tekrar eden hareketin ifadesidir.• Ritm görsel ögelerin uyumlu ve düzenli tekrarlar halinde kullanılmasıdır.
 129. 129. Doğada Ritm Albert Renger-Patzsch / Buchenwald in Fall.1936
 130. 130. Bridget Riley 1964 Current, used for the catalogue cover of The Responsive Eye‘
 131. 131. Charles Rennie Mackintosh ‘Chair’ 1904
 132. 132. Dune Ridges at Sinrise / Bruce Bambaum 1976
 133. 133. Broadway Boogie-Woogie, Piet Mondarian 1942
 134. 134. Decorative and Ornamental Brickwork, James Stokoe
 135. 135. Smaller and Smaller, M.C. Escher 1958
 136. 136. • Bir görselin ağırlığını değiştirmek,eğmek,bükmek ya da parçalamak hareketi ima etmek için başvurulan bir tekniktir.
 137. 137. Teşekkürler.

×