Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Manual moodle

977 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Manual moodle

 1. 1. MANUAL PENGGUNAAN MOODLE TERJEMAHAN OLEH:PEMBELAJARAN KOLABORATIF DAN EKSPLORASI BERKOMPUTER @ ccel.upsi.edu.my
 2. 2. Matt Riordan Cuyahoga Valley Christian Academy mriordan@cvcaroyals.org Moodle Kelas Pembelajaran ElektronikMoodle adalah nama program yang membenarkan kelas pembelajaran diadakandalam bentuk web. Program ini menyediakan tempat bagi pelajar mendapatkanseberapa banyak sumber di dalam kelas. Dengan penggunaan Moodle, andaboleh menghantar item berita, memberi dan menyemak tugasan, menghantarjurnal elektronik dan sumber-sumber pembelajaran, dan banyak lagi. Manualini bertujuan memperkenalkan anda kepada fitur-fitur program ini.
 3. 3. ISI KANDUNGAN0.0 Log Masuk1.0 Ruang Kelas Anda1.1 Kotak “People” 1.1.1 Peserta 1.1.2 Kumpulan 1.1.3 Sunting Profil1.2 Blok Aktiviti1.3 Blok Kalendar1.4 Blok Acara Akan Datang1.5 Blok Carian1.6 Mentadbir Kelas Anda 1.6.1 Tetapan 1.6.2 Guru 1.6.3 Pelajar 1.6.4 Salinan (Backup) 1.6.5 Restore 1.6.6 Skala 1.6.7 Gred 1.6.8 Log 1.6.9 Fail 1.6.10 Bantuan 1.6.11 Forum Guru1.7 Blok (Pengaturan Kelas Anda) 1.7.1 Tambah blok2.0 Menyunting Kelas Anda2.1 Menambah Kandungan 2.1.0 Menu Add 2.1.1 Tugasan 2.1.2 Sembang Atas Talian 2.1.3 Pilihan 2.1.4 Forum 2.1.5 Glosari 2.1.6 Jurnal 2.1.7 Label 2.1.8 Pelajaran 2.1.9 Kuiz 2.1.9.1 Multiple Choice (Pelbagai Pilihan) 2.1.9.2 True/False (Betul/Salah) 2.1.9.3 Short Answer (Jawapan Pendek) 2.1.9.4 Numerical Question (Soalan Bernombor) 2.1.9.5 Matching (Padanan)
 4. 4. 2.1.9.6 Description (Penjelasan) 2.1.9.7 Random Question (Soalan Rawak) 2.1.9.8 Random Short-Answer Matching (Padanan Rawak) 2.1.9.9 Embedded Answers :Cloze (Jawapan Terbina) 2.1.10 Sumber 2.1.11 Tinjauan 2.1.12 Bengkel 2.1.12.1 Strategi Penggredan Akumulatif 2.1.12.2 Strategi Penggredan Not Graded 2.1.12.3 Strategi Penggredan Error Banded 2.1.12.4 Strategi Penggredan Criterion 2.1.12.5 Strategi Penggredan Rubric 2.1.13 Forum Berita2.2 Aktiviti TerkiniAPPENDIXAppendix 1: Menambahkan audio dan/atau video ke dalam kelas App 1.1 Audio App 1.1.1 Menambah audio sebagai sumber App 1.1.2 Menambah Embedded audio App. 1.2 Video App 1.2.1 Menambah video sebagai sumber App 1.2.2 Menambah Embedded VideoAppendix 2: Menambah Persamaan Matematik ( Mathematical Equations ) App 2.1 Notasi Aljabar App 2.2 Notasi TeXAppendix 3: RSS Feeds App 3.1 RSS App 3.2 RSS dalam Forum App 3.3 RSS dalam Glosari
 5. 5. 0.0 LOG MASUKPentadbir Moodle anda perlu menyediakan atau memasang akaun kelas dan akaun guruuntuk anda. Apabila akaun anda telah dibina, pergi ke web Moodle (seperti alamat yangsebegini www.yoursite.org/moodle), dan anda akan dapat melihat skrin seperti di bawahini:Untuk log masuk, klik pada login pada sebelah atas kanan skrin, atau klik pada namakelas anda. Dengan berbuat demikian, anda akan dibawa ke skrin log masuk:Masukkan nama pengguna dan kata laluan, kemudian klik pada “Login”. Dengan berbuatdemikian, anda akan dibawa masuk ke dalam kelas anda.1.0 RUANG KELAS ANDASeandainya ini merupakan kali pertama anda memasuki kelas, skrinnya adalah kosongseperti yang ditunjukkan di bawah:
 6. 6. Perhatikan bahawa kesemua seksyen individu (yang digelar “blok”) boleh dipindahkansecara bebas untuk memudahkan penetapan gaya ruang yang anda sukai. Sebagai tujuanmanual ini dibangunkan, saya hanya akan merujuk kepada blok gaya asal (seperti yangdapat anda lihat di dalam rajah di atas). Saya akan menerangkan lebih lanjut mengenaibagaimana mengubah gaya blok pada bahagian-bahagian hadapan manual ini.1.1 KOTAK “PEOPLE ”Rujuk skrin, pada sebelah atas kiri adalah kotak “People”:1.1.1 Peserta“Peserta” menunjukkan kesemua individu yang mendaftar di dalam kelas anda. Jika andaklik padanya, anda akan dapat melihat skrin seperti di bawah:
 7. 7. Klik pada capaian “Activity” untuk melihat apa yang telah dilakukan oleh individutersebut di dalam kelas anda. Untuk melihat kesemua maklumat mengenai individu didalam kelas anda, klik pada “Full profile”. Anda sepatutnya dapat melihat skrin seperti dibawah ini pula:Untuk menyunting maklumat peribadi anda, klik pada “Edit profile”. Untuk maklumatlebih lanjut mengenai perkara ini, sila lihat di bawah.Anda akan dapat memerhatikan, gambar ikon mata di sebelah alamat emel anda.Sekiranya ikon mata tersebut terbuka, kesemua individu di dalam kelas dapat melihatalamat emel melalui profil anda itu. Sekiranya ikon mata tertutup, tiada sesiapapun yangdapat melihat alamat emel anda kecuali guru anda. Untuk mengubah tetapan ini, klikpada gambar ikon mata tersebut.1.1.2 Kumpulan (Groups)Sekiranya anda kembali ke skrin kelas anda (klik pada nama kelas pada sebelah atas kiri,CMPTR1 adalah contoh yang saya gunakan), opsyen seterusnya di bawah “People”adalah “Groups” yang membolehkan anda untuk mengenalpasti kumpulan pelajar didalam kelas anda. Sekiranya anda klik pada “Groups” anda akan dapat melihat skrinsebagaimana yang ditunjukkan di bawah:
 8. 8. Untuk mengubahsuai kumpulan anda, klik pada “Turn editing on”. Skrinnya adalahseperti di bawah ini pula:Sekiranya kelas anda tidak mempunyai pelajar lagi, anda hanya dapat melihat nama andasendiri di dalamnya. Di dalam contoh saya, saya mempunyai dua orang pelajar. Tetapitiada kumpulan yang terbina lagi – untuk menambah kumpulan, taipkan nama kumpulanpada kotak di sebelah “Add new group” dan klik pada “Add new group”. Dalam contohsaya, saya menambahkan kumpulan yang diberi nama “Group1:”
 9. 9. Pelajar kemudiannya boleh ditambah masuk ke dalam kumpulan. Untuk menambahpelajar, klik pada nama pelajar dan klik pada “Add selected to the group”. Untukmenambah berbilang pelajar ke dalam kumpulan dalam masa yang sama, tekan kekunci“Shift” pada papan kekunci anda sambil klik pada setiap nama pelajar. Jika anda mahu,anda boleh menambah kesemua pelajar ke dalam kumpulan dengan menggunakan butang“Tetapkan secara rawak ke kumpulan”. Selepas menambah pelajar saya ke kumpulanGroup1, skrin saya adalah seperti di bawah pula:Setelah anda klik butang “Turn off editing ”, anda akan dapat melihat kumpulan yangbaru dibina atau dicipta tadi:Berkenaan tentang kumpulan, ia akan dibincangkan lebih lanjut apabila kita melihatkepada penambahan modul (bilik sembang, forum, tugasan dan sebagainya) selanjutnyadi dalam manual ini nanti.1.1.3 Sunting ProfilKembali kepada laman kelas, di bawah seksyen “People”, terdapatnya “Edit Profile”.“Edit Profile” membenarkan anda untuk mengubah maklumat mengenai diri anda.Sekiranya anda klik pada “Edit Profile”, paparan adalah seperti di bawah:
 10. 10. Kebanyakan medannya adalah memberi maklumat secara terus dan mudah difahami,namun anda perlu memberi perhatian terhadap beberapa perkara: Paparan emel – ia membenarkan anda sama ada menunjukkan atau menyembunyikan alamat emel anda di dalam kelas. Anda boleh menetapkan supaya kesemua pelajar (termasuklah tetamu) dapat melihat alamat emel anda, atau hanya pelajar di dalam kelas sahaja yang dapat melihatnya, atau sesiapapun tidak dapat melihat emel anda. Forum Langganan Automatik –Tetapan ini menyuruh anda untuk membuat keputusan sama ada anda mahukan salinan mesej emel yang ditambah ke dalam forum (papan buletin). Sekiranya anda melanggan, sistem akan menghantar emel salinan setiap pos yang baru di dalam forum yang anda sertai. Semasa menyunting teks – Ini selalunya boleh ditinggalkan pada “Use HTML editor”. Ia membenarkan anda untuk pilihan memformat teks, tetapi memerlukan browser yang baru. Sekiranya anda berhadapan dengan browser yang tidak membenarkan anda membuat suntingan, tukar tetapan pada “Use standard web forms”. Penjelasan – Ini boleh jadi dari segala apa yang anda sukai, seperti – “Guru”, “Mr. Riordan – CVCA” atau apa-apa teks yang anda gemari. Gambar baru – Sekiranya anda mahu, anda boleh memuatkan gambar yang boleh mewakili diri anda. Untuk berbuat demikian, klik pada butang “Browse” dan carilah gambar yang anda mahu muatkan dan klik pada “Open”.Apabila selesai, klik pada “Update profile”. Anda kemudiannya dapat melihat profil andayang telah dikemaskinikan.
 11. 11. Untuk kembali ke kelas anda, klik pada ringkasan nama kelas di atas sebelah kiri (didalam contoh saya, CMPTR1):Ini akan membawa anda kembali ke skrin asal.1.2 BLOK AKTIVITIBlok ini menyenaraikan kesemua kategori aktiviti yang terdapat di dalam kelas anda(forum, kuiz, tugasan dan sebagainya). Kali pertama anda memasuki kelas, hanyaterdapat kategori “Forums” yang disenaraikan. Ini adalah kerana, forum (papanperbincangan) ini wujud secara default – forum berita. Senarai aktiviti akan bertambahapabila anda menambah aktiviti kelas anda nanti.1.3 BLOK KALENDARKalendar menunjukkan acara yang berlangsung di dalam kelas anda. Acara ditambah kekalendar, dan ia boleh memberi maklumat kepada pengguna individu, kepada kumpulanyang anda bina, atau kepada kursus anda. Sekiranya anda memasukkan tarikh tutup bagisesuatu tugasan, forum dan sebagainya, kesemua ini akan ditunjukkan sekali di dalamkalendar. Kalendar saya adalah seperti di bawah (dengan sedikit tarikh tugasan disertakansekali):
 12. 12. Anda boleh memaparkan paparan kalendar yang telah berlalu dan paparan kalendar padamasa hadapan dengan mengklik pada anak panah kiri atau kanan, di sebelah nama bulanpada kalendar tersebut.Tarikh semasa selalunya ditandakan dengan hitam (May 18th di dalam contoh di atas).Acara yang lain dikodkan dengan warna bergantung kepada acara-acara tertentu yangditetapkan (petunjuk warna ditunjukkan di bawah kalendar). Di dalam kalendar saya,terdapat tarikh luput bagi aktiviti yang ditunjukkan (pada 17th dan 20th ).Anda boleh menyembunyikan dan memaparkan pelbagai kategori acara ini denganmengklik pada petunjuk warna. Sebagai contoh, kiranya saya hendak menyembunyikantarikh acara bagi apa-apa kumpulan sekalipun (acara yang diatur kepada kumpulan yanganda bina), saya perlu klik pada “Group events” di sebelah bawah kalendar. Ini akanmenyembunyikan kesemua acara (kumpulan), dan kod warna akan hilang dari capaian diatas kalendar. Untuk memaparkan semula, klik pada capaian pada bahagian bawahkalendar ( “Global events” dan sebagainya). Sebarang (dan berbilang) kategori bolehdisembunyikan. Acara yang disembunyi atau dipaparkan dilakukan hanya pada akaunanda – menyembunyikan maklumat kumpulan tidak menyembunyikannya dari kesemuaahli di dalam kumpulan, tetapi hanya disembunyikan dari anda. Juga, menyembunyikanini adalah bersifat sementara – anda dapat melihat semula acara pada kali berikutnyaanda log masuk.Untuk melihat lebih terperinci mengenai sesuatu acara, klik pada tarikh. Sekiranya sayaklik pada 17th, saya akan dapat melihat skrin seperti di bawah:
 13. 13. Ini memberitahu saya mengenai kesemua acara yang berlaku pada hari yang saya kliksebentar tadi.Kembali pada skrin utama, sekiranya saya klik capaian (“May 2004”), saya akan dapatmelihat paparan bulanan yang telah dikembangkan.Kedua-dua skrin iaitu skrin terperinci harian dan skrin terperinci bulanan mempunyaibutang “Preferences” di sebelah atas kanan skrin. Butang ini akan membawa anda keskrin di bawah ini pula:
 14. 14. Tetapan dua yang terakhir (“Maximum upcoming events” dan “Upcoming events look-ahead”) memberi kesan kepada blok paparan maklumat “Upcoming events”. Anda bolehmengubah mana-mana tetapan mengikut kesesuaian kehendak kelas. Apabila anda telahselesai membuat perubahan, klik pada “Save changes”.Kedua-dua skrin terperinci harian dan bulanan mempunyai butang “New event”. Ini akanmembenarkan anda untuk menambah acara secara manual pada kelas anda (ingat, sistemakan secara automatik menambah tarikh luput bagi setiap tugasan, kuiz dan sebagainya).Sekiranya anda klik pada “New events”, anda akan dapat melihat skrin seperti di bawahini:Di dalam contoh saya, saya hanya boleh menambah acara pengguna atau acara kursus.Acara pengguna adalah sulit – tiada orang lain yang dapat melihat acara pengguna (bukutarikh peribadi). Acara kursus pula hanya boleh dilihat oleh pelajar-pelajar yangmendaftar di dalam kelas. Sekiranya saya mempunyai pelajar yang telah dikenalpasti didalam kumpulan (lihat kumpulan dalam 1.1.2), saya boleh menambah acara kumpulanyang hanya boleh diperhatikan oleh ahli kumpulan itu sahaja. Acara global ditetapkanoleh pentadbir laman.
 15. 15. Di dalam contoh saya ini, saya akan menambah acara pengguna. Sekiranya saya klikpada “OK”, saya akan dapat melihat skrin seperti di bawah: - Nama (Name) – masukkan apa sahaja yang anda sukai, dan pastikan ringkas. - Penjelasan (Description) – ini memberikan maklumat penuh mengenai acara. - Tarikh (Date) – menetapkan tarikh dan masa acara. Tarikh hari ini adalah tetapan asal. - Jangkamasa (Duration) – menetapkan lama mana acara akan berlangsung. Ia boleh tiada tarikh luput (asal), boleh jadi dalam beberapa minit, hari atau lebih dari itu (dengan menetapkan tarikh pada garis “Hingga”), atau boleh bertahan selama beberapa set minit yang ditetapkan. - Ulangan (Repeats) – medan ini menetapkan sama ada acara berlangsung berulangkali secara mingguan atau tidak. Sekiranya berulang, anda perlu menetapkan berapa kali acara untuk dicipta.Apabila telah selesai memasukkan segala maklumat yang dikehendaki, klik pada “Savechanges”. Anda akan dapat melihat acara yang telah anda masukkan tadi di dalam skrinyang lebih terperinci seperti di bawah ini:
 16. 16. Anda boleh menyunting kemasukan tadi dengan mengklik pada ikon tangan yangmemegang pensil (di sebelah tajuk –“Manual Moodle” dalam contoh saya ini) dan andaboleh memadamkan, membuang kemasukan dengan mengklik pada tanda “X” di sebelahtajuk acara.Seperkara yang perlu diberikan perhatian – kalendar kecil di sebelah kanan sepatutnyadikemaskinikan; sekarang terdapat kemasukan acara (acara pengguna) warna biru pada18th.Bagi setiap tarikh yang diberikan, hanya satu warna sahaja yang akan ditunjukkan.“Pangkat” tertinggi warna akan ditunjukkan – warna acara global selalunya ditunjukkansekiranya ia wujud, kemudian barulah acara kursus, kemudian acara kumpulan dan akhirsekali barulah acara pengguna (warna acara pengguna hanya akan ditunjukkan sekiranyatiada acara berpangkat yang lebih tinggi darinya pada hari yang sama).1.4 BLOK ACARA AKAN DATANGBlok ini memaparkan kepada kelas, acara-acara akan datang (berdasarkan kalendar). Iajuga memuatkan capaian untuk ke kalendar atau untuk menambah acara baru (lihat 1.3Kalendar, bagi mendapatkan maklumat lebih lanjut mengenai penambahan acara).Contoh saya seperti di bawah:
 17. 17. Sekiranya anda klik pada tarikh, anda akan dibawa ke paparan kalendar bagi hari yangdiklik itu. Sekiranya tajuk bagi acara adalah capaian, bilamana anda klik pada capaian itu,anda akan dibawa terus ke acara. Dalam contoh saya, sekiranya anda klik pada “PCSafety”, anda akan dibawa ke masukan jurnal yang bernama “PC Safety”.1.5 BLOK CARIANButang carian membolehkan anda atau pelajar anda untuk mencari perkataan yangdiperolehi daripada mana mana forum (kumpulan perbincangan) di dalam kelas.1.6 MENTADBIR KELAS ANDA :Di sebelah kiri skrin, anda dapat melihat pelbagai alat pentadbiran untuk kelas anda:“Turn editng on” membenarkan anda membuat sebarang perubahan kepada kelas anda.“Settings” membenarkan anda untuk mengubah rupa kelas anda (lebih lanjut selepas ini).“Teachers” menyenaraikan kesemua guru bagi setiap kursus (secara tipikalnya, hanyaanda anda, tetapi ia boleh bertambah sekiranya kelas anda diurus oleh sekumpulan tenagapengajar yang lain).“Students ” menyenaraikan pelajar di dalam kelas. Anda boleh memasuk danmengeluarkan pelajar dari sini.“Backup” membenarkan data kelas anda untuk disalin.“Restore” membenarkan anda menetapkan semula data kelas yang lama (yangdisalinkan).“Scale” membenarkan anda untuk memberikan skala tertentu untuk tujuan penilaian. Iadibentuk dari perkataan-perkataan (Cemerlang, Baik, Sederhana dan sebagainya).
 18. 18. “Grade” menyenaraikan gred bagi ujian dan kuiz bagi setiap pelajar yang mengambilnya.“Logs” memaparkan segala aktiviti yang berlaku di dalam kelas anda berdasarkan masa.“Files” membenarkan anda untuk memuatkan fail ke dalam “classroom(bilik darjah)”,atau memaparkan sebarang fail yang telah tersedia di situ.“Help” membawa anda kepada Manual Moodle.“Teacher Forum” adalah papan perbincangan hanya untuk guru.Aktifkan suntingan – kita akan kembali ke sini kerana ia punya seksyen yang tersendiri.1.6.1 Tetapan (Settings)Tetapan membenarkan anda untuk mengubah rupa kelas anda. Sekiranya anda klik padacapaian “Settings”, anda akan dapat melihat skrin seperti ini:Setiap satu tetapan individu mempunyai tanda “?” di sebelah bagi menjelaskan fungsinyamasing-masing. Sedikit komen ditunjukkan di dalam medan: - Summary – ia boleh jadi apa sahaja. Jika anda menyokong suntingan HTML, anda akan dapat menggunakan format penuh untuk proses seperti memasukkan ikon emosi dan sebagainya. - Format – ini adalah medan yang penting. Terdapat tiga jenis format yang berbeza bagi setiap kelas. Mingguan, Topik dan Sosial. Format Mingguan menstrukturkan kelas ke dalam mingguan, dengan tugasan, papan perbincangan, ujian dan sebagainya, kesemuanya diletakkan secara blok minggu-ke-minggu. Format Topik pula menstrukturkan secara topik (atau unit), dengan tidak mengambik kira berapa lama ia mengambil masa untuk disudahkan. Format Sosial pula dibina sekitar forum (papan buletin), di mana ia amat baik untuk pengumuman dan
 19. 19. perbincangan. Saya rasa, papan Mingguan dan Topik adalah lebih berguna, tetapi individu boleh mencipta format Sosial yang lebih baik. Format yang berbeza ini adalah seperti yang ditunjukkan di bawah:Perhatikan bahawa format Mingguan dan Topik adalah lebih kurang sama, tetapistrukturnya berbeza. Format mingguan ‘meminjam’ objeknya kepada kelas yangmempunyai format biasa, dan Topik pula ‘meminjam’ objeknya kepada kelas yangmempunyai unit-unit dinamik yang berkronologi.Bagi keseluruhan penjelasan di dalam manual ini, saya akan menggunakan format Topik,tetapi, jangan risau kerana kesemua fungsinya turut bersesuaian dengan format Mingguandan format Sosial. - Bilangan minggu/topik – Ia menunjukkan bilangan minggu atau bilangan topik yang dipaparkan pada halaman kelas anda (tetapan asalnya adalah 10 minggu atau 10 topik). - Mod kumpulan – Ini adalah tetapan asal (default) bagi kumpulan di dalam sesuatu kursus. Anda mempunyai 3 tetapan yang boleh dipilih jika anda mahu menggunakan kumpulan; o Tiada kumpulan – sekiranya ini yang ditetapkan, kelas menyamai satu kumpulan yang besar. Kesemua dapat melihat ahli-ahlinya. o Kumpulan berasingan – sekiranya ini yang dipilih, setiap kumpulan adalah terasing – sesuatu kumpulan tidak boleh melihat kumpulan yang selain darinya.
 20. 20. o Kumpulan Visible – jika ini yang dipilih, pelajar adalah ahli kumpulan, tetapi kumpulan yang lain dapat melihat sesama mereka.- Daya (tetapan yang berkaitan dengan mod kumpulan) – jika ia ditetapkan kepada “No”, maka kumpulan boleh ditetapkan kepada setiap modul yang ditambah (setiap tugasan). Di dalam kes sebegini, tetapan kumpulan kelas ini adalah dari tetapan asal tetapi ia boleh diubah. Jika ia ditetapkan sebagai “Yes”,maka tetapan kumpulan ini tidak boleh diubah pada tahap tugasan – tetapan pada tahap kelas adalah sentiasa mengikut tetapan.- Kunci Pendaftaran (Enrollment Key) – ini merupakan kata laluan pendaftaran kelas. Sekiranya anda mengisi medan ini, pelajar perlu memasukkan kata laluan pada kali pertama mereka memasuki kelas. Ini mengelakkan orang luar dari menyertai kelas anda. Kunci pendaftaran boleh jadi dari apa sahaja – perkataan, nombor atau kombinasi kedua-duanya. Ia boleh diubah beberapa kali sekiranya kata laluan telah tersebar secara menyeluruh kepada kelas. Ulangan, pelajar hanya perlu memasukkan kunci ini pada kali pertama sahaja dan hanya sekali sahaja – kemudian ia tidak perlu dimasukkan lagi. Sekiranya orang luar dari kelas masuk ke dalam kelas dan kemudian anda menukar kunci tersebut, mereka tidak perlu lagi memasukkan kunci baru kerana mereka telahpun menyertai kelas, tetapi mereka ini, orang luar, boleh dikeluarkan oleh anda. Apabila mereka telah dikeluarkan, maka mereka memerlukan kunci baru untuk memasuki kelas semula.- Capaian tetamu – ia mengawal kehadiran pengunjung atau tetamu yang tidak mempunyai akaun untuk memasuki kelas anda. Ia ditetapkan dengan tetapan asal ini “Do not allow guests in” tetapi ia boleh diubah untuk membenarkan tetamu yang mempunyai kunci penyertaan kelas (kata laluan) atau untuk membenarkan sesiapa sahaja pengunjung, walaupun mereka tidak mempunyai kunci penyertaan. Perhatian, tetamu tidak berupaya untuk mengubah apa-apa di dalam kursus – mereka hanya boleh membaca dan melihat apa yang berlaku di dalam kelas.- Item baru untuk ditunjukkan – ini menetapkan berapa banyak item baru yang akan ditunjukkan kepada kelas anda. Setiap kali anda menghantar mesej atau sesuatu yang baru ke dalam News Forum (pada bahagian atas kelas), tajuknya akan muncul pada kotak “Latest news” (pada bahagian atas halaman, secara tetapan asalnya). Nombor yang anda masukkan di sini akan menghadkan berapa banyak item baru yang akan dihantar sebelum item lama digugurkan. Sekiranya anda masukkan nilai “0”, kotak “Latest news” tidak akan dipaparkan.- Papar gred – item ini menetapkan sama ada pelajar dapat melihat atau tidak gred yang anda berikan pada setiap tugasan yang telah dibuat (kebanyakan tugasan bergred). Secara asalnya, ia ditetapkan pada “Yes” supaya pelajar dapat melihat gred mereka. Sekiranya ia ditetapkan pada “No”, maka pelajar tidak akan dapat melihat gred mereka.Apabila selesai dengan pengubahsuaian tetapan kelas, klik pada “Save changes”.
 21. 21. 1.6.2 GuruSekali lagi, bahagian ini akan menyenaraikan kesemua guru di dalam kursus (secaratipikalnya, hanya anda sahaja buat masa ini). Dari sini, anda dapat menambah guru yanglain sekiranya anda mahu. Skrinnya adalah seperti yang ditunjukkan di bawah ini:Untuk menambah guru lain ke dalam kelas anda, klik pada butang “Add Teacher” disebelah nama guru yang anda ingin muatkan (atau taip nama guru sekiranya terlalu ramaipengguna yang dipaparkan).Apabila anda telah menambah guru, anda boleh menetapkan “Order” pada setiap guru(untuk tujuan penyenaraian – 1 adalah paling atas, nombor peringkat bawahan disusunmelalui aturan penyenaraian nombor). Sekiranya anda mahu, anda juga boleh memilih“Hide” dari menu “Order”. Ini akan menyembunyikan guru daripada pelajar (kecuali jikaguru menghantar sesuatu ke kelas). Ia amat berguna sekiranya anda mahukan guru yanglain selain dari anda untuk mengaudit kelas anda.Tetapan yang akhir sekali adalah menu “Edit”. Sekiranya ia ditetapkan pada “Yes”, guruberkenaan dapat membuat apa sahaja sebagaimana guru yang biasa (cipta tugasan, berigred dan lain-lain). Sekiranya ia ditetapkan pada “No”, guru berkenaan mempunyai hakakses sebagai guru (guru tersebut boleh pergi ke mana-mana sahaja dan melihat apa-apadi dalam kelas), tetapi ia tidak berupaya untuk mengubah sesuatupun.1.6.3 PelajarDari sini, anda boleh menambah atau memansuhkan penyertaan pelajar di dalam kelasanda. Skrinnya adalah seperti di bawah ini:
 22. 22. Di sebelah kiri, adalah pelajar semasa yang menyertai kelas, dan pada sebelah kanan pulaadalah pelajar yang boleh ditambahkan ke dalam kelas. Untuk menambah pelajar didalam kelas anda, klik pada anak panah yang menghala ke kiri di sebelah nama pelajarberkenaan (atau taipkan saja nama pelajar di dalam medan “Search” sekiranya terlaluramai nama pelajar di dalam senarai). Pelajar seharusnya berpindah dari kolum “Potentialstudent” kepada kolum “Enrolled students”. Untuk memansuhkan penyertaan pelajar didalam kelas, klik pada anak panah yang menghala ke kanan di sebelah nama pelajar yanghendak digugurkan. Ini akan memindahkan pelajar yang digugurkan itu dari kolum“Enrolled students” ke kolum “Potential studentsl”. Tolong beri perhatian, pelajar dapatmendaftarkan diri mereka sendiri ke dalam kelas dengan mengklik pada senarai kelaspada kelas anda (mereka memerlukan kunci pendaftaran (enrollment key), itupunsekiranya dibekalkan oleh anda). Anda juga boleh menambah pelajar secara manualmenggunakan kaedah ini.1.6.4 Salinan (Backup)Secara umumnya, anda tidak perlu risau untuk perkara ini (ia dilakukan oleh pentadbirsistem), tetapi sekiranya anda mahu melakukan kerja-kerja salinan, klik pada butang ini.1.6.5 RestoreSekiranya anda perlu memuat-kembali (restore) sistem anda kepada asal, klik padabutang ini.1.6.6 SkalaSkrin ini membenarkan anda mencipta skala berasaskan perkataan (seperti “memuaskan”,“cemerlang” dan sebagainya). Skrinnya adalah seperti berikut:
 23. 23. - Nama (Name) – Ini adalah nama skala. Ia boleh jadi apa yang anda sukai untuk dijadikan tajuk ataupun nama skala anda. Di dalam contoh saya, saya namakan “ Computer Scale”.- Skala (Scale) – Di sinilah anda masukkan skala anda. Anda boleh menaip apa sahaja yang anda suka, tetapi setiap perkataan yang ditaip mesti dipisahkan dengan tanda koma “,” dan ia perlu dimasukkan dari komen peringkat yang rendah (seperti “Lemah”) kepada komen peringkat yang lebih tinggi (seperti “Cemerlang”).- Penjelasan (Description) – Ini adalah medan pilihan, anda bolehlah menaipkan penjelasan untuk kefahaman anda sendiri.Contoh saya adalah seperti yang ditunjukkan di dalam skrin di bawah:
 24. 24. Apabila anda telah selesai dengan menaip segala maklumat yang anda kehendaki, klikpada “Save changes”. Skala baru ini dapat digunakan pada sumber yang berkaitandengannya nanti (banyak lagi mengenai perkara ini selanjutnya)1.6.7 GredIni menunjukkan gred bagi ujian, kuiz dan projek yang dilakukan oleh pelajar anda.1.6.8 LogLog memaparkan aktiviti yang dijalankan oleh kelas, pada hari dan masa yang berbeza.Ini amat berguna untuk memantau apakah pelajar-pelajar melakukan aktiviti mereka.1.6.9 FailIni membenarkan anda memuatkan fail ke dalam pelayan. Pelajar tidak mempunyai aksesterhadap fail-fail, melainkan anda mencipta capaian kepada fail-fail ini di dalam lamananda (banyak lagi mengenai ini selanjutnya). Fail boleh jadi terdiri dari dokumen teks,fail bunyi, hamparan elektronik (spreadsheets) dan banyak lagi.1.6.10 BantuanIni adalah dokumentasi Moodle, sumber yang amat berguna untuk anda.
 25. 25. 1.6.11 Forum GuruIni merupakan forum yang dapat dimasuki oleh guru-guru sahaja. Ia boleh digunakanuntuk perbincangan, tetapi, lebih bermakna sekiranya perjumpaan secara bersemukadengan guru-guru tidak dapat dijalankan (sekiranya berlaku konflik penjadualan). Ia jugaberguna kepada jabatan-jabatan untuk tujuan perbincangan juga.1.7 BLOK (PENGATURAN KELAS ANDA)Moodle menstrukturkan segala maklumat kelas di dalam unit-unit yang dipanggil blok(Blocks). Blok dapat digerakkan dan diaktif atau dinyahaktifkan mengikut kehendak ataukeperluan kelas anda. Sekiranya anda klik aktif pada “Turn editing on” di sebelah atashalaman, atau pada bahagian/tahap awal kemasukan di bawah blok “Administration”,anda akan dapat melihat skrin seperti di bawah ini:Kesemua blok (“People”, “Activities”, “Calendar” dan sebagainya.) sekarangmempunyai simbol tambahan yang dipaparkan. Simbol ini mengubah paparan atau lokasibagi tiap-tiap blok individu. Simbol itu adalah seperti berikut:Simbol-simbol ini melakukan yang perkara di bawah ini: - Simbol mata – sekiranya anda klik pada simbol mata pada masa ianya terbuka, mata tersebut apabila diklik, ia akan tertutup. Apabila mata ini tertutup, anda dapat melihat blok (dalam contoh ini, kalendar), tetapi pelajar di dalam kelas tidak
 26. 26. dapat melihat blok. Apabila anda klik pada mata yang tertutup, ia akan terbuka semula, dan blok akan dapat dilihat semula oleh pelajar. - Tanda “X” – sekiranya anda klik pada simbol ini, blok akan dihapuskan dari halaman kelas anda. Sekiranya anda menghapuskan blok dan hendak pula memaparkannya semula, nanti, tambahkan ia dari menu “Blocks”, di mana ia terletak di sebelah atas kanan halaman (secara asalnya). - Tanda anak panah – anak panah ini menggerakkan blok pada arah yang ditentukan. Jika anda klik pada anak panah arah atas, blok akan bergerak ke atas skrin. Sekiranya anda klik pada anak panah arah bawah, maka blok akan bergerak ke bawah dari skrin. Begitu juga anak panah ke kiri atau ke kanan.Di dalam contoh saya, saya telah menggerakkan kalendar pada sebelah kanan skrin, dansaya telah menghapuskan blok “Upcoming Events” :1.7.1 Tambah BlokSekiranya anda menghapuskan blok dan hendak menambahkan kembali, atau andaberharap untuk menambah beberapa blok yang pada asalnya tidak dipaparkan, anda bolehmenambah blok ini melalui menu “Add” dari seksyen “Blocks” di sebelah atas kananskrin. Menu “Add” akan menunjukkan blok-blok yang telah tersedia:
 27. 27. 2.0 MENYUNTING KELAS ANDA:Di sinilah pelbagai perkara berlaku di dalam kelas anda. Di sinilah juga di mana andamenambah papan/ruang perbincangan, jurnal, ujian, kuiz, sumber-sumber atas talian dansebagainya. Untuk memulakan penyuntingan pada laman anda, klik pada “Turn editingon” (pada sebelah kiri skrin atau sebelah atas kanan laman anda).Ini akan mengubah keadaan paparan lama anda. Simbol untuk penyuntingan akan munculdi sebelah fitur-fitur yang sedia ada dan kekotak “Add” akan disediakan pada setiap kotaktopik (atau kotak mingguan sekiranya anda menggunakan Format Mingguan):Bagi setiap item yang sedia ada (seperti News Forum pada skrin di atas, terdapatbeberapa simbol tersusun di sebelah item berkenaan. Sekiranya anda meletakkan kursortetikus anda pada simbol-simbol itu, ia akan memaparkan label atau fungsi simboltersebut.Simbol anak panah yang menunjuk ke kanan berfungsi menyusun item (indent) bagitujuan penyusunan. Sekiranya item telah sedia tersusun, akan ada anak panah menunjukke kiri pula, iaitu untuk mengubah (un-indent) susunan itu. Anak panah kembar (double
 28. 28. arrows) menyusun kedudukan item sama ada di atas atau di bawah di dalam senarai item.Simbol tangan memegang pen untuk menyunting item. Simbol “X” pula untukmenghapuskan item. Simbol mata menyembunyikan item daripada pelajar (ataumemaparkan item sekiranya ia telah disembunyikan).2.1 MENAMBAH KANDUNGANKita sekarang bolehlah menambah kandungan ke dalam setiap topik pembelajaran.Perhatikan, di sebelah menu “Add” terdapat tanda “?”. Ini akan mengeluarkan tetingkapyang menjelaskan apakah item-item tersebut, sekiranya anda memerlukan bantuan.Perkara pertama yang boleh kita lakukan adalah menambah teks ke dalam kotak topik(atau kotak minggu sekiranya menggunakan format Mingguan). Untuk berbuatsedemikian, klik pada ikon kecil tangan yang memegang pen di dalam kotak sekiranyaanda berkeinginan untuk menambahkan teks:Ini akan membawakan kotak suntingan kepada anda:
 29. 29. Masukkan rumusan(summary) dan klik pada “Simpan ubahan.” Sekiranya andamengubah fikiran mengenai apa yang telah anda taipkan, anda boleh klik pada “Tukarsemula” dan apa yang anda taipkan tadi tidak akan disimpan lagi. Kelas contoh sayaadalah seperti di bawah ini (setelah menyunting beberapa bahagian):2.1.0 Menu AddKita sekarang boleh menambah kandungan dari menu “Add”. Menu tersebut adalah menutarik-ke bawah dan ia merangkumi:Assignment (Tugasan)Chat (Sembang)Choice (Pilihan)Forum (Forum)Glossary (Glosari)Journal (Jurnal)Label (Label)Lesson (Pelajaran)Quiz (Kuiz)Resource (Sumber)Survey (Kajiselidik) (Perhatian: digunakan kebanyakan untuk tujuan penilaian kursussecara talian sahaja )Workshop (Bengkel)2.1.1 Tugasan (Assignment)Untuk menambah sesuatu tugasan, klik pada “Assignment” di bawah menu “Add”. Iniakan membawa anda ke skrin tugasan pula:
 30. 30. Sekali lagi, perhatikan, terdapat tanda “?” pada setiap menu untuk memudahkan andamendapatkan makluman mengenai apakah yang dilakukan oleh item-item itu. Sesetengahmedan, sememangnya memerlukan nota bantuan untuk pengguna: Medan “Assignment Type” – anda mempunyai pilihan untuk membolehkanpelajar anda melakukan tugasan secara berdokumen (kertas) atau pelajar memuat danmenghantar fail tugasan secara elektronik kepada anda. Dalam kes yang lain pula, andaberkemungkinan mahu menyertakan penjelasan mengenai tugasan yang diberikan.Sekiranya anda benar-benar mengkehendaki pelajar anda menghantar tugasan secaraelektronik, mereka boleh memuatnaik fail dari pelbagai jenis (Word, PowerPoint dansebagainya). Jika ini yang dipilih, anda perlu menetapkan saiz medan maksimum yangbesar. Saya selalu menetapkannya kepada nilai yang besar untuk tujuan keselamatan.Perhatian, 2Mb adalah ideal bagi kebanyakan tugasan tetapi PowerPoint mungkinmelangkaui nilai itu. Medan “Allow resubmitting” – ini akan membenarkan pelajar menghantar semulatugasan mereka sekiranya medan ini ditetapkan kepada “Yes”. “Grade” – ini akan menetapkan gred, sama ada nombor (dari 1-100) atau darigred perkataan skala seperti yang telah dibincangkan sebelum ini di dalam seksyen“Scales” (di awal seksyen).Sebagai contoh, saya akan mengatur tugasan esei mengenai Keselamatan PC, danmemerlukan pelajar menghantar tugasan tersebut secara elektronik. Untuk berbuatsedemikian, saya perlu menaip nama tugasan dan memberikan sedikit penjelasanmengenainya, memilih tugasan ini sebagai aktiviti secara talian, menidakkanpenghantaran semula, menetapkan gred kepada 100, menetapkan saiz maksimum (saizmaksimum untuk contoh saya ini adalah 8Mb) dan menetapkan tarikh luput pada 20 Meipada 08:00 pagi. Apabila selesai, saya klik pada “Save changes”.
 31. 31. Sekarang, kelihatan tugasan pada laman utama saya iaitu “Keselamatan PC atau PCSafety”:Jika saya klik pada tugasan tersebut, ia akan membawa saya kepada maklumat mengenaitugasan itu dan juga ia menyediakan capaian kepada sebarang tugasan yang telahdipindahkan:Sebagai seorang guru, anda mempunyai pilihan untuk memaparkan tugasan yang telahsiap dihantar (di sebelah atas kanan). Untuk kembali semula ke skrin utama, klik sahajapada nama ringkas kelas di sebelah atas kiri ( CMPTR1 adalah sebagai contoh saya ).2.1.2 Sembang Atas Talian (Chat)Sembang merupakan bilik untuk berbual-bual. Ia digunakan untuk perbincangan masanyata. Moodle juga membekalkan ruang perbincangan papan buletin (lihat “Forum dibawah). Perbezaan yang paling utama adalah Sembang adalah kaedah yang amat efisyenuntuk membincangkan sesuatu perkara dalam masa-nyata. Sekiranya anda menjangkakanpelajar anda memasuki kelas pada hari-hari yang berbeza, maka forum adalah lebih ideal.Sila beri perhatian : Sembang akan menyimpan atau mengemaskinikan sesi sekiranya dua(atau lebih) individu berinteraksi di dalam jangka masa 5 minit. Sekiranya tidak menepatisyarat tersebut, maka sesi tidak akan di simpan dalam arkib (kenapa perlu disimpan jikaseseorang yang bercakap sendirian? ).Apabila anda menambah sembang, anda akan dapat perhatikan skrin seperti di bawah:
 32. 32. - Nama bilik sembang ini (Name of this chat room) – Namakan sembang ini mengikutkehendak anda.- Teks pengenalan (Introduction text) – Anda boleh menaip apa sahaja di sini. Apa yanganda masukkan akan dipaparkan pada skrin pengenalan bilik sembang.- Masa sembang seterusnya (Next chat time)– Ini merupakan peringatan kepada pelajartentang masa sesi sembang seterusnya akan dibuka. Pelajar boleh memasuki biliksembang sebelum jadualnya, tetapi ini amat berguna untuk mengatur permulaan bagisesuatu sesi sembang.- Sesi ulangan (Repeat sessions) – Ini akan menetapkan sama ada hendak mengiklankanbilakah sesi sembang akan bermula. Sekiranya anda memilih mengiklankan masa“pembukaan”, anda boleh memilih sama ada acara sembang tunggal, acara harian, atauacara mingguan.- Menyimpan sesi yang lepas (Save past sessions) – Di sini anda menetapkan tempohberapa lama sesuatu sesi sembang itu disimpan dalam arkib (dari 2 hari ke “janganhapus” ).- Semua orang dapat memaparkan sesi yang lepas (Everyone can view past sessions) – Inimenetapkan sama ada pelajar dapat melihat sesi sembang yang lepas (guru selalunyadapat melihat sesi sembang yang lepas tanpa perlu mengambilkira tetapan ini). Perludiingat, sesuatu sesi tidak akan disimpan dalam arkib melainkan adanya interaksi dua(atau lebih) pengguna di dalam tempoh 5 minit.Selepas anda selesai memenuhkan opsyen bagi Sembang, klik pada “Save changes”. Didalam skrin contoh saya, saya sekarang mempunyai ruangan sembang yang bernama“Building a Network”:
 33. 33. 2.1.3 PilihanPilihan, secara asasnya adalah undian. Apabila anda menambah pilihan, anda akanbertanyakan soalan dan memberikan dua atau lebih jawapan kepada soalan anda.Kemudian pelajar akan mengundi. Ini hanya bertanyakan satu soalan pada satu masa, jadiia bertindak dengan berkesan untuk undian, tetapi tidak sama dengan keberkesanan ujianberbentuk soalan pelbagai pilihan jawapan (ini adalah di dalam modul kuiz). Untukmenambah “Choice” pilih “Choice” dari menu “Add”. Ini akan membawa anda ke skrin“Choice”.Pada skrin ini, masukkan nama dan soalan. Penuhkan dengan jawapan yang munasabahdi dalam kotak “Choice #”. Anda kemudiannya boleh memilih untuk memaparkankeputusan dengan nama pelajar atau tanpa nama, atau menyimpan sahaja keputusansecara sulit (hanya anda yang dapat melihatnya). Anda juga boleh memilih, sekiranyaanda mahu pelajar untuk melihat senarai nama pelajar yang masih belum menjawabpilihan dengan medan “Show column for unanswered” (guru selalu dapat melihat siapayang belum menjawab). Apabila selesai, klik pada “Save changes”. Skrin saya sekarangmempunyai “Choice” yang bernama “PC Memory” (dengan ikon ?).Sekiranya anda klik pada nama “Choice” (“PC Memory”), anda akan dapat melihatbagaimanakah rupa skrin “Pilihan”, atau mengundi opsyen yang diberi, atau memaparkan
 34. 34. keputusan. Untuk kembali ke menu utama, klik pada nama ringkas kelas di sebelah ataskiri. (CMPTR1 adalah contoh saya).2.1.4 ForumIni merupakan papan buletin. Anda boleh mencipta forum untuk membincangkanpelbagai topik bagi kelas anda. Untuk menambah “Forum”, pilih “Forum” dari menu“Add”. Ia akan membawa anda kepada laman “Forum”.Sekali lagi, kita dapat perhatikan tanda atau ikon bantuan di setiap menu tarik ke-bawah(ikon bertanda dengan “?”). “Forum Type” menawarkan 3 pilihan: “Perbincangan ringkastunggal (A single simple discussion)”, “Setiap seorang menghantar satu perbincangan(Each persom posts one discussion)” atau “Forum piawai untuk kegunaan umum(Standard forum for general use)”. Di dalam “Perbincangan ringkas tunggal”, pelajardapat memberikan maklumbalas kepada topik tetapi tidak dapat mencipta topik baru. Didalam “Setiap seorang menghantar satu perbincangan”, pelajar dapat mencipta topikbaru, yang mana amat berguna sekiranya mereka menggunakan buku yang berlainan dansebagainya. Di dalam “Forum piawai untuk kegunaan umum”, pelajar boleh memulakantopik baru pada bila-bila masa sebagaimana yang disukai oleh mereka.Anda mempunyai pilihan untuk membenarkan pelajar menghantar mesej ke “Forum”atau tidak. Sekiranya anda tidak membenarkan pelajar menghantar apa-apa, forumtersebut akan digunakan sebagai “News Forum” (seperti yang dicipta secara asal padabahagian atas laman kelas). Untuk menetapkan “Forum” yang sebegini, anda perlumemilih “No discussions, no reply” dari menu “Can a student post to this forum(Bolehkah pelajar menghantar ke forum)?”.
 35. 35. Anda juga boleh membenarkan pelajar memberi maklumbalas kepada satu-satu topiksahaja. Di dalam kes ini, pelajar hanya boleh memberi maklumbalas kepada topik yangtelah sedia ada, tetapi tidak dapat mencipta topik yang baru. Ini boleh ditetapkan denganmemilih “No discussions, but replies are allowed” dari menu “Can a student post to thisforum?”. Cara ini berkemungkinan digunakan amat meluas sekali.Akhir sekali, anda boleh membenarkan perbincangan dan maklumbalas, di mana pelajardapat menghantar apa yang mereka sukai – mereka dapat memberi maklumbalas kepadasesuatu topik sedia ada atau memulakan topik perbincangan baru. Ini ditetapkan denganmemilih “Discussion and replies are allowed” dari menu “Can a student post to thisforum?”.Selanjutnya adalah “Memaksa semua untuk melanggan? (Force everyone to besubscribed)”. Sekiranya ini ditetapkan kepada “Yes”, maka kesemua pelajar di dalamkelas anda akan menerima salinan emel bagi setiap penghantaran forum. Ia mungkinmenjadi rekod forum lama sekiranya ia berada di dalam satu perbincangan yang besar,namun ia mungkin berguna sekiranya forum itu ditetapkan sebagai forum berita di manapelajar akan menerima emel bagi sesuatu pengumuman baru. Pelajar boleh mengelakuntuk melanggan sekiranya ia ditetapkan kepada “No”.Selanjutnya adalah “Had maksimum lampiran (Maximum attachment size)”, di mana iamembenarkan anda menetapkan had saiz bagi lampiran yang hendak dimuatkan olehpelajar.Sekiranya pentadbir anda mengaktifkan RSS (berita feeders), anda akan dapat melihatdua kemasukan tambahan yang baru.Sekiranya soalan RSS tidak menjelma di skrin anda, berkemungkinan pentadbir andatidak menetapkannya kepada aktif. Sila berjumpa dengan pentadbir anda untukmendapatkan lebih maklumat mengenai perkara ini. Oleh kerana RSS boleh diperolehidalam pelbagai modul, ia meliputi seksyennya sendiri. Untuk mendapat lebih maklumat,sila rujuk Appendix 3 : RSS Feeds.Seksyen seterusnya untuk menetapkan Forum adalah opsyen untuk menentukan tahapperbincangan yang dihantar. Sekiranya anda tidak mahu menetapkannya, biarkan sahajakotak semak “Use ratings” kosong. Kiranya anda mahu menetapkannya, semak kotak disebelah “Use ratings”.Apabila selesai anda menyemak “Use ratings”, opsyen-opsyen lain boleh ditetapkan. Dibawah menu “Users (Pengguna)”, anda mempunyai pilihan untuk menetapkan siapakah
 36. 36. yang boleh menentukan tahap sesuatu penghantaran. Sekiranya anda ingin menghalangsegala bentuk penentuan tahap, dan hanya anda (sebagai guru) sahaja yang bolehmelakukannya, pilih “Only teachers can rate posts” dari menu “Users”. Sekiranyasebaliknya, anda mahu membenarkan pelajar anda menentukan tahap sesuatupenghantaran (untuk semakan rakan atau yang sama dengannya), pilih “Everyone canrate posts”.Kemudian anda boleh menetapkan siapakah yang boleh melihat tahap tadi. Anda bolehmembenarkan kesemua individu untuk melihat tahap bagi sesuatu penghantaran, ataumenghalang, iaitu pelajar yang menghantar sahaja dapat melihat tahap bagipenghantarannya (guru, sememangnya dapat melihat tahap tidak kira bagaimanatetapannya).Setelah anda mengenalpasti siapa yang dapat menentukan tahap, anda boleh pula memilihkaedah penentuan tahap. Untuk menetapkan kaedah penilaian, pilih dari menu “Grade”.Di dalam menu ini anda akan dapat melihat pelbagai menu ubahsuaian skala di manayang telah anda tetapkan di dalam “Skala” (lihat di atas), seperti nombor untuk penilaiandari 1 hingga 100. Sekiranya anda memilih skala yang biasa, si penilai (anda atau pelajaranda) boleh memilih perkataan yang telah anda tetapkan (Cemerlang, Baik dansebagainya). Sekiranya anda memilih nilai nombor, penilai boleh memilih dari nilai 0sehingga nilai maksimum yang anda tetapkan (kiranya anda menetapkan gred 85, makapenilai boleh memilih di antara 0 hingga 85).Seandainya perlu, anda boleh menghadkan penentuan tahap penghantaran pada hari atausesuatu masa tertentu sahaja. Sekiranya anda ingin melakukan perkara ini, semak kotak“Restrict ratings to posts with dates in this range”. Tetapkan tarikh “From” dan tarikh“To”, dan penilai hanya boleh menentukan gred dalam tempoh tarikh yang ditetapkan itu.Setelah anda selesai, klik “Save changes.”. Di dalam contoh saya, forum saya diberinama “Computer Errors”:2.1.5 GlosariOpsyen “Glossary” memberikan cara yang fleksibel untuk mempersembahkan definisi(dan banyak lagi) yang mana boleh dirangkaikan kepada keseluruhan kelas. Sebagaicontoh, kiranya anda memberi definisi perkataan “sonnet” dan perkataan itu terlibat didalam perbincangan forum, perkataan sonnet itu akan kelihatan sebagai pautan teks dimana ia akan membawa pengguna kepada definisi perkataan tersebut. Untuk menambah
 37. 37. Glosari, pilih “Glossary” dari menu tarik-ke bawah. Ini akan membawa anda ke skrinGlosari :- Name (Nama) : Medan ini boleh jadi apa sahaja yang anda suka. – ia adalah namasebagaimana yang ditunjukkan pada laman kelas. Sebagai contoh, saya memilih untukmenamakannya sebagai “Computer Term”.- Description(Penjelasan) : Penerangan mengenai tajuk yang anda pilih.- Entries shown per page : Ini amat berguna untuk membantu pengguna yang mempunyaisambungan atau talian Internet yang perlahan. Kiranya anda menghadkan paparan kepada10 atau 15 glosari di dalam satu muka surat, masa memuatkan adalah lebih cepat. Jikaanda tidak menspesifikkan nilai di sini, maka sistem akan memuatkan keseluruhandefinisi yang ada.- Glossary Type (Jenis Glosari) : Ini boleh jadi “Glosari sekunder” atau “Glosari utama.”Anda hanya boleh mempunyai satu Glosari Utama sahaja bagi keseluruhan kelas. Andaboleh mempunyai sebanyak mana Glosari Sekunder yang anda sukai. Kemasukan dariGlosari Sekunder boleh dipindahkan ke Glosari Utama. Ini membenarkan anda untukmembina Glosari Utama dengan definisi yang diambil atau diperolehi dari mana-manadefinisi di dalam Glosari Sekunder. Pelajar tidak boleh melakukan ubahsuaian terhadapGlosari Utama.- Pelajar dapat menambah glosari : Tetapan ini membenarkan pelajar untuk menciptakemasukan sekiranya ia ditetapkan kepada “Yes” dan glosari berkenaan adalah GlosariSekunder.- Penduaan masukan dibenarkan : Ini menetapkan, sama ada pelajar boleh memberikandefinisi satu-satu perkataan lebih dari sekali (kiranya dua atau lebih pelajar yangmemberikan definisi “sonnet” atau yang sama dengannya).- Membenarkan komen bagi masukan : Ini menetapkan, sama ada individu di dalam kelasboleh memberi sebarang komen ataupun tidak.
 38. 38. - Capaian masukan glosari automatik: Sekiranya opsyen ini ditetapkan kepada ya, makasetiap kali istilah (perkataan) digunakan di mana-mana di dalam jaringan, istilah(perkataan) itu akan dirangkaikan dengan definisinya di glosari. Contohnya, sekiranyasaya telah memberikan definisi bagi sonnet, dan kemudian ada pengguna yangmenggunakan istilah sonnet itu di dalam forum perbincangan, perkataan sonnet tersebutakan menjadi rangkaian kepada definisi yang telah saya berikan.- Default approval status (Status pengesahan asal) : Sekiranya ini ditetapkan kepada“No”, maka kesemua masukan dari pelajar perlulah terlebih dahulu disahkan oleh gurusebelum ia boleh dipaparkan kepada semua. Sekiranya ditetapkan kepad “Yes”, makakesemua masukan akan dipaparkan kepada semua.Seksyen seterusnya menyatakan bagaimana paparan Glosari di dalam kelas. Iamempunyai pelbagai tetapan.- Format paparan: Ini menetapkan bagaimana glosari akan dipaparkan kepada pelajar. Iamempunyai banyak pilihan. - Ringkas, gaya kamus – ini menunjukkan istilah macam kamus, di dalam aturan abjad. Sebarang sisipan ditunjukkan sebagai capaian (pautan). Maklumat penulis tidak akan ditunjukkan. - Berkesinambungan tanpa penulis – ini mempersembahkan istilah dalam satu laman yang besar dan diasingkan mengikut tarikh. Penulis tidak disertakan. - Ensiklopedia – ini mempersembahkan istilah seperti ensiklopedia. Kesemua imej yang dimuat naik akan ditunjukkan di dalam artikeldan juga penulisnya. - Senarai masukan – ini mempersembahkan istilah sebagai satu senarai yang tidak mempunyai definisi. Pentadbir Moodle anda mesti menetapkan apa yang akan berlaku apabila pengguna mengklik pada istilah – ia berkemungkinan menunjukkan atau tidak menunjukkan definisi, bergantung kepada tetapan pentadbir. - FAQ – ini mempersembahkan istilah dalam bentuk forum soalan selalu ditanya. Tajuk istilah akan dilabelkan sebagai soalan, dan “definisi” akan diberikan sebagai jawapan. - Lengkap beserta penulis – ia adalah sama dengan tetapan “Ensiklopedia”, kecuali, sisipan dilihat sebagai pautan, tidak lagi berada dalam definisi. Maklumat penulis disertakan. - Lengkap tanpa penulis – ia sama seperti di atas, kecuali, maklumat penulis tidak disertakan. Ia hampir menyerupai “Ringkas, gaya kamus” kecuali masa dan maklumat tarikh diberikan.Di bawah adalah bagaimanakah rupa paparan yang anda boleh pilih:
 39. 39. Ringkas, gaya kamusBerkesinambungan tanpa penulis
 40. 40. EnsiklopediaSenarai masukan
 41. 41. FAQLengkap beserta penulis
 42. 42. Lengkap tanpa penulis - Papar capaian ‘Istimewa’: sekiranya tetapan ini ditetapkan kepada ya, ia membenarkan pelajar mencari menggunakan tanda istimewa (seperti $%#). - Papar abjad : sekiranya ini ditetapkan kepada ya, ia membenarkan pelajar untuk membuat carian berdasarkan huruf/abjad. - Papar “SEMUA” capaian: sekiranya ini ditetapkan kepada ya, ia membenarkan pelajar untuk menyenaraikan kesemua masukan di dalam glosari pada satu masa.Sekiranya pentadbir anda telah mengaktifkan RSS feeds (news feeders), anda akan dapatmelihat dua masukan tambahan:Sekiranya soalan RSS tidak menjelma di skrin anda, berkemungkinan pentadbir andatidak menetapkannya kepada aktif. Sila berjumpa dengan pentadbir anda untukmendapatkan lebih maklumat mengenai perkara ini. Oleh kerana RSS boleh diperolehidalam pelbagai modul, ia meliputi seksyennya sendiri. Untuk mendapat lebih maklumat,sila rujuk Appendix 3 : RSS Feeds.
 43. 43. Seksyen seterusnya untuk menetapkan Forum adalah opsyen untuk menentukan tahapperbincangan yang dihantar. Sekiranya anda tidak mahu menetapkannya, biarkan sahajakotak semak “Use ratings” kosong. Kiranya anda mahu menetapkannya, semak kotak disebelah “Use ratings.”Apabila selesai anda menyemak “Use ratings,” opsyen-opsyen lain akan bolehditetapkan. Di bawah menu “Users”, anda mempunyai pilihan untuk menetapkansiapakah yang boleh menentukan tahap sesuatu penghantaran. Sekiranya anda inginmenghalang segala bentuk penentuan tahap, dan hanya anda sahaja yang bolehmelakukannya, pilih “Only teachers can rate entries” dari menu “Users”. Sekiranyasebaliknya, anda mahu membenarkan pelajar anda menentukan tahap sesuatupenghantaran (untuk semakan rakan atau yang sama dengannya), pilih “Everyone canrate entries”.Setelah anda mengenalpasti siapa yang dapat menentukan tahap, anda boleh pula memilihkaedah penentuan tahap. Untuk menetapkan kaedah penilaian, pilih dari menu “Grade”.Di dalam menu ini anda akan dapat melihat pelbagai menu ubahsuaian skala di manayang telah anda tetapkan di dalam “Skala” (lihat di atas), seperti nombor untuk penilaiandari 1 hingga 100. Sekiranya anda memilih skala yang biasa, si penilai (anda atau pelajaranda) boleh memilih perkataan yang telah anda tetapkan (Cemerlang, Baik dansebagainya). Sekiranya anda memilih nilai nombor, penilai boleh memilih dari nilai 0sehingga nilai maksimum yang anda tetapkan (kiranya anda menetapkan gred 85, makapenilai boleh memilih di antara 0 hingga 85).Pada hari atau sesuatu masa tertentu sahaja. Sekiranya anda ingin melakukan perkara ini,semak kotak “Restrict ratings to posts with dates in this range”. Tetapkan tarikh “From”dan tarikh “To”, dan penilai hanya boleh menentukan gred dalam tempoh tarikh yangditetapkan itu. Setelah anda selesai, klik “Save changes” .Di dalam contoh saya, forum saya diberi nama “Computer Term”:Sekiranya anda klik pada glosari yang baru (“Computer Terms” contoh saya), anda akandibawa ke laman glosari (saya mempunyai sedikit masukan di dalam contoh ini):
 44. 44. Kepala Tab (heading tabs) bagi laman ini adalah : - Browse by alphabet– mengasingkan istilah mengikut aturan abjad - Browse by category– mengasingkan istilah mengikut kategori yang anda tetapkan (tetapkan kategori dengan klik pada butang “Edit categories” di bawah tab “Browse by category”). - Browse by date – mengasingkan istilah mengikut tarikh. Ia boleh diasingkan mengikut tarikh diubahsuai dan tarikh dicipta. - Browse by author – mengasingkan istilah mengikut penulis yang memberikan definisi. Ia berfungsi walaupun maklumat tentang penulis tidak dipaparkan. - Tambah masukan baru – membenarkan istilah baru dan definisinya dimasukkan ke dalam sistem. Lihat di bawah untuk maklumat lanjut. - Import masukan – membenarkan anda mengimport glosari yang telah dieksport masuk dari kelas yang lain. - Eksport masukan – membenarkan anda untuk mengeksport glosari, berkongsi dengan kelas yang lain. - Menunggu kelulusan – sekiranya masukan perlu pengesahan dari guru, di sinilah segala masukan diluluskan.Perhatikan juga pada opsyen carian di sebelah atas laman. Sekiranya anda tidak menanda( ) pada kotak “Search full text”, maka carian hanya akan mencari nama istilah.Sekiranya kotak “Search full text” ditandakan, sistem akan mencari setiap perkataan yangdimasukkan. Ini akan mengambil masa yang lebih panjang dan mengembalikan lebihbanyak masukan yang anda mahukan, tetapi ianya adalah secara keseluruhan.Menambah masukan baru – sekiranya anda klik pada tab “Add new entry”, anda akandapat melihat skrin seperti di bawah:
 45. 45. Anda mestilah menspesifikkan medan “Concept”. Anda boleh menambah kata kunciyang membolehkan sistem membina pautan kepada maksud bagi sesuatu perkataansekiranya perkataan atau istilah itu digunakan. Sebagai contoh, saya memberikan definisibagi “sonnet” dengan kata kunci “poem”, maka sistem akan membuat pautan kepada“sonnet” sekiranya ada individu yang menggunakan perkataan “poem” di dalam sebarangperbincangan. Anda mungkin juga memasukkan istilah ke dalam kategori. Kemudiananda bolehlah memenuhkan medan “Definition” dan boleh juga menghubungkan apa-apahubungan yang anda mahukan. Apabila selesai, klik “Save changes”.2.1.6 JurnalOpsyen ini akan menambah jurnal atas talian (online journal) untuk pelajar. Setiappelajar akan mendapat satu jurnal, dan setiap jurnal hanya boleh dilihat oleh pelajartersebut dan guru sahaja. Jurnal itu boleh disunting oleh pelajar dan diperbaiki. Anda jugaboleh mengatur sebanyak mana jurnal yang anda mahukan (satu/minggu, satu/unit,satu/bab dan sebagainya) bagi melihat peningkatan pemikiran pelajar dan kemahiranpenulisan mereka. Untuk menambah jurnal, pilih “Journal” dari menu “Add”. Ini akanmembawa anda ke skrin suntingan Jurnal seperti di bawah:
 46. 46. Namakan jurnal tersebut dan kemudian tanyakan pelajar anda satu soalan (atau jelaskanapakah jurnal tersebut). Anda kemudiannya mempunyai pilihan untuk menetapkan skalagred. Ia boleh “No grade”, iaitu salah satu daripada skala yang anda tetapkan (penetapanskala dari “Skala” ) atau sebarang nombor yang mewakili gred maksimum (dari 1 – 100).Oleh kerana jurnal hanya boleh dillihat oleh guru dan pelajar yang tertentu sahaja, hanyaguru yang berkeupayaan untuk mengatur gred (di sini, tiada penilaian rakan). Menuterakhir membolehkan anda memilih jangka masa bagi sesuatu jurnal itu dipaparkan (darisehari hingga “Selalu terbuka”). Apabila anda selesai membuat suntingan terhadap jurnalanda, klik “Save changes”. Contoh saya untuk kelas adalah seperti di bawah, dengan“Jurnal” telahpun ditambah (dinamakan “Repair Log”):2.1.7 LabelFitur ini membenarkan anda untuk memasukkan teks, imej dan lain-lain lagi ke dalamkotak topik (atau minggu). Untuk menambah “Label”, hanya klik pada “Label” di dalammenu “Tambah”. Ini akan membawa anda ke skrin suntingan Label seperti di sebelah:
 47. 47. Anda sekarang bolehlah menaip apa sahaja yang anda inginkan ke dalam topik kelas(atau mencipta pautan, atau menambah gambar dan sebagainya). Apabila selesai, klikpada “Save changes”. Di dalam contoh yang saya tunjukkan ini, saya menambah labelyang memberitahu “Please be careful with the computers!”:2.1.8 Pelajaran (Lesson)Fitur ini pula membenarkan anda untuk menambah keseluruhan pelajaran yang dapatdijadikan panduan kepada pelajar berdasarkan jawapan dari pelajar. Ia mungkin dapatmembantu anda menganggap bahawa sesuatu pelajaran ini bagaikan satu carta alir.Pelajar membaca beberapa kandungan. Apabila selesai dengan pembacaan kandungan,anda boleh bertanyakan beberapa soalan kepada pelajar. Berdasarkan jawapan yangdiberikan oleh pelajar, sistem akan menghantar pelajar tersebut ke laman yangberikutnya. Sebagai contoh, sekiranya ada pelajar yang memilih soalan satu, sistem akanmembawanya pergi ke muka surat 3. Sekiranya pelajar memilih jawapan adalah dua,sistem akan pergi ke muka surat 1. Sekiranya pelajar menjawab soalan 3, sistem akanpergi ke muka surat 5. Pelajaran amat fleksibel, tetapi memerlukan juga penetapantersendiri. Untuk menambah pelajaran atau lesson, pilih “Lesson” dari menu “Add” . Iniakan membawa anda ke skrin tersebut:
 48. 48. Masukkan nama pelajaran (“More Safety Tips” adalah contoh saya). Pilih gredmaksimum yang akan diberikan kepada keseluruhan pelajaran (dari 0 – 100).Bagaimanakah proses pengredan berlaku? Sekiranya sistem menghantar pelajar ke mukasurat seterusnya, soalan ditandakan sebagai Betul dan sekiranya sistem menghantarpelajar kembali ke mana-mana muka surat, soalan akan ditandakan sebagai Salah.“Maximum number of answers” menetapkan berapa kali soalan boleh ditanyakan padasatu-satu muka surat. Sekiranya anda meninggalkan nombor tersebut kepada 4, andamasih boleh menanyakan dua soalan di dalam satu muka surat, sekiranya itulah yanganda mahu. Anda juga boleh mempunyai muka surat yang anda tidak bertanyakansebarang soalan – di dalam kes sebegini, pelajar secara automatik akan ke muka suratseterusnya. Kemudian, tetapkan sama ada pelajar dapat mengulangi mengambil pelajaranyang sama ataupun tidak boleh diulang, dan tetapkan juga tarikh pelajaran itu dibukakepada pelajar. Apabila anda selesai, klik pada “Save changes”. Anda akan di bawasemula ke laman kelas, dengan penambahan pelajaran baru (“More Safety Tips”):Anda masih lagi perlu takrifkan setiap muka surat pelajaran anda. Untuk berbuatdemikian, klik ikon pelajaran di dalam laman kelas anda. Ini akan membawa anda kemuka surat pertama untuk ditakrifkan:
 49. 49. Item yang berada di dalam muka surat ini adalah: - Page title – ini adalah tajuk bagi muka surat. Seandainya anda mempunyai pelbagai muka surat untuk pelajaran anda, di mana setiap satunya akan mempunyai tajuknya sendiri. Di dalam kes saya, saya mungkin meletakkan “Basic Safety”, “Working on Computers” dan “Protect Yourself and the Equipment” sebagai tajuk yang berasingan di dalam muka surat tertentu yang terkandung untuk pelajaran “More Safety Tips”. - Page contents – di sini anda memasukkan maklumat mengenai apakah yang anda ingin sampaikan, hebahkan. Ia mungkin dalam bentuk cerita, masalah-masalah yang perlukan penyelesaian, sajak, atau apa sahaja yang anda tanyakan. Anda sepatutnya mengakhiri seksyen ini dengan soalan yang mana akan dijawab oleh pelajar. - Answer 1 (atau Answer #) – di sini anda menaip satu jawapan kepada soalan yang anda ajukan. Anda masukkan satu jawapan per “Answer #” sehingga nombor maksimum yang anda ingin tetapkan. Anda tidak perlulah memenuhkan kesemuanya. - Response # - selepas seksyen “Answer #”, terdapat pula seksyen “Response #”. Ini merupakan penjelasan kepada pelajar setelah pelajar memilih jawapan-jawapan yang disediakan, sebelum pelajar di bawa ke muka surat yang lainnya (atau masih di muka surat yang sama). - Jump to – selepas setiap “Response #”, terdapat satu medan yang akan memberitahu sistem apa yang perlu dibuat apabila pelajar memilih nombor tersebut. Anda boleh memberitahu sistem untuk menghentikan pelajaran, untuk terus kekal di muka surat semasa atau pergi ke muka surat yang tersedia (ke hadapan atau ke belakang). Sebagai contoh, sekiranya saya memilih jawapan 1 dan medan “Jump to” ditetapkan kepada muka surat ke hadapan, saya akan dibawa ke muka surat pelajaran seterusnya. Pemberian gred ditentukan melalui navigasi – sekiranya pelajar masih berada di muka surat yang sama atau dihantar kembali ke belakang, ia akan dikira sebagai salah. Sekiranya pelajar memilih jawapan dan kemudian dihantar ke muka surat seterusnya, ia dikira betul. Secara asal, jawapan 1 membawa pelajar ke muka surat seterusnya, dan jawapan lain-lain akan menyebabkan pelajar kekal di situ, tetapi itu memang boleh diubah. Pelajar
 50. 50. akan dapat melihat aturan jawapan digabung-jalinkan (Jawapan 1 mungkin menjadi soalan yang keempat ditanya)Apabila anda telah menetapkan kesemua medan, klik “Save changes.” Ini akan membawaanda ke laman rumusan seperti di bawah ini:Dari sini, anda boleh menambah muka surat yang lain dengan pautan di atas sebelahkanan atau bawah sebelah kanan. Sekiranya anda klik pada pautan di sebelah atas laman,muka surat anda akan ditambah sebelum muka surat yang anda lihat. Jika anda klik dibawah, muka surat baru akan dibina selepas muka surat yang anda lihat. Kemudianbolehlah anda masukkan kandungan ke dalam muka surat baru, dengan soalan (padapengakhiran kandungan), jawapan (answer), maklumbalas (response) dan medan “jumpto”. Anda boleh mengulangi sebanyak mana yang anda sukai. Setelah anda mempunyailebih dari satu muka surat, anda boleh memindahkan muka surat anda dengan klik padaanak panah berdekatan dengan penjelasan bahagian atas laman:Apabila anda telah mempunyai beberapa (atau banyak) muka surat anda di dalam sistem,anda boleh menyemak untuk memastikan bahawa ia boleh berfungsi sebagaimanadikehendaki. Untuk menguji muka surat anda, klik pada pautan “Check navigation” padabahagian bawah laman:
 51. 51. Dengan ini, anda akan dibawa ke skrin pengujian (skrin di mana pelajar akan dapatmelihatnya):Di dalam contoh ini, sekiranya saya meletakkan tanda semak ( ) pada “Unplug thecomputer”, saya akan bergerak ke muka surat berikutnya (kerana itulah yang telahditetapkan oleh saya melalui fungsi “jump to” tadi). Sekiranya saya memilih jawapanyang lain, saya pasti akan terus kekal di muka surat ini.Sekarang, skrin kelas asas saya adalah seperti di bawah (dengan pelajaran “More SafetyTips” telahpun ditambah):
 52. 52. 2.1.9 Kuiz (Quiz)Ciri ini menambahkan kuiz ke dalam kelas. Ia boleh terdiri daripada pelbagai tekniksoalan, sama ada format benar atau salah, pelbagai pilihan dan isi tempat kosong.Kuiz juga boleh memberikan maklumbalas di mana ia akan menjelaskan kepadapelajar mengenai rasional jawapan bagi setiap soalan di dalam kuiz. Untukmenambah atau memasukkan “Quiz”, pilih “Quiz” dari menu “Add”. Ini akanmembawa anda ke skrin tetapan “Quiz” seperti berikut :Seperti selalunya, pada paparan skrin ini terdapat butang bantuan bagi anda untukyang memerlukannya (butang “?” ). Perhatikan bahawa kuiz itu sendiri mempunyaitarikh mula dan tarikh tutup atau tamat. Sekiranya ini ditetapkan dengan salah, pelajartidak akan dapat menduduki kuiz tersebut. Pelajar tidak dapat menjalankan kuizsebelum masa mula atau selepas masa tamat. Masa ini boleh ditukar oleh guru padabila-bila masa.“Shuffle Questions” menukar giliran soalan kuiz setiap kali pelajar mencubanya (ataubagi setiap pelajar yang berbeza yang mengambil kuiz tersebut). Ini membantumengelakkan pelajar dari menyalin sesama mereka.“Shuffle Answers” hampir serupa dengan di atas, tetapi ia menukar giliran jawapanyang diberikan di dalam soalan pelbagai pilihan atau soalan padanan.“Attempts allowed” menetapkan berapa kali cubaan yang boleh dilakukan oleh pelajaruntuk menduduki kuiz. Ia amat berguna sekiranya kuiz tersebut dianggap sebagailatihan ulangkaji, di mana pelajar dapat mengambilnya berulangkali mengikutkeperluan guru (dan setiap gred sememangnya mendapat laporan dari guru).
 53. 53. “Each attempt builds on the last” menetapkan sama ada kuiz telah diduduki sebelumini atau belum. Sekiranya kuiz pelbagai percubaan dibenarkan, dan ini ditetapkankepada “Yes”, maka keputusan kuiz sebelum ini akan disertakan di dalam percubaanini (termasuklah maklumbalas, sekiranya diaktifkan). Sekiranya pilihan ini ditetapkan“No”, maka kuiz yang baru akan diberikan kepada pelajar setiap kali pelajarmendudukinya.“Grading Method” membolehkan anda untuk menetapkan bagaimana penilaian greddiberikan sekiranya pelajar boleh mengambil kuiz dengan berulang kali. Anda bolehmemilih dari beberapa pilihan iaitu menyimpan gred yang tertinggi, menyimpan gredpurata kesemua gred, menyimpan skor mula atau menyimpan skor terkini.“After answering, show feedback” boleh secara serta merta memberikan pelajarmakluman bagi setiap soalan. Anda boleh menaip makluman ke dalam soalan semasamenciptanya (banyak lagi mengenainya di bawah).“In feedback, show correct answer” boleh memaparkan jawapan yang betul kepadapelajar bagi soalan sekiranya maklumbalas ditetapkan aktif. Untuk mengaktifkanpilihan ini, tetapkan pada “Yes”.“Allow review” membolehkan pelajar melihat keseluruhan kuiz yang diambil.Sekiranya ini ditetapkan pada “Yes”, maka pelajar boleh menyemak kuiz walaupunkuiz telahpun tamat.“Maximum grade” ini adalah tetapan yang penting. Ini merupakan penetapan gredmaksimum bagi setiap kuiz (dari “No Grade” sehingga 100). Sekiranya di siniditetapkan dengan “No grade”, maka pelajar boleh mengambil kuiz tetapi tidak akandinilai (maklumbalas tetap berfungsi seperti biasa sekiranya diaktifkan).Apabila anda telah menetapkan sepertimana yang anda mahukan (tetapan ini jugaboleh diubah) klik pada “Continue”. Ini akan membawa anda ke skrin seperti dibawah:Di sebelah kanan, anda boleh memilih kategori (ada satu tetapan yang dipanggil“default”). Ini adalah cara ataupun kaedah bagi anda untuk menyusun soalan.
 54. 54. Sekiranya anda menggunakan soalan yang sama berulang kali, anda mungkin mahumenyusun soalan-soalan itu (ke dalam kategori seperti “Orthello”, “Hamlet” dansebagainya ). Kemudian, soalan yang tersedia, boleh diambil dan dipilih dari kategoritersebut untuk proses membina kuiz (ini amat berguna sekiranya kelas anda telahberkembang menjadi beberapa semester dan ada penyediaan soalan). Untukmenambah kategori baru, klik pada “Edit categories”, tambah kategori baru dan klik“Save changes”. Dan, anda juga mempunyai pilihan untuk melancarkan kategori yangdibina kepada semua guru (ini adalah pilihan di bawah “Edit categories”). Ini akanmenyebabkan, kesemua soalan di dalam kategori tersebut akan dapat diakses olehkesemua guru, di mana ia akan memudahkan proses pengajaran sekiranya andamengajar menggunakan buku/pengajaran/unit yang sama sepertimana orang lain.Untuk “membina” soalan, pilih kategori (sebagai contohnya, saya akan menggunakan“default”) dan klik pada “Show”. Skrin kemudiannya akan memaparkan soalan-soalanyang telah tersedia, dan membolehkan anda untuk menambah soalan yang baru:Di dalam contoh saya ini, saya telahpun membuat satu soalan (“PC Case”), dan sayamempunyai pilihan untuk “Import questions from file” atau “Create multiplequestions”.- Import soalan dari fail – ini akan mengimport soalan yang telah tersedia dari sistem fail Moodle yang diketahui (pelbagai format).- Cipta pelbagai soalan – fungsi ini mencipta soalan rawak dalam jumlah ditentukan. Soalan-soalan ini akan diambil secara rawak dari pangkalan data soalan tersedia. Anda perlu menyatakan soalan dari kategori manakah yang anda mahu, maka Moodle tidak akan secara tidak sengaja menanyakan soalan Orthello semasa anda sedang mengajar Hamlet!- Cipta soalan baru : Semasa anda mencipta soalan, ianya akan disimpan di dalam kategori yang anda pilih. Kemudian, ianya akan sentiasa tersedia untuk ditambah ke dalam kuiz pada bila-bila masa. Untuk mencipta soalan yang baru, pilih jenis soalan yang anda mahukan dari menu tarik-ke bawah (pull-down menu).
 55. 55. 2.1.9.1 Multiple Choice (Pelbagai Pilihan) – Untuk menambah soalan pelbagaipilihan, pilih Pelbagai Pilihan di dalam “ Create new questions” yang tersenarai padamenu tarik-ke bawah. Ini akan membawa anda ke skrin soalan pelbagai pilihan:Ia berfungsi sebagaimana piawaian soalan pelbagai pilihan. Taipkan nama soalan(sesuatu yang dapat membantu anda untuk mengenalpasti soalan di dalam senarai),dan taipkan soalan. Anda tidak perlu menaip jawapan di dalam kotak “Question” –program akan menyenaraikan jawapan yang ditaip oleh anda di dalam kotak“Choice # ”.Anda boleh memilih imej yang hendak dipaparkan, sekiranya ada imej yang hendakdimuatkan dari seksyen “Files”.Anda kemudian boleh memilih sama ada pelajar dibenarkan memilih lebih dari satujawapan atau sebaliknya.Anda kemudian, boleh memasukkan jawapan bagi soalan pelbagai pilihan danmakluman sekiranya perlu.Apa yang membezakan soalan pelbagai pilihan ini adalah, ianya mempunyaipemberatan. Jawapan yang positif mestilah ditambah sehingga berjumlah 100%, atausistem akan bertanya sama ada itukah yang anda mahukan. Anda mempunyai pilihanuntuk mengatur pemberatan negatif pada sesuatu jawapan, seperti jawapan yang salahakan ditolak markahnya dari pelajar, untuk mengelakkan dari tiada kredit diberikan.Ini boleh dilaksanakan di mana wujud pelbagai kemungkinan jawapan seperti A)adalah bernilai 50%, B) bernilai -50% dan C) bernilai 50%. Pelajar A memilih A)dan C) boleh mendapat kredit penuh, manakala pelajar yang memilih A) dan B) tidak
 56. 56. akan mendapat kredit langsung. Anda punya pilihan untuk menjadikan jawapan yangsalah tidak dikira langsung nilainya.Apabila anda telah selesai memasukkan soalan, jawapan, maklumbalas dan gred, klikpada “Save changes”. Anda akan kembali semula ke skrin kuiz tadi dengan soalanyang dimasukkkan telah tersenarai (“Matt’s Food” di dalam contoh yang diberikanoleh saya).2.1.9.2 True/False (Betul/Salah) – soalan yang hanya merupakan – betul/salah.Untuk menambahkan soalan betul/salah, pilih Betul/Salah dari menu tarik-ke bawah“Create new questions”. Ia akan membawa anda ke skrin seperti di bawah ini:Masukkan nama soalan (nama pendek yang akan memberitahu anda mengenai soalantersebut), dan masukkan soalan sebenar. Sekiranya anda mempunyai imej yangdimuatkan di dalam kursus anda (di dalam seksyen “Files”, awal tadi ), anda boleh
 57. 57. menambah imej sekiranya anda ingin bertanyakan soalan mengenai gambar.Kemudian anda pilihlah jawapan (betul atau salah). Kemudian anda boleh jugamenambah makluman kepada setiap jawapan (teks yang akan menjelaskan mengapajawapan pelajar seharusnya betul atau salah) sekiranya fungsi ini mahu disertakanoleh anda. Apabila kesemuanya selesai, klik pada “Save changes”. Ini akan membawaanda semula ke halaman soalan tadi. Anda akan dapat melihat soalan yang ditambaholeh anda telahpun tersedia (“Class Mascot” sebagai contoh ):2.1.9.3 Short Answer (Jawapan Pendek) – untuk mencipta soalan denganjawapan pendek, pilih Jawapan Pendek dari menu tarik-ke bawah “Create newquestion”. Ia akan membawa anda kepada skrin di bawah.
 58. 58. Masukkan nama bagi soalan tersebut (sesuatu yang akan memberitahu anda mengenaijenis soalan) dan soalan itu sendiri. Soalan tersebut boleh mempunyai sehingga 5jawapan pendek bagi setiap “answers”. Ia amat fleksibel. Anda boleh membina isitempat kosong (Matt berusia ______ tahun), atau terus bertanyakan jawapan(Namakan 3 presiden yang pertama). Tetapi, satu perkara perlu diingat apabilamemaklumkan kepada pelajar, jawapan yang dieja dengan salah akan menyebabkanjawapan mereka SALAH (kecuali, anda memasukkan jawapan beserta dengan 2 atau3 lagi jawapan yang berkemungkinan melibatkan kesalahan ejaan – ini akan berhasil).Kemudian, selepas setiap jawapan terdapat medan “Grade”. Jumlah markah soalanmestilah bersamaa 100%, Dalam kes soalan presiden di atas tadi, anda bolehmenjadikan nilai markah sebanyak 33% bagi setiap jawapan. Dalam kes isikan tempatkosong, (33 tahun) akan memberikan nilai 100%.Anda boleh menetapkan jawapan pelbagai kepada 100% (di dalam senarai kesalahanejaan umum, atau kes namakan 3 presiden pertama – di mana 3 jawapan bolehmemberi nilai markah sebanyak 100% setiap satu jawapan ).Anda juga boleh memasukkan makluman bagi setiap jawapan. Daripada ujian saya,makluman hanya akan keluar sekiranya jawapan adalah bersamaan dengan jawapansebenar kuiz, jadi bagi soalan jawapan pendek, makluman kepada setiap jawapanyang diberi adalah terhad (bagi setiap jawapan soalan pendek sahaja). Maklumanboleh memaparkan jawapan yang sebenar sekiranya pelajar meneka dengan salah,walaupun jawapan yang salah tidak terdapat di dalam senarai jawapan.Apabila telah selesai, klik pada “Save changes”. Ini akan membawa anda kembalikepada skrin kuiz, dan soalan baru akan berada di sana (“The First President” didalam contoh yang diberikan oleh saya):
 59. 59. 2.1.9.4 Numerical Questions (Soalan Bernombor) – untuk menambah soalanbernombor, pastikan “Numerical” dipilih dari menu tarik-ke bawah “Create newquestion”. Ini akan membawa anda ke skrin soalan bernombor.Soalan sebegini merupakan soalan yang jawapannya adalah dari bentuk nombor. Iaditambah dengan ciri-ciri yang fleksibel di mana ia menerima julat jawapan (10 +-2dapat menerima kesemuanya dari 7 sehingga 13). Pada ruang “Question Name”,isikan dengan apa-apa maklumat yang boleh mengingatkan anda untuk mengenalpastisoalan. Di dalam ruang “Question”, masukkan soalan yang ingin ditanyakan. (“Howfast can Matt run?”). Jika anda telah memuatkan fail imej ke dalam sistem (di dalamseksyen “Files” di atas), anda mempunyai pilihan untuk memaparkan imej sebagaisebahagian daripada soalan. Kemudian anda perlu memasukkan jawapan yangsebenar (10 di dalam contoh yang saya berikan), dan menerima kesalahan (2 di dalamcontoh saya, membenarkan jawapan benar dari 8-12). Anda boleh memasukkanmakluman sekiranya perlu menggunakannya. Apabila kesemuanya telah dimasukkansepertimana yang dikehendaki, klik “Save changes”. Soalan tersebut akanditunjukkan di dalam senarai soalan ( “Matt’s Speed” di dalam contoh yang diberikanoleh saya):
 60. 60. 2.1.9.5 Matching (Padanan) – untuk menambah soalan padanan, pilih dari menutarik-ke bawah “Matching”. Ia akan membawa anda ke skrin berikut:Masukkan nama soalan yang mudah untuk diingati oleh anda, dan kemudian tulislahsoalannya – ini adalah pengenalan yang akan ditunjukkan kepada pelajar. Iaberkemungkinan seperti “Padankan soalan berikut dengan jawapan yang betul”, atau“Padankan nama presiden dengan tahun beliau dipilih”, atau apa-apa sahaja yangdiinginkan oleh anda. Kemudian anda perlu memasukkan, sekurang-kurangnya 3jawapan untuk dipadankan kepada setiap jawapan. “Question” boleh merupakansepotong ayat tunggal yang akan dipadankan pada setiap jawapan. Setiap bahagianpadanan adalah sama nilainya (sekiranya anda mempunyai 4 padanan, setiap satunya
 61. 61. bernilai 25%). Keseluruhan soalan kemudiannya akan diberatkan dengan pemberatankuiz – lebih banyak mengenai pemberatan selepas ini ).Setelah anda selesai dengan memasukkan nama kesemua soalan (ingat, program akanmenetapkan padanan – hanya jika ianya adalah lapan – sebagai satu set soalan), klikpada “Save changes”. Anda kemudiannya akan kembali pada skrin kuiz dan soalanpadanan yang baru akan ditunjukkan di dalam senarai (dalam contoh saya, “Matt’sPast”):2.1.9.6 Description (Penjelasan) – untuk menambah sebarang penjelasan, pilih“Description” dari menu tarik-ke bawah. Penjelasan sebenarnya bukanlah satu soalan.Ia membenarkan anda untuk menambah teks pada kuiz (seperti cerita atau pun artikel)yang boleh anda ajukan soalan sesudah itu. Skrin penetapan penjelasan adalah sepertidi bawah ini:
 62. 62. Isikan “Question Name” dengan nama yang mudah diingat. Kemudian, di dalamkotak “Question”, masukkan penjelasan anda (kisah, artikel dan lain-lain). Sekiranyaanda mempunyai gambar yang dimuatkan di dalam seksyen “Files”, anda bolehmemilih gambar tersebut untuk dipaparkan dengan penjelasan (jadi, penjelasantersebut dapat memperihalkan mengenai gambar). Apabila kesemuanya telah diisimengikut kehendak anda, klik “Save changes” Penjelasan anda akan dipaparkan didalam senari soalan (“Cats, sepertimana di dalam contoh saya).
 63. 63. 2.1.9.7 Random Question (Soalan Rawak) – untuk memilih soalan jenis ini, pilih“Soalan rawak” dari menu tarik-ke bawah. Soalan rawak akan memilih soalan yangtelah tersedia di dalam senarai soalan di dalam kesemua kategori yang telah andakhususkan. Sekiranya anda mempunyai 10 soalan di dalam kategori Orthello, ciriakan memilih satu soalan dari kategori tersebut secara rawak. Skrin penetapan soalanrawak adalah seperti yang ditunjukkan di bawah:Pilih kategori yang anda ingin sistem membuat pilihan soalan (“default” sebagaicontoh yang ingin dijelaskan di sini). Anda boleh memberikan nama soalan jika andamahu, (anda mungkin mahu menambah kategori kepada nama tersebut – contoh“random default #1”). Perhatian, anda boleh mencampurkan soalan rawak dengansoalan “normal” di dalam kuiz. Apabila anda telah selesai, pilih “Save changes”, dananda boleh melihat skrin penetapan kuiz dengan soalan rawak yang baru ditambahiaitu “Random Default #1”, sebagai contoh saya tadi.
 64. 64. 2.1.9.8 Random Short-Answer Matching (Padanan Rawak Jawapan-Pendek) –soalan ini dibina berdasarkan pengambilan secara rawak ke atas soalan padananjawapan-pendek yang telah tersedia. Anda mesti, sekurang-kurangnya mempunyaidua soalan jawapan-pendek di dalam kategori bagi membolehkan ciri ini digunakan.Skrin penetapannya adalah seperti di bawah:Kategori adalah mana-mana yang telah anda pilih untuk pembinaan soalan jenis ini.Berikan nama untuk soalan anda, dan sebagai cadangan, berilah nombor soalandengan hujungnya ditambah seperti berikut #1, #2 dan sebagainya. Anda bolehmeninggalkan tetapan asal (“default”), atau anda boleh mengubahnya sekiranya andamahu berbuat demikian. Kemudian anda bolehlah memilih nombor soalan yangdiperlukan. Apabila selesai, klik pada “Save changes” dan anda boleh melihat soalanyang dibina pada senarai soalan di dalam paparan skrin kuiz (“Random Short-AnswerMatching #1” di dalam contoh yang ditunjukkan oleh saya).
 65. 65. 2.1.9.9 Embedded Answers : Cloze (Jawapan Terbina)– Soalan ini disediakanatau disertakan sekali dengan jawapan pada tempat atau lokasi yang diperlukan. Silarujuk contoh di bawah, (diambil dari bantuan Moodle):Ia merupakan pembinaan soalan yang menarik. Skrin tetapan bagi soalan sebeginiadalah seperti di bawah:
 66. 66. “Question Name” menamakan soalan bagi setiap senarai. “Image to display”menyenaraikan gambar yang telah anda muatkan di dalam seksyen “Files”. Bahagian“Question” adalah di mana anda menaip soalan, tetapi mestilah beserta denganformatnya sekali. Ini mungkin mengambil masa untuk membiasakan diri andadengannya. Teks ini (dipetik dari bantuan Moddle) adalah soalan yang sah:Soalan ini mengandungi teks dengan jawapan dibina dalam dengannya sekali{ 1:MULTICHOICE:Wrong answer#Feedback for this wrong answer ~ Anotherwrong answers#Feedback for the other wrong answer ~= Correctanswer#Feedback for correct answer~%50%Answer that gives half thecredit#Feedback for half credit answer} dan berikutnya, anda perlu berhadapandengan jawapan pendek sebegini {1:SHORTANSWER:Wrong answer#Feedbackfor this wrong answer~=Correct answer#Feedback for the correctanswer~%50%Answer that gives half the credit#Feedback for half credit answer}dan akhirnya, kita dapati satu titik apung {2:NUMERICAL:=23.8:0.1#Feedback forcorrect answer 23.8~%50%N/A#Feedback for half credit answer in the nearbyregion of the correct answer}.Ini menghasilkan, seperti berikut:
 67. 67. Format yang diberikan di atas berfungsi seperti berikut:- teks yang normal hanya perlu ditaip (seperti “Soalan ini mengandungi teks dengan jawapannya sekali” dari atas tadi).- Untuk membuka medan bagi jawapan terbina dalam tersebut, gunakan penutup kurungan { dan tutup medan jawapan terbina dalam dengan }.- Untuk memasukkan menu-tarik ke bawah jawapan, taipkan nombor untuk medan (menu), boleh ditetapkan (1,2,3 dan sebagainya). Kesemua soalan membawa nilai keseluruhan jumlah mata bagi setiap bahagian (menu dan bahagian jawapan pendek. Diikuti dengan noktah bertindih, dan ditaip pula MULTICHOICE diikuti dengan satu lagi noktah bertindih (1:MULTICHOICE:). Kemudian taip kesemua kemungkinan jawapan dengan diakhiri tanda ~ (tilde). Jawapan yang betul mestilah dimulakan dengan simbol sama dengan (=). Jawapan yang dikira dengan nilai kredit nisbah dimulai dengan tanda peratus diikuti pula dengan peratusan nilai kredit (%50% bagi setiap nilai kredit 50%). Contoh lengkap adalah seperti: {2:MULTICHOICHE:Washington~Jefferson~Lincoln~=Franklin~%50%Adams} Ini akan membina 5 item di dalam menu tarik-ke bawah. Menu ini bernilai 2 mata. Di dalam contoh di atas, Washington, Jefferson dan Lincoln adalah salah, Franklin adalah jawapan yang betul, dan Adam pula bernilai separuh kredit.- Untuk memasukkan jawapan pendek (isikan tempat kosong), letakkan mata bagi setiap jawapan pendek dengan diikuti dengan noktah bertindih, dengan diikuti pula dengan SHORTANSWER diikuti dengan noktah bertindih sekali lagi (2:SHORTANSWER:). Kemudian letakkan tanda sama dengan (=) diikuti dengan jawapan sebenar. Sebagai contohnya {2:SHORTANSWER:=Maine}. Ini akan menjadikan jawapan yang akan diberikan bernilai 2 mata (ejaan turut diambil kira). Anda boleh menyenaraikan jawapan betul yang lain dengan memisahkan format tadi dengan tanda tilde (~) – seperti ini (dan jangan lupa tanda ini “=”). {2:SHORTANSWER:=Maine~=Ohio}.Apabila kesemuanya telah ditetapkan, klik pada “Save changes”. Soalan denganjawapan terbina dalam anda boleh dilihat pada senarai soalan (“Nice Places” adalahcontoh yang ditunjukkan oleh saya).
 68. 68. Apa kata kita anggap kesemua soalan di atas adalah soalan yang saya mahukan untukperlaksanaan kuiz. Untuk membina kuiz saya, saya perlu menandakan kotak disebelah setiap soalan-soalan yang telah dibina (perlu diingat, mungkin ada soalanyang tidak perlu saya tandakan kerana ia dari unit pelajaran yang lain), dan saya klikpada butang “Add selected to quiz”:Saya telah memilih lima soalan untuk kuiz saya nanti. Saya mungkin bolehmenyunting semula kuiz dan meninggalkan yang asal tanpa terganggu denganmenyunting “quiz” pada skrin di sebelah itu (sebelah kiri separuh skrin di dalam rajahdi atas). Saya juga boleh mengatur susunan soalan dengan mengklik pada bahagian ke
 69. 69. atas atau ke bawah anak panah di sebelah kiri. Soalan rawak akan memilih soalan yang tidak akan digunakan untuk perlaksanaan kuiz. Akhirnya, saya bolehlah melakukan pemberatan bagi setiap soalan. Ia dipilih melalui menu tarik-ke bawah, pilih “Grade”. Saya boleh memilih pemberatan gred yang saya mahukan untuk setiap soalan, dari nilai 0 sehingga 10. Sekiranya kebanyakan soalan diberatkan dengan nilai “1,” maka pemberatan “5” boleh dikatakan lima pemberatan dengan nilai “1” soalan. Ini amat penting, di mana anda boleh menggunakannya untuk menjadikan soalan jenis padanan bernilai lebih dari aras soalan normal. Sekiranya kebanyakan soalan anda mempunyai pemberatan “1”, dan anda mempunyai 2 soalan padanan dengan 5 bahagian setiap satunya, mungkin anda ingin menjadikannya bernilai “5”, setiap satunya diberi nilai tersebut oleh kerana ia mempunyai banyak bahagian. Jumlah keseluruhan kuiz boleh jadi apa-apa juga (ia tidak perlu penambahan sehingga berjumlah 10 atau 100). Jumlah ini akan dikecilkan (skala) untuk mencapai gred maksimum sebagaimana yang telah ditetapkan pada skrin awalan tadi. Apabila anda telah siap dengan pembinaan kuiz beserta dengan pemberatannya, klik pada “Save this whole quiz” dan kuiz dengan serta merta telah ditambah ke dalam kelas anda. Skrin contoh kuiz saya akan kelihatan seperti skrin di bawah iaitu kuiz dengan nama “Quiz”.2.1.10 Sumber (Resource)Digunakan untuk menambah sumber yang baru untuk kegunaan kelas. Sumberboleh merupakan teks, laman web, fail untuk dimuat-naik atau sebagainya.Sumber khusus yang boleh ditambah adalah:-“Plain Text” – termasuklah apa sahaja yang anda taip.-“Directory” – memaparkan kesemua fail yang telah dimuat-naik ke dalam direktori yangtertentu (folder).-“HTML Text” – merangkumi teks-teks dalam format HTML.-“Program” – antaramuka yang membolehkan program lain mendapatkan maklumat
 70. 70. daripada Moodle.-“Reference” – mengandungi kotak teks yang digunakan untuk memuatkan rumusanmengenai buku dan artikel (bibliografi).-“Uploaded File” – mengandungi pautan fail yang telah dimuat-naik dalam seksyen“File”.-“Web Link” – pautan kepada halaman web yang akan membawa keluar dari Moodle.-“Web Page” – mengandungi pautan kepada laman web yang lain tetapi halaman yangdibuka masih lagi di dalam tetingkap Moodle dan ini membolehkan pengguna terusberada dalam Moodle.-“Wiki text” – mengandungi fail teks dalam format Wiki. Untuk maklumat lanjutmengenai format Wiki, tambah sumber Wiki dan klik pada butang help “How to writeWiki text”.Bagi semua sumber-sumber ini, anda perlu menamakan sumber, lengkapkan peneranganpendek mengenai sumber berkenaan dan penuhi kotak teks, pilih fail atau letakkan alamatlaman web. Contoh di bawah menunjukkan sumber berupa laman web yang telahditambah ke dalam kelas (sumber dinamakan sebagai – “CVCA Web Site”):2.1.11 Tinjauan (Survey)Mengandungi pra-tinjauan yang dibuat untuk kelas anda. Ianya biasa digunakan untukkursus pembelajaran jarak jauh yang dibuat secara atas talian. Jika perlu, anda bolehlahmenambah modul berkenaan ke dalam kelas anda – sekiranya anda tidak berpuas hatidengan modul berkenaan, anda boleh padamkan (delete) modul tersebut.2.1.12 Bengkel (Workshop)Ruangan bengkel untul kelas. Digunakan untuk memudahkan imbasan ulasan. Ianyamengandungi pilihan had. Untuk menambah bengkel, pilih “Workshop” dari menu“Add”. Anda akan dibawa ke skrin edit untuk Bengkel:
 71. 71. Medan “Tittle” dan “Description” boleh diisi dengan sebarang nama (seperti “PeerReview”, “Othello” dan lain-lain).“Formatting” menentukan bagaimana program memaparkan maklumat. Sekiranya andatidak menghadapi masalah dengan pelungsur Internet, anda dicadangkan untukmeninggalkannya sebagai “HTML format” (“Moodle auto-format“). Sekiranya andaingin mengubah format berkenaan, klik pada butang “?” (help) untuk membuat pilihanyang lain.“Maximum Gred” ditetapkan dalam julat 0 hingga 100. Untuk contoh-contoh yangseterusnya, nilai 100 akan digunakan sebagai markah tertinggi.“Grading Strategy” boleh dibuat dalam pelbagai pilihan – Accumulative (Akumulatif),Not Graded (Tidak digred), Error Banded, Criterion (kriteria) dan Rubric (Rubrik). “Accumulative grading” - merupakan default setting. Penilaian akumulatif memecahkan setiap projek kepada seksyen yang tertentu yang boleh dinilai secara individu dan diberi komen (seksyen tentukan oleh anda dalam julat 1-20). Setiap markah akan dijadikan sebagai markah akhir (berdasarkan markah maksimum yang telah ditetapkan). Ulasan jenis ini menggunakan soalan berbentuk ya/tidak, ukuran pemarkahan (cth: “kurang memuaskan” hingga “bagus”) dan juga ukuran berasaskan nombor (1-100). “Not Graded” – ianya digunakan sebagai imbasan pengguna di mana pelajar akan memberi komen terhadap setiap kerja yang dilakukan dan ianya tidak akan diberi markah. Guru pula akan menentukan pemarkahan yang bersesuaian berdasarkan komen yang diberikan oleh pelajar berkenaan. Tiada pemarkahan yang diberi
 72. 72. untuk setiap komen bermaksud tiada penilaian diberi untuk tugasan (dijadikan sebagai komen imbasan sahaja). “Error Banded” – Jenis pemarkahan ini digunakan untuk tugasan yang memerlukan jawapan ya/tidak. Sekiranya elemen berkenaan ada, maka markah akan diberi (jawapan “yes”) dan jika sebaliknya (jawapan “no”), tiada markah akan diberi untuk bahagian tugasan berkenaan. Setiap bahagian akan diberi pemberat yang tertentu jika perlu. “Criterion”– Guru akan menentukan bentuk pemarkahan kriteria. Pelajar kemudiannya akan memilih satu kriteria yang paling hampir dengan projek berkenaan. Setiap kriteria mempunyai gred yang telah ditentukan kepadanya. Jadi pemarkahan yang diberikan adalah berdasarkan komen terhadap sesuatu kriteria yang dipilih. “Rubric” – Ianya hampir sama dengan “Criterion” kecuali pemarkahan yang dibuat oleh guru berbeza untuk setiap seksyen dan projek. Kemudian dalam setiap seksyen, pengulas akan memilih komen yang paling hampir dengan projek yang diulas. Markah daripada setiap seksyen kemudiannya akan digabungkan untuk mendapatkan markah akhir.Medan “Number of Comments, Assesment Element, Grade Bands, Criterion Statementsatau Categories in a Rubric” akan menentukan bilangan elemen di dalam tugasan yangperlu dinilai. Ini adalah beberapa perkara yang anda tentukan untuk dinilai. Anda bolehtetapkannya sebagai “3” dan membenarkan pengguna membuat penilaian terhadap gaya,isi dan juga tatabahasa (sebagai contoh). Sekiranya bidang ini ditetapkan kepada 0,kumpulan hanya membuat komen dalam seksyen “general comment” dalam setiaptugasan.Medan “Allow Resubmissions” membenarkan pelajar menghantar tugasan sekali lagipada bila-bila masa. Ini boleh digunakan untuk menggalakkan pelajar menulis beberapadraf berdasarkan cadangan atau ulasan yang diberikan. Sistem kemudiannya akanmenyimpan markah tertinggi untuk kesemua tugasan yang dihantar oleh pelajar (markahyang tertinggi adalah kombinasi markah yang terbesar yang diberi oleh guru dan rakan).Medan “Number of Assessments of Examples from Teacher” menetapkan bahawa pelajarmesti melihat contoh-contoh projek yang telah diletakkan oleh guru secara atas talian.Pelajar seterusnya akan membuat komen dan memberi markah kepada projek dan komenini kemudianya akan digred oleh guru. Pelajar tidak dibenarkan untuk menghantartugasan mereka sehinggalah mereka telah melihat kesemua contoh yang telah diberikanoleh guru mereka.Medan “Number of Assessments of Student Submissions” menentukan berapa banyakprojek yang boleh dinilai dan dikomen oleh pelajar. Sekiranya terdapat lebihpenghantaran, penilai akan diberi set secara rawak untuk dinilai.Medan “Self Assessment”, sekiranya ditetapkan kepada “Yes”, pelajar akan dibenarkan
 73. 73. untuk membuat penilaian dan gred terhadap kerja yang dilakukan oleh mereka sendiri.Ianya akan ditambah ke dalam bilangan tugasan (number of assessment). Sekiranyabilangan tugasan ditetapkan kepada 5, pelajar mestilah membuat penilaian terhadap 5orang pelajar yang lain. Sekiranya bilangan tugasan ditetapkan kepada 0 dan “Yes”bermakna ia adalah berbentuk penilaian persendirian sahaja.Medan “Assessments must be agreed” sekiranya ditetapkan kepada “Yes”, penilaiandaripada pelajar dapat dilihat oleh pelajar yang lain. Sekiranya terdapat pelajar yangtidak bersetuju dengan markah penilaian yang diberi, proses pernilaian ini akanberterusan sehinggalah pelajar berkenaan berpuas hati atau sehinggalah masapenghantaran tugasan tamat.Medan “Hide Grades before Agreement” membenarkan guru untuk menyembunyikanmarkah daripada dilihat sementara persetujuan diperolehi. Sekiranya ditetapkan kepada“Yes” kesemua bahagian yang berkaitan dengan pemarkahan akan disembunyikan.Pelajar hanya akan dibenarkan untuk melihat komen sahaja. Gred hanya akan dipaparkanselepas ianya dipersetujui.Medan “Maximum size” menghadkan berapa besar sesuatu projek. Disyorkanmenggunakan saiz yang paling besar melainkan tiada ruang yang mencukupi.Medan “Deadline” menentukan bila tarikh penghantaran tugasan tamat. Selepas tamatwaktu penghantaran, markah akan dipaparkan (jika ia tersembunyi) dan penilaian akandihentikan.Jenis Penilaian Kumpulan Kerja (Workgroup Evaluation Types)Bagi menilai kumpulan kerja (workgroup), ia memerlukan penyediaan setiap seksyen(elemen penilaian). Elemen ini berbeza bergantung kepada jenis penilaian yang andapilih.Apabila anda menambah kumpulan kerja, tiada elemen penilaian di dalam lagi. Untukmenambah elemen berkenaan, klik pada menu kerja kumpulan yang baru. Untuk contohdi bawah ianya dipanggil “Uses of Computers”:
 74. 74. 2.1.12.1 Strategi Pengredan Akumulatif (Accumulative Grading Strategy)Merupakan default strategi pengredan. Ianya membenarkan pelbagai jenis penilaiantermasuklah soalan ya/tidak, soalan berskala dan penilaian berdasarkan nombor.Sekiranya anda memilih strategi ini pada skrin setup, anda akan memperolehi paparanseperti berikut apabila anda klik pada kerja berkumpulan:Untuk contoh di atas, 5 elemen telah dipilih untuk penilaian (2 daripadanya adalah off-screen). Jumlah elemen 5 hingga 10 merupakan perkara biasa tetapi terpulang kepadaanda untuk menentukan jumlahnya (1 hingga 20 elemen) mengikut kesesuaian.Di dalam ruangan kosong bersebelahan dengan “Element 1”, isikan dengan piawaianpenilaian anda. Ianya berbeza untuk setiap elemen yang anda gunakan. Untuk elemen 1,“2 point Yes/No Scale” digunakan. “2 point” bermaksud terdapat dua pilihan yang bolehdibuat (ya atau tidak).

×