Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Budaya sekolah

4,341 views

Published on

school Culture

Budaya sekolah

 1. 1. Nama Nombor MatriksMitchell Wong D20091035030Sitti Aysa Binti Ibnu Hajal D20091035052
 2. 2. Budaya merupakan entiti keseluruhan kompleks. Ia merangkumi aspek-aspekkehidupan serta kebiasaan yang diwarisiataupun diperoleh dan dipraktikan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Deal dan Peterson (1999)
 3. 3. Budaya sekolah ialah keadaan yang merangkumi norma-norma, nilai-nilai,kepercayaan-kepercayaan, dan tradisi-tradisiyang membentuk peraturan-peraturan yang tidak mengenai cara berfikir, merasa dan bertindak dalam organisasi. Terry Deal (2002)
 4. 4. Deal dan Peterson (1998) mengutarakanbudaya sekolah sebagai set norma dan nilai, ritual dan tradisi dan cerita yang terbentukmenerusi jangka panjang yang membolehkan warganya bekerja dan belajar bersama.
 5. 5. Pengasingan pelajar mengikut umur dan sesetengahnya mengikut kebolehan dan keupayaan Upacara dan Peraturan atau keramaian yang undang-undang diadakan di sekolah Faktor-Faktor yangWaktu Persekolahan Mempengaruhi Matlamat Sekolah Kewujudan Budaya Sekolah
 6. 6. Budaya Instrumental Tujuan: Menghasilkan pelajar yang baik dan sempurna Jenis Budaya SekolahBudaya Ekspresif Budaya Moral Contoh: Tujuan: Menari, melukis Melahirkandan bermain alat pelajar yang muzik. bermoral.
 7. 7. MASALAH DISIPLIN GURU DAN PELAJAR JURANG PENCAPAIAN MATEMATIK ANTARA PELAJAR DI SEKOLAH PENGGUNAAN ‘TRACKING SYSTEM’ DI SEKOLAH KESAN PPSMI KE ATAS BUDAYA SEKOLAHPEMBUDAYAAN ICT DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS DAN MATEMATIK DI SEKOLAH
 8. 8. Guru suka melepak Isu Berkaitan Guru datangPerangai lewat ke guru disiplin sekolah. Guru Guru menjalankan perniagaan sampingan
 9. 9. • Mereka suka menghabiskan masa berjam-jam di kantin dengan berborak kosong.• Mereka seharusnya menghabiskan masa yang terluang dengan merangka RPH untuk pengajaran seterusnya.
 10. 10. • Tabiat atau kebiasaan guru.• Guru kurang peka dengan masa pengajaran mereka sendiri.
 11. 11. • Juga dikenali sebagai ‘direct selling’.• Menjualkan produk-produk kecantikan sesama guru.• Mengabaikan tugas utama mereka sebagai seorang guru.
 12. 12. • Guru yang terlalu garang.• Pelajar akan belajar dalam ketakutan.• Suasana pembelajaran yang kurang selesa terhadap pelajar.• Ini boleh menyebabkan kebimbangan pelajar terhadap mata pelajaran tersebut.
 13. 13. Kesedaran daripada guru.Pemantauan daripada pengetua.Pemantauan daripada pihak atasan.Penguatkuasaan peraturan yang lebih ketat.
 14. 14. Pengaruh media dan teknologi Sikap Suasana danpelajar Isu persekitaran berkaitan disiplin pelajar Kurang Pengaruh didikan rakan daripada keluarga sebaya
 15. 15. • Majoriti pelajar yang mempunyai masalah disiplin adalah pelajar yang tidak mempunyai pendirian sendiri.• Mudah terpengaruh untuk memilih jalan yang salah.
 16. 16. • Merupakan satu elemen penting dalam membina jati diri.• Pelajar banyak meluangkan masa dengan rakan.• Pemilihan rakan sebaya penting dalam mempengaruhi disiplin seseorang pelajar.
 17. 17. • Ibu bapa kurang meluangkan masa dengan keluarga.• Ibu bapa lebih menumpuhkan kerjaya untuk mencari rezeki kepada keluarga.• Pelajar rasa kurang disayangi.• Ibu bapa pada zaman sekarang kurang mengambil perhatian terhadap disiplin atau didikan agama. (lebih kepada keputusan akademik).
 18. 18. • Ketagih menggunakan laman sosial seperti facebook, twitter dan youtube.• Menggunakan teknologi ke arah keburukan.• Pelajar terdedah dengan pengaruh buruk dan mudah terikut-ikut.• Pelajar terdedah dengan budaya luar.
 19. 19. • Persekitaran seperti pusat snuker, pusat beli belah dan pusat hiburan adalah tempat untuk pelajar melepak.• Secara tidak langsung mempengaruhi pelajar ke arah kanca yang tidak bagus.• Perkara ini boleh mempengaruhi disiplin pelajar terutamanya dalam kelas.
 20. 20. Memperketatkan lagi peraturan di sekolah.Mengadakan motivasi diri kepada pelajar yangbermasalah.Meluangkan masa yang lebih kepada merekaMelakukan rondaan kepada tempat yang tidaksepatutnya mereka kunjungi.
 21. 21. Menurut majalah education week:‘The education gap in education refers to thedisparity in academic performance betweengroups of students. The achievement gapshow up in grades, standardized test score,course selection, dropout rates, and collegecompletion rates, among other success’
 22. 22. Matlamat pendidikan yang sama, kurikulumyang selaras, tetapi jurang itu masih wujudkerana faktor-faktor yang akan kita bincang.
 23. 23. • Menurut kajian yang dijalankan di Malaysia, mereka mendapati, pencapaian pelajar dalam matematik berkait rapat dengan keyakinan pelajar itu sendiri terhadap matematik, sumber rujukan yang mencukupi, kekerapan menggunakan komputer dan selalunya golongan bukan melayu yang mempunyai pencapaian yang tinggi dalam bidang matematik.
 24. 24. Bandar-Motivasi Luarpelajar bandarHalangan Iklim bahasa sekolah
 25. 25. • Kita dapat lihat jurang pencapaian pelajar bandar dan luar bandar sangat ketara terutamanya dalam subjek sains dan matematik.• Jurang perbezaan pencapaian pelajar bandar dan luar bandar dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) tahun ini (2010)masih ketara, kata Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin. (berita harian, 2010)
 26. 26. Bandar Luar BandarDapat mengakses maklumat dengan Kemudahan mengakses maklumat yangbaik: terhad:•Rujukan yang banyak, rujukan di rumah •Tahap pemikiran yang kurang pekayang mencukupi. terhadap maklumat.•Kemudahan teknologi contohnya, •Bahan rujukan yang terhad.internet, laptop. •Perpustakaan yang tidak berfungsi dan•Kemudahan perpustakaan besar yang sekadar ada.mempunyai bahan rujukan yangmencukupi•Kemudahan infrastruktur yang baik •Kemudahan infrastruktur yang terhad. •Kemudahan asas yang masih ketinggalan.
 27. 27. • Kerajaan telah memperuntukkan sebahagian dari duit kerajaan untuk menyumbangkan laptop 1Malaysia.• Ini bertujuan untuk membantu pelajar terutamanya yang berada di luar bandar untuk mengakses maklumat dengan lebih senang.• Pemasangan wifi secara percuma kepada sekolah- sekolah luar bandar.
 28. 28. • Kerajaan juga seharusnya menitikberatkan pelajar yang berada di luar bandar dengan menyediakan atau memperbaiki infrastruktur dan prasarana yang mencukupi kepada mereka.• Terutamanya kepada mereka yang berada di kawasan pedalaman.• Antaranya ialah, meja kerusi yang mencukup, teknologi yang setaraf dengan sekolah di bandar.
 29. 29. • Moss (1979) mendefinisikan iklim sekolah sebagai suatu sistem sosial yang membentuk persekitaran pembelajaran.• Iklim sosial dubahagikan kepada empat aspek utama iaitu: – Persekitaran fizikal – Persekitaran sosial – Persekitaran afektif – Persekitaran akademik• Skop tertumpu kepada persekitaran akademik.
 30. 30. Pengetua Guru Ibu bapa
 31. 31. • Halangan bahasa ini akan dikupas lebih lanjut pada isu ppsmi.• Pelajar yang bukan menggunakan bahasa inggeris sebagai bahasa ibunda akan mempunyai masalah dalam mempelajari sesuatu subjek dalam bahasa inggeris.
 32. 32. • Pelajar kurang yakin akan mata pelajaran Matematik.• Menganggap satu subjek yang susah.• Pelajar belajar kerana terpaksa.
 33. 33. Mengadakan motivasi diri dan kerjaya.Bimbingan yang penuh daripada ibu bapaLatih tubi yang banyak kepada pelajar.
 34. 34. • Pelajar juga dibahagikan berdasarkan keputusan peperiksaan.• Aktiviti pembelajaran juga dilakukan mengikut tahap keupayaan pelajar.• Guru yang paling berpengalaman ditempatkan dalam jurusan yang pelajarnya berkebolehan lebih tinggi.
 35. 35. Mudah untuk guru melakukan proses pengajaran di sekolah. Faktor yang mempengruhi wujudnyaUntuk meninggikan ‘Tracking taraf dan mutu usaha akademik, System’. Pelajar baik tidak dipengaruhi olehpelajar dibahagikan pelajar yang ke dalam jurusan mempunyai mengikut masalah disiplin. kebolehan.
 36. 36. • Wujud dua golongan di sekolah iaitu pelajar yang pandai dan pelajar yang lemah.• Boleh menyebabkan masalah emosi seperti kurang keyakinan diri kepada pelajar yang lemah.• Pelajar berpencapaian tinggi mempunyai persepsi positif terhadap budaya sekolah jika dibandingkan dengan pelaja yang berpencapaian rendah.• Pelajar yang lemah merasakan guru berat sebelah dan hanya memberikan perhatian kepada pelajar pintar.• Pelajar lemah memberikan respon yang negatif terhadap pengajaran guru.
 37. 37. • Hapuskan sistem pengelasan pelajar mengikut pencapaian.• Pelajar yang lemah akan dibimbing oleh pelajar yang pintar dalam pembelajaran Matematik.
 38. 38. • PPSMI adalah pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris.• Dasar ini diperkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 2003.• Tujuan PPSMI diperkenalkan adalah untuk memperkukuh penguasan Bahasa Inggeris dalam kalangan masyarakat Malaysia.
 39. 39. • Bertentangan dengan Perlembagaan Perkara 152 iaitu memartabatkan Bahasa Melayu.• Prestasi pelajar merosot dalam subjek Sains dan Matematik terutamanya pelajar luar bandar.• Wujud jurang pencapaian yang tinggi antara pelajar bandar dan luar bandar dalam subjek Sains dan Matematik.• Kurangnya guru-guru Sains dan Matematik yang terlatih.• Mendapat bantahan dari pejuang-pejuang Bahasa Melayu, tokoh akademik dan pihak NGO yang memperjuangkan Bahasa Melayu
 40. 40. • Ramai pelajar Melayu keciciran dalam mata pelajaran Sains dan Matematik kerana lemah menguasai bahasa Inggeris.• Wujud jurang pencapaian yang tinggi dalam mata pelajaran Sains dan Matematik dalam kalangan pelajar sekolah.• Kebanyakan pelajar yang bijak pandai, datang dari keluarga yang berpendidikan dan keluarga yag mampu serta berada yang boleh mengikuti PPSMI.• Ramai pelajar yang datang dari sosioekonomi rendah tercicir dalam pengajaran dan pembelajaran PPSMI.
 41. 41. • Memansuhkan PPSMI dan menggantikan dengan MBMMBI.• Pada 8 Julai 2009 dasar ini dimansuhkan sepenuhnya pada tahun 2012 seperti yang diumumkan oleh Menteri Pelajaran Tan Sri Muhyiddin Yassin.• Menambahkan bilangan guru bahasa Inggeris yang berkualiti.• Penambahan waktu P&P Bahasa Inggeris dari 60 minit kepada 90 minit.• Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan komunikasi.
 42. 42. • ICT ialah Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Information and Communication Technology)• Berkenaan segala aspek dan pengurusan dan pemprosesan maklumat.• Contoh ICT di sekolah : mesin pencetak, kaset video dan audio, radio, televisyen, komputer dan internet.
 43. 43. • Memudahkan pelajar memahami isi kandungan pelajaran Sains dan Matematik.• Membantu guru-guru Sains dan Matematik dalam melaksanakan pengajaran dengan lancar dan teratur.• Mendedahkan pelajar di sekolah dengan teknologi baru sejajar dengan era globalisasi yang mencabar.• Menurut Abu Bakar Nordin (1991), perkembangan baru ini telah mewujudkan persekitaran dan pembelajaran baru yang lebih fleksibel dari segi masa, tempat, kaedah dan bahan pembelajaran.
 44. 44. • Bagi menyokong pembudayaan ICT, kerajaan memberikan sumbangan komputer riba 1Malaysia kepada pelajar yang terpilih.• Perlu dana dari kerajaan untuk membina makmal komputer.• Sekolah perlu memastikan guru-guru melakukan pengajaran menggunakan ICT sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu.
 45. 45. • Sekolah perlu mengadakan aktiviti yang berkaitan dengan ICT seperti bengkel ICT, hari ICT dan pameran yang berkaitan dengan ICT untuk memberikan pendedahan kepada pelajar.• Menurut Datuk Seri Mohd. Ali Rustam, Ibu bapa harus bijak mengajar anak-anak mereka menggunakan komputer untuk mencari maklumat bagi meningkatkan pengetahuan dan sumber pembelajaran.• Pelajar di sekolah perlu berusaha mempelajari bagaimana hendak menggunakan ICT di sekolah.
 46. 46. • Guru kurang mahir dalam mengendalikan peralatan dan perkakas ICT.• Kurang mahir dalam selok-belok penggunaan komputer untuk menghasilkan bahan pengajaran.• Penyalahgunaan ICT oleh pelajar di sekolah.• Pelajar kurang memberi sambutan.
 47. 47. • Mewajibkan bakal guru di universiti mengambil kertas berkaitan komputer sebagai subjek teras.• Guru perlu memantau pergerakan pelajar semasa menggunakan ICT bagi mengelakkan penyalahgunaan ICT.• Mengadakan aktiviti yang menarik untuk menarik minat pelajar menyertainya.

×