Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
DÖÏ AÙN KHU ÑOÂ THÒ MÔÙI ÑAÁT PHÖÔNG NAM
CHƯƠ NG TRÌNH PHAÙT TRIEÅN NHAØ Ở TNT

07-2005
NOÄI DUNG








Phaàn I : Keát Quaû Nghieân Cöùu Thò Tröôøng
Phaàn II : Giôùi Thieäu Chöông Trình TNT
Phaàn III: ...
GIÔÙI THIEÄU M&C
•
•
•
Phát triển
Bất Động Sản

•

•
•
•
Khả năng thu
xếp tài chính
•

Voán ñieàu leä: 300 tyû VNÑ
Nguoàn ...
GIÔÙI THIEÄU LNG FUND

Phaùt trieån Baát
Ñoäng Saûn

•
•
•
•
•
•

Khả nă ng thu
xế p taøi chính

•

Caùc coå ñoâng trong &...
PHAÀN I
KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU THÒ
TRÖÔØNG
KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU CUÛA AC
NIELSEN 2004
PROFILE II
TOTAL
400

HIGH
70

MIDDLE
165

LOW
165

1

1

1

1

5

5

5

5

5,...
KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU CUÛA AC NIELSEN
2004aùc ye áu toá taùc ñoäng ñe án quyeát ñònh mua nhaø laø MOÂI TRÖÔØNG
•C
Most Im...
KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU CUÛA AC
NIELSEN 2004
Ña soá khaùch haøng muoán mua traû goùp ñaëc bieät laø ñoái töôïng thu nhaäp t...
KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU CUÛA AC
NIELSEN 2004 haøng choïn quaän 7 (Khu Nam Saøi Goøn) do aûnh höôûng töø
Ña soá khaùch
Most ...
KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU THÒ TRÖÔØNG CUÛA
LIEÂN DANH M&C_BIDVHCM_LNG 2005
 91% ngöôøi traû lôøi seõ mua nhaø trong voøng 1 ...
KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU THÒ
TRÖÔØNG CUÛA
LIEÂN DANH M&C_BIDVHCM_LNG 2005
 83% ngöôøi traû lôøi coù thu nhaäp haøng thaùng ...
KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU THÒ
TRÖÔØNG CUÛA
LIEÂN DANH M&C_BIDVHCM_LNG 2005
Khả năng trả góp
>4tr
7%

0.5-1tr
14%

Thời gian t...
KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU THÒ
TRÖÔØNG CUÛA
LIEÂN DANH M&C_BIDVHCM_LNG 2005
• Vò trí ñöôïc öa thích soá 1 khi löïa choïn mua n...
KEÁT LUAÄN NGHIEÂN CÖÙU THÒ
TRÖÔØNG TNT
Qua 2 ñôït nghieân cöùu thò tröôøng, moät soá keát luaän ñöôïc ruùt ra:
 Ña soá n...
13 YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH NHAØ Ở CHO
TNT

Vật tư/nhân
công (kiểm
soát được chi
phí đầu vào)

Vốn/Tài chính
(giả...
PHAÀN II
NOÄI DUNG CHÖÔNG TRÌNH TNT
TINH THAÀN CUÛA CHÖÔNG TRÌNH

“Khaùch haøng thöïc hieän tieát kieäm
ñeå tham gia ñaàu tö
xaây döïng caên nhaø cho chính mì...
MUÏC ÑÍCH VAØ NOÄI DUNG CHÖÔNG
TRÌNH
 UÛng hoä & goùp phaàn thöïc hieän chuû tröông ñaàu tö xaây
döïng nhaø cho ngöôøi th...
ÑOÁI TÖÔÏNG KHAÙCH HAØNG
Bình Thöôøng
Khoâng raøng buoäc ñieàu kieän. Moïi ngöôøi coù
nhu caàu ñeàu ñöôïc mua

Öu tieân
La...
LOÄ TRÌNH THAM GIA CHÖÔNG TRÌNH
TNT
KHAÙCH HAØNG ÖU TIEÂN-COÙ NHU CAÀU VAY NGAÂN HAØNG
Böôùc 1:
NHAÄN/ KHAI MAÃU
“Phieáu ñ...
LOÄ TRÌNH THAM GIA CHÖÔNG TRÌNH
TNT
KHAÙCH HAØNG ÖU TIEÂN -KHOÂNG COÙ NHU CAÀU VAY
NGAÂN HAØNG
Böôùc 1:
NHAÄN/ KHAI MAÃU
“...
LOÄ TRÌNH THAM GIA CHÖÔNG TRÌNH
TNT

KHAÙCH HAØNG BÌNH THÖÔØNG – COÙ NHU CAÀU VAY NGAÂN
HAØNG
Böôùc 1:
Xem nhaø maãu, vò t...
LOÄ TRÌNH THAM GIA CHÖÔNG TRÌNH
TNT

KHAÙCH HAØNG BÌNH THÖÔØNG – KHOÂNG COÙ NHU CAÀU VAY
NGAÂN HAØNG
Böôùc 1:
Xem nhaø maã...
GIAÙ BAÙN CHO CAÙC ÑOÁI TÖÔÏNG ÖU
TIEÂN

USD22,00
0

USD11,000

USD14,00
0

USD25,000

Löu yù: - Giaù baùn cho khaùch haøn...
GIAÙ BAÙN KINH DOANH

USD26,40
0
•

USD13,200

USD16,80
0

USD30,000

Löu yù: - Giaù baùn cho khaùch haøng kyù hôïp ñoàng ...
MINH HỌ A MOÂ HÌNH KHOÁI CHUNG
CƯ MAÃU
MINH HOÏA CAÊN HOÄ 3D (MAÃU) 36 M2

Löu yù: Caên hoä nhoû nhaát laø 40 m2 (Gross), khi baùn cho khaùch haøng laø 36 m2
(ne...
MINH HOÏA CAÊN HOÄ 3D (MAÃU) 45 M2
MINH HOÏA CAÊN HOÄ 3D (MAÃU) 72 M2
MINH HOÏA CAÊN HOÄ 3D (MAÃU) 81 M2
COÂNG NGHEÄ THI COÂNG XAÂY DÖÏNG
AÙP DUÏNG
KẾ T CẤ U SAØN GIAÛM NHEÏ TROÏNG LÖÔÏNG SUPER DECK
(HAØN QUỐ C)

 ÖÙng duïng ñ...
CAÙC COÂNG NGHEÄ VAÄT LIEÄU MÔÙI
AÙP DUÏNG
1.

Beâ toâng sieâu nhe: Hyssil, Super
Block…
2. Vaùch/traàn baèng vaät lieäu t...
C HAÁT LÖÔÏNG DÖÏ AÙN/ OÂNG TRÌNH
C
 Döï aùn khu ñoâ thò ñaàu tö xaây döïng theo tieâu chuaån cao vôùi nhieàu loaïi saûn
...
KEÁ HOAÏCH TIEÁN ÑOÄ

Ñaàu thaùng 07

PHAÙT SOÁ THÖÙ TÖÏ ÖU TIEÂN MUA NHAØ
CHO KHAÙCH HAØNG ÑAÕ MÔÛ TK 10% TAÏI
NGAÂN HAØN...
KEÁT QUAÛ BÖÔÙC ÑAÀU
 Gaàn 20.000 boä hoà sô ñaõ ñöôïc phaùt tröïc tieáp ñeán tay khaùch
haøng coù nhu caàu
 Toång soá t...
PHAÀN III
TOÅ CHÖÙC TRIEÅN KHAI THÖÏC
HIEÄN
CÔ CAÁU VAÄN HAØNH CHÖÔNG TRÌNH
TNT
LNG/M&C

BIDV

Ngân hàng

Ngân hàng

Tư vấn QH-TK

Đơn vị Bảo
hiểm công
trình/Tài
sản
...
BAN ÑIEÀU HAØNH CHÖÔNG TRÌNHLNG/M&C
Tröôûng Ban
Coá Vaán Chöông trình Nguyeãn Thieän Nhaân
Döông Troïng Caån
Phoù Ban
Cao ...
BAN ÑIEÀU HAØNH CHÖÔNG TRÌNHBIDVHCM
Tröôûng Ban
Traàn Vaên Vónh
Phoù Ban
Nguyeãn Baù Vöôïng

Phoù Ban
Nguyeãn thò Hoàng Th...
HÌNH THÖÙC TOÅ CHÖÙC BAN QUAÛN LYÙ
DÖÏ AÙN
Trong töøng döï aùn cuûa Chöông trình TNT, Ban Quaûn lyù xaây döïng
seõ ñöôïc t...
COÂNG TAÙC TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN
Coâng Vieäc
THIEÁT KEÁ QUY
HOAÏCH:
 Quy hoaïch kieán truùc
 Thieát keá keát caáu

Out-S...
TÖ VAÁN THÖÏC HIEÄN & GIAÙM SAÙT

Quy hoạch kiến trúc,
quản lý Dự án

TƯ VẤN QUY HOẠCH
– THIẾT KẾ

Hợp đồng Tư vấn

Thiết ...
XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH

Khung bê tông cốt thép

ĐƠN VỊ XÂY LẮP

M&E

COFICO, COTECONS, XD 14…
Một phần do M&C tự thực hiện...
MOÄT SOÁ HÌNH MINH HOÏA COÂNG NGHỆ K Ế T C Ấ U SAØN
SUPER DECK (HAØN QUOÁC)

NHÀ CAO TẦNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ
SÀN SUPER DECK...
MOÄT SOÁ HÌNH MINH HOÏA COÂNG NGHỆ K Ế T C Ấ U SAØN
SUPER DECK (HAØN QUOÁC)

1. CHUAÅN BÒ MAËT BAÈNG THI
COÂNG SAØN

3. LA...
CÔNG NGHỆ KẾT CẤU SÀN SUPER DECK (HÀN QUỐC)
GIAI ĐOẠN HOÀN THIỆN
THÖÛ NGHIEÄM COÂNG NGHEÄ SUPER DECK
TAÏI VIEÄT NAM

TẤM SÀN SUPER DECK

ĐỔ BÊTÔNG SÀN SUPER DECK
THÖÛ NGHIEÄM COÂNG NGHEÄ SUPER DECK
TAÏI VIEÄT NAM
ĐẦ U TƯ XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY
SUPERDECK
Nhaø maùy
Superdeck ñöôïc trieån
khai vaøo thaùng
9/2005 vôùi toång giaù
trò ñaàu ...
C OÂNG TAÙC QUAÛN LYÙ C OÂNG TRÌNH
S AU XAÂY DÖÏNG
 Thaønh laäp coâng ty coå phaàn Quaûn lyù-Baûo trì-Baûo döôõng khu
ñoâ...
PHAÀN IV
QUY HOAÏCH KIEÁN TRUÙC
DÖÏ AÙN ÑAÁT PHÖÔNG NAM
HIEÄN TRAÏNG COÂNG TY ÑAÁT
PHÖÔNG NAM
 Coâng ty Đất Phöông Nam laø coâng ty coå phaàn thaønh laäp töø
naêm 2001. Taát caû...
HIỆ N TRẠ NG C OÂNG TY ĐẤ T PHƯƠ NG
NAM
 Chuyeån nhöôïng 70% coå phaàn trong coâng ty ÑPN cho
LNG/M&C => Quõy ñaát cho dö...
C Ô S ÔÛ PHAÙP LYÙ VIEÄC C HUYEÅN
NHÖÔÏNG C OÅ PHAÀN
 Theo yù kieán cuûa luaät sö –kieåm toaùn vieân Phaïm Theá Vinh (VP
...
MINH HOÏA QUY HOAÏCH KHU ÑOÂ THÒ
CAÙC CHÆ TIEÂU QUY HOAÏCH (ÑEÀ
XUAÁT)
Caùc chæ tieâu

QH KT CUÕ QHKT ÑEÀ NGHÒ ÖU ÑIEÅM CUÛA PA MÔÙI

1- Maät ñoä XD chung
...
MINH HỌ A MOÂ HÌNH KHU ÑOÂ THÒ
MINH HỌ A MOÂ HÌNH KHU ÑOÂ THÒ
MINH HỌ A MOÂ HÌNH KHU ÑOÂ THÒ
MINH HỌ A MOÂ HÌNH KHU ÑOÂ THÒ
MINH HỌ A MOÂ HÌNH KHU ÑI BOÄ
MINH HỌ A MOÂ HÌNH THÖÔNG MAÏI KEÁT HÔÏP
CHUNG CÖ COÅNG VAØO KHU ÑOÂ THÒ
PHAÀN V
HIEÄU QUAÛ ÑAÀU TÖ DÖÏ AÙN ÑAÁT
PHÖÔNG NAM
TOÅNG MÖÙC ÑAÀU TÖ DÖÏ AÙN ÑAÁT
PHÖÔNG NAM
 Theo tính toaùn, toång möùc ñaàu tö cho döï aùn Ñaát Phöông Nam
laø 326 trieä...
C AÙC GIAI ÑOAÏN ÑAÀU TÖ
Giai ñoaïn khôûi ñoäng
M&C /
LNG/
ÑPN
laø Nhaø Ñaàu Tö
05/05 12/04

GIAI ÑOAÏN PHAÙT TRIEÅN

M&C/...
PHAÂN TÍCH XUẤ T Đ AÀU TƯ /M2 SAØN.
5,000,000
4,500,000
4,000,000
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,...
PHAÂN TÍCH HIEÄU QUAÛ ÑAÀU TÖ

1- NPV (Troøn
soá) xuaát thu hoài noäi boä
2- Tæ
(MIRR)
3- Lôïi nhuaän (Troøn
soá)

USD
23....
PHAÀN VI
RUÛI RO & KHAÉC PHUÏC RUÛI RO
CAÙC RUÛI RO DÖÏ AÙN
 Thò tröôøng baát ñoäng saûn môùi hình thaønh trong thôøi gian
ngaén vaø coù nhieàu bieán ñoäng do c...
KHAÉC PHUÏC RUÛI RO
 Caùc giaûi phaùp khảo saùt ñaùnh giaù xaùc ñònh roõ 100% nhu caàu thò tröôøng
 Nguoàn voán phaùt tr...
ÑIEÅM HOØA VOÁN DÖÏ AÙN (BREAK
EVEN POINT)
 Theo tính toaùn, soá löôïng caên hoä ñaït 7.000 caên
(loaïi 36 m2) seõ ñaït t...
KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ
KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ
 Döï aùn ÑPN (thuoäc Chöông trình TNT) laø moät döï aùn khaû thi xeùt
treân caùc khía caïnh taø...
CHÂN THÀNH CẢM ƠN
Hotline : 0903690092 – Phuong ( Mr)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Phân tích marketing dự án bất động sản Đất Phương Nam

956 views

Published on

Phân tích thị trường , dự án Đất Phương Nam

Published in: Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Phân tích marketing dự án bất động sản Đất Phương Nam

 1. 1. DÖÏ AÙN KHU ÑOÂ THÒ MÔÙI ÑAÁT PHÖÔNG NAM CHƯƠ NG TRÌNH PHAÙT TRIEÅN NHAØ Ở TNT 07-2005
 2. 2. NOÄI DUNG        Phaàn I : Keát Quaû Nghieân Cöùu Thò Tröôøng Phaàn II : Giôùi Thieäu Chöông Trình TNT Phaàn III: Phöông aùn Toå Chöùc, Quaûn Lyù Xaây döïng Phaàn IV: Quy Hoaïch Kieán Truùc Döï aùn ÑPN Phaàn V : Hieäu Quûa Ñaàu Tö Döï aùn ÑPN Phaàn VI: Ruûi ro Döï aùn vaø Khaéc Phuïc Ruûi Ro KEÁT LUAÄN
 3. 3. GIÔÙI THIEÄU M&C • • • Phát triển Bất Động Sản • • • • Khả năng thu xếp tài chính • Voán ñieàu leä: 300 tyû VNÑ Nguoàn nhaân löïc vôùi 20 naêm kinh nghieäm veà phaùt trieån baát ñoäng saûn. Thaønh vieân Hieäp Hoäi Baát ñoäng saûn thaønh phoá Hoà Chí Minh. 6 döï aùn ñaõ vaø ñang xaây döïng ñaõ daøn xeáp xong taøi chính döï aùn (trò giaù treân 250 trieäu USD): Huøng Vöông Plaza, 34 Toân Ñöùc Thaéng, Myõ Thuaän, Bình Phuù, Cao oác M&C, Beänh vieän Chôï Raãy (môû roäng). Hieåu bieát saâu roäng veà thò tröôøng baát ñoäng saûn Vieät nam vaø phaùt trieån cuûa thò trröôøng baát ñoäng saûn. Coù moái lieân keát chaët cheõ vôùi caùc ñoái taùc trong vaø ngoaøi nöôùc veà coâng ngheä, vaät lieäu xaây döïng, tyù vaán thieát keá…tröïc tieáp vôùi caùc nguoàn taøi chính thoâng qua Tieáp caän maïng löôùi vaø caùc moái quan heä vôùi caùc nhaø ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc/Caùc ñònh cheá taøi chính lôùn/Caùc ngaân haøng. Coù nhieàu kinh nghieäm trong vieäc quaûn lyù hieäu quaû caùc nguoàn taøi chính ñoù
 4. 4. GIÔÙI THIEÄU LNG FUND Phaùt trieån Baát Ñoäng Saûn • • • • • • Khả nă ng thu xế p taøi chính • Caùc coå ñoâng trong & ngoaøi nöôùc. Voán ñieàu leä: 160 tyû VNÑ. Hieåu bieát saâu roäng veà thò tröôøng baát ñoäng saûn Vieät nam vaø phaùt trieån cuûa thò trröôøng baát ñoäng saûn. Coù moái lieân keát chaët cheõ vôùi caùc ñoái taùc trong vaø ngoaøi nöôùc veà coâng ngheä, vaät lieäu xaây döïng, tö vaán thieát keá… Coâng ty ñöôïc thaønh laäp ñeå huy ñoäng voán cho Chöông trình TNT Tieáp caän tröïc tieáp vôùi caùc nguoàn taøi chính thoâng qua maïng löôùi vaø caùc moái quan heä vôùi caùc nhaø ñaàu tö trong vaø ngoaøi nöôùc/Caùc ñònh cheá taøi chính lôùn/Caùc ngaân haøng. Coù nhieàu kinh nghieäm trong vieäc quaûn lyù hieäu quaû caùc nguoàn taøi chính ñoù
 5. 5. PHAÀN I KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU THÒ TRÖÔØNG
 6. 6. KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU CUÛA AC NIELSEN 2004 PROFILE II TOTAL 400 HIGH 70 MIDDLE 165 LOW 165 1 1 1 1 5 5 5 5 5,047,000 6,297,357 5,332,530 4,231,015 2,637,257 3,833,926 2,674,153 2,061,449 1,404,459 Sample = Average No. of Households in Living Quarter 2,127,112 1,404,763 1,079,198 11 20 65 4 53 47 0 0 4 22 72 1 0 6 85 9 97 7 5 5 3 0 100 7 10 0 4 1 99 6 5 5 2 0 95 7 2 6 4 0 45 13 2 14 27 44 14 1 14 27 44 13 1 14 28 46 12 3 14 26 Thu nhaäp bình quaân TNT/Thaùng Average No. of People in Own Household Average Household Monthly Income (in VND) Average Personal Monthly Income (in VND) Average Personal Monthly Savings (in VND) House Type Housing grade 1 Housing grade 2 Housing grade 3 Housing grade 4 Means of Transportation (%) Own motorbike Motorbike taxi Taxi Bus Bicycle Car Proportion of Expenses (%) Food Clothing Housing (Rent only) Transportation Other miscellaneous expenses Tieát kieäm bình quaân TNT/Thaùng
 7. 7. KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU CUÛA AC NIELSEN 2004aùc ye áu toá taùc ñoäng ñe án quyeát ñònh mua nhaø laø MOÂI TRÖÔØNG •C Most Important Factor S OÁNG AN TOAØN, GIAÙ NHAØ, Important Factor VÒ TRÍ. Khaùc h haøng mong muoán s oáng trong khu ñoâ thò ñaày ñuû haï taàn xaõ hoäi vaø kyõ thuaät Total (n=400) Being in a safe neighborhood LOCATION* Price * Proximity to retails centers * Proximity to workplace * Proximity to main thoroughfares Age and condition of the house Size * Proximity to schools Payment term Layout/Design of the house Furnishings Proximity to entertainment centers Facilities Number of rooms * Proximity to the hospital High (n=70) Middle (n=165) Low (n=165)
 8. 8. KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU CUÛA AC NIELSEN 2004 Ña soá khaùch haøng muoán mua traû goùp ñaëc bieät laø ñoái töôïng thu nhaäp thaáp. Very interested Slightly interested Neither interested nor not interested Slightly not interested 29 41 36 59% 18 17 16 21 19 10 24 Total (n=400) Mean Score: (Best Score/Very Interested: 5) 57% 19 9 Definitely not interested 50 48% High (n=70) 3.59 3.17 15 12 66% 16 18 17 6 11 Middle (n=165) Low (n=165) 3.48 3.87
 9. 9. KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU CUÛA AC NIELSEN 2004 haøng choïn quaän 7 (Khu Nam Saøi Goøn) do aûnh höôûng töø Ña soá khaùch Most likely Location Phuù Myõ Höng. Preferred Location Total (n=400) District 7 District 1 9 8 Tan Binh 8 Go Vap 21 7 6 District 6 5 District 12 District 5 Low (n=165) 30 7 District 3 Middle (n=165) 19 7 Binh Thanh High (n=70) 19 18 27 14 12 5 17 District 9 5 Binh Tan 5 District 2 5 District 8 15 4 Phu Nhuan 10 4 Thu Duc 13 11 4 14 13 District 10 3 District 11 3 6 Tan Phu 17 2 District 4 1 Binh Chanh 1 Hoc Mon 1 7 8 10 2 Binh Duong Nha Be 2 Q34
 10. 10. KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU THÒ TRÖÔØNG CUÛA LIEÂN DANH M&C_BIDVHCM_LNG 2005  91% ngöôøi traû lôøi seõ mua nhaø trong voøng 1 hoaëc 2 naêm tôùi.  100% mong muoán mua caên hoä Mua trong vòng 4 năm, 2.50% Mua trong vòng 3 năm, 5% Mua trong vòng 2 năm, 44% Mua trong vòng 5 năm, 1.70% Mua trong vòng 1 năm, 47%
 11. 11. KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU THÒ TRÖÔØNG CUÛA LIEÂN DANH M&C_BIDVHCM_LNG 2005  83% ngöôøi traû lôøi coù thu nhaäp haøng thaùng töø 3 trieäu trôû leân  100% gia ñình coù tieát kieäm:  59% coù khoaûn tieát kieäm haøng thaùng töø 1-2 trieäu,  41% coù möùc tieát kieäm treân 2 trieäu. 7% 10% 7% 17% 59% 1-2tr 2.1-3tr 3.1-4tr 4.1-5tr >5tr
 12. 12. KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU THÒ TRÖÔØNG CUÛA LIEÂN DANH M&C_BIDVHCM_LNG 2005 Khả năng trả góp >4tr 7% 0.5-1tr 14% Thời gian trả góp Trả ngay 1% <3 năm 3% 3-5 năm 13% 2.1-4tr 24% > 8 năm 63% 5-8 năm 20% 1.1-2tr 55%  Ña soá ngöôøi mua nhaø saün saøng traû goùp haøng thaùng töø 1tr ñeán 4tr ñoàng  Thôøi gian traû goùp öa thích:  3-5 naêm: 13%  5-8 naêm: 20%  > 8 naêm: 62%
 13. 13. KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU THÒ TRÖÔØNG CUÛA LIEÂN DANH M&C_BIDVHCM_LNG 2005 • Vò trí ñöôïc öa thích soá 1 khi löïa choïn mua nhaø Q6, Q8 19% Tây Bắc SG 19% Thủ Đức, Q9 11% Nam SG 51%
 14. 14. KEÁT LUAÄN NGHIEÂN CÖÙU THÒ TRÖÔØNG TNT Qua 2 ñôït nghieân cöùu thò tröôøng, moät soá keát luaän ñöôïc ruùt ra:  Ña soá ngöôøi TNT coù nhu caàn mua nhaø/caên hoä  Ngöôøi mua nhaø thích soáng trong khu ñoâ thò goàm caû haï taàng xaõ hoäi vaø haï taàng kyõ thuaät.  Yeáu toá quan troïng khi mua nhaø laø: MOÂI TRÖÔØNG SOÁNG AN NINH, GIAÙ CAÛ, CHAÁT LÖÔÏNG.  Vò trí öa thích laø khu Nam Saøi goøn  Ña soá coù nhu caàu vay traû goùp (8-10 naêm)  Thu nhaäp bình quaân haøng thaùng cuûa TNT laø 4,2 trieäu VNÑ/hoä  Khaû naêng tieát kieäm haøng thaùng töø 1-2,5 trieäu VNÑ/thaùng  Thò tröôøng nhaø ôû cho TNT laø moät thò tröôøng coù nhu caàu mua ñeå ôû thaät söï, soá löôïng lôùn. Tuy nhieân, ñeå thaønh coâng caàn thoûa maõn ñoàng boä 13 yeáu toá (Nhö trong Slide sau)
 15. 15. 13 YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH NHAØ Ở CHO TNT Vật tư/nhân công (kiểm soát được chi phí đầu vào) Vốn/Tài chính (giải pháp & quản lý) Gía bán (Phù hợp & bảo toàn) Công nghệ XD & vật liệu hiện đại, khối lượng lớn => chi phí thấp Thị trường Kiểm soát chất lượng (Bảo đảm giá thành hạ) Nhà cho TNT Quỹ đất (rộng, vị trí tốt, giá thành hạ, đền bù nhanh) Kinh doanh (Bán đúng đối tượng) Quản lý chuyên nghiệp trong suốt quá trình phát triển & sau XD Môi trường sống/sinh hoạt tạo thu nhập cho TNT Quy hoạch khu dân cư/đô thị với hạ tầng đồng bộ mật độ cao Hỗ trợ dài hạn từ ngân hàng/định chế tài chính CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NHẤT QUÁN, RÕ RÀNG TỪ NHÀ NƯỚC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NHẤT Thỏa thuận thật cụ thể giữa Chủ đầu tư & Nhà nước Thỏa thuận thật cụ thể giữa Chủ đầu tư & Nhà nước
 16. 16. PHAÀN II NOÄI DUNG CHÖÔNG TRÌNH TNT
 17. 17. TINH THAÀN CUÛA CHÖÔNG TRÌNH “Khaùch haøng thöïc hieän tieát kieäm ñeå tham gia ñaàu tö xaây döïng caên nhaø cho chính mình vôùi söï hoã trôï moät phaàn töø nhaø nöôùc, ngaân haøng vaø chuû ñaàu tö”
 18. 18. MUÏC ÑÍCH VAØ NOÄI DUNG CHÖÔNG TRÌNH  UÛng hoä & goùp phaàn thöïc hieän chuû tröông ñaàu tö xaây döïng nhaø cho ngöôøi thu nhaäp thaáp cuûa Thuû töôùng chính phuû & UBND TP HCM. Baùn theo cô cheá kinh doanh cho moïi ñoái töôïng coù nhu caàu trong ñoù 1/3 soá löôïng baùn theo giaù öu ñaõi cho ñoái töôïng thu nhaäp thaáp ñang laøm vieäc trong caùc ñôn vò haønh chính söï nghieäp, giaùo duïc, y teá… Chöông trình TNT ñöôïc söï chaáp thuaän veà maët chuû tröông cuûa UBND TPHCM theo coâng vaên soá 3009/UB-ÑT kyù ngaøy 23/5/2005 Chöông trình TNT seõ ñaàu tö xaây döïng caùc khu ñoâ thò môùi vôùi ñaày ñuû haï taàng xaõ hoäi, haï taàng kyõ thuaät taïi moät soá quaän huyeän cuûa tp HCM.
 19. 19. ÑOÁI TÖÔÏNG KHAÙCH HAØNG Bình Thöôøng Khoâng raøng buoäc ñieàu kieän. Moïi ngöôøi coù nhu caàu ñeàu ñöôïc mua Öu tieân Laø ngöôøi lao ñoäng ñang coâng taùc taïi caùc doanh Nghieäp thuoäc caùc thaønh phaàn kinh teá khaùc nhau; khoái haønh chính söï nghieäp, y teá, giaùo duïc… vôùi caùc tieâu chuaån:  Toái thieåu 3 naêm coâng taùc lieân tuïc Ñieàu kieän  Thu nhaäp oån ñònh  Chöa coù nhaø (hoaëc dieän tích nhaø ôû <10 m2/ngöôøi)  Coù voán töï coù toái thieåu 30% Gía baùn Gía cao hôn nhoùm öu tieân 20% 4,85 trieäu VND/m2 cho khaùch haøng coù Hôïp ñoàng naêm 2005 Soá löôïng soá löôïng caên hoä (20.000 caên)+ Khu thöông maïi 2/3 cung caáp 1/3 soá löôïng caên hoä (10.000 caên) Thuû tuïc Theo caùc quy ñònh cuûa ngaân haøng Traû goùp Theo caùc quy ñònh cuûa ngaân haøng
 20. 20. LOÄ TRÌNH THAM GIA CHÖÔNG TRÌNH TNT KHAÙCH HAØNG ÖU TIEÂN-COÙ NHU CAÀU VAY NGAÂN HAØNG Böôùc 1: NHAÄN/ KHAI MAÃU “Phieáu ñaêng kyù” Böôùc 3: TK đạ t 10% gía trò caê n Böôùc 2: nhaø => NHAÄN soá thöù töï NOÄP “Phieáu ñaêng kyù” öu tieân mua nhaø MÔÛ TK tieát kieäm Taïi Ngaân Haøng BIDV Böôùc 4: Xem nhaø maãu, vò trí döï aùn TK ñaït 30% giaù trò c aên hoä => KYÙ hôïp ñoàng “Höùa Mua, Höùa Baùn” Böôùc 5: . Vay 70% coøn laïi (5 ñôït) goùp the o s oá döï nôï giaûm daàn qua ngaân haøng trong 10 naê m, laõi xuaát khoaûng 0,95% / thaùng Böôùc 6: NHAÄN NHAØ Tieát kieäm Mua nhaø
 21. 21. LOÄ TRÌNH THAM GIA CHÖÔNG TRÌNH TNT KHAÙCH HAØNG ÖU TIEÂN -KHOÂNG COÙ NHU CAÀU VAY NGAÂN HAØNG Böôùc 1: NHAÄN/ KHAI MAÃU “Phieáu ñaêng kyù” Böôùc 3: TK đạ t 10% gía trò caê n Böôùc 2: nhaø => NHAÄN soá thöù töï NOÄP “Phieáu ñaêng kyù” öu tieân mua nhaø MÔÛ TK tieát kieäm Taïi Ngaân Haøng BIDV Böôùc 4: Xem nhaø maãu, vò trí döï aùn TK ñaït 30% giaù trò caên hoä => KYÙ hôïp ñoàng “Höùa Mua, Höùa Baùn” Böôùc 5: Traû theo tieán ñoä (5 ñôït) cho 70% trong voøng 18 thaùng Böôùc 6: NHAÄN NHAØ Tieát kieäm Mua nhaø
 22. 22. LOÄ TRÌNH THAM GIA CHÖÔNG TRÌNH TNT KHAÙCH HAØNG BÌNH THÖÔØNG – COÙ NHU CAÀU VAY NGAÂN HAØNG Böôùc 1: Xem nhaø maãu, vò trí döï aùn Noäp 30% giaù trò caên hoä => KYÙ hôïp ñoàng “Höùa Mua, Höùa Baùn” Böôùc 2: Vay 70%coøn laïi (5 ñôït) goùp theo soá döï nôï giaûm daàn qua ngaân haøng trong 10 naêm, laõi xuaát khoaûng 0,95%/thaùng Böôùc 3: NHAÄN NHAØ
 23. 23. LOÄ TRÌNH THAM GIA CHÖÔNG TRÌNH TNT KHAÙCH HAØNG BÌNH THÖÔØNG – KHOÂNG COÙ NHU CAÀU VAY NGAÂN HAØNG Böôùc 1: Xem nhaø maãu, vò trí döï aùn Noäp 30% giaù trò caên hoä => KYÙ hôïp ñoàng “Höùa Mua, Höùa Baùn” Böôùc 2: Traû 70% coøn laïi theo 5 ñôït trong voøng 18 thaùng Böôùc 3: NHAÄN NHAØ
 24. 24. GIAÙ BAÙN CHO CAÙC ÑOÁI TÖÔÏNG ÖU TIEÂN USD22,00 0 USD11,000 USD14,00 0 USD25,000 Löu yù: - Giaù baùn cho khaùch haøng kyù hôïp ñoàng trong naêm 2005 - Gía treân aùp duïng cho töøng loaïi caên hoä laø möùc giaù khôûi ñieåm
 25. 25. GIAÙ BAÙN KINH DOANH USD26,40 0 • USD13,200 USD16,80 0 USD30,000 Löu yù: - Giaù baùn cho khaùch haøng kyù hôïp ñoàng trong naêm 2005 - Gía treân aùp duïng cho töøng loaïi caên hoä laø möùc giaù khôûi ñieåm
 26. 26. MINH HỌ A MOÂ HÌNH KHOÁI CHUNG CƯ MAÃU
 27. 27. MINH HOÏA CAÊN HOÄ 3D (MAÃU) 36 M2 Löu yù: Caên hoä nhoû nhaát laø 40 m2 (Gross), khi baùn cho khaùch haøng laø 36 m2 (net)
 28. 28. MINH HOÏA CAÊN HOÄ 3D (MAÃU) 45 M2
 29. 29. MINH HOÏA CAÊN HOÄ 3D (MAÃU) 72 M2
 30. 30. MINH HOÏA CAÊN HOÄ 3D (MAÃU) 81 M2
 31. 31. COÂNG NGHEÄ THI COÂNG XAÂY DÖÏNG AÙP DUÏNG KẾ T CẤ U SAØN GIAÛM NHEÏ TROÏNG LÖÔÏNG SUPER DECK (HAØN QUỐ C)  ÖÙng duïng ñoäc quyeàn taïi Vieät Nam  Chaát löôïng cao, oån ñònh  Saûn xuaát haøng loaït, soá löôïng lôùn taïi nhaø maùy => chuyeån ra coâng tröôøng  Caét giaûm giaù thaønh thi coâng  Caét giaûm thôøi gian thi coâng.  Ñaõ aùp duïng cho haøng traêm cao oác taïi Haøn Quoác, trong ñoù cao nhaát laø 71 taàng  Haøng trieäu m2 saøn ñaõ ñöôïc xaây döïng taïi Haøn Quoác.
 32. 32. CAÙC COÂNG NGHEÄ VAÄT LIEÄU MÔÙI AÙP DUÏNG 1. Beâ toâng sieâu nhe: Hyssil, Super Block… 2. Vaùch/traàn baèng vaät lieäu taùi cheá 3. Cöûa: vaät lieäu môùi
 33. 33. C HAÁT LÖÔÏNG DÖÏ AÙN/ OÂNG TRÌNH C  Döï aùn khu ñoâ thò ñaàu tö xaây döïng theo tieâu chuaån cao vôùi nhieàu loaïi saûn phaåm khaùc nhau  Gía thaønh thaáp laø do:  Quy hoaïch thieát keá khu ñoâ thò taäp trung, maät ñoä phuø hôïp (toaøn boä cao taàng) ñöa ñeán giaûm xuaát ñaàu tö treân moãi m2 saøn xaây döïng;  ÖÙng duïng caùc coâng ngheä môùi trong kyõ thuaät xaây döïng, vaø vaät lieäu goùp phaàn giaûm giaù thaønh vaø thôøi gian thi coâng nhôø:  Coâng ngheä SUPERDECK.  Coâng ngheä beâ toâng sieâu nheï  Vaùch/traàn/Cöûa: baèng vaät lieäu môùi  Caùc giaûi phaùp veà quaûn lyù thi coâng:  Kieåm soaùt caùc chi phí ñaàu vaøo nhö: vaät tö, thieát keá…. giaûm vaø khoâng bò taêng giaù ñoät bieán do ñaët haøng soá nhieàu vaø oån ñònh.  Kieåm soaùt ñöôïc caùc vaät lieäu chính nhö xi maêng, saét theùp trong suoát thôøi gian xaây döïng  Chuû ñaàu tö töï toå chöùc quaûn lyù thi coâng xaây döïng (tieát kieäm caùc chi phí quaûn lyù giaùn tieáp).  Vì khaùch haøng tham gia vaøo ngay trong quaù trình ñaàu tö, xaây döïng neân coù quyeàn lôïi nhö moät nhaø ñaàu tö => Gía baùn thaáp  Chuû ñaàu tö töï caân ñoái nguoàn voán & lôïi nhuaän ñeå coù moät phaàn soá löôïng caên hoä baùn theo giaù öu ñaõi cho ñoái töôïng TNT => Gía baùn caøng VIEÄChôn CHUÙNG TOÂI CAM KEÁT VEÀ CHAÁT LÖÔÏNG COÂNG TRÌNH QUA thaáp MUA phuø hôïp khaû naêng taøi chính cuûa ngöôøi TNT. BAÛO HIEÅM CAÊN HOÄ/BAÛO HIEÅM TAØI SAÛN CHO KHAÙCH HAØNG TRONG VOØNG 10 NAÊM TÖØ MOÄT COÂNG TY BAÛO HIEÅM COÙ UY TÍN TAÏI VIEÄT NAM
 34. 34. KEÁ HOAÏCH TIEÁN ÑOÄ Ñaàu thaùng 07 PHAÙT SOÁ THÖÙ TÖÏ ÖU TIEÂN MUA NHAØ CHO KHAÙCH HAØNG ÑAÕ MÔÛ TK 10% TAÏI NGAÂN HAØNG . Töø ngaøy 15/08 . Ñòa ñieåm: Khu Du Lòch Vaên Thaùnh THAM QUAN TRUNG TAÂM NHAØ MAÃU CHÖÔNG TRÌNH TNT . Döï kieán cuoái Quyù III 2005 COÂNG BOÁ CUÏ THEÅ VÒ TRÍ DÖÏ AÙN ÑAÀU TIEÂN CHU KYØ 18 THAÙNG/01 ÑÔÏT GIAO NHAØ (KEÅÅ TÖØ NGAØY KYÙ HÑ )
 35. 35. KEÁT QUAÛ BÖÔÙC ÑAÀU  Gaàn 20.000 boä hoà sô ñaõ ñöôïc phaùt tröïc tieáp ñeán tay khaùch haøng coù nhu caàu  Toång soá tieàn môû TK tieát kieäm: hôn 42 tyû VNÑ (16/7/2005)  Caùc khaùch haøng lôùn quan taâm & saün saøng ñaêng kyù mua:  Beänh vieän Chôï Raãy  40 khaùch saïn thuoäc Saigontourist (8.000 CBCNV)  Ñaøi truyeàn hình thaønh phoá  Baûo Hieåm Xaõ Hoäi TP HCM  Vinataba  Beänh vieän Nhaân Daân 115  INVESCONS  Ñaïi Hoïc Hoàng Baøng  Tröôøng Caùn Boä Noâng nghieäp  Toång Coâng ty Ñieän töû & Tin Hoïc Vieät Nam  ………
 36. 36. PHAÀN III TOÅ CHÖÙC TRIEÅN KHAI THÖÏC HIEÄN
 37. 37. CÔ CAÁU VAÄN HAØNH CHÖÔNG TRÌNH TNT LNG/M&C BIDV Ngân hàng Ngân hàng Tư vấn QH-TK Đơn vị Bảo hiểm công trình/Tài sản (4) Cung ứng SP căn hộ Sản phẩm nhà TNT Đền bù, giải tỏa Đ/vị xây dựng Ban QL ĐT-XD (Dự án 1) Cung ứng vật tư XD (3) Ban Điều Hành M&C_BID VHCM_LN G Tư vấn giám sát (2) Giải ngân 30% khi ký HĐ mua nhà với chủ đầu tư Các kênh tiếp thị . . . Đ/vị xây dựng Cung ứng vật tư XD Tư vấn giám sát Đơn vị QL công trình sau XD (Bảo trì, Bảo dưỡng) Ban QL ĐT-XD (Dự án n) Bộ Phận Điều Phối Kinh doanh Khách hàng (5) Bàn giao sản phẩm (TK tiết kiệm/ TK Dự án) (1) (4) Tài trợ trả góp 70% Tư vấn QH-TK Đền bù, giải tỏa Ngân hàng Mở TK tiết kiệm-thanh toán-ký quỹ
 38. 38. BAN ÑIEÀU HAØNH CHÖÔNG TRÌNHLNG/M&C Tröôûng Ban Coá Vaán Chöông trình Nguyeãn Thieän Nhaân Döông Troïng Caån Phoù Ban Cao Thuïy Anh Thaønh Vieân Thaønh Vieân Thaønh Vieân Thaønh Vieân Nguyeãn Baù Trung Nguyeãn Höõu Nguyeãn Haûi Ñaêng Taán Tröông Trí Taï N. Nhoùm Kyõ ThuaätNhoùm GPMB Nhoùm Kinh Doanh Nhoùm Döõ Lieäu Nhoùm DV khaùch haøng Tieáp thò (5) (2) (20) (2) (8) (5)
 39. 39. BAN ÑIEÀU HAØNH CHÖÔNG TRÌNHBIDVHCM Tröôûng Ban Traàn Vaên Vónh Phoù Ban Nguyeãn Baù Vöôïng Phoù Ban Nguyeãn thò Hoàng Thaém Thaønh Vieân Thaønh Vieân Thaønh Vieân Thaønh Vieân Tröôûng Phoøng TD 1 Tröôûng Phoøng TD 4 Tröôûng phoøng DV 1 Tröôûng phoøng DV 4 Thaønh Vieân Thaønh Vieân Thaønh Vieân Thaønh Vieân Tröôûng phoøng TÑ Tröôûng phoøng QLTD Tröôûng phoøng KH Tröôûng phoøng PC Chi nhaùnh caáp II (2) Phoøng Giao Dòch Chi nhaùnh caáp I (1) Quõy Tieát kieäm (6)
 40. 40. HÌNH THÖÙC TOÅ CHÖÙC BAN QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN Trong töøng döï aùn cuûa Chöông trình TNT, Ban Quaûn lyù xaây döïng seõ ñöôïc thaønh laäp vôùi chöùc naêng chòu traùch nhieäm veà toaøn boä hoaït ñoäng trieån khai thi coâng xaây döïng döï aùn. Cô caáu toå chöùc goàm coù thaønh vieân: Giaùm ñoác Döï AÙn Thö kyù Döï aùn Trôï lyù vaät tö Trôï lyù kyõ thuaätTrôï lyù keá hoaïch Trôï lyù thuû tuïc
 41. 41. COÂNG TAÙC TOÅ CHÖÙC THÖÏC HIEÄN Coâng Vieäc THIEÁT KEÁ QUY HOAÏCH:  Quy hoaïch kieán truùc  Thieát keá keát caáu Out-Sourcing* (Thueâ Ngoaøi)Töï Thöïc Hieän A.I.C Management (UÙC) REE/ A.I.C Management (UÙC)  Thieát keá M&E Ñeàn Buø GPMB  UB ÑBGPMB Huyeän Bình Chaùnh  Xaây döïng Haï Taàng LEÂ MINH Co; Ñieän Saøigoøn… Tö Vaán Giaùm Saùt  A.I.C Management (UÙC) X Cung ứ ng vậ t Tư XAÂY LAÉP COÂNG TRÌNH : COFICO, COTECONS….  Phaàn khung beâ toâng REE, BÌNH MINH… theùp  Cô ñieän  Hoaøn thieän x TADITS Consultant  Caùc ñôn vò xaây döïng khaùc…   (Moät phaàn) x   M&C/LNG (Moät phaàn)  M&C/LNG (Moät phaàn)  M&C /LNG X  Quaûn lyù sau XD  Noäi thaát * Löu yù: Chæ thueâ ngoaøi ñoäi nguõ nhaân coâng lao ñoäng
 42. 42. TÖ VAÁN THÖÏC HIEÄN & GIAÙM SAÙT Quy hoạch kiến trúc, quản lý Dự án TƯ VẤN QUY HOẠCH – THIẾT KẾ Hợp đồng Tư vấn Thiết kế kết cấu AIC Management, Ltd (Australia) TADITS Consultant, Ltd (Việt Nam) Thiết kế M&E REE/ AIC Management TƯ VẤN QUẢN LÝ GIÁM SÁT Hợp đồng TVGS AIC Management, Ltd (Australia)
 43. 43. XAÂY DÖÏNG COÂNG TRÌNH Khung bê tông cốt thép ĐƠN VỊ XÂY LẮP M&E COFICO, COTECONS, XD 14… Một phần do M&C tự thực hiện REE, BÌNH MINH…Một phần do M&C tự thực hiện Hoàn thiện+ nội thất M&C Coporation XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT Ghi chú: toàn bộ vật tư thi công do công ty M&C cung cấp CÔNG TY LÊ MINH, CÔNG TY ĐIỆN SÀI GÒN …Một phần do M&C tự thực hiện
 44. 44. MOÄT SOÁ HÌNH MINH HOÏA COÂNG NGHỆ K Ế T C Ấ U SAØN SUPER DECK (HAØN QUOÁC) NHÀ CAO TẦNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ SÀN SUPER DECK TẠI HÀN QUỐC
 45. 45. MOÄT SOÁ HÌNH MINH HOÏA COÂNG NGHỆ K Ế T C Ấ U SAØN SUPER DECK (HAØN QUOÁC) 1. CHUAÅN BÒ MAËT BAÈNG THI COÂNG SAØN 3. LAÉP ÑAËT DAÀM 2. THI COÂNG COÄT CHO SAØN SUPER DECK 4. LAÉP ÑAËT SAØN SUPER DECK
 46. 46. CÔNG NGHỆ KẾT CẤU SÀN SUPER DECK (HÀN QUỐC) GIAI ĐOẠN HOÀN THIỆN
 47. 47. THÖÛ NGHIEÄM COÂNG NGHEÄ SUPER DECK TAÏI VIEÄT NAM TẤM SÀN SUPER DECK ĐỔ BÊTÔNG SÀN SUPER DECK
 48. 48. THÖÛ NGHIEÄM COÂNG NGHEÄ SUPER DECK TAÏI VIEÄT NAM
 49. 49. ĐẦ U TƯ XAÂY DÖÏNG NHAØ MAÙY SUPERDECK Nhaø maùy Superdeck ñöôïc trieån khai vaøo thaùng 9/2005 vôùi toång giaù trò ñaàu tö (giai ñoaïn 1) khoaûng 10 trieäu USD goàm caû ñaát ñai nhaø xöôûng  Cung caáp 1 trieäu m2 saøn /naêm
 50. 50. C OÂNG TAÙC QUAÛN LYÙ C OÂNG TRÌNH S AU XAÂY DÖÏNG  Thaønh laäp coâng ty coå phaàn Quaûn lyù-Baûo trì-Baûo döôõng khu ñoâ thò vôùi cô caáu coå ñoâng nhö sau:  Coâng ty M&C/LNG/DPN  Caùc coå ñoâng beân ngoaøi coù chuyeân moân  Nguoàn thu töø phí baûo trì baûo döôõng cuûa khaùch haøng moãi thaùng + Doanh thu töø caùc dòch vuï coâng coäng cung öùng cho khu ñoâ thò.  Thu phí bảo trì bảo dưỡng töø ñoái töôïng öu tieân: 3.000 VNÑ/m2/thaùng  Thu phí bảo trì-bảo dưỡng töø ñoái töôïng bình thöôøng: 6.000 VNÑ/m2/thaùng  Caùc chöùc naêng chính:  Quaûn lyù an ninh, veä sinh chung khu ñoâ thò  Giöõ xe, ñoå raùc  Khai thaùc moät soá dòch vuï coâng coäng (giaët uûi, caây xanh, traïm xaêng…)  Baûo döôõng caùc thieát bò chung (thang maùy, coâng vieân caây xanh…)
 51. 51. PHAÀN IV QUY HOAÏCH KIEÁN TRUÙC DÖÏ AÙN ÑAÁT PHÖÔNG NAM
 52. 52. HIEÄN TRAÏNG COÂNG TY ÑAÁT PHÖÔNG NAM  Coâng ty Đất Phöông Nam laø coâng ty coå phaàn thaønh laäp töø naêm 2001. Taát caû caùc coå ñoâng hieän höõu laø Vieät kieàu (UÙc, Hoàng Koâng, Newzealand)  Coâng ty đöôïc quyeàn phaùt triển dự aùn Khu daân cö & nghieân cứu khoa học tại xaõ Bình Höng, huyện Bình Chaùnh, Tp HCM theo tinh thần:  Pheâ duyệt quy hoạch 1/500 bằng văn bản số 28/QĐBQLKN ngaøy 15/03/2002 cuûa Ban Quaûn Lyù Khu Nam  Quyết định giao đất số 2974/QĐ-UB của Ủy ban ND TPHCM ngaøy 19/07/2002.  Vaên baûn pheâ duyeät phöông aùn boài thöôøng, hoã trôï thieät haïi vaø taùi ñònh cö theo quyeát ñònh soá 6322/QÑ-UB cuûa UBND TPHCM ngaøy 15/12/2004.  Hiện tại coâng ty đaõ hoaøn tất đền buø giải tỏa 17,5 ha đất (gồm 9 ha đất noâng nghiệp & 8,5 ha đất coâng).  Caùc coå ñoâng ÑPN mong muoán tham gia vaøo Chöông trình phaùt trieån nhaø ôû TNT
 53. 53. HIỆ N TRẠ NG C OÂNG TY ĐẤ T PHƯƠ NG NAM  Chuyeån nhöôïng 70% coå phaàn trong coâng ty ÑPN cho LNG/M&C => Quõy ñaát cho döï aùn ñaàu tieân cuûa Chöông trình.  Sau ñoù coâng ty ÑPN seõ xin ñieàu chænh quy hoaïch töø xaây nhaø thaáp taàng (ñaõ ñöôïc pheâ duyeät) sang xaây khu ñoâ thò cao taàng thuoäc Chöông trình TNT.  Coâng ty A.I.C (UÙc) ñöôïc choïn ñeå thöïc hieän caùc coâng taùc thieát keá quy hoaïch vaø quaûn lyù döï aùn cho döï aùn ÑPN
 54. 54. C Ô S ÔÛ PHAÙP LYÙ VIEÄC C HUYEÅN NHÖÔÏNG C OÅ PHAÀN  Theo yù kieán cuûa luaät sö –kieåm toaùn vieân Phaïm Theá Vinh (VP tö vaán luaät Hoaøng Gia, 46 Nguyeãn Cö Trinh Q1):  Vieäc chuyeån nhöôïng coå phaàn giöõa caùc coå ñoâng laø hôïp phaùp phuø hôïp Luaät Doanh Nghieäp  Coâng ty ÑPN ñaõ thaønh laäp töø naêm 2001 neân caùc coå ñoâng ñöôïc quyeàn chuyeån nhöôïng coå phaàn vaø khoâng bò khoáng cheá tyû leä chuyeån nhöôïng  Caùc caù nhaân chuyeån nhöôïng coå phaàn chöa bò ñaùnh thueá theo quy ñònh taïi thoâng tö 81/2004/TT-BTC ngaøy 13/8/2004 veà quy ñònh chi tieát thi haønh Phaùp leänh Thueá thu nhaäp caù nhaân ñoái vôùi ngöôøi coù thu nhaäp cao  Vieäc chuyeån nhöôïng lôïi nhuaän cuûa nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi/Vieät kieàu ra nöôùc ngoaøi keå töø 1/1/2004 trôû ñi khoâng coøn chòu thueá chuyeån lôïi nhuaän ra nöôùc ngoaøi  Giaù trò chuyeån nhöôïng coå phaàn chæ ñöôïc ghi treân soå saùch keá toaùn cuûa phaùp nhaân (coâng ty) nhaän chuyeån nhöôïng vaø caù nhaân chuyeån nhöôïng khoâng haïch toaùn.
 55. 55. MINH HOÏA QUY HOAÏCH KHU ÑOÂ THÒ
 56. 56. CAÙC CHÆ TIEÂU QUY HOAÏCH (ÑEÀ XUAÁT) Caùc chæ tieâu QH KT CUÕ QHKT ÑEÀ NGHÒ ÖU ÑIEÅM CUÛA PA MÔÙI 1- Maät ñoä XD chung toaøn khu 31,76% ≤ 25 % 2- Taàng cao trung bình 3-4 taàng 14 Taàng 3- Ñaát xaây nhaø ôû 63,05% 32% GIAÛM 5,72% 12% TAÊNG 5- Ñaát Thöông Maïi - 5% 6- Ñaát coâng vieân-caây xanh TDTT 14,74% 26% TAÊNG 7- Ñaát giao thoâng 25% 25% KHOÂNG ÑOÅI 4- Ñaát CTCC 8- Heä soá SDÑ (toaøn khu) ≤3 9- Soá caên hoä döï kieán 20.000 10- Daân cö döï kieán 30.000-40.000 GIAÛM
 57. 57. MINH HỌ A MOÂ HÌNH KHU ÑOÂ THÒ
 58. 58. MINH HỌ A MOÂ HÌNH KHU ÑOÂ THÒ
 59. 59. MINH HỌ A MOÂ HÌNH KHU ÑOÂ THÒ
 60. 60. MINH HỌ A MOÂ HÌNH KHU ÑOÂ THÒ
 61. 61. MINH HỌ A MOÂ HÌNH KHU ÑI BOÄ
 62. 62. MINH HỌ A MOÂ HÌNH THÖÔNG MAÏI KEÁT HÔÏP CHUNG CÖ COÅNG VAØO KHU ÑOÂ THÒ
 63. 63. PHAÀN V HIEÄU QUAÛ ÑAÀU TÖ DÖÏ AÙN ÑAÁT PHÖÔNG NAM
 64. 64. TOÅNG MÖÙC ÑAÀU TÖ DÖÏ AÙN ÑAÁT PHÖÔNG NAM  Theo tính toaùn, toång möùc ñaàu tö cho döï aùn Ñaát Phöông Nam laø 326 trieäu USD  Vieäc ñaàu tö ñöôïc chia laøm hai giai ñoaïn vôùi nhu caàu voán vaø phöông aùn voán khaùc nhau:  Giai ñoaïn I laø giai ñoaïn khôûi ñoäng (tröôùc khi chuû ñaàu tö kyù keát Hôïp ñoàng Höùa mua höùa baùn caên hoä vôùi khaùch haøng)  Giai ñoaïn II laø giai ñoaïn thi coâng xaây döïng coâng trình
 65. 65. C AÙC GIAI ÑOAÏN ÑAÀU TÖ Giai ñoaïn khôûi ñoäng M&C / LNG/ ÑPN laø Nhaø Ñaàu Tö 05/05 12/04 GIAI ÑOAÏN PHAÙT TRIEÅN M&C/LNG/ÑPN laø Ngöôøi Thöïc Hieän 10/2005 2006 2007 2008 Nhu caàu voán duøng ñeå: 2010 Trong giai ñoaïn naøy cô caáu voán nhö sau:  Mua coå phaàn ÑPN, Tieáp thò, caùc chi 2009  Voán töø khaùch haøng: 30% phí ñeå hoaøn taát caùc thuû tuïc phaùp lyù: LNG/M&C söû duïng voán töï coù  Ñeàn buø tieáp 31 ha ñeå ñaït 100% Khi ñaõ hoaøn quyõ ñaát: Vay ngaân haøng taát Phaùp lyù döï aùn/ñeàn buø  Voán taøi trôï ngaân haøng cho khaùch haøng or khaùch haøng traû theo tieán ñoä: 70%. Caùc ngaân haøng saün saøng tham gia taøi trôï khaùch haøng: BIDV, TECHCOMBANK, SACOMBANK, MHB, Ngaân haøng Nhaø TP HCM…  Ngoaøi ra, do ñaët haøng soá löôïng vaät tö-thieát bò lôùn neân coù theå mua traû chaäm töø nhaø cung öùng  Chuû ñaàu tö tö quaûn lyù xaây döïng neân tieát kieäm caùc chi phí trung gian
 66. 66. PHAÂN TÍCH XUẤ T Đ AÀU TƯ /M2 SAØN. 5,000,000 4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 - 79% 68% 4,021,997 80% 4,288,433 4,317,549 + TK, QLDA, Chi phí hoạt động + Lãi vay ngân hàng 94% 4,651,943 4.850.000 26% 3,030,746 2,400,000 Chi phí XD chuẩn cao ốc (12-14 tầng) + Đất + Hạ tầng kỹ thuật/xã hội Nguoàn Sôû Xaây Döïng TP. HCM + Dự phòng phí (10%) + Gía bán
 67. 67. PHAÂN TÍCH HIEÄU QUAÛ ÑAÀU TÖ 1- NPV (Troøn soá) xuaát thu hoài noäi boä 2- Tæ (MIRR) 3- Lôïi nhuaän (Troøn soá) USD 23.100.000 34% USD 42.000.000 Keát luaän thaåm ñònh cuûa BIDV “…ñaây laø moät döï aùn coù tính khaû thi veà caùc maët kinh teá, xaõ hoäi. Baûo ñaûm khaû naêng traû nôï vay…”
 68. 68. PHAÀN VI RUÛI RO & KHAÉC PHUÏC RUÛI RO
 69. 69. CAÙC RUÛI RO DÖÏ AÙN  Thò tröôøng baát ñoäng saûn môùi hình thaønh trong thôøi gian ngaén vaø coù nhieàu bieán ñoäng do chính saùch cuûa nhaø nöôùc chöa oån ñònh vaø ñang coù nhieàu thay ñoåi.  Nguoàn voán ñaàu tö xaây döïng döï aùn lôùn  Nhu caàu thò tröôøng khoâng ñuû ñeå trieån khai döï aùn  Gía nhaø ñaát treân thò tröôøng ñang ñang ñöùng ôû möùc cao  Trong thôøi gian xaây döïng seõ coù moät soá döï aùn töông töï ñöôïc trieån khai (nhö döï aùn cuûa RESCO vaø ñoái taùc Haøn Quoác, döï aùn cuûa taäp ñoaøn Nam Ninh-Trung Quoác taïi quaän 12).  Khoâng theå hoaøn taát vieäc giaûi phoùng maët baèng (ñeå ñaït toái thieåu 80% quyõ ñaát) nhanh ñeå trieån khai döï aùn  Đầu tư xaây dựng keùo daøi, yeáu toá tröôït giaù ñoàng tieàn Vieät nam seõ laøm giaûm hieäu quaû döï aùn (laïm phaùt bình quaân treân 9%/naêm)
 70. 70. KHAÉC PHUÏC RUÛI RO  Caùc giaûi phaùp khảo saùt ñaùnh giaù xaùc ñònh roõ 100% nhu caàu thò tröôøng  Nguoàn voán phaùt trieån döï aùn/Phaân khuùc ñaàu tö:  Chæ caàn voán chuû ñaàu tö + voán vay ngaân haøng trong giai ñoaïn khôûi ñoäng  Trong giai ñoaïn tieáp theo: 100% voán (30% voán khaùch haøng + 70% töø ngaân haøng).  Quy trình quaûn lyù ñaàu tö xaây döïng chuyeân nghieäp. Chuû ñaàu tö kieåm soaùt quaù trình ÑTXD ñeå giaûm caùc chi phí trung gian.  Lieân keát vôùi caùc ñôn vò cung öùng vaät tö lôùn ñeå giaûm chi phí vaät lieäu  AÙp duïng trieät ñeå coâng ngheä Superdeck vaø caùc coâng ngheä vaät lieäu môùi.  Söï uûng hoä cuûa khaùch haøng, toaøn xaõ hoâi vaø Chính quyeàn caùc caáp  Leân phöông aùn ñeàn buø theo nguyeân taéc nhö sau:  Kyù HÑ ñeàn buø thoâng qua UB ÑBGPMB huyeän Bình Chaùnh  Keát hôïp nhieàu hình thöùc ñeàn buø: baèng tieàn, chuyeån ñoåi saøn caên hoä…  Tuøy theo nhu caàu cuûa thò tröôøng, chuû ñaàu tö seõ linh hoaït chuyeån ñoåi:  Phöông aùn 1: Giöõ nguyeân quy hoaïch thaáp taàng. Trieån khai kinh doanh nhaø phoá/villa (giaù thaønh khoaûng 4,1 trieäu VND/m2; giaù baùn neàn ngoaøi thò tröôøng hieän nay khoaûng > 5,5 trieäu VND/m2)  Phöông aùn 2: Thieát keá quy hoaïch moät phaàn cho TNT vaø phaàn coøn laïi cho TNC (Thu nhaäp cao) => deã daøng chuyeån ñoåi muïc tieâu kinh doanh  Thöïc hieän chöông trình tieáp thò hieäu quaû vaø saâu roäng ñeán moïi ñoái töôïng.  Baùn giaù tính theo Ñoâ la Myõ. Gía nhaø thay ñoåi theo töøng moác thôøi gian
 71. 71. ÑIEÅM HOØA VOÁN DÖÏ AÙN (BREAK EVEN POINT)  Theo tính toaùn, soá löôïng caên hoä ñaït 7.000 caên (loaïi 36 m2) seõ ñaït tôùi ñieåm hoøa voán (Break even Point)  Doanh thu : 77 trieäu USD  Tieàn ñeàn buø giaûi toûa 100% : 9,7 trieäu USD  Chi phí xaây döïng (haï taàng, TK, coâng trình…) : 56 trieäu USD  Tieàn SDÑ ñoùng cho nhaø nöôùc (5,6 ha) : 3,2trieäu USD  Voán löu ñoäng : 2 trieäu USD  Döï phoøng phí : 5,6trieäu USD  Trong tröôøng hôïp naøy, lôïi nhuaän laø phaàn dieän
 72. 72. KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ
 73. 73. KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ  Döï aùn ÑPN (thuoäc Chöông trình TNT) laø moät döï aùn khaû thi xeùt treân caùc khía caïnh taøi chính, kinh teá, xaõ hoäi…  UÛng hoä vaø goùp phaàn thöïc hieän chuû tröông cuûa Chính phuû & UBND TP giaûi quyeát nhaø ôû cho ngöôøi TNT; Goùp phaàn taêng nguoàn cung quyõ nhaø cho thaønh phoá KIEÁN NGHÒ…  UBND TP vaø Caùc Ban Nghaønh lieân quan chấp thuận về mặt chủ trương cho pheùp Lieân danh coâng ty cổ phần quỹ L.N.G – coâng ty cổ phần M&C được điều chỉnh quy hoạch kiến truùc nhaø thaáp taàng của döï aùn Đất Phương nam cũ sang quy hoạch kiến truùc môùi- nhaø cao tầng của “Chương trình nhaø ở TNT”, theo phương aùn quy hoạch kiến truùc ñeà xuaát để chuùng toâi coù cô sôû hôïp taùc mua coå phaàn cuûa coâng ty ÑPN
 74. 74. CHÂN THÀNH CẢM ƠN Hotline : 0903690092 – Phuong ( Mr)

×