Padafand gheyre amel

1,242 views

Published on

پدافند غیر عامل

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,242
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Padafand gheyre amel

 1. 1. ‫مقدمه‬‫ٞضاساٖ ػبَ اػز وٝ ا٘ؼبٟ٘ب خٛاػشٝ ٚ ٘بخٛاػشٝ ثب دذيذٜ اي ثٙبْ ػًٙ سٚثشٚػز .ايٗ دذيذٜ دس صٔب٘ي ؿْٛ ٚ ٘ب ٔيٕٖٛ اػز، دس صٔب٘ي سؼبٚص‬‫ٚ دبيٕبَ ٕ٘ٛدٖ فذاِز ٚ كك عّجي اػز ٚ دسثشٞٝ اي ؿىُ ٔمذع ٚ دفبؿ اص ؿشف ا٘ؼب٘يز ٚ فذاِز ثخٛد ٔي ٌيشد ِزا ثبيؼشي فُّ‬‫ٚلٛؿ،ادأٝ ٚ دبيبٖ آٖ سا سيـٝ يبثي وشد سب ثشٛاٖ ثٝ ؿىُ ٚ ٔبٞيز كميمي آٖ دي ثشد ٚ دس ٞش كبِشي دفبؿ اص ديٗ، ٘بٔٛع ٚ خبن ػشٛد٘ي‬‫اػز ٚ دس ديٗ ٔجيٗ اػالْ ثٝ آٖ سأويذ ؿذٜ اػز اص كذس اػالْ سبوٖٙٛ ٞشػب دفبؿ اص ديٗ ٚ ػبٖ ٚ ٔبَ ٔؼّٕب٘بٖ ٔغشف ؿذٜ اػز ٘ٛيذ‬‫ؿٟبدر ٚ افشخبس سا ٘يض ثذ٘جبَ داؿشٝ اػز .أب ٕٞيـٝ سٚي ديٍش ػىٝ ؿٟشٜ وشيٝ ٚ صؿز ػًٙ ثشاي ٔمبكذ ٔبدي سلَٛ دس ػبخشبسٞبي‬‫ػيبػي الشلبدي، اػشٕبفي ػٛأـ ضقيفشش ثٛدٜ اػز دس ايٗ ٔيبٖ سقذادي اص ُّٔ دس ٔٛسد ػًٙ فّؼفٝ ٞبي ٔخشق ثٝ خٛد داؿشٝ ثغٛس ٔظبَ‬‫فّؼفٝ اي وٝ دس ػبَ ٞبي اَٚ لشٖ ثيؼشٓ سٛػظ ؿيٙي ٞب ٔغشف ثٛد اػشٙبة اص ػًٙ ثذِيُ ثشػؼشٍي ٞبي اخاللي ثٛد وٝ ثٝ آٖ ثلٛسر‬ ‫يه افشخبس ٚ يه أشيبص ٔي ٍ٘شيؼشٙذ.‬‫وٙفٛػيٛع، فيبػٛف ؿيٙي ٔشِٛذ ػبَ 555 لجُ اص ٔيالد ٔي ٘ٛيؼذ وٝ يه ػٙشاَ ٚالقي ػًٙ سا ٞشٌض سلؼيٗ ٘خٛاٞذ وشد ِزا ٘ٝ ٔي سٛا٘ذ‬‫ا٘شمبْ ػٛ ثبؿذ ٚ ٘ٝ سٙذ خٛ .ػٖٛ سضٚ ػشداس ٔقشٚف ؿيٙي ٔشِٛذ 555 ػبَ ديؾ اص ٔيالد ثٝ سغٓ ايٙىٝ يه ٘ؾبٔي ٚ سئٛسيؼيٗ ثٛد ثب ػًٙ‬‫ٔخبِف ثٛد ٚ اػششاسظيؼز ٔبٞش سا وؼي ٔي دا٘ؼز وٝ ثشٛا٘ذ ِـىش دؿٕٗ سا ثذٖٚ دسٌيشي ٘ؾبٔي سؼّيٓ ٕ٘بيذ ٚ ؿٟش ٞب سا ثذٖٚ خٛ٘شيضي‬‫سلشف ٕ٘بيذ ٚي ٞذف فّٕيبر ٘ؾبٔي سا اٟ٘ذاْ ِـىش دؿٕٗ ٚ خشاة وشدٖ ؿٟش ٞب ٚ ٚيشاٖ ػبخشٗ سٚػشبٞب سّمي ٕ٘ي وٙذ ٚ ٔي ٘ٛيؼذ‬‫اػّلٝ اثضاسي ٘ب ٔجبسن اػز ٚ سٟٙب ٍٞٙبٔي ثبيذ ثٝ ػًٙ ٔشٛػُ ؿذ وٝ ساٜ كُ ديٍشي ثشاي سفـ اخشالف ٚػٛد ٘ذاؿشٝ ثبؿذ ثٝ ايٗ سشسيت اٚ‬‫ثٝ اسسؾ ثٝ ٔظبثٝ اثضاسي ٔي ٍ٘شد وٝ سيش خالف سا دس ٔغض دؿٕٗ خبِي ٔي وٙذ .ػًٙ اص ٘ؾش ػٖٛ سضٚ أشي غيش فبدي ٚ ٌزسا سّمي ٕ٘ي‬ ‫ؿٛد ثّىٝ يه ٘ٛؿ ٔجبسصٜ ٔؼّلب٘ٝ ٚ فّٕي ٚ آٌبٞب٘ٝ اػز وٝ سىشاس ٔي ؿٛد ٚ ِزا ٔؼشقذ سلّيُ فمال٘ي اػز.‬‫ػشفز دس ديـشفز فّْٛ ٚ فٙبٚسي ؿٝ اص ػٙجٝ ٘ؾشي ٚ ؿٝ اص ثقذ وبسثشدي ثبسصسشيٗ فُّ سلٛالر ػيبػي ٘ؾبٔي دس سٚاثظ ثيٗ إِّّي ٚ دغ‬‫اص ػًٙ دْٚ ػٟب٘ي ٔلؼٛة ٔي ؿٛد .سىظيش ػالف ٞبي ٞؼشٝ اي اص ديٍش دػشبٚسدٞبي ٟٔٓ فٙبٚسي سؼّيلبسي اػز . ػالف ٞبي ٞؼشٝ اي‬‫٘ٝ فمظ ثٝ ِلبػ سقذاد ٚ سٙٛؿ ثب ػيؼشٓ ٞبي ٔٛؿىي ثبِؼشيىي دٚسثشد فشق داس٘ذ ثّىٝ اص ٘ؾش ويفي ٘يض اص ٚيظٌي ٞبي خبكي ثشخٛسداس٘ذ ٚ دس‬ ‫ػبخز آٟ٘ب ػقي ثش ايٗ ؿذٜ اػز وٝ ثشٛا٘ٙذ ثش ٘ؾبٟٔبي ثيٗ إِّّي ٚ ٚاكذٞبي ػيبػي فضٛ آٖ ٚ عجيقز سٚاثظ ثيٗ إِّّي ٔؤطش ثبؿٙذ.‬‫ثب سٛػٝ ايٙىٝ ػالف ٞبي ٞؼشٝ اي ٚ ؿيٕيبيي كبَ كبؽش اص لذسر سخشيت ٚ اٟ٘ذاْ ػٕقي صيبدي ثشخٛسداس٘ذ ٚ ؿقبؿ فّٕي آٟ٘ب فشاٌيش ؿذٜ‬‫اػز ٚ سٟٙب دس اخشيبس لذسسٟبي ثضسي ٘يؼشٙذ ثبيؼشي ثفىش ؿبسٜ ثٛد اص عشفي خٛد سا ؿٙبٖ سؼٟيض ٕ٘ٛد وٝ فىش سؼبٚص ٚ ػّغٝ ٌشي ثٝ ٔغض‬‫دؿٕٙبٖ سػٛم ٘ىشدٜ ٚ اص عشفي ؿٙبٖ خٛد سا آٔبدٜ ٕ٘ٛد وٝ دس ٔمبثُ ٞشٌٛ٘ٝ كّٕٝ اي اصدؿٕٗ آٔبدٜ دذافٙذ ثٛدٜ اػز.ٞش الذاْ غيش ٔؼّلب٘ٝ‬‫اي وٝ ٔٛػت وبٞؾ آػيت دزيشي ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي، ػبخشٕبٖ ٞب، سبػيؼبر، سؼٟيضار، اػٙبد ٚ ؿشيبٖ ٞبي وـٛس دس ٔمبثُ فّٕيبر خلٕب٘ٝ ٚ‬ ‫ٔخشة دؿٕٗ ٌشدد، دذافٙذ غيشفبُٔ خٛا٘ذٜ ٔي ؿٛد.‬ ‫1‬
 2. 2. ‫ثٝ ثيبٖ ػبدٜ سش دذافٙذ غيشفبُٔ، ٔؼٕٛفٝ الذأبسي اػز وٝ ا٘ؼبْ ٔي ؿٛد سب دس كٛسر ثشٚص ػًٙ، خؼبسار اكشٕبِي ثٝ كذالُ ٔيضاٖ خٛد‬ ‫ثشػذ.‬‫ٞذف اص اػشاي عشف ٞبي دذافٙذ غيشفبُٔ وبػشٗ اص آػيت دزيشي ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي ٚ ٔؼشلذطبر ٚسؼٟيضار كيبسي ٚ كؼبع ٚ ٟٔٓ وـٛس‬‫فّيشغٓ كٕالر خلٕب٘ٝ ٚ ٔخشة دؿٕٗ ٚ اػشٕشاسفقبِيز ٞب ٚ خذٔبر صيش ثٙبيي ٚ سبٔيٗ ٘يبصٞبي كيبسي ٚ سذاْٚ اداسٜ وـٛس دس ؿشايظ ثلشا٘ي‬ ‫٘بؿي اص ػًٙ اػز.‬‫ثٝ فٙٛاٖ ٔظبِي ػبدٜ، اص دذافٙذ غيشفبُٔ ٔي سٛاٖ ثٝ اػششبس، اخشفب ٚ ايؼبد ػشدٙبٜ ثشاي سبػيؼبر ٟٔٓ ٚ اػششاسظيه اؿبسٜ وشد .دس دذافٙذ فبُٔ‬‫ٔظُ ػيؼشٓ ٞبي ضذ ٞٛايي ٚ ٞٛاديٕبٞبي سٍٞيش، فمظ ٘يشٚٞبي ٔؼّق ٔؼئِٛيز داس٘ذ .دس كبِي وٝ دس دذافٙذ غيشفبُٔ سٕبْ ٟ٘بدٞب، ٘يشٚٞب،‬ ‫ػبصٔبٖ ٞب، كٙبيـ ٚ كشي ٔشدْ فبدي ٔي سٛا٘ٙذ ٘مؾ ٔؤطشي ثش فٟذٜ ٌيش٘ذ.‬‫ثب سٛػٝ ثٝ كؼٓ سٟذيذاسي وٝ ايشاٖ دس فشكٝ ثيٗ إُِّ ثب آٖ ٔٛاػٝ اػز، دس صٔيٙٝ دذافٙذ غيشفبُٔ ٞٙٛص دس اثشذاي ساٜ ٞؼشيٓ ٚ ثبٚس ٞش ؿٝ‬‫ثيـشش ٔذيشاٖ ٚ وبسؿٙبػبٖ ثٝ ايٗ ٔمِٛٝ ٟٔٓ ٔي سٛا٘ذ ضشيت ايٕٙي وـٛس سا دس ثشاثش سٟبع ٟٔبي اكشٕبِي ثيٍبٍ٘بٖ افضايؾ دٞذ .ثب سٛػٝ ثٝ‬‫ٚػٛد سٟذيذار ثبِمٜٛ ٚ خغشاسي وٝ أٙيز ّٔي، اػشمالَ، ٚ سٕبٔيز اسضي وـٛس سا ٘ـب٘ٝ ٌشفشٝ، ثلض دذافٙذ غيشفبُٔ دس عَٛ ػبِٟبي اخيش اص‬‫ػٛي ٔمبٔبر فبِي سسجٝ وـٛسي ٚ ِـىشي، ٔٛسد سٛػٝ فشاٚاٖ لشاس ٌشفشٝ اػز .ثٝ عٛسي وٝ ثب سٛػٝ ثٝ ٔلٛثٝ ٔمبْ ٔقؾٓ سٞجشي وٝ وّيٝ‬‫ٚصاسسخب٘ٝ ٞب ٚ ػبصٔبٖ ٞب سا ٔٛؽف ٔي ٕ٘بيذ وٝ دس افشجبسار فٕشا٘ي دشٚطٜ ٞبي كؼبع ٚ ٟٔٓ، افشجبس ٔٛسد ٘يبص دذافٙذ غيش فبُٔ سا ٘يض ٔٙؾٛس‬‫ٕ٘بيٙذ) ٚ ٕٞـٙيٗ ثش اػبع ثٙذ 55 ٔبدٜ 525 لبٖ٘ٛ ثش٘بٔٝ ؿٟبسْ سٛػقٝ ٚ آييٗ ٘بٔٝ اػشايي ايٗ ثٙذ دس ػبَ ٞبي اخيشافشجبسار ٚيظٜ اي ػٟز‬‫اػشاي دذافٙذ غيش فبُٔ دس اليلٝ ثٛدػٝ ٌٙؼب٘ذٜ ؿذٜ اػز.ثشخي اص سٚؿٟبي دذافٙذ غيشفبُٔ سٚؿٟبيي ٔب٘ٛع ٚ ؿٙبخشٝ ؿذٜ ٞؼشٙذ ٘ؾيش‬ ‫اخشفب .ِٚي ثقضي ديٍش٘يبصٔٙذ خالليز ٚ اثشىبس ثٛدٜ ٚ ثب سٛػٝ ثٝ ٚيظٌي ٞبي ٔليغي ٚ سٟذيذ ٞبي ثبِمٜٛ ثبيذ عشاكي ؿٛ٘ذ.‬‫أشٚصٜ دذافٙذ غيش فبُٔ ػضء اكَٛ ػذايي ٘بدزيش ػًٙ ٞب ٔلؼٛة ؿذٜ ثٝ عٛسي وٝ دس ٚسي ٘ؾبٔي كبكت ٘بْ ٞؼشٙذ، ثٝ ٔٛاصار ‪ Ĥ‬ػٟبٖ‬‫أشٚص، ثؼيبسي اص وـٛسٞب وٝ دس فشكٝ فٗ ديـجشد سلميمبر ٚ سِٛيذار ػبٔب٘ٝ ٞبي ٞٛؿٕٙذ ٚ ديـشفشٝ ٘ؾبٔي، سٛػٝ وبٔالً ٚيظٜ اي ثٝ الذأبر‬ ‫دفبؿ غيش فبُٔ داؿشٝ ٚ ٕٞٝ ػبِٝ ثٛدػٝ خبف ثشاي ايٗ ٘ؾٛس اخشلبف ٔي دٞٙذ.‬‫ثذيٟي اػز ايٗ أش ثشاي وـٛسٞبيي وٝ دػششػي ثٝ فٙبٚسي ػبخز ػًٙ افضاس ٞبي ٔذسٖ سا ٘ذاس٘ذ، إٞيز ٔضبفف ٔي يبثذ .دس ايٙؼب ثٝ‬‫ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبيي اص دذافٙذ غيش فبُٔ دس ثقضي وـٛسٞبي ػٟبٖ ٔي دشداصيٓ سب ثٝ اٍِٛٞبيي اص دذافٙذ غيشفبُٔ اكِٛي ثشاي وـٛس فضيضٔبٖ دػز‬ ‫يبثيٓ.‬ ‫كضة اهلل ِجٙبٖ ٚ ػًٙ 33 سٚصٜ اخيش:‬‫آ٘ـٝ دس 33 سٚص اخيش سطيٓ كٟيٛ٘يؼشي ٚ ػٙجؾ ا٘مالثي كضة اهلل ِجٙبٖ اسفبق افشبد يه دسٌيشي ػبدٜ ٘جٛد، ػًٙ ثٛد آٟ٘ٓ ػٍٙي دس اثقبد‬ ‫ػٟب٘ي اص ٕٞيٗ سٚ آ٘ـٝ ٌزؿز سا ثبيذ ثب ديذٌبٜ ٘جشد ػبٔـ ٔٛسد اسصيبثي لشاس داد.‬ ‫2‬
 3. 3. ‫دس ايٗ ٘جشد ػبٔـ يه عشف كضة اهلل ٚ كبٔيبٖ اٚ ٚ عشف ديٍش آٔشيىب، وـٛسٞبي ثضسي اسٚدبيي، سٚػيٝ، ؿيٗ، ػبصٔبٖ ُّٔ، ٘بسٛ ٚ ثؼيبصي اص‬‫دِٚز ٞبي فشثي ثٝ ٚيظٜ ٔلش، فشثؼشبٖ، اسدٖ ٚ دس ٟ٘بيز سطيٓ كٟيٛ٘يؼشي ايؼشبدٜ ثٛد٘ذ .اِجشٝ آ٘بٖ ٞشوذاْ ادثيبر ػذاٌب٘ٝ اي داؿشٙذ ٚ دس‬‫ػغٛف ٔخشّفي اص كٕبيز ثٛد٘ذ ٚ اص ديذٌبٜ ٞبي ٘ٝ ؿٙذاٖ ٔشفبٚسي ثشخٛسداس ثٛد٘ذ ِٚي دس ايٗ ٔقٙب وبٔالً سفبٞٓ داؿشٙذ .كفؼ أٙيز اػشائيُ ٚ‬‫اٟ٘ذاْ كضة اهلل ِجٙبٖ كضة اهلل ٚ كبٔيبٖ آٖ ٞٓ اِجشٝ عيف ٌؼششدٜ اي سا سـىيُ ٔي داد٘ذ .دس ايٗ ٔيبٖ ٕٞٝ ّٔز ٞبي خبٚسٔيب٘ٝ ثخلٛف‬‫خبٚسٔيب٘ٝ اػالٔي اص كضة اهلل كٕبيز ٔي وشد٘ذ ٚ اوظش ٔؼبٔـ ٔزٞجي اػالٔي ثب كضة اهلل ٕٞشاٜ ثٛد٘ذ أب دس ٔيبٖ دِٚز ٞب فمظ دِٚز ٞبي‬‫ِجٙبٖ، ػٛسيٝ ٚ ايشاٖ اص كضة اهلل كٕبيز وشد٘ذ وٝ ايٗ كٕبيز فٕذسبً ػٙجٝ ٔقٙٛي داؿز .دس ايٗ ٔقشوٝ ػٟبٖ ثٝ دٚ دػشٝ سمؼيٓ ؿذ، دِٚز‬ ‫ٞب ٚ فٕذسبً ػبصٔبٖ ٞبي ػٟب٘ي دـز ػش سطيٓ كٟيٛ٘يؼشي ثٛد٘ذ ٚ ّٔز ٞب دـز ػش كضة اهلل لشاس داؿشٙذ.‬‫دس ايٗ ٔيذاٖ سطيٓ كٟيٛ٘يؼشي اص ػٛي آٔشيىب، اسٚدب، سٚػيٝ، ؿيٗ، ػبصٔبٖ ُّٔ، ٘بسٛ ٚ ػبيش ٔؼٕٛفٝ ٞبيي اص ايٗ لجيُ اػبصٜ داؿشٙذ ٞش‬‫وبسي ثىٙٙذ سب ديشٚص ؿٛ٘ذ .ِزا 2 دشٚطٜ دس دػشٛسوبس غشة ٚ ثٝ خلٛف آٔشيىب، فشا٘ؼٝ ٚ اٍّ٘يغ لشاس ٌشفز.يه دشٚطٜ ػًٙ سٚا٘ي ثٛد وٝ ثٝ‬‫للذ ٔشفٛة وشدٖ كضة اهلل ٚ كبٔيبٖ آٖ ثٝ ساٜ افشبد.آ٘بٖ دس ايٗ فبكّٝ سٚص ٞؼذٞٓ سب ثٕت ٞبي خٛؿٝ اي، دٚ فشٚ٘ذ، ‪ F‬ػي ٚ ػْٛ ٔشست‬‫اص ثٕت ٞبي ػذيذ، ٞٛاديٕبٞبي22 صيشدسيبيي، ثٕجٟبيي وٝ اص ايٙؼشِيه فبصْ ثٙبدس اػشائيُ ؿذٜ ا٘ذ، ثٕت ٞبي ػشعبٖ صا،ٞٛاديٕبٞبيي وٝ‬‫لذسر ؿٙبػبيي ٞش ػيؼشٓ كشاسسي يقٙي ٔٛؿه ٞب ٚ اٟ٘ذاْ ػشيـ آٟ٘ب سا داسد، سب افضاْ ٘بٚٞبي ػٍٙي ثٝ ػٛاكُ ِجٙبٖ ثشاي خبسع وشدٖ اسجبؿ‬‫خٛد اص ِجٙبٖ ٚ ؿٙذيٗ ادفبي سيض ٚ دسؿز ديٍش دػز صد٘ذ .ايٗ ؿٍشد ٞيؾ سأطيشي دس فضْ كضة اهلل ٘ذاؿز ثّىٝ آ٘بٖ ثب صدٖ ٘بٚ ديـشفشٝ‬ ‫ػبفش 5 آٖ ٞٓ ثب افالْ لجّي ٚ ؿّيه دليك ٔٛؿه ثٝ لّت ػيؼشٓ لغبس ؿٟشي كيفب ثٝ ايٗ ادفبٞب خٙذيذ٘ذ.‬‫ػًٙ 33 سٚصٜ كضة اهلل ِجٙبٖ ٚ ديشٚصي ثضسي ٚ ؿٍفز اٍ٘يض آٖ ٔـبثٟز فشاٚا٘ي ثب ػًٙ اكضاة دس كذس اػالْ داسد ٚ ٕٞٝ ؿٛاٞذ ٚ لشائٗ‬‫كبوي اص آٖ اػز وٝ ادأٝ ايٗ ديشٚصي ٘يض ثب آ٘ـٝ ػًٙ اكضاة دس دي داؿز ٞٓ خٛاٖ اػز .كضة اهلل دس ػًٙ 33 سٚصٜ ثب سٕبْ د٘يب دسػًٙ‬ ‫ثٛد.‬ ‫الذأبر دفبؿ غيشفبُٔ:‬ ‫الذأبر ػًٙ 33 سٚصٜ اخيش دس ػٙٛة ِجٙبٖ ٚ سٟبػٕبر ٌؼششدٜ سطيٓ كٟيٛ٘ؼشي ثٝ ايٗ‬‫ٔٙغمٝ ٚ ٔمبثّٝ ٘يشٚٞبي كضة اهلل ثب اسسؾ ثٝ اكغالف سب د٘ذاٖ ٔؼّق ٚ ؿىؼز ٘بدزيش اػشائيُ ٚ ٚاسد آٚسدٖ ضشثبر وٛثٙذٜ ثٝ ٘مبط كيبسي ٚ‬‫كؼبع ايٗ سطيٓ ثب وٛؿؾ وبُٔ سٛػظ سصٔٙذٌبٖ كضة اهلل آٟ٘ٓ دس ؿشايغي وٝ دؿٕٗ كٟيٛ٘يؼز وّيٝ خبن ِجٙبٖ سا صيش رسٜ ثيٗ كؼبػٝ‬‫ٞبي ػبػٛػي خٛد لشاس دادٜ ثٛد، ٘ـبٍ٘ش سٛػٝ وبُٔ ٘يشٚٞبي سصٔٙذٜ كضة اهلل ثٝ اكَٛ ٚ ٔالكؾبر دذافٙذ غيشفبُٔ دس وّيٝ ٔٙبعك فّٕيبر‬‫ٔي ثبؿذ .ثٝ عٛسي وٝ فّيشغٓ ٚػٛد ػبٔب٘ٝ ٞبي ٌؼششدٜ ػبػٛػي ٚ ضذ ٔٛؿىي ٚ ٔبٞٛاسٜ ٞبي ؿٙبػبيي، سطيٓ كٟيٛ٘يؼشي سبوٖٙٛ‬‫٘شٛا٘ؼشٝ ٔلُ ٞبي ٞضاساٖ ٔٛؿه ؿّيه ؿذٜ اص عشف ٘يشٚٞبي كضة اهلل ثٝ ػٕز اػشائيُ سا ٔـخلبً وـف ٕ٘بيذ ٚ ِزا الذاْ ثٝ ثٕجبساٖ‬ ‫ٞبي وٛس ٕٞٝ ٘مبط ػٙٛة ِجٙبٖ ٕ٘ٛدٜ اػز.‬ ‫الذأبر دفبؿ غيش فبُٔ ٚ فّٕىشد ٘يشٚٞبي كضة اهلل ثٝ عٛس خالكٝ:‬ ‫3‬
 4. 4. ‫5-اػشفبدٜ اص ؿشايظ ٔليغي ٚ فٛاسم صٔيٗ ثٝ ٘لٛ ٔغّٛة.‬ ‫2-سفبيز كفبؽز اعالفبر ٚ سٛػٝ داؿشٗ ثٝ كفبؽز ٌفشبس، عجمٝ ثٙذي ٚ كيغٝ ثٙذي ٔشاوض كؼبع ٔٛسد ٘ؾش.‬‫3-ثىبسٌيشي الذأبر اكَٛ دفبؿ غيشفبُٔ اص لجيُ اػششبس، اخشفب، فشيت، دٛؿؾ، دشاوٙذٌي، سفشلٝ ٚ اػشلىبٔبر ( سُٛ٘، دٙبٍٞبٟٞبي ٔمبْٚ ٚ‬ ‫...)‬ ‫4-اػشفبدٜ اص ػبٔب٘ٝ ٞبي اسسجبعي ٔغٕئٗ(اكيب٘بً ديه ٔٛسٛسي)‬ ‫5-ا٘ؼبْ الذأبر كفبؽشي ٔغٕئٗ دس ٔمبثّٝ ثب فٛأُ ؿٙبػبيي دؿٕٗ ٚ ا٘ؼبْ فّٕيبر دس دٛؿؾ ؿت.‬ ‫6-ايؼبد ٔٛا٘ـ دس ٔؼيشٞبي ٘فٛري دؿٕٗ ٚ وٕيٗ ٚ غبفٍّيشي آٟ٘ب.‬ ‫7-اػشفبدٜ اص اػششاسظي ػًٙ ٞبي ٘ب ٔٙؾٓ ٚ ٘ب ٔشمبسٖ.‬ ‫8-دػشيبثي ثٝ ػالف ٞبي ٘ؼجشبً ٔذسٖ ٚاػشفبدٜ كليق ٚ ٔٙغمي اص آٟ٘ب.‬ ‫9-ثٟشٜ ثشدٖ اص اػششاسظي ػًٙ ٞبي سٚا٘ي ٚ ػشدسٌٓ وشدٖ دؿٕٗ.‬ ‫55-آٔٛصؽ فشاٌيش دس صٔيٙٝ ٞبي دفبفي ثٛيظٜ دفبؿ غيشفبُٔ.‬ ‫55-ػبثؼبيي ٚ سلشن ػبٔب٘ٝ ٞبي ٔٛؿىي دغ اص ا٘ؼبْ ٞش فّٕيبر.‬ ‫سوئيس‬ ‫ػبثمٝ سبسيخي:‬‫كىٛٔز ٔشوضي اص 32 اػشبٖ سـىيُ ؿذٜ ٚ ٘ضديه ثٝ 7ٔيّيٖٛ ٘فش ػٕقيز داسد. ٔؼبكز سمشيجي ايٗ وـٛس 55554 ويّٛٔشش ٔشثـ اػز وٝ 56‬‫دسكذ آٖ سا وٟٛٞبي آِخ ٔي دٛؿب٘ذ. ايٗ وـٛس دس ػبَ 5925 ٔيالدي ثب ثٟٓ ديٛػشٗ 3 ايبِز سـىيُ ٌشديذ .ػٛئيغ ٔشىي ثٝ اسسؾ 556‬‫ٞضاس ٘فشي ثب ػبخشبس ٘ؾبٔي اػز .ػٛئيغ ثقذ اص وٛيز داساي ثبالسشيٗ دسآٔذ دسكذ سِٛيذ ٘بخبِق ّٔي ػشا٘ٝ دس ػٟبٖ اػز .ثٛدػٝ ٘ؾبٔي‬ ‫ايٗ وـٛس ٘ضديه ثٝ9/5 دسكذ سِٛيذ ٘بخبِق ّٔي ساثٝ خٛد اخشلبف ٔي دٞذ.‬ ‫ٕ٘ٛ٘ٝ دٙبٍٞبٜ خلٛكي دس ػٛئيغ:‬ ‫ٔـخلبر اكّي ٚ ٟٔٓ ايٗ دٙبٍٞبٜ ثٝ ؿشف صيش اػز:‬‫5-دٛؿؾ يىذبسؿٝ، سٕبٔبً اص ثشٗ ٔؼّق ٚ ٔمبٚٔز آٖ دس ثشاثش فـبس، ٔؼبٚي ٚ يب ثيؾ اص يه اسٕؼفش ثٛدٜ ٚ ضخبٔز ِيٗ دٛؿؾ 53 ػب٘شي‬ ‫ٔشش اػز.‬ ‫2-دس صيش صٔيٗ لشاس ٌشفشٝ اػز.‬ ‫3- .يه ٔشش ٔشثـ ٔؼبكز ٚ5 /2 ٔشش ٔىقت فضب ثٝ اصاء ٞش ٘فش داسد.‬‫4-سٟٛيٝ، ٔقبدَ 6 ٔششٔىقت دس ػبفز ٞٛاي سبصٜ ثٝ اصاء ٞشفشد اص عشيك فيّششٞبي سلفيٝ ٞٛا، ثب فٛق فـبسي ٔقبدَ 5 اِي 55 ٔيّي ٔشش آة.‬ ‫4‬
 5. 5. ‫5-كذالُ 2 سب 4 ِيشش آة آؿبٔيذ٘ي دس سٚص ثٝ اصاء ٞش فشد، ٞيـٍٛ٘ٝ آثي ثشاي ؿؼشـٛ ديؾ ثيٙي ٘ـذٜ اػز.‬ ‫6-٘ٛس سمشيجبً 53 ِٛوغ ثٝ اصاء ٞش ٘فش.‬ ‫7-ػش ٚ كذا دس كذي وٕشش اص 56 دػيجُ‬ ‫8- 5552ويّٛ وبِشي غزا دس ٞش سٚص ثٝ اصاء ٞش فشد.‬ ‫9-سٛاِز ٞبي خـه ػذاٌب٘ٝ.‬ ‫55-ٔمذاسي داسٚ.‬ ‫ؿٙيٗ دٙبٍٞبٞي ٔي سٛا٘ذ، كفبؽز دس ثشاثش ٔٛاسد صيش سا سأٔيٗ وٙذ:‬ ‫اِف) سـقـقبر اِٚيٝ اسٕي‬ ‫ة) سـقــ كشاسسي‬ ‫ح) سـقـقبر طب٘ٛيٝ ٞؼشٝ اي‬ ‫ر) ٔٛع ا٘فؼبس‬ ‫ص) ثٕت ٞبي ٔقِٕٛي‬ ‫ع) اطشار طب٘ٛيٝ ػًٙ افضاسٞب‬ ‫آٔٛصؽ دفبؿ غيشفبُٔ:‬‫آٔٛصؽ فٖٙٛ دفبفي دس ٘ضديه ثٝ 57 ٔشوض دس ػشاػش وـٛس ػٛئيغ ا٘ؼبْ ٔي ٌيشد، ٕٞب٘غٛس وٝ لجالً ٘يض ٌفشٝ ؿذ ا٘ؼبْ خذٔبر دفبؿ غيش‬‫فبُٔ ثشاي وّيٝ ٔشداٖ 52 سب56 ػبِٝ ثب ثٙيٝ ٚ ػالٔز ػؼٕي وبفي وٝ دس خذٔز ٘يشٚٞبي ٔؼّق ٘يؼشٙذ اػجبسي اػز، ص٘بٖ ٚ ػٛا٘بٖ روٛس‬‫ثيٗ ػٙيٗ 65 اِي 52 ػبٍِي ٘يض ٔي سٛا٘ٙذ ثٝ عٛس داٚعّجب٘ٝ دس فقبِيز ٞبي دفبفي ٔزوٛس ٔـبسوز ٕ٘بيٙذ .دٚسٜ آٔٛصؽ ؿبُٔ يه دٚسٜ 5‬‫سٚصٜ ٔمذٔبسي ٚ ثقذ اص آٖ ػبِي دٚ سٚص ٔي ثبؿذ .دٚسٜ خذٔز وبسؿٙبػبٖ ٚ ٔؼئٛالٖ سدٜ ثبال ػبِي25 سٚص ٔي ثبؿذ، دس فيٗ كبَ ٌزسا٘ذٖ‬ ‫دٚسٜ ٞبي آٔٛصؿي اخشلبكي ثشاي ٔؼئٛالٖ ديؾ ثيٙي ؿذٜ اػز.‬ ‫ٚضقيز وٙٛ٘ي ثش٘بٔٝ دفبؿ غيش فبُٔ وـٛس ػٛئيغ:‬‫ثش٘بٔٝ دفبؿ غيش فبُٔ وـٛس ػٛئيغ اص اٚايُ دٞٝ ػبَ ٞبي 5695 ثب ػذيز ٞشؿٝ سٕبْ سش آغبص ؿذ، دس آغبص ػبَ5895 ، افشاد ٔميٓ دس‬‫ػٛئيغ ٍٕٞي اص فضبي دٙبٍٞبٞي ثشخٛسداس ثٛد٘ذ، ثب ايٗ كبَ فمظ ػٝ ؿٟبسْ وُ افشاد ٔٛسد ثلض ٔي سٛا٘ؼشٙذ اص دٙبٍٞبٟٞبي وبٔالً كفبؽز‬‫ؿذٜ اػشفبدٜ وٙٙذ .اِجشٝ سب اٚاػظ دٞٝ ػبَ ٞبي 5995 ٔيالدي وٕجٛد دٙبٍٞبٜ وبٔالً دٔشسفـ ؿذٜ اػز ٚ آ٘ـٝ دس ايٗ فبكّٝ ثبيذ ػبخشٝ ؿٛد‬‫فٕذسبً ثبليٕب٘ذٜ دٙبٍٞبٟٞبي ٍٕٞب٘ي اػز وٝ عجقبً سبثلبَ دس ايٗ ٔٛسد ثٝ ٘شيؼٝ ٔغّٛة سػيذٜ ا٘ذ. دٙبٍٞبٜ خلٛكي ثب ؽشفيز كذاوظش 55‬ ‫٘فش . عَٛ سُٛ٘ فشاس ٘ضديه ٘لف اسسفبؿ ػبخشٕبٖ اػز.‬ ‫شوروي سابق:‬ ‫5‬
 6. 6. ‫ػبصٔبٖ دفبؿ غيش ٘ؾبٔي ؿٛسٚي ثٝ إٞيز اطشار ػالف ٞبي ٔخشة دي ثشدٜ ٚ دس ايٗ ساٜ ثش٘بٔٝ ٞب، عشف ٞب ٚ وٛؿؾ ٞبي فشاٚا٘ي ٕ٘ٛدٜ‬‫اػز .يىي اص الذأبر دفبؿ غيش ٘ؾبٔي، اػشفبدٜ اص دٙبٍٞبٟٞب ٚ عشف سخّيٝ ٔشدْ اص ٔٙبعك كؼبع ٚ ٔٛسد ٞذف، لجُ اص ؿشٚؿ سٟذيذ ٔي‬‫ثبؿذ .دس وـٛس ؿٛسٚي دٙبٍٞبٟٞبي ػٍٙيٗ ٚ ثشٙي، ػض دس ٔٛاسد ضشٚسي وٕشش ٔٛسد سٛػٝ ٔي ثبؿذ ٚ ايؼبد دٙبٍٞبٟٞبي ػجه ثٝ خلٛف دس‬‫ٔٙبعك سٚػشبيي ٔٛسد سٛػٝ اػز .دس ؿٟشٞبي ٔؼىٛ، ِٙيٍٙشاد ٚ ويف وٝ داساي ٔششٚ ٔي ثبؿٙذ ثشاي سأٔيٗ كفبؽز اٞبِي اص ٔششٚٞب، ثقٙٛاٖ‬‫دٙبٍٞبٜ اػشفبدٜ ٔي ؿٛد، دس ٔششٚي ؿٟش ٔؼىٛ وٝ لؼٕز ٞبيي اص آٖ كشي دس فٕك 36 ٔششي صٔيٗ لشاس داسد ثٝ ٔٙؾٛس ػٌّٛيشي اص ٔؼذٚد‬‫ؿذٖ ساٟٞبي خشٚػي، دسٞبي فٛالدي دٚاس سقجيٝ ٌشديذٜ اػز ٚ ػٕقيشي دس كذٚد يه ٔيّيٖٛ ٘فش لبدس خٛاٞٙذ ثٛد وٝ دس ٔٛالـ اضغشاسي اص‬‫ٔششٚ يبد ؿذٜ ثقٙٛاٖ دٙبٍٞبٜ اػشفبدٜ ٕ٘بيٙذ ضٕٙبً دٙبٍٞبٟٞبي ػٍٙيٗ دس فٕك خيّي صيبد ٚ دس ٔلّٟبي ٔلفٛػ ٚ ٔغٕئٗ ثشاي كفبؽز‬‫افضبي دِٚز ػبخشٝ ؿذٜ اػز .دس ؿٛسٚي ػبثك دٙبٍٞبٟٞبي ػًٙ ػٟب٘ي دْٚ ٘يض ثبصػبصي، سشٔيٓ ٚ ثشاي اطشار ػالف ٞبي ػذيذ آٔبدٜ ؿذٜ‬ ‫اػز سب دس كٛسر ضشٚسر ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٌيش٘ذ.‬ ‫سٚؽ ٞب ٚ فٖٙٛ فشيت ٔبٞٛاسٜ ٞب:‬ ‫ثشخي اص سٚؽ ٞب ٚ فٖٙٛ فشيت ٔبٞٛاسٜ ٞب وٝ اص ػبَ 4695 ؿشٚؿ ٚ سب ػبَ 4795 ثؼيبس وبّٔشش ؿذ٘ذ فجبسسٙذ اص:‬‫اِف) دس دبيٍبٟٞبي ٔٛؿه ٞبي ثبِؼشيه لبسٜ ديٕب سً٘ آٔيضي اغٛا وٙٙذٜ، ػٟز ٔخفي ٕ٘ٛدٖ ٔؼشٕـ ٞبي ٔٛؿىي اص كّٕٝ ٞٛايي عشاكي‬ ‫ٌشديذ.‬‫ة) ايؼبد ػبدٜ ٞب ٚ دبيٍبٟٞبي ٔٛؿىي ػبخشٍي ٚ فشيجٙذٜ، ايٗ سٚؽ ثٝ عٛس فٕذٜ ثيٗ ػبِٟبي 6695 ٚ 5795 ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٔي ٌشفز .‬ ‫ثشاثش آٔبس ٞش ػبِٝ، دٙغ سب دٜ دبيٍبٜ ٔٛؿىي صٔيٗ ثٝ ٞٛاي غيش ٚالقي ٚ فشيجٙذٜ دس ؿٛسٚي ػبخشٝ ٔي ؿذ.‬‫ح) اػشفبدٜ اص ػبٔب٘ٝ ٞبي ٞـذاس دٞٙذٜ ٔبٞٛاسٜ اي دس ػبَ . 6695 ايٗ ػبٔب٘ٝ سٚػي، ٔـبثٝ ػبٔب٘ٝ ػبسشٖ آٔشيىبيي اص ديؾ، ثٝ فشٔب٘ذٞبٖ‬ ‫٘ؾبٔي، ٞـذاس ٔي داد وٝ ٔبٞٛاسٜ ٞبي ؿٙبػبيي آٔشيىبيي ؿٝ ٔٛلـ خٛاٞٙذ سٛا٘ؼز اص فقبِيز ٞبي آٟ٘ب فىؼجشداسي ٕ٘بيٙذ.‬‫ر) سُٛ٘ ٞبي صيش دسيبيي دس ػبَ . 7695 سٚػٟب، سُٛ٘ ٞبي ػبكّي ثضسٌي كفش ٕ٘ٛد٘ذ، سب دس كذٚد ثيؼز ٚ ؿٙذ صيشدسيبيي ٞؼشٝ اي سا اص‬ ‫ؿـٓ ٔبٞٛاسٜ ٞبي غشثي دٟٙبٖ ٕ٘بيٙذ. سٚػٟب، دس ػبَ 5795 ػبخز ػٝ سُٛ٘ سا دس دبيٍبٟٞبي صيشدسيبيي آغبص ٕ٘ٛد٘ذ.‬‫ص) صيشدسيبيي ٞبي فشيجٙذٜ دس ػبَ . 5795 صيشدسيبيي ٞبي ٔؼّق ثٝ ٔٛؿه ٞبي ٞؼشٝ 2795دس دبيٍبٟٞبي اليب٘ٛع آساْ ٚ ؿٕبَ اسلبد‬‫ؿٛسٚي - اي غيشٚالقي دس ػبِٟبي4795 ديذٜ ؿذ، دس يه ٔٛسد وٝ عٛفبٖ ؿذيذي دس دسيبي ثبس٘ٙض سٚي داد، فىغ ٞبي ٔبٞٛاسٜ اي دغ اص‬ ‫عٛفبٖ، صيشدسيبيي سا دسكبِشي ٘ـبٖ ٔي داد وٝ اص ٘يٕٝ خٓ ؿذٜ ثٛد، كبِشي وٝ ٞيـٍبٜ ثشاي يه صيشدسيبيي ٚالقي اسفبق ٕ٘ي افشذ.‬‫ع) دٛؿؾ صيشدسيبيي دس ػبَ . 5795 اص ايٗ سٚؽ ثغٛس فٕذٜ ثيٗ ػبِٟبي 4795 ٚ 5795اػشفبدٜ ٔيـذ، دس ايٗ سٚؽ اص دٛؿؾ ٞبي دبسؿٝ‬‫وشثبع ثشاي اػششبس صيشدسيبيي ٞبي ٔذَ دِشب اػشفبدٜ ٔي ؿذ، وٝ دس ٔٛسد سقذاد صيشدسيبيي ٞب ٚ ٔٛؿىٟبي ثبِؼشيه غشثي ٞب سا ثٝ اؿشجبٜ ٔي‬ ‫ا٘ذاخشٙذ.‬ ‫ؽ) سالؽ دس ػٟز ثٟجٛد ؿجبٞز ٞب:‬ ‫6‬
 7. 7. ‫دس ػبَ 5795 يىي اص ٔبٞٛاسٜ ٞبي سٚػي اص فّٕيبر ٚيظٜ اي فىؼجشداسي ٕ٘ٛد، وٝ سٛا٘بيي آ٘بٖ سا دس غيشلبثُ سـخيق ٕ٘ٛدٖ ٔٛؿه ٞب‬‫٘ـبٖ ٔي داد .ٔمبٔبر سػٕي اػشذالَ ٔي وشد٘ذ، ٞذف اص ايٗ وبس ايٗ اػز وٝ ثٝ ٔبٞٛاسٜ سٚػي أىبٖ دٞٙذ سب دٚ ٚضقيز اص ٔٛؿه ٞبي‬‫اكّي ٚ ثذِي سا دغ اص فىؼجشداسي ٚ ٔمبيؼٝ ثب يىذيٍش سفـ فيت ٕ٘ٛدٜ ٚ الذأبر ػٟز ثٟجٛد ؿجيٝ ػبصي ثٝ ٔٙؾٛس الذأبر فشيت ا٘ؼبْ‬ ‫دٞٙذ.‬ ‫ف) دس ػبَ 3895 ٌضاسؿي ثٝ آٔشيىبيي ٞب سػيذ وٝ، سٚع ٞب اص ػمف ٞبي وـٛيي ٚ دبسؿٝ ٞبي وشثبػي ليشا٘ذٚد ؿذٜ ٚ فبيك آة ثشاي‬‫اػششبس ٚ ٔخفي ٕ٘ٛدٖ ٔذَ ٞبي ٔٛؿه ٞبي دٚسثشد ديـشفشٝ ٞٛايي دس ؿجٝ ػضيشٜ وبٔـبسىب ٚ ػضيشٜ ػبخبِيٗ اػشفبدٜ وشدٜ ا٘ذ .آ٘شٗ ٞب ٚ‬ ‫ا٘جبسٞبي ٔشثٛط ثٝ ٔٛؿه ٞب، اص ػّٕٝ ثخؾ ٞبيي ثٛدٞٙذ وٝ ٔبٞٛاسٜ ٞب ٘شٛا٘ؼشٙذ آٟ٘ب سا وـف ٕ٘بيٙذ.‬‫م) سٚػيٝ دس ٘خؼشيٗ سالؽ خٛد ثشاي دشسبة ٔبٞٛاسٜ ثضسي صكُ 5 -آٖ سا سب لجُ اص دس صيش سٛسٞبي اػششبس لشاسدادٜ ثٛد سب اص ديذ ٔبٞٛاسٜ ٞبي‬ ‫دشسبة ٔخفي ثٕب٘ذ )‪. (KH‬‬‫د) دس ػبَ 4895 ٔقّْٛ ؿذ وٝ، دسٚػيٝ ػبخز ؿٟبس دسُٛ٘ ثضسي سا وٝ ٔي سٛا٘ؼشٙذ ٞش وذاْ كشي ثضسي سشيٗ صيشدسيبيي ٞب سا دس خٛد دٟٙبٖ‬‫وٙٙذ ثٝ اسٕبْ سػب٘ذٜ اػز .سُٛ٘ ٞب وٝ دس وشا٘ٝ دسيب ٚ ٕٞغشاص اص ػغق دسيب كفش ؿذٜ ثٛد٘ذ، ٔي سٛا٘ؼشٙذ كشي صيشدسيبيي ٞبي غَٛ ديىش‬ ‫ٌشدثبد(‪ )typhoon‬ثب 775 دب عَٛ سا دس خٛد دٟٙبٖ ٕ٘بيٙذ‬‫ر) فشٔب٘ذٞي فشيت اػششاسظيه سالؽ وشد سب ػبصٔبٖ اعالفبسي آٔشيىب سا دسثبسٜ دلز ٔٛؿه ٞبي (‪ )SS-59( ٚ )ICBM‬ثب دش وشدٖ كفشٜ‬‫ٞبي ا٘فؼبسي ٘بؿي اص ثشخٛسد والٞه ٞبي ػٍٙي ٚ كفش ٕ٘ٛدٖ دٞب٘ٝ ٞبي ا٘فؼبسي وبرة ثش سٚي صٔيٗ، دس ٔٙبعمي دٚسسش اص ٞذف ثٝ اؿشجبٜ‬‫ا٘ذاصد. صيشا ٔبٞٛاسٜ ٞبي (‪ٞ )KH‬ش سٚصٜ اص ايٗ ٔلُ ٞب آصٔبيـي فىؼجشداسي ٔي وشد٘ذ. فىغ ٞبيي وٝ يه ٔبٞٛاسٜ (55-‪ )KH‬دس يه ٌزس‬‫كجق ٌشفشٝ ثٛد، ٘ـبٖ ٔي داد وٝ ٘يشٚٞبي سٚػي، دٞب٘ٝ ٞبي ا٘فؼبسي آصٔبيؾ والٞه ٞبي ػٍٙي ٔٛؿه ٞبي (95-‪ )SS‬سا وٝ ؿت لجُ اص‬‫(سيٛساسبْ) ثٝ ػٛي ٔٙغمٝ ٞذف دشسبة ؿذٜ ثٛد سا ٔخفي ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ. فىغ ٞب ٕٞـٙيٗ ٘ـبٖ ٔي داد وٝ ٘ؾبٔيبٖ سٚػي كفشٜ ٞبي ػذيذي‬‫كفش وشدٜ ا٘ذ سب دس ثشاٚسد دلز ٔٛؿه ٞبي (95-‪ )SS‬وبسؿٙبػبٖ ٚ سلّيُ ٌشاٖ آٔشيىبيي سا ثٝ اؿشجبٜ ا٘ذاصد سب آٟ٘ب سلٛس وٙٙذ وٝ ٔٛؿىٟب‬ ‫دلز صيبدي ٘ذاس٘ذ.‬‫س) سٚع ٞب سالؽ ٔي وشد٘ذ دٚ ٘ٛؿ اص ٔٛؿه ٞبي خٛد سا ثيؾ اص ػبيش ٌٛ٘ٝ ٞبدٟٙبٖ وٙٙذ. ٔٛؿه (42-‪ )SS‬ثب دٜ والٞه ػٍٙي ٚ ٔٛؿه‬‫(52-‪ )SS‬وٝ ثقّز اػششبس ؿذيذ ٚلبثّيز سلشن ػىٛي دشسبة آٖ ثش سٚي سيب ٚ دٟٙبٖ ؿذٖ دس سُٛ٘ ٚ آصٔبيؾ ؿجب٘ٝ، سب ا٘ذاصٜ لبثُ سٛػٟي اص‬ ‫ؿـٓ ٔبٞٛاسٜ ٞب ٔخفي ٔب٘ذٜ ثٛد.‬ ‫ص) سأطيش دٛؿؾ اثشي ٚ سبسيىي دس ؿٙبػبيي ٚ فىؼجشداسي:‬‫ثٝ ٌفشٝ ٔذيش ديـيٗ ٘بػب وبس ثشػؼشٝ سٚع ٞب، دس دٟٙبٖ ٕ٘ٛدٖ سلشوبر ٚ سؼٟيضار كيبسيٛ كؼبع اص ؿـٓ ٔبٞٛاسٜ ٞبي ٔبٞٛاسٜ ٞبي (‪)KH‬‬‫آٔشيىبيي، ٔٛاسدي ثٛد وٝ سٚع ٞب اص غيجز ٔبٞٛاسٜ ٞب دس صٔبٖ ٔقيٗ ٔظُ ؿشايظ دٛؿؾ اثشي ٚ سبسيىي ؿت اػشفبدٜ ٔي وشد٘ذ .دس كذٚد‬ ‫ٞفشبد دسكذ اص سٚصٞبي ػبَ دس ؿٛسٚي ٚ اسٚدبي ؿشلي ٞٛا اثشي اػز.‬ ‫7‬
 8. 8. ‫ثش٘بٔٝ ٞبي فٕذٜ دفبؿ غيش فبُٔ سٚػيٝ:‬ ‫اِف) ثىبسٌيشي سٛأْ دفبؿ فبُٔ ٚ دفبؿ غيشفبُٔ‬ ‫ة) آػيت ٘بدزيش ٚ ٔؼشلىٓ ٕ٘ٛدٖ ٔٙبثـ ٚ ٔشاوض كيبسي ٚ كؼبع خٛد دس ثشاثش سٟبػٕبر اكشٕبِي‬ ‫ح) اكذاص دٙبٍٞبٟٞبي صيشصٔيٙي ثشاي ٔشدْ ٚ ٞيئز كبوٓ ػيبػي‬ ‫ر) ٍٟ٘ذاسي لغقبر يذوي ٚ ثلشا٘ي دس دٙبٍٞبٟٞبي ٔؼشلىٓ صيشصٔيٙي‬ ‫ص) اكذاص ؿيّششٞبي ضذ ثٕت‬ ‫ع) سٛػٝ اػبػي ثٝ اكُ سلشن، ثٝ فٙٛاٖ ٔظبَ ٔٛؿه ٞبي لبسٜ ديٕبي (‪ )SSX‬دس سيّٟبي ساٜ آٞٗ ٔشلشن عشاكي ؿذٜ اػز.‬ ‫ؽ) ايؼبد ٔشاوش فشٔب٘ذٞي . وٙششَ ٔشلشن‬ ‫آمريكا‬ ‫اٞذاف ساٞجشدي سشػيٓ ؿذٜ وـٛس آٔشيىب ثٝ ؿشف صيش اػز‬‫5-ثبص داؿشٗ دؿٕٗ اص يه كّٕٝ فٕذي اسٕي ثٝ آٖ وـٛس ٚ ٔشلذيٗ اٚ ٚ ٔشالجز اص ٚاسد ػبخشٗ ِغٕٝ غيش لبثُ ػجشاٖ ِٚٛ آ٘ىٝ ٟٔبػٓ دس‬ ‫الذاْ خٛيؾ ػجمز ػؼشٝ ثبؿذ. ٚصاسر دفبؿ ّٔي آٔشيىب ٚاطٜ ثيٕٝ ٚيشاٖ سا ثشاي ايٗ ٚضقيز ا٘شخبة وشدٜ اػز.‬‫2-دس كٛسر ٚلٛؿ كّٕٝ اسٕي الذاْ ثشاي ثٝ كذالُ سػب٘ذٖ كذٔبر ٚاسدٜ ثش ػبٖ ٔشدْ ٚ ٔشاوض كٙقشي ٚ ٘ؾبٔي وٝ ثشاي ايٗ ٚضقيز ٚاطٜ‬‫كذالُ خشاثي ا٘شخبة ؿذٜ اػز .الصْ ثٝ روش اػز وٝ وـٛس آٔشيىب ثقذ اص ػًٙ ػٟب٘ي دْٚ ثٝ ِلبػ لذسر ٘ؾبٔي اص ٘ؾش وٕيز ٚ ويفيز‬‫٘ؼجز ثٝ ػبيش ُّٔ ديٍش ػٟبٖ سمشيجبً ثشسشي داؿشٝ اػز .وبسؿٙبػبٖ ٘ؾبٔي ايٗ وـٛس ؿٙيٗ سجييٗ ٔي وٙٙذ وٝ ثيٓ ٘بثٛدي دس ثشاثش لذسر‬‫٘ؾبٔي آٔشيىب ٞش ٔشؼبٚصي سا دس ثىبسٌيشي ػالف ٞؼشٝ اي دؿبس سشديذ ٔي ػبصد ِيىٗ اكشٕبَ كّٕٝ ديٛػشٝ ٚػٛد خٛاٞذ داؿز .ثٙبثشايٗ‬‫ٕٞيٗ اكشٕبَ كّٕٝ اػز وٝ ثبيذ ٘يشٚي سذافقي ثشٛا٘ذ خشاثي ٚ ضشس ٚ صيبٖ سا ثٝ كذالُ ثشػب٘ذ.ٔقزِه كيبسي سشيٗ فبُٔ دفبفي ٚ وبٞؾ‬‫دٞٙذٜ ضشس ٚ صيبٖ ٘بؿي اص ٞش ٚالقٝ غيشٜ ٔٙشؾشٜ دس وـٛس سا ثبيذ دفبؿ غيش ٘ؾبٔي ٘بٔيذ .ٞذف اِٚيٝ دفبؿ غيش ٘ؾبٔي وٕه ثٝ كىٛٔز ٞبي‬‫ايبِشي ٔلّي اػز وٝ ثبيذ ثب ايؼبد ٚػبئُ ٚ سؼٟيالر ثشاي ٘ؼبر افشاد دس ثشاثش كٕالر اسٕي ا٘ؼبْ ٌيشد .ثذيٗ ٔٙؾٛس ٔؼٕٛفٝ ٚؽبيفي وٝ‬‫ثشاي ػبصٔبٖ دفبؿ غيش ٘ؾبٔي دس آٔشيىب ٔـخق ٌشديذٜ اػز فجبسر اػز اص سٟيٝ ٚ اػشاي عشف ٞبي ٔشثٛط ثٝ كفؼ ػبٖ ٚ ٔبَ ٔشدْ، لجُ‬‫اص كٕالر ٞٛايي دؿٕٗ اص عشيك اكذاص دٙبٍٞبٟٞب سخّيٝ ؿٟشٞب ٚ ٔٙبعك دشػٕقيز ٚ ٘ٛاكي كٙقشي ٚ ... ايٗ ػبصٔبٖ، سٛػقٝ دٙبٍٞبٟٞبي‬ ‫خلٛكي سا سـٛيك ٕ٘ٛدٜ ٚ دس ٔٛسد سإٞٙبيي ٞبي فٙي ثشاي ايٕٗ ػبصي ػبخشٕبٖ ٞب ثٝ ٔشدْ وٕه ٔي وٙذ.‬ ‫ٕ٘ٛ٘ٝ اي اص الذأبر دفبؿ غيشفبُٔ وـٛس آٔشيىب:‬‫سأٔيٗ دفبؿ غيشفبُٔ ثشاي ٔشاوض كيبسي ٚ كؼبع ايبالر ٔشلذٜ آٔشيىب فٕٛٔبً اص ٔؼئِٛيز ٞبي فشٔب٘ذٞي ٘يشٚي ٞٛايي اػششاسظيه ٚ فشٔب٘ذٜ‬ ‫دفبؿ ٞٛايي آٔشيىب ( ٘ٛساد ) ٔي ثبؿذ.‬ ‫5-ثبصػبصي ايؼشٍبٟٞبي ٔـبثٝ ٚ سفشلٝ ٚ دشاوٙذٌي آٟ٘ب‬ ‫8‬
 9. 9. ‫2-ٔؼشلىٓ وشدٖ ٔٛاضـ ٔٛؿه ٞبي ثبِؼشيىي لبسٜ يٕب ٚ سأػيؼبر فشٔب٘ذٞي ٚ وٙششَ ٚ ٔشاوض ٔخبثشاسي ٔشثٛط ثٝ آٟ٘ب.‬ ‫3-سذثيش دبيٍبٜ دٙبٍٞبٜ:‬‫ػبخشٗ ؿٙذيٗ دٙبٍٞبٜ ثشاي ٞش ٔٛؿه ٚ ػبثؼبيي ٔىشس ٔٛؿه ٞب اص يه دٙبٍٞبٜ ثٝ دٙبٍٞبٜ ديٍش .ايٗ سذثيش ٘ٛفي الذاْ صيشوب٘ٝ دس ساثغٝ ثب‬‫فذْ ؿٙبخز ٔلُ ٚالقي ٔٛؿه ثٛدٜ ٚ دؿٕٗ سا ٔؼجٛس ٔي وٙذ وٝ ثشاي اعٕيٙبٖ اص اٟ٘ذاْ يه ٔٛؿه ؿٙذيٗ ػالف ٞؼشٝ اي خٛد سا‬ ‫ٔلشف ٕ٘بيذ.‬‫4-ثقضي اص وبسؿٙبػبٖ ٘ؾبٔي آٔشيىب ؿٙيٗ فميذٜ داس٘ذ وٝ ثبيذ ٔٛؿه ٞبي ٔؼشمش دس صٔيٗ سا سٞب وشدٜ ٚ سٕبْ ٔٛؿىٟب سا ثٝ كٛسر ؿٙبٚس‬ ‫دس سٚي صيشدسيبيي ٞبي ثيـششي ٘لت ٕ٘ٛد.‬ ‫5-اػشفبدٜ اص دبيٍبٜ ٞبي لٕش:‬‫ثشاي افضايؾ افشجبس ٚ ثمبي ٞٛاديٕبٞبي ثٕت افىٗ وٝ ثقٙٛاٖ يىي اص ػالف ٞبي وبسثشدي ثبصداسسذٜ فشٔب٘ذٞي ٘يشٚي ٞٛايي اػششاسظيىي‬‫ٔلؼٛة ٔي ٌشد٘ذ، 54 دسكذ اص سٕبْ ٞٛاديٕبٞبي ػٛخز سػبٖ ٔقٕٛالً دس كبِز آٔبدٜ ثبؽ ٔذاْٚ فشٚدٌبٞي دس فشٚدٌبٟٞبي ٔشقذد اص ػّٕٝ‬ ‫فشٚدٌبٟٞبي غيش ٘ؾبٔي ثٝ كٛسر ٔشفشق ٚ دشاوٙذٜ ٔؼشمش ٞؼشٙذ.‬ ‫6-دؼز فشٔب٘ذٞي ٔشلشن سأٔيٗ دفبؿ غيش فبُٔ اص عشيك سلشن، يىي اص ساٟٞبي ٕٔىٗ ثشاي ٔمبٔبر فشٔب٘ذٞي ٘ؾبٔي اػز.‬‫7-ايؼبد دٙبٍٞبٟٞبي ػجه ٚصٖ ضذ سيضؽ اسٕي ثشاي كفبؽز ثخؾ ٔـخلي اص ػٕقيز ٚ سخّيٝ فٕٛٔي ٔٙبعك دشػٕقيز، دس كٛسر‬‫اكشٕبَ ٚلٛؿ يه كّٕٝ ٞؼشٝ اي. ػبخشٗ ايٗ دٙبٍٞبٟٞب فمظ دس دٚسا٘ي وٝ دفبؿ غيش٘ؾبٔي إٞيز صيبدي ديذا وشد يقٙي دس صٔبٖ ثلشاٖ وٛثب‬‫ٚ سيبػز ػٕٟٛسي وٙذي ٔٛسد سأويذ ثؼيبس لشاس ٌشفز ٚ دس اثشذا ثشاثش ٘ؾش ٚصاسر دفبؿ لشاس ثٛد وٝ ٞش خب٘ٛادٜ دٙبٍٞبٜ خٛدؽ سا ثؼبصد ٚ‬‫ثٕٙؾٛس سٛػقٝ سٛػقٝ ايٗ فىش ٚ ايؼبد اٍ٘يضٜ دٙشبٌٖٛ ٔشخللبٖ وٕذب٘ي ٔبديؼٖٛ اٚيٙيٛ سا ثشاي سٟيٝ ػضٜٚ اي كبٚي اعالفبسي ثشاي ػبخشٗ‬ ‫دٙبٍٞبٜ اػشخذاْ ٕ٘ٛد ٚ لشاس ؿذ ثٝ وّيٝ خب٘ٛادٜ ٞب دادٜ ؿٛد.‬ ‫فنالند:‬ ‫وـٛس فٙال٘ذ داساي الذأبر ٔفيذ ٚ اسص٘ذٜ اي دس ػٟز ػبخز ٚ اكذاص دٙبٍٞبٜ ٔي ثبؿذ.‬ ‫دفبؿ ؿٟشي:‬ ‫5-دفبؿ فٕٛٔي ٚ فشاٌيش وٝ ٔؼئِٛيشؾ ثب دِٚز ٚ ؿٟشداسي ٞب اػز.‬ ‫2-آطا٘غ ٞبي ّٔي دفبؿ وٝ خٛد ٔؼئِٛيز كفؼ أٛاَ ٚ فقبِيز ٞبي خٛد سا داسد.‬ ‫ٔؼئِٛيز دِٚز:‬ ‫9‬
 10. 10. ‫ثش٘بٔٝ سيضي وّي ٔشثٛط ثٝ دفبؿ غيشفبُٔ ثش ٞقذٜ ٚصاسر وـٛس اػز أب ؿٟشداسي ٞب ٔؼئَٛ سذاثيش ٚ آٔبدٌي ٞبي الصْ ساي دفبؿ غيش فبُٔ‬‫دس ٔٙبعك خٛد ٞؼشٙذ .ثٝ ػض ايٗ ٞب ػبصٔبٖ ٞبي ٔؼشمُ ديٍشي ٞؼشٙذ وٝ لؼٕشي اص ٔلبفؾز فٕٛٔي سا ثٝ خٛد اخشلبف ٔي دٞٙذ ٔب٘ٙذ‬ ‫ػبصٔبٖ دفبؿ ؿٟشي ٚ ٕٞـٙيٗ كّيت ػشم.‬ ‫پاكستان:‬ ‫سقشيف ػبصٔبٖ دفبؿ ؿٟشي:‬‫ػبصٔب٘ي اػز ٔٙؾٓ وٝ سٛػظ دِٚز اداسٜ ٔي ؿٛد ٚ ٔؼئَٛ ػبصٔب٘ذٞي سٛا٘بيي يه ّٔز دس ٔمبثّٝ ثب كٛادص غيش ٔششلجٝ ٔي ثبؿذ .ثغٛس وّي‬‫ايٗ ػبصٔبٖ ثخـي اص فقبِيز ٞبي عجيقي ٔؼئٛالٖ ٔلّي ؿٟشي دس صٔبٖ كّق ٔي ثبؿذ .ٔؼئِٛيز أٛس وّي دفبؿ ؿٟشي ثش فٟذٜ ٔقبٖٚ ٔي‬‫ثبؿذ .ايٗ ؿخق دس كٛسر فذْ ٚػٛد يه وٙششِٚش ٚالقي ثقٙٛاٖ وٙششِٚش الذاْ ‪ٔ S.D.O‬ي وٙذ .ٚؽيفٝ وٙششِٚش ايٙؼز وٝ ٔيضاٖ سٟذيذ سا‬ ‫اسصيبثي ٚ ثش اػبع آٖ عشف سيضي وٙذ.‬ ‫ٚؽبيف دفبؿ ؿٟشي:‬ ‫اِف) ثٝ كذالُ سػب٘ذٖ سّفبر ٔشدْ‬ ‫ة) ثٝ كذالُ سػب٘ذٖ خشاثي ٚ اص خظ خبسع ؿذٖ خذٔبر اكّي.‬ ‫ح) ٔغٕئٗ ؿذٖ اص سِٛيذ ٔللٛالر دس وبسخب٘ٝ ٞب.‬ ‫ر) آٔبدٜ وشدٖ ٔشدْ ثشاي كٕبيز اص ػًٙ.‬ ‫ص) ثبال ثشدٖ سٚكيٝ ٔشدْ ٚ اِمب ٘يبص ثٝ ديشٚصي دس ػًٙ ثيٗ آٟ٘ب.‬ ‫ٚؽبيف دس ػغٛف ٔخشّف دِٚز:‬ ‫اِف) سٟيٝ وشدٖ عشف ٚ خغٛط دفبؿ ؿٟشي ثشاي وـٛس.‬ ‫ة) سٛكيٝ ثٝ كىٛٔز ٞبي ٔلّي ثٝ ٔٙؾٛس اػشاي دػشٛسار آٟ٘ب.‬ ‫ح) سؼٛيض اػشب٘ذاسد ٞب ٚ ٔيضاٖ سؼٟيضار ٚ ٚػبيُ ٔٛسد ٘يبص.‬ ‫ر) سٟيٝ عشف آٔٛصؽ ٚ دادٖ دػشٛسار دس صٔيٙٝ آٔٛصؽ ٞب.‬ ‫ص) ٟٔيب وشدٖ ؿضايظ ثشاي آٔٛصؽ ٞبي ٚيظٜ‬ ‫ع) خشيذ سؼٟيضار اص خبسع.‬ ‫ؽ) سٛػقٝ ٕٞبًٞٙ ٔيضاٖ دفبؿ ؿٟشي دس سٕبْ اػشبٖ ٞب.‬ ‫ف) سلٛيت لٛا٘يٗ الصْ ثشاي دفبؿ ؿٟشي دس دبسِٕبٖ.‬ ‫م) ٕٞبٍٞٙي ثيٗ ٔؼئِٛيٗ اػشب٘ي.‬ ‫11‬
 11. 11. ‫ػبصٔبٖ دفبؿ ؿٟشي يه ؿٟش عجمٝ ثٙذي ؿذٜ:‬ ‫اِف) ٚاكذٞبي ٘ؾبسر ثش افٕبَ الذأبر اكشيبعي ٔظُ:‬ ‫5-ػبٔب٘ٝ ٞـذاس دٞٙذٜ.‬ ‫2-وٙششَ سٚؿٙبيي ٔقبثش.‬ ‫3-وٕه وشدٖ ثٝ ػبثؼبيي‬ ‫4-اػششبس ٚ اخشفب‬ ‫5-دشاوٙذٌي ٚ سفشلٝ‬ ‫6-وٙششَ وشدٖ ػبثؼبيي ٔلّي‬ ‫7-كفبؽز اص دٙبٍٞبٟٞبٚ ػبخشٕبٟ٘ب‬ ‫8-سٛػيٝ ٚ وٙششَ ٔشدْ.‬ ‫ة) ٚاكذ ٞبي دفبؿ ؿٟشي‬ ‫5-ٚاكذ اسسجبعبر ٚ وٙششَ‬ ‫2-ٚاكذ آسـٙـب٘ي‬ ‫3-ٚاكذ ٘ؼبر‬ ‫4-ٚاكذ ددٛي ٔـششن‬ ‫5-ٚاكذ سّفبر ٚ آِٛدٌي صدايي‬ ‫6- ‪ٚ N.B.C‬اكذ ؿٙبػبيي اطشار‬ ‫7-ٚاكذ خٙظي وشدٖ ثٕت ٞب‬ ‫هندوستان:‬‫ػبصٔبٖ دفبؿ ؿٟشي ثٝ د٘جبَ كّٕٝ ؿيٙي ٞب دس ػبَ 2695 دس ٞٙذٚػشبٖ ؿشٚؿ ثىبس وشد. كّٕٝ ؿيٙي ٞب يه كّٕٝ وٛسبٜ ٔذر ثٛد ٚ دفبؿ‬‫ؿٟشي ٚ دفبؿ ّٔي ٚالقي صٔب٘ي ؿشٚؿ ؿذ وٝ كّٕٝ دبوؼشبٖ دس ػبَ 5695 آغبص ؿذ. ٍٟ٘ذاسي اص يه ٘يشٚي وبفي ٚ وبسآٔذ دفبؿ ؿٟشي سا‬ ‫أشي ضشٚسي سّمي ٕ٘ٛدٜ سب صٔب٘ي وٝ ثغٛس ٘بٌٟب٘ي سلز ٞؼْٛ دؿٕٗ لشاس ٔي ٌيش٘ذ ثشٛا٘ٙذ اص خٛد دفبؿ ٕ٘بيٙذ.‬ ‫ػبصٔبٖ دفبؿ ؿٟشي دس ٞٙذٚػشبٖ:‬‫فّٕيبر دفبؿ ؿٟشي ٘يبصٔٙذ ٘يشٚع وبس فشاٚاٖ ٚ ٞضيٙٝ ٍٞٙفشي ٔي ثبؿذ .ثٙبثشايٗ فّٕيبر دفبؿ ؿٟشي ثبيذ ثشاي ٔشدْ ٚ سٛػظ ٔشدْ ثٝ‬ ‫كٛسر داٚعّجب٘ٝ دس ٕٞٝ سخلق ٞب ا٘ؼبْ ٌيشد.‬ ‫11‬
 12. 12. ‫ػبصٔبٟ٘بي ٔشدٔي:‬‫دس ػًٙ ٞبي ٔذسٖ دفبؿ ؿٟشي ٚ سِٛيذار وبسخب٘ؼبر ثٝ ا٘ذاصٜ خٛد ػًٙ داساي إٞيز ٔي ثبؿٙذ. ثشاي ٘ؾبسر ثش فقبِيز ٞبي ٔشدْ ٚ‬‫ايؼبد سٚكيٝ دفبفي ٚ سصٔي، 9 ػبصٔبٖ ٔؼضا سـىيُ ؿذٜ وٝ ٔٛؽفٙذ ا٘شطي ٚ سٚكيٝ ّٔي سا ثٝ كٛسر ٔٙبػت ػٟز دٞٙذ .ايٗ ػبصٔبٖ ٞب‬ ‫فجبسسٙذ اص:‬ ‫5-ػبصٔبٖ ص٘بٖ داٚعّت‬ ‫2-ٌبسد ّٔي‬ ‫3-ٌشٜٚ سفٍٙذاساٖ داٚعّت ّٔي‬ ‫4-ػبصٔبٖ داٚعّجبٖ‬ ‫5-ػبصٔبٖ دا٘ـؼٛيبٖ ٘ؾبٔي ٚ ّٔي‬ ‫6-ػبصٔبٖ كُٕ ٚ ٘مُ داٚعّجبٖ‬ ‫7-ػبصٔبٖ ٘يشٚٞبي داٚعّت سٚػشبيي‬ ‫8-ػبصٔبٖ دفبؿ ؿٟشي‬ ‫9-ثب٘ه دفبؿ وبسٌشي‬ ‫يوگسالوي سابق:‬ ‫اٞٓ الذأبر ا٘ؼبْ ؿذٜ سٛػظ دِٚز ثٍّشاد دس صٔيٙٝ وٙششَ ثلشاٖ ٚ وبٞؾ‬ ‫آػيت دزيشي ٞب سا ٔي سٛاٖ ثٝ ؿشف صيش خالكٝ ٕ٘ٛد:‬‫5-سأٔيٗ ٘يبصٔٙذي ٞبي غزايي دس داخُ وـٛس ٚ ٘يض داؿشٗ رخبيش وبفي ٔٛػت ٌشديذ آٖ وـٛس دس ايٗ صٔيٙٝ دس عَٛ ثلشاٖ ثب ٔـىُ فٕذٜ‬ ‫اي ٔٛاػٝ ٍ٘شدد.‬ ‫2-وٙششَ ثبصاس، ػٌّٛيشي اص ػٛ اػشفبدٜ ػٛدػٛيبٖ، وٙششَ ؿذيذ ليٕز ٞب، ثشخٛسد ؿذيذ ثب ٔلشىشيٗ ٚ ثشٞٓ ص٘ٙذٌبٖ سٛاصٖ فشضٝ ٚ سمبضب.‬ ‫3-ػيشٜ ثٙذي الالْ كيبسي ٚ كؼبع ٔب٘ٙذ ثٙضيٗ.‬‫4-اػشٙبة ٔشدْ اص سغييش ثي سٚيٝ ٔلشف ثٝ دِيُ ٚلٛؿ ػًٙ ٚ كفؼ سقبدَ ثبصاس ٔب٘ٙذ ؿشايظ فبدي ٚ خٛد داسي اص خشيذٞبي اضبفي ٚ رخيشٜ‬ ‫ػبصي ثي ٔٛسد‬ ‫5-اِضاْ وّيٝ ثب٘ه ٞبي وـٛس ثٝ ٌضاسؽ ٔيضاٖ ٘مذيٍٙي دس دبيبٖ ٞش سٚص ثٝ ٔمبٔبر الشلبدي ثٝ ٔٙؾٛس سلٕيٓ ٌيشي كليق‬ ‫6-ا٘ؼبْ الذأبسي ٔب٘ٙذ اػششبس، اخشفب، دشاوٙذٌي، اػشفبدٜ اص ػٍٙشٞب ٚ سفبيز اكَٛ كفبؽشي.‬ ‫الذأبر دذافٙذ غيشفبُٔ دس يٌٛؼالٚي ػبثك:‬ ‫21‬
 13. 13. ‫اِف) اػشفبدٜ اص اػششبس، اخشفب، فشيت ٚ ا٘جٛٞي اص اٞذاف وبرة‬ ‫ة) ػبثؼبيي ػشيـ ٚ ٔذاْٚ يٍبٖ ٞب، سؼٟيضار فٕذٜ ٚ يٍبٖ ٞبي دذافٙذ ٞٛايي‬ ‫ح) اػشفبدٜ اص سفشلٝ صيبد ٘يشٚٞب ٚ سؼٟيضار، ٞذايز ٔٛؿه ٞبي ضذ ساداس ثٝ ػٕز اػبق ٞبي ٔبوشٚٚيٛ ٚ أٛاع وبرة ساداسي‬‫ر) اػشفبدٜ ٚػيـ اص ػٍٙشٞب، آؿيب٘ٝ ٞب ٚ دٙبٍٞبٟٞبي ثٝ ػب ٔب٘ذٜ اص دٚساٖ ػًٙ ػشد ٚ ٞذايز ٞٛاديٕبٞبي ٟٔبػٓ ثٝ ػٕز اٞذاف ثٝ ؽبٞش‬ ‫ٚالقي.‬‫ص) اػشفبدٜ اص أبوٗ فٕٛٔي غيش٘ؾبٔي ثشاي دٟٙبٖ ػبخشٗ سؼٟيضار ثب سٛػٝ ثٝ ٔلذٚديز ثٕجبساٖ ايٗ أبوٗ سٛػظ ٘بسٛ ٔب٘ٙذ ثيٕبسػشبٖ ٞب،‬ ‫ٔٙبصَ ثضسي سخّيٝ ؿذٜ، ٔذاسع، دا٘ـٍبٟٞب ٚ...‬ ‫ع) اػشفبدٜ اص ؿجيٝ ػبصي ٚ ػبخشٗ ٔبوز ٞبي فشاٚاٖ ثشاي فشيت ٘بسٛ.‬ ‫ؽ) ؿجيٝ ػبصي ثب أٛاع اِىششٚٔغٙبعيؼي وٝ ٔٛػت فشيت ساداس ٞبي ٘بسٛ ٔي ٌشديذ.‬ ‫ف) الذأبر وٙششِي ؿذيذ سٛػظ ٘يشٚي ا٘شؾبٔي دس ٞش ؿشايظ ثٕٙؾٛس ٔخفي ٍٟ٘ذاؿشٗ‬ ‫اعالفبر ٔشثٛط ثٝ أبوٗ اخشفب سؼٟيضار‬‫م) ٘يشٚي ٞٛايي اسسؾ ثٍّشاد ثٕٙؾٛس وبٞؾ آػيت دزيشي سؼٟيضار خٛد دس دبيٍبٜ ثبسيٙيؼشب ثؼيبسي اص ٘مبط ايٗ دبيٍبٜ ٚ كشي سٚي ثب٘ذ سا ثب‬‫سيخشٗ ٔبيٝ ٚ الػشيه ٞبي فشػٛدٜ ثٝ اسسفبؿ 2 ٔشش دٛؿب٘ذٜ ثٛد ٚ ثقضبً ٌضاسؽ ؿذٜ وٝ اسسؾ ثشاي ا٘شمبَ ٞٛاديٕب كشي اص سشاوشٛس اػشفبدٜ‬ ‫ٕ٘ٛدٜ اػز.‬‫د) اسسؾ ثٍّشاد دس ػٍُٙ ٞبي ٔؼبٚس دبيٍبٟٞبي ٘ؾبٔي ثب سيخشٗ ليش، سؾبٞش ثٝ ػبدٜ ػبصي ٕ٘ٛدٜ ٚ ثب لشاس دادٖ سقذاد صيبدي ٔبوز ثٝ‬ ‫ػٛسر ػشٖٛ دس ايٗ ػبدٜ ٞبي فشيجٙذٜ، ٞٛاديٕبٞبي ٘بسٛ سا ٌٕشاٜ ٔي وشدٜ اػز.‬ ‫اٞٓ الذأبر كفبؽشي وٝ كشة ٞب دس ثشاثش ٘بسٛ ثقُٕ آٚسدٜ ا٘ذ ثٝ ؿشف صيش اػز:‬ ‫5-اػشفبدٜ اص دفبؿ غيشفبُٔ اص لجيُ اػششبس، اخشفب دس ػغق ٚػيـ.‬‫2-الذأبر كفبؽشي ٚ أٙيشي ؿذيذ اص ؿشٚؿ سب خبسٕٝ دسٌيشي وٝ سٛا٘ؼز وٕه فشاٚا٘ي دس ٔخفي ٍٟ٘ذاؿشٗ ٔىبٖ ٞبي كؼبع ٔٛسد ٘ؾش‬ ‫داؿشٝ ثبؿذ.‬‫3-ا٘ؼبْ ٘مُ ٚ ا٘شمبَ ػشٖٛ ٞب ٚ ػبثؼبيي سؼٟيضار ٘ؾبٔي فٕذسبً دس ػبفبر دبيب٘ي ؿت ثٕٙؾٛس ديـٍيشي اص ثٟشٜ ثشداسي اعالفبسي فٛأُ‬ ‫ػشٖٛ دٙؼٓ دؿٕٗ.‬‫4-ٔلبكشٜ أبوٗ ٔٛسد اكبثز ٚالـ ؿذٜ سٛػظ ٘يشٚٞبي دّيغ ٚ ٘ؾبٔي ثٝ ٔٙؾٛس ػٌّٛيشي اص دخؾ اخجبس ٔشثٛط ثٝ آٔبس ٚالقي سّفبر ٚ‬ ‫ضبيقبر.‬‫5-افٕبَ ٔلذٚديز ٞبي ؿذيذ ثشاي ٚسٚد خجشٍ٘بساٖ خبسػي ثٝ وٛصٚٚ ٚ افٕبَ ػب٘ؼٛس ثش سػب٘ٝ ٞبي داخّي ثٝ ٔٙؾٛس فذْ دخؾ اخجبس‬ ‫ٚالقي اص ايٗ وـٛس.‬ ‫31‬
 14. 14. ‫الذأبر دذافٙذ غيش فبُٔ ٘يشٚٞبي كشة:‬ ‫5-كزف آسـجبسٞبي طبثز ٚ غيشلبثُ سلشن اص ٔؼٕٛفٝ سؼٟيضار دذافٙذي ٚ اػشمشاس آٟ٘ب دس ٘مبط أٗ.‬ ‫2-افضايؾ لبثّيز سلشن دزيشي سؼٟيضار دذافٙذي ٚ اػشاي آٔٛصؽ ٞبي سلشن دزيشي ٚ ؿٍٍٛ٘ي ػبثؼبيي ػشيـ ٚ سفبيز اكَٛ آٖ.‬ ‫3-كفؼ دشاوٙذٌي سؼٟيضار ٚ سٕشوض صدايي.‬‫4-سبويذ وٕشش ثش اػشفبدٜ اص أٛاع ساداسٞبي وٙششَ آسؾ ٚ اػشفبدٜ اص ساداسٞبي غيشفقبَ ثٝ ػبي ساداسٞبي فقبَ ٚ اسائٝ يه ثش٘بٔٝ ٔٙبػت ثشاي‬ ‫افٕبَ ٔذيشيز ثش وٙششَ أٛاع ساداسٞب.‬ ‫5-افضايؾ لبثّيز سقٕيش دزيشي خغٛط اسسجبعي ٚ ايؼبد خغٛط اسسجبعي سصسٚ.‬‫6-اػشفبدٜ اص ؿٙذيٗ ساداس اخغبس اِٚيٝ ٚ ثشلشاسي اسسجبط ثيٗ آٟ٘ب ٚ اسائٝ دادٜ ٞبي اٞذاف ثٝ ٚاكذ ٞبي فُٕ وٙٙذٜ ثٝ ٌٛ٘ٝ اي وٝ دس ؿشايظ‬ ‫ٚػٛد دبساصيز ٚ فذْ أىبٖ فقبِيز يه يب ؿٙذ ساداس اخغبس اِٚيٝ أىبٖ فقبِيز ٚ اػشفبدٜ اص ػبيش ساداسٞب ٚػٛد داؿشٝ ثبؿذ.‬ ‫7-اػشفبدٜ اص اٞذاف وبرة ٚ فشيجٙذٜ ٚ سـىيُ ٚاكذ ٞبيي وٝ دس خلٛف اػشمشاس ٚ ػبثؼبيي آٟ٘ب اص آٔٛصؽ ٞبي الصْ ثشخٛسداس ثبؿٙذ.‬ ‫8-ا٘شـبس أٛاع وبرة ٚ اؿجبؿ فضب اص ؿٙيٗ أٛاػي ثٝ ٔٙؾٛس ٘بوبْ ٌزاسدٖ ٞٛاديٕبٞبي دؿٕٗ دس سـخيق أٛاع كميمي اص وبرة.‬ ‫ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبيي اص الذأبر دفبؿ غيشفبُٔ دس ػًٙ ػٟب٘ي دْٚ:‬ ‫5-ايؼبد دشدٜ دٚد:‬‫اػشفبدٜ اص دشدٜ دٚد ثٕٙؾٛس دٛؿؾ ٔشاوض كيبسي ٚ كؼبع ثب ٌٕشاٜ وشدٖ ٚ فشيت دادٖ دؿٕٗ يىي اص سٚؽ ٞبيي ثٛد وٝ دس ػًٙ ػٟب٘ي دْٚ‬‫ٔٛسد اػشفبدٜ لشاس ٌشفز .دشدٜ دٚد دس ثؼيبسي اص ٔٙبعك كٙقشي يقٙي وب٘ٛ٘ششي، دسدي ٘بسيٍٟٙبْ، اػّٛ، ثٙبدس ٚ سبػيؼبر وـشي ػبصي ٚ وـشي‬‫سا٘ي دس وبسديف ِيٛسدَٛ، دشسؼٕٛر ٚ وبسبٖ ثٝ اػشا دسآٔذ .صٔب٘ي وٝ ثٕت افىٗ ٞبي دؿٕٗ ثٝ 555 ٔبيّي ٔي سػيذ٘ذ ط٘شاسٛسٞبي دٚدصا‬ ‫سٚؿٗ ٔي ؿذ٘ذ ٚ صٔب٘ي وٝ ٞٛاديٕب ٞب ثٝ فبكّٝ 58 ٔبيّي ٞذف ٔي سػيذ٘ذ ط٘شاسٛسٞب ؿشٚؿ ثٝ دٚدصايي ٔي وشد٘ذ.‬ ‫2-ايؼبد سبػيؼبر فشيجٙذٜ:‬‫اِف) إِٓب٘ي ٞب ثٝ ٔٙؾٛس ٌٕشاٜ ػبخشٗ ثٕت افىٗ ٞب دس ؿت، الذأبر فشيجٙذٜ اي سا اسخبر ٕ٘ٛد٘ذ سب اص ٔٙبعك ٚ ٞذف ٞبي كٙقشي خٛد‬‫ٔلبفؾز ٕ٘بيٙذ .ٔقٕٛالً ايٗ ٌٛ٘ٝ سبػيؼبر ثٛػيّٝ فىؼجشداسي ٞٛايي ؿٙبػبيي ؿذٜ آٍ٘بٜ ٔٛسد ٞؼْٛ ٞٛاديٕبٞب لشاس ٔي ٌشفشٙذ .إِٓبٟ٘ب ثب‬‫سقجيٝ ٌٛداَ ٞبيي وٝ اعشاف آٟ٘ب ثٝ ٚػيّٝ ديٛاسٞب ٔللٛس ٚ ثب ٔٛاد لبثُ اكششاق دش ؿذٜ ثٛد سؼؼٕي اص ػبخشٕبٖ ٞبي دس كبَ ػٛخشٗ سا دس‬ ‫رٞٗ دؿٕٗ دذيذ ٔي آٚسد٘ذ.‬‫ثٝ ٔٙؾٛس ا٘لشاف‪ ) (K‬ة) دس سٚصٞبي ٘خؼشيٗ ػًٙ ثٙبٞبي ثذِي ٔقشٚفي دس دبيٍبٜ ٞبي ٞٛاديٕبٞبي دؿٕٗ ثىبس ٔي سفز ٚ ثٕت افىٗ ٞبي‬ ‫دؿٕٗ ثٝ فٛم ػبخشٕبٖ ٞبي اكّي ػبخشٕبٖ ٞبي ثذِي سا ثٕت ثبساٖ ٔي وشد٘ذ.‬ ‫ح) ؿٟشٞبي ثذِي وٝ آٟ٘ب سا ػشبسٜ دسيبيي ٔي ٘بٔيذ٘ذ سٛػظ اٍّ٘يؼي ٞب ثشاي كفبؽز اص‬ ‫41‬
 15. 15. ‫ٔشدْ ؿٟش٘ـيٗ عشاكي ؿذٜ ثٛد٘ذ .ايٗ ؿٟش ٞب ثغٛس سٚص افضٚ٘ي سٛػقٝ دادٜ ؿذ٘ذ ٚ ثٝ ا٘ذاصٜ لبثُ سٛػٟي ٞٛاديٕبٞبي دؿٕٗ سا فشيت ٔي‬‫داد٘ذ .اِٚيٗ ػشبسٜ دسيبيي دس وٙبس ؿٟش ثشيؼشَٛ ػبخشٝ ؿذ ٚ دس كٕالر ؿذيذ ؿت ٞبي دْٚ ٚ ػْٛ دػبٔجش 5495 ٞفشبد ثٕت ثب لذسر‬‫ا٘فؼبسي صيبدي ثش سٚي ؿٟش ٞبي ثذِي سيخشٝ ؿذ ٚ ػجت ٌشديذ وٝ ٔشدْ ؿٟشٞبي ٚالقي ٔشلُٕ خؼبسر ٘ـٛ٘ذ .ػشبسٜ ٞبي دسيبيي ٔقٕٛالً‬ ‫دس فبكّٝ 5 سب 55 ٔبيّي ٔشاوض ؿٟش ٞب ثٙب ٌشديذ٘ذ.‬‫گردآوري: ن. فرحناک‬ ‫51‬

×