Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

химични елементи от іVА група

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

химични елементи от іVА група

  1. 1. Химични елементи от ІV А групаС Si Ge Sn Pb
  2. 2. ВЪГЛЕРОДИзвестни са над 10 милиона различни съединения на въглерода
  3. 3. 1. Разпространение• Въглеродът е четвърти по разпространение в природата химичен елемент :• варовик, доломит, мрамор;• Въглеводороди (въглища, нефт и природен газ)• графит, диамант, фулерени;• СО2, сажди ...
  4. 4. 2. Строеж на атомите на С С С6 С 1s 2 2s 2 2p 2 ; р-елемент;4+, 4-, 2+ валентност;неметал
  5. 5. Алотропни форми • Строеж на различни алотропни форми на въглерода a: диамант, b: графит(Алотропните форми графит и диамант могат взаимно да се превръщат една в друга), c: лонсдейлит d: фулерен — C60, e: фулерен C540, f: фулерен C70 g: аморфен въглерод, h: въглеродна нанотръба
  6. 6. 3. Свойства на въглеродаa) Физични Графит Диамантсиво-черен и непрозрачен много прозрачентвърдост-2 (по Моос); мек, твърдост-10; един от най-оставя следи върху хартия твърдите материалимного добър проводник не провежда електричен токформи на графита се има най-добратаизползват за термоизолация топлопроводимостхексагонална кристална кубична кристална решеткарешеткаплътност 2,1- 2,3 g/cm3 плътност 3,51g/cm3Тт около 40000С Тт около 36000С
  7. 7. б) химични взаимодействия• с кислород: 2C + O2 → 2CO –> +2 валентност на въглерода C + O2 → CO2 –> +4 валентност на въглерода• с водород – получава се метан, както и други въглеводороди в зависимост от условията: C + 2H2 → CH4• с други неметали – със силиций се образува силициев карбид:• с метали при висока температура: 2C + Ca  CaC2• С оксиди на металите: ZnO + C  Zn + CO
  8. 8. 4. Значение и употреба• Биоелемент;

×