Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Въглеводороди. Метан

 • Login to see the comments

Въглеводороди. Метан

 1. 1. Урок М.Василева
 2. 2. 1. ВИДОВЕ ВЪГЛЕВОДОРОДИ
 3. 3. 2. МЕТАН <ul><li>2.1. Разпространение </li></ul><ul><li>На Земята се образува при разлагане на организми в отсъствие на въздух (метаногенни бактерии); </li></ul><ul><li>В природен газ – 75-85 % до 95%; </li></ul><ul><li>В заблатени места – блатен газ; </li></ul><ul><li>В каменовъглени мини – газ гризу; </li></ul><ul><li>Значителна част от атмосферата на планетите Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. </li></ul>
 4. 4. МЕТАН <ul><li>2.2. СЪСТАВ И СТРОЕЖ </li></ul><ul><li>СН 4 </li></ul><ul><li>Н </li></ul><ul><li>Н – С – Н </li></ul><ul><li>Н </li></ul><ul><li>КОВАЛЕНТНИ СЛАБОПОЛЯРНИ ВРЪЗКИ; </li></ul><ul><li>РАВНОСТОЙНИ ПО ЕНЕРГИЯ И ПО ДЪЛЖИНА; </li></ul><ul><li>ВАЛЕНТЕН ЪГЪЛ – 109 0 28` </li></ul><ul><li>2.3. ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА </li></ul><ul><li>ГАЗ; </li></ul><ul><li>БЕЗ ЦВЯТ; </li></ul><ul><li>БЕЗ МИРИС; </li></ul><ul><li>2 ПЪТИ ПО-ЛЕК ОТ ВЪЗДУХА; </li></ul><ul><li>ВТЕЧНЯВА СЕ ПРИ НИСКИ t 0 И ВИСОКО НАЛЯГАНЕ; </li></ul><ul><li>ПРАКТИЧЕСКИ НЕРАЗТВОРИМ ВЪВ ВОДА. </li></ul>
 5. 5. 2.4. ХИМИЧНИ СВОЙСТВА <ul><li>ТРУДНО РЕАГИРА С ПОЛЯРНИ СЪЕДИНЕНИЯ ПРИ ОБИКНОВЕНА ТЕМПЕРАТУРА; </li></ul><ul><li>УСТОЙЧИВ НА СИЛНИ ОКИСЛИТЕЛИ ( КМ nO 4 ); </li></ul><ul><li>А) ГОРЕНЕ – С БЕЗЦВЕТЕН ПЛАМЪК В КИСЛОРОДНА СРЕДА </li></ul><ul><li>СН 4 + О 2  СО 2 + 2Н 2 О + Q </li></ul><ul><li>Б) РАЗЛАГА СЕ ПРИ 1000 0 С НА САЖДИ И ВОДОРОД: </li></ul><ul><li>СН 4  С + 2Н 2 </li></ul>
 6. 6. – – + –  – – + – H CI 2 В) ХАЛОГЕНИРАНЕ – ВЕРИЖНА РЕАКЦИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЗАМЕСТИТЕЛНАТА РЕАКЦИЯ С ХАЛОГЕННИ ЕЛЕМЕНТИ СН 4 + СІ 2  СН 3 СІ + НСІ хлорометан СН 3 СІ + СІ 2  СН 2 СІ 2 + НСІ дихлорометан СН 2 СІ 2 + СІ 2  СНСІ 3 + НСІ трихлорометан СНСІ 3 + СІ 2  ССІ 4 + НСІ тетрахлорометан
 7. 7. 2.5. ПОЛУЧАВАНЕ <ul><li>ИЗВЛИЧА СЕ ОТ ПРИРОДНИЯ ГАЗ ; </li></ul><ul><li>ОТ т.нар. ВОДЕН ГАЗ – ВЪГЛЕРОДЕН ОКСИД И ВОДОРОД ПРИ t 0 = 200-300 0 С И КАТАЛИЗАТОР Ni </li></ul><ul><li>СО + 3Н 2  СН 4 + Н 2 О </li></ul><ul><li>ЛАБОРАТОРНО СЕ ПОЛУЧАВА ПО РЕАКЦИЯТА: </li></ul><ul><li>Al 4 C 3 + 12H 2 О  4Al(OH) 3 + 3CH 4 </li></ul>
 8. 8. Най-големи източници на метан в света са добиването на изкопаеми горива, комерсиално животновъдство и сметищата.
 9. 9. 2 .6. УПОТРЕБА
 10. 10. Енергиен комплекс за производство на електроенергия и биодизел от отпадни суровини Произвежда следните енергийни носители: електрическа енергия; гореща вода; втечнен газ; пиролизно масло; пиролизен въглен; други течни горива.
 11. 11. Благодаря за вниманието!

×