информация

2,973 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

информация

 1. 1. Информация Informatio = сведение за реалния свят, изложение
 2. 2. І.Роля на информацията <ul><li>За ориентиране в околния свят. </li></ul><ul><li>За комуникация(общуване). </li></ul><ul><li>За разумно определяне действията на човека. </li></ul><ul><li>За създаване на обществени връзки. </li></ul><ul><li>За използване на натрупания опит и знания. </li></ul><ul><li>За организиране на взаимодействия. </li></ul><ul><li>За управление на процеси. </li></ul>
 3. 3. ІІ.Информационни обекти <ul><li>Възприемане на информацията – чрез сетивата и разума. </li></ul><ul><li>Представяне на информация – чрез текст, рисунка, говор (така се създават нови информационни обекти) </li></ul><ul><li>Информационен обект е комбинация от информацията възприета от различни източници и преобразувана в зависимост от поставената цел. </li></ul>
 4. 4. ІІІ.Категории информация <ul><li>Отразена (лична) – възприема се чрез сетивата и се съхранява и обработва в съзнанието на хората съобразно умствените им възможности. Тя не е достъпна непосредствено за други лица. </li></ul><ul><li>Материализирана (общодостъпна) – върху физически носители се представят сведения за различни събития, обекти,процеси и връзки между тях. Може да бъде използвана от всеки. Тя е предмет на информатиката. </li></ul>
 5. 5. ІV. Видове информация <ul><li>Творческа – произведения на изкуството, информация в художествен стил и усет. </li></ul><ul><li>Научна – максимално точно представя и описва обекти, явления, процеси … </li></ul>
 6. 6. V.Информацията трябва да е: <ul><li>Достоверна </li></ul><ul><li>Пълна </li></ul><ul><li>Съдържателна </li></ul><ul><li>Актуална </li></ul><ul><li>Оригинална </li></ul><ul><li>Дълготрайна </li></ul><ul><li>Непротиворечива </li></ul><ul><li>Полезна и навременна </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 7. 7. VІ.Информация и съобщение <ul><li>Представянето на информация за обект или процес върху физически носител се нарича съобщение. </li></ul><ul><li>или </li></ul><ul><li>Съобщението е форма за съхранение, пренасяне и преобразуване на информация за даден обект или процес. </li></ul>
 8. 8. VІІ. Начини за представяне на информация <ul><li>Непосредствено достъпна – върху камък, хартия, папирус и др. материали, по които се пише и рисува. </li></ul><ul><li>Чрез специални устройства – магнитна лента, дискета, компакт диск и др. </li></ul><ul><li>Видеоинформация – текст, таблици… </li></ul><ul><li>Аудиоинформация – музика, говор… </li></ul><ul><li>3. Мултимедия – комбинирано представяне на видео- и аудиоинформация. </li></ul>
 9. 9. VІІІ.Намиране на информация <ul><li>Източници на информация : </li></ul><ul><li>Книги, списания, вестници; </li></ul><ul><li>Учебници, помагала; </li></ul><ul><li>Справочници; </li></ul><ul><li>Чертежи, карти,планове; </li></ul><ul><li>Обяви,плакати,афиши,билбордове; </li></ul><ul><li>Разписания, указатели,документи; </li></ul><ul><li>Радио, телевизия; </li></ul><ul><li>Електронни източници – интернет, телетекст </li></ul>
 10. 10. VІІІ.Намиране на информация <ul><li>2. Вторична информация – допълни-телни сведения. </li></ul><ul><li>Търсачки в интернет. </li></ul><ul><li>Каталози – в библиотеките. </li></ul><ul><li>Важно е!!! </li></ul><ul><li>Да знаем къде и как да намерим информацията с минимални усилия и средства. </li></ul><ul><li>Да имаме план за търсене и използване на информацията. </li></ul>
 11. 11. Благодаря за вниманието!!! М. ВАСИЛЕВА

×