Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

свойства на разтворите

  • Login to see the comments

свойства на разтворите

  1. 1. Свойства на разтворите урок
  2. 2. 1. Специфични свойства Определят се от природата на разтворителя и на разтворените вещества. Цвят; Мирис; Плътност; Химични отнасяния и т.н.
  3. 3. 2. Общи свойстваА) Парно налягане на разтворите Закон на Раул. Важно свойство на всички течности е изпарението. Парите над течността , които са в динамично равновесие с нея за дадена Т0, се наричат наситени пари , а налягането което упражняват парно налягане на течността. Понижаването на парното налягане на разтвора зависи от концентрацията му. Тази зависимост е установена от френския учен Раул и е известна като закон на Раул. Δp = k.c
  4. 4. Понижението на парното налягане на разтвора е право пропорционално на моларната концентрация на разтвореното вещество при дадената температура.При повишаване натемпературата винагипарното налягане сеповишава, порадиповишаване на кинетичнатаенергия на молекулите натечността. крива на парното налягане
  5. 5. Б) Температура на кипене на разтворите При изравняване на парното налягане над течността с атмосферното налягане, тя започва да кипи (създава се възможност всички молекули да преминат в газообразно състояние) Температурата, при която парното налягане се изравнява с атмосферното р се нарича температура на кипене (Тк). Ратм. Парното налягане на разтвора (р) е винаги по-ниско от парното налягане на р0 чистия разтворител (р0). р1 Чистият разтворител кипи при по-ниска р2 Тк от който и да е разтвор. При > концентрация на разтвора Тк е Т0 Т 1 Т 2 Т по-висока.
  6. 6. в) Температура на замръзване на разтворите Всички чисти разтворители имат строго определена и постоянна температура на замръзване Тз (на кристализация). Течностите замръзват при температури, при които налягането на парите им се изравнява с налягането на твърдата фаза, в която те фаза преминават. С увеличаване на концентрацията на разтвора Тз се понижава.
  7. 7. Изменение на температурата накипене и на замръзване на разтворите Повишението на температурата на кипене и понижението на температурата на замръзване на разтворите в сравнение със съответните температури при чистия разтворител са пропорционални на концентрацията на разтворите.
  8. 8. г) Дифузия, осмоза и осмотично налягане. Процесът на изравняване без външна намеса на концентрацията на разтвореното вещество във всички точки на разтвора се нарича дифузия. Процесът на еднопосочно преминаване на молекули на разтворителя през полупропусклива преграда между два разтвора с различна концентрация на едно и също вещество се нарича осмоза.
  9. 9. Налягането на стълба течност, при коетоосмозата се спира, е мярка за осмотичноналягане. То е количествена характеристикана осмоза. π = с .R .T [Pa]

×