Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

разтворимост на веществата

  • Login to see the comments

разтворимост на веществата

  1. 1. МТВ
  2. 2. Разтварянето на твърди вещества е обратим процес.Едновременно с разтварянето протича и процескристализация (процес , при който разтвореничастици се отлагат върху повърхността на твърдотовещество или по стените на съда)При определена температура скоростите на дватапроцеса се изравняват и се установява динамичнохимично равновесие: разтваряне неразтворе разтворено но вещество вещество кристализация
  3. 3. Концентрацията е мярка масата или обема вещество,диспергирано в единица маса или обем разтвор илиразтворител.Според международната система за измерване SI заизразяване състава на разтворите се използват следнитесъотношения:а/ Масова част (w) - представя се като част отединицата или в %
  4. 4. в/ Обемна част (φ) – аналогична на масовата част,но се използват обеми на веществата.г/ Моларна концентрация по обем - показваколичеството разтворено вещество вмолове n(A), което се съдържа в единица обемот разтвора V. с(А) = n(A) / V (mol/m ) 3
  5. 5. Изчислете моларната концентрация по обем за разтвор 200 cm 3,който съдържа 5 g NaOH.Дадено: V = 200 cm3=0,200 l; m(NaOH) = 5 gТърси се: с(NaOH)= ? сеРешение: Изхождаме от зависимостта:количествто вещество натриева основа изразяваме чрез:Изразът за концентрация добива вида:Заместваме с данните:
  6. 6. Изчислете масата на натриевия хлорид, необходима заприготвянето на разтвор с моларна концентрация пообем c(NaCl)= 0,2 mol/l и обем на разтвора 2l.Дадено: V= 2l с(NaOH) = 0,2 mol/lТърси се: m(NaOH) = ?Решение:за пресмятане на масата на натриевата основа се използвазависимостта:Тогава m = n . M Заместваме в първия израз, който придобива вида: m(NaOH) = с(NaOH) . M . V m(NaOH) = 0,2 mol/l . 58,5g/mol . 2l = 23,4g
  7. 7. (А) = m(A) / V
  8. 8. Задача 1: В аптеките трябва да има разтвор на сода ( NaHCO3 ) с масова част 3%. Колко грама сода са необходими за приготвяне на 2 килограма разтвор?Задача 2: Колко грама KCl и Н2О са необходими, за да се приготви 200 грама разтвор с масова част 25% ?Задача 3: Каква е масата на NaOH разтвор с обем 200 cm3, плътност 1,2 g /cm3 и масова част 25%.?Задача 4*: Колко грама КОН и Н2О са необходими, за да се приготви 500 cm3 20% разтвор, който има плътност 1,19 g/cm3Задача 5*: Каква е процентната концентрация на разтвор, получен при разтварянето на 2,5 mola NaOH в 900 g Н2О ?

×