Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

съединения на въглерода

 • Login to see the comments

съединения на въглерода

 1. 1. СЪЕДИНЕНИЯ НА ВЪГЛЕРОДА урок
 2. 2. 1. Оксиди на С - физични свойстваa) Въглероден оксид(CO) б) Въглероден диоксид(CO2)  газ без цвят и мирис;  безцветен газ с кисел вкус;  по-лек от въздуха;  По-тежък от въздуха - плътност при  молекулата му (C=O) 25 °C - 1,98 kg/m3 т.е. 1,65 пъти по- голяма от тази на въздуха ; съдържа двойна връзка;  молекулата му (O=C=O) съдържа  във вода се разтваря малко, две двойни връзки и има линейна но не взаимодейства форма; химически с нея;  разтворим във вода и  получава се при недостиг на взаимодейства с нея; кислород при процеса горене;  при температури под −78 °C  силно токсичен, причинява променя агрегатното си състояние задушаване и може да причини смърт при вдишване; от газообразно в твърдо (твърдият въглероден диоксид се нарича „сух  Не взаимодейства с киселини лед“); и основи;  взаимодейства с основни оксиди и  Неутрален оксид! основи;  Киселинен оксид!
 3. 3. 2. Химични свойства на оксидите на СВъглероден оксид Въглероден диоксид2C + O2  2CO + Q C + O2  CO2 + QВъглеродният оксид гори със син не гори, не поддържа горенетопламък, при което отделя голямоколичество топлина:2CO + O2  2CO2 + QВзаимодейства с оксиди на метали Взаимодейства с основни оксиди :при нагряване CO2 + СаO  СаСО3CO + ZnO  Zn + CO2не взаимодейства с вода; Въглеродният диоксид е разтворим във вода и взаимодейства с нея: CO2 + Н2О  H2CO3 Процесът се нарича „газиране“, а продуктът е „газирана вода“. CO2 при големи концентрации предизвиква кисел вкус в устата и дразнение на гърлото и носа.Не взаимодейства с киселини и Взаимодейства с основи :основи; CO2 + Са(OН)2  СаСО3 + Н2О
 4. 4. СО • СО се образува при непълното горене на въглеродсъдържащи материали. Най-голям източник на СО е автомобилния транспорт - над 57 % от общото емитирано количество за страната. Една кола в затворен гараж с работещ двигател може да доведе до смъртоносни нива на газ CO в рамките на десет минути.• Регламентирана е следната норма завъглероден оксид за опазване начовешкото здраве:- максимална осемчасова стойност врамките на денонощието – 10 мг/м3 дане бъде превишавана повече от 1 пътгодишно.
 5. 5. Пушенето на цигари причинява повишаване на нивата на CO. Според някои фармакологични данни при изпушването на един пакет умерено силни цигари с общо тегло на тютюна 20 г се образуват: - 0,0012 г циановодородна киселина; - 0,0012 г сероводород; - 0,22 г пиридинови б~зи; - 0,18 гникотин; - 0,64 г (0,843 л) амоняк; - 0,92 г (0,738 л) въглероден оксид; - най-малко 1 г концентрат от течни и твърди продукти на горенето и сухата дестилация на тютюна, наричани тютюнев катран
 6. 6. СО• Въглеродният оксид е силна кръвна отрова.• При вдишване той се свързва много по-трайно с хемоглобина от кръвта, отколкото кислорода. Образува карбоксихемоглобин и се нарушава пренасянето на кислород до клетките.• Поради това въглеродният оксид е едно от най-опасните вещества, които замърсяват атмосферата.• В много малки количества той причинява отравяне и смърт.• Симптомите на отравяне са умора, главоболие, объркване, замайване, припадъци. Пострадалият се изнася на чист замайване въздух и му се прави изкуствено дишане.
 7. 7. В Н И М А Н И Е!• Потенциалните източници на въглероден оксид са незатворени газови клапи, фурни, печки на дърва, газови печки, камини и водни котли, автомобилни изпарения. изпарения• Как да предотвратите изтичане на газ, а от там и отравяне с въглероден оксид:• - Уверете се, че всеки уред в дома ви е монтиран правилно, според всички правила за безопасност и работят без проблеми• - Чистете димоотвода и комина всяка година• - Ако имате камина, уверете се, че отдушника е отворен• - Никога не отоплявайте дома с газова печка или фурна• - Уверете се, че няма изтичания на газ и, че вентилационните клапи са отворени, за да влиза свеж въздух• - Не палете въглища в затворени пространства• - Не използвайте керосин или спирт за запалване на печка.
 8. 8. • Въглеродният двуокис е газ без цвят и миризма, нормална съставка на атмосферния въздух, като е по - тежък от въздуха. въздуха• Образува се при разпадане на въглеродната киселина, при ферментационни процеси, във процеси водохранилища на варовитата вода, в зърнохранилища. зърнохранилища• Прилага се като сух лед в медицинската практика.• Образува се в голямо количество при пожари и подсилва токсичния ефект на въглеродния оксид.• При концентрации 8% на въглеродния двуокис (CO2) предизвиква болестни ефекти, а при 20 % смърт.
 9. 9. 3. Употреба на СО2 При производство на безалкохолни напитки; Газови оръжия; При бонбони, които се правят под налягане на СО2, бонбони разтапят в устата като обикновен бонбон и изпускат балончета с пукот;За производство на сода бикарбонат; Като необходим за фотосинтезата елемент се използва за засилване растежа при отглеждането на водни (в аквариуми) и сухоземни(в парници) растения; Като евтин незапалим газ за протовопожарни нужди и при пожарогасителите; В медицината се използва за стимулиране на дишането и при В медицината се използва за стимулиране на дишането и при балансиране на кръвта като се прибавя 5% СО 2 към балансиране на кръвта като се прибавя 5% СО 2 към кислорода; кислорода; Течният СО2 е добър разтворител на много органични съединения и се използва за премахване на кофеина от кафето; . Течният и твърдият СО2 са много добри охладители и като такива се използват широко в хранителната промишленост.. промишленост
 10. 10. 4. Въглеродна киселина и солите иА) Строеж на молекулата - H2CO3. Атомите в молекулата на въглеродната киселина са свързани с ковалентни полярни химични връзки. връзки Най-силни са връзките водород-кислород.• Н—О С = О Н—О• Молекулата е нетрайна. Във воден разтвор протича нетрайна взаимодействието изразено чрез следното уравнение: CO2 + H2O <=> H2CO3 <=> 2H+ + CO32- В разтвора се съдържат незначителен брой молекули от киселината.
 11. 11. б) Физични свойства• Въглеродната киселина съществува само във водни разтвори.• Нетрайна, слаба, двуосновна.• Променя цвета на лакмуса в бледорозово.• Образува два вида соли - хидрогенкарбонати и карбонати.• Въглеродната киселина активира процесите на окисление на металите и сплавите т.е. ускорява корозията им.
 12. 12. в) Химични свойства• Притежава общи свойства на разредените киселини. Свойствата и могат трудно да се определят поради нищожното количество на йони в разтвора.• Въглеродната киселина реагира с бистра варна вода: вода H2CO3 + Ca(OH)2  CaCO3 + 2H2O Тази реакция се използва за откриване на въглероден диоксид и въглеродна киселина!!!• Образуване на хидрогенкарбонат: CO2 + Н2О + CaCO3  Ca(HCO3)2• Качествена реакция за доказване на карбонати: CaCO3 + 2НСl  CaCl2 + CO2 + Н2О
 13. 13. г) Употреба• Въглеродната киселина има ограничено промишлено значение. значение• В природата тя е решаващ фактор за изменение на релефа на земната кора. Подземните води, които съдържат въглероден диоксид добре разтварят скалите от калциеви и магнезиеви карбонати до хидрогенкарбонати. По този начин се образуват скалите във варовити местности.• Повечето от солите на въглеродната киселина са безцветни кристални вещества. Те са неразтворими във вода с изключение на амониевите и алкалните карбонати и хидрогенкарбонати. Общото свойство на карбонатите е добрата разтворимост на силни киселини. Намират широко промишлено приложение. приложение• Варовикът се използва в строителството, за производство на гасена вар, цимент, стъкло.• Калцинирата сода се използва за перилни препарати, получаване на стъкло, соли и др.• Натриевият хидрогенкарбонат се поставя в пожарогасителите. В медицината се използва за неутрализиране на стомашния сок.• У нас двата вида соли се произвеждат в химическия комбинат в гр.Девня.

×