Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

горива

12,579 views

Published on

Published in: Education, Business, Travel
 • Login to see the comments

горива

 1. 1. Горива. Екологични проблеми с горивата . М. Т. Василева ПГ - Димитровград
 2. 2. Основни източници на енергия <ul><li>Въглеводородни горива – въглища, нефт. </li></ul><ul><li>Ядрена енергия </li></ul><ul><li>Енергия на водата </li></ul>
 3. 3. Алтернативни източници на енергия <ul><li>Слънчева </li></ul><ul><li>На вятъра </li></ul><ul><li>На морските вълни. </li></ul><ul><li>На приливите и отливите </li></ul><ul><li>Геотермална </li></ul><ul><li>Биоенергия </li></ul>
 4. 4. Относителен дял на енергоизточниците изразен в проценти( % )
 5. 5. Горива <ul><li>Горивата са материали, които при окисление дават значителен топлинен ефект. Те трябва да отговарят на следните изисквания: </li></ul><ul><li>Да са достъпни и масово добивани. </li></ul><ul><li>Да горят, при което продуктите да са безвредни, нетоксични и поне част от тях да са газообразни. </li></ul><ul><li>Процесът на горене да може да се управлява лесно и да се провежда при желани условия. </li></ul>
 6. 6. Видове горива Твърди Течни Газообразни <ul><li>Торф, кокс </li></ul><ul><li>Нефт(продукти) </li></ul><ul><li>Земен газ </li></ul><ul><li>Въглища </li></ul>Петролеев етер <ul><li>Пропан-бутан </li></ul>Черни Бензин - Кафяви Керосин - Лигнитни Дизел - Антрацитни Мазут и др. -
 7. 7. Твърди горива <ul><li>Въглища( каменни, дървени) </li></ul><ul><li>Кокс </li></ul><ul><li>Торф </li></ul>
 8. 8. По-важни характеристики на твърдите горива Вид гориво Неорганични примеси в % Влага в % Калоричност в kJ/kg на суха органична маса антрацит 10 -40 0,5 32600 черни 5 -30 0,5 -7 34000 кафяви 10-30 15 -20 25000 -28000 лигнитни 20 -30 20 -40 15000 -23000 торф 5 -10 > 50 16000 -17000 дърва 2 -4 20 -60 15000 -16000
 9. 9. Течни горива <ul><li>Керосин </li></ul><ul><li>Бензин </li></ul><ul><li>Нафта </li></ul><ul><li>Битум </li></ul>
 10. 10. НЕФТОПРОДУКТИ, ПОЛУЧАВАНЕ И УПОТРЕБА ПРОЦЕС НЕФТОПРОДУКТИ ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА: ДЕСТИЛАЦИЯ РЕКТИФИКАЦИЯ 20-60 0 С – ПЕТРОЛЕВ ЕТЕР ДО 120 0 С – ЛЕК БЕНЗИН ЕКСТРАГЕНТ, РАЗТВОРИТЕЛ, ЗА КРЕКИНГ РЕКТИФИКАЦИЯ РЕФОРМИНГ ДО 200 0 С - БЕНЗИНИ БЕНЗИНОВИ ДВИГАТЕЛИ РЕКТИФИКАЦИЯ КЕРОСИН (ТУРБИННО ГОРИВО)- 175-275 0 С ТУРБИННИ ДВИГАТЕЛИ НА САМОЛЕТИ РЕКТИФИКАЦИЯ ДИЗЕЛОВО ГОРИВО – 250-400 0 С ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ РЕКТИФИКАЦИЯ МАЗУТ КОРАБНИ ДВИГАТЕЛИ, ГОРЕНЕ В ПЕЩИ КРЕКИНГ ВЪГЛЕВОДОРОДИ ЗА СИНТЕЗ , ПРОПАН-БУТАН ОРГАНИЧЕН СИНТЕЗ-( ПОЛИЕТИЛЕН, ПОЛИПРОПИЛЕН) ВАКУУМ ДЕСТИЛАЦИЯ СМАЗОЧНИ МАСЛА-НАД300 0 С, МАЗУТ , ГАЗОВЕ , АСФАЛТ МАШИННИ МАСЛА, СИНТЕЗ, ПОКРИТИЯ
 11. 11. ПРОЦЕСИТЕ “ГОРЕНЕ” Горенето е сложен окислителен процес. За изгарянето на горивата е необходим кислород от околната среда. Термохимичните равенства показват само началните и крайните състояния на процеса горене, но не и механизма му. CH 4 + 2O 2 = CO 2 +2H 2 O + Q CH 4  C + 2H 2
 12. 12. Взрив се нарича окислителен процес, при който за много кратко време(10 -2 -10 -4 s ) се отделя огромно количество енергия. Взривното горене се нарича самостоятелно горене .
 13. 13. Екологични проблеми <ul><li>Изхвърляне на вредни вещества и пепел с димните газове при изгаряне. </li></ul><ul><li>При разливи на петрол и продуктите му във водоеми или в почвата. </li></ul>
 14. 14. Да пазим природата, защото сме част от нея!

×