Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

EOMAP E-vald

945 views

Published on

Published in: Travel, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

EOMAP E-vald

 1. 1. Kohaliku omavalitsuse geoinfosüsteemEOMAP E-Vald  <br />
 2. 2.
 3. 3. Üldine arhitektuur<br />
 4. 4. EOMAP E-Valla ülesehitus<br />AVALIK OSA AMETNIKE TSOON<br />MOODULID:<br />Kaardirakendus<br />Detailplaneeringud<br />Munitsipaalmaad<br />Geodeetilised mõõdistused<br />Töös (2010 dets.-2011 märts): Jäätmemajandus<br />Lepingud<br />Teed<br />Maamaks<br />Plaanis: Kalmistute moodul<br />Ehitusmoodul<br />Failivahetuskeskkond mõõdistuste teostajatele<br />
 5. 5. EOMAP E-Vald: kasu omavalitsusele<br /><ul><li>Kogu omavalitsuse maaga seotud info asub ühes keskses andmebaasis
 6. 6. Kasutajate arv ei ole piiratud
 7. 7. Tööprotsessid saavad ühtlustatud
 8. 8. Asjaajamine on läbipaistev
 9. 9. Info on vajalikus mahus kättesaadav ka omavalitsuse elanikele ja külalistele</li></li></ul><li>KAARDIRAKENDUS<br /><ul><li>Navigeerimine: kaardipildi liigutamine, zoom
 10. 10. Info pärimine kaardilt: i-nupp
 11. 11. Otsing: aadress, katastritunnus, koordinaadid
 12. 12. Lingi ja pildi geneerimine: meiliga saatmine või salvestamine
 13. 13. Väljatrükk: Asendiskeem, planeeringuala skeem, asendiplaan
 14. 14. Mõõtmine: joon ja pindala
 15. 15. Kustutamine
 16. 16. Abiekraan
 17. 17. Teemainfo: EOMAP andmestik + omavalitsuse enda </li></ul> vabalt lisatavad andmed<br />
 18. 18. KAARDIRAKENDUS<br />
 19. 19. KAARDIRAKENDUS<br />Teemainfo<br />
 20. 20. KAARDIRAKENDUS<br />Avalikud geoinfo kihid<br />
 21. 21. KAARDIRAKENDUS<br />Teemainfo<br />
 22. 22. KAARDIRAKENDUS<br />Planeeringuinfo avalikus vaates<br />
 23. 23. KAARDIRAKENDUS<br />Planeeringujoonis avalikus vaates<br />
 24. 24. KAARDIRAKENDUS<br />Planeeringujoonis avalikus vaates<br />
 25. 25. KAARDIRAKENDUS<br />Geoalus avalikus vaates<br />
 26. 26. PLANEERINGUTE MOODUL<br />Ametniku tsoon<br /><ul><li>Planeeringute otsingud
 27. 27. Planeeringu objekti info leht
 28. 28. Lisamine ja muutmine
 29. 29. Planeeringu menetlemine
 30. 30. Failide hoidmine serveris
 31. 31. Side dokumendihalduse tarkvaraga</li></li></ul><li>PLANEERINGUTE MOODUL<br />Ametniku tsoon<br />
 32. 32. MUNITSIPAALMAADE MOODUL<br /> Ametniku tsoon<br /><ul><li>Munitsipaalmaade otsing
 33. 33. Objekti info leht
 34. 34. Munitsipaalmaa andmete muutmine ja lisamine
 35. 35. Munitsipaliseerimise menetluse protsess
 36. 36. Väljundid erinevatesse tabelitesse
 37. 37. Eksport eri formaatidesse</li></li></ul><li>MUNITSIPAALMAADE MOODUL<br />
 38. 38. MUNITSIPAALMAADE MOODUL<br />menetlemine<br />
 39. 39. GEODEETILISED JA TEOSTUSMÕÕDISTUSED-GEOARHIIV<br /> Ametniku tsoon<br /><ul><li>Mõõdistuste (geoarhiivi objekti) otsing
 40. 40. Geoarhiivi objekti info leht
 41. 41. Geoarhiivi objekti lisamine/muutmine
 42. 42. Jooniste üleslaadimine ja säilitamine serveril</li></li></ul><li>GEODEETILISED MÕÕDISTUSED<br /> Ametniku tsoon<br />
 43. 43. JÄÄTMEMOODUL<br /> Ametniku tsoon<br /><ul><li>Jäätmetekkekohtade otsing, sisestamine, kuvamine
 44. 44. Jäätmevedajalt saadud lepingute info import ja kuvamine
 45. 45. Katastriuuenduste käigus tekkinud jäätmetekkekohtade ülevaade
 46. 46. Teemakaartide koostamine
 47. 47. Jäätmeveokohusluse staatuse muutmine</li></li></ul><li>JÄÄTMEMOODUL<br /> Ametniku tsoon<br />
 48. 48. LEPINGUTE MOODUL<br /><ul><li>Lihtsustab arenduslepingute, maakasutuslepingute ja vallavara kasutamise lepingute täitmise jälgimist.
 49. 49. Lepingud salvestatakse seostatuna lepinguobjektiga, mis </li></ul>võimaldab liikumist lepingult konkreetse objekti andmestiku vaatamisele ja vastupidi. <br /><ul><li>Võimaldab teavitada vastavalt reeglistikele.
 50. 50. Luuakse võimalus skaneeritud lepingute laadimiseks ja </li></ul>hilisemaks vaatamiseks. <br /><ul><li> Andmete sidumine dokumendihalduse tarkvaraga. </li></li></ul><li>LEPINGUTE MOODUL<br />
 51. 51. TEEDE MOODUL<br /><ul><li>Ülevaade valla territooriumil asuvatest teedest
 52. 52. sisestada ja töödelda valla teeregistris registreerimisele kuuluvad andmeid, teha päringuid
 53. 53. sisestada tee remondi ja hooldusega seonduvaid andmeid
 54. 54. salvestada ja kuvada andmeid avalikuks kasutuseks määratud teede ja teeomanikega sõlmitud lepingute kohta
 55. 55. teha päringuid tee liikide (sõidutee, tänav, kergliiklustee, jalgtee), taseme, kvaliteedi jms kokkulepitud kriteeriumite põhjal.</li></li></ul><li>TEEDE MOODUL<br />Võimaldab:<br /><ul><li>vahetada andmeid teiste riiklike registritega (Riiklik teeregister, Maaregister, Kinnistusraamat);
 56. 56. pärida andmeid kinnistu omanike kohta ning teha väljavõtteid katastriüksuste kohta, mida läbib tee
 57. 57. avalikustada veebirakenduses andmeid teede remondi, teede hoolduse, ümbersõitude vms kohta;
 58. 58. kuvada info teekaitsevööndi ulatuse ja muude piirangute kohta.</li></li></ul><li>TEEDE MOODUL<br />Võimaldab esitada Riikliku Teeregistri pidajale andmed:<br /><ul><li>kohalike teede nimekirja kantud teede kohta
 59. 59. avalikuks kasutuseks määratud erateede kohta
 60. 60. avalikuks kasutuseks määramata, kuid omavalitsuse poolt korrashoitavate erateede kohta</li></li></ul><li>TEEDE MOODUL<br />
 61. 61. TEEDE MOODUL<br />Teede vaade omandi järgi<br />
 62. 62. TEEDE MOODUL<br />Teede vaade liigi järgi<br />
 63. 63. TEEDE MOODUL<br />Teede vaade kasutuse järgi<br />
 64. 64. TEEDE MOODUL<br />Teede vaade valgustuse järgi<br />
 65. 65. MAAMAKSU MOODUL<br /><ul><li>Maaüksuste andmete hoidmine (sihtotstarbed, pindala, hinnatsoon, soodustused ja vabastused), andmete uuendamine X-Tee liidest kasutades
 66. 66. Maaomandi andmete hoidmine (kinnistud ja omanikud), andmete uuendamine X-Tee liidest kasutades
 67. 67. Maamaksu arvutuste teostamine
 68. 68. Andmete esitamine Maksu- ja Tolliametile
 69. 69. Väljundid omanike teavitamiseks maamaksu arvestuse käigust
 70. 70. Aruanded</li></li></ul><li>EOMAP E-VALD<br />Lisainfo:Meelis TivasArendusosakonna juhataja EOMAP Geodata ASGSM:  +372 5103422telefon: +372 6811 600faks: +372 6811 601skype: mtivaswww.eomap.ee<br />

×