Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Expo proposal zone market place

792 views

Published on

SMART SME EXPO 2015
Market Place Zone

งานแสดงสุดยอดธุรกิจแห่งปี
สร้างยอดขาย ให้เอสเอ็มอีไทยมากที่สุด

งานเดียว! ที่มีธุรกิจหลากหลายที่สุด
งานเดียว! ที่มีหน่วยงานสนับสนุน SME มากที่สุด
งานเดียว! ที่มีนวัตกรรมเชิงพาณิชย์มากที่สุด
งานเดียว! ที่มีสุดยอดโอกาสเพื่อ SME ครอบคลุมมากที่สุด

วันที่ 2 - 5 กรกฎาคม 2558
ณ ฮอลล์ 3 - 4 อิมแพค เมืองทองธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2704-7958
e-mail : smartsmeexpo@gmail.com
www.smartsme.tv

Published in: Business
 • Be the first to comment

Expo proposal zone market place

 1. 1. PRESENT BY งานแสดงสุดยอดธุรกิจแห่งปี SMARTSME EXPO 2015 สร้างยอดขาย ให้เอสเอ็มอีไทยมากที่สุด
 2. 2. PRESENT BY วันและสถานที่จัดงาน 2-5 กรกฎาคม 2558 หมายเหตุ : รายละเอียดการนาเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ฮอลล์ 3-4 อิมแพค เมืองทองธานี
 3. 3. PRESENT BY Concept หมายเหตุ : รายละเอียดการนาเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม สร้างยอดขายให้ผู้ประกอบการมากที่สุด นวัตกรรมเชิงพาณิชย์มากที่สุด หน้าต่างการค้าสู่ AEC และ โลกออนไลน์ รวม สุดยอด โอกาส เพื่อ SME แหล่งทาเลและช่องทางขายที่มากที่สุด ธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนมากที่สุด
 4. 4. PRESENT BY Objective & Target หมายเหตุ : รายละเอียดการนาเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม Matching Platform Inspiring Networking Empowering หน่วยงาน ภาครัฐและ สถาบันการเงิน สนับสนุน SME ภาคเอกชนที่มี สินค้าหรือ บริการสาหรับ SME ธุรกิจที่มี ศักยภาพใน ตลาดอาเซียน แฟรนไชส์และ โอกาสธุรกิจ สาหรับผู้ ต้องการเริ่มต้น ธุรกิจ ต้องการความ ช่วยเหลือหน่วยงาน ภาครัฐและสถาบัน การเงิน ต้องการ เริ่มต้นธุรกิจ หาคู่ค้า/ ช่องทางขาย ต้องการต่อยอด/ พัฒนาศักยภาพ ต้องการความรู้ ด้านธุรกิจ ช่องทาง จาหน่ายและ กระจายสินค้า สาหรับ SME
 5. 5. PRESENT BY Floor Plan
 6. 6. PRESENT BY Activities • Workshop • SME Seminar • Business On Truck Model • ลุ้นโชคสร้อยคอทองคา หมายเหตุ : รายละเอียดการนาเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 7. 7. PRESENT BY การประชาสัมพันธ์การจัดงาน ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในเครือ PMG • สถานีโทรทัศน์สมาร์ท เอสเอ็มอี • นิตยสารชี้ช่องรวย • เว็บไซต์ สมาร์ท เอสเอ็มอี • เฟซบุค สมาร์ท เอสเอ็มอี แอพพลิเคชั่น ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อภายนอก • รายการ เรื่องเล่าเช้านี้ • สื่อวิทยุ • หนังสือพิมพ์ • นิตยสาร • เครือข่ายพันธมิตร • จัดงานแถลงข่าว ถ่ายทอดสดพิธีเปิดงาน • สถานีโทรทัศน์สมาร์ท เอสเอ็มอี • เว็บไซต์ สมาร์ท เอสเอ็มอี • เฟซบุค สมาร์ท เอสเอ็มอี • แอพพลิเคชั่น เชิญสื่อมวลชนร่วมแถลงข่าว • สื่อโทรทัศน์ • สื่อวิทยุ • หนังสือพิมพ์ • นิตยสาร • เครือข่ายพันธมิตร จัดงานแถลงข่าวสรุปความสาเร็จ • สถานีโทรทัศน์สมาร์ท เอสเอ็มอี • เว็บไซต์ สมาร์ท เอสเอ็มอี • เฟซบุค สมาร์ท เอสเอ็มอี • แอพพลิเคชั่น ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ประมวลภาพกิจกรรม • สื่อโทรทัศน์ • สื่อวิทยุ • หนังสือพิมพ์ • นิตยสาร • เครือข่ายพันธมิตร POST-EVENTSHOW DAYPRE-EVENT หมายเหตุ : รายละเอียดการนาเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 8. 8. PRESENT BY แผนการประชาสัมพันธ์งาน หมายเหตุ : รายละเอียดการนาเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ลำดับ ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ ระยะเวลำกำรดำเนินกำร ประเด็นกำรประชำสัมพันธ์ 1 สื่อโทรทัศน์ Smart SME Channel พฤษภาคม - มิถุนายน 2558 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน / กิจกรรมในงาน เรื่องเล่าเช้านี้ ช่อง 3 วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน 2 สื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสาร SME ชี้ช่องรวย พฤษภาคม - สิงหาคม 2558 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน AD หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดือนมิถุนายน 2558 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน AD กรุงเทพธุรกิจ เดือนมิถุนายน 2558 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน 3 สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ในเครือพีเพิลมีเดียกรุ๊ป เดือนเมษายน – กรกฎาคม 2558 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน สื่อโซเชี่ยลมีเดียในเครือพีเพิลมีเดียกรุ๊ป เดือนเมษายน – กรกฎาคม 2558 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน www.thaifranchisecenter.com เดือนเมษายน – กรกฎาคม 2558 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน / กิจกรรมภายในงาน www.thailandexhibition.com เดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2558 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน www.impact.co.th เดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2558 ปฎิทินการจัดงาน 4 จดหมำยข่ำว ส่งแฟกซ์เชิญชวนผู้ประกอบการ,หน่วยงานต่างๆ เดือนมิถุนายน 2558 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน / กิจกรรมในงาน E-Newsletter ไปยังผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2558 5 ส่งข่ำวประชำสัมพันธ์ ไปยังสื่อต่ำงๆ เดือนมีนาคม - กรกฎาคม 2558 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน
 9. 9. PRESENT BY แผนการประชาสัมพันธ์งาน หมายเหตุ : รายละเอียดการนาเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ลำดับ ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ ระยะเวลำกำรดำเนินกำร ประเด็นกำรประชำสัมพันธ์ 6 ลงพื้นที่ประชำสัมพันธ์กำรจัดงำน รถแห่-แจกใบปลิว วันที่ 21 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2558 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน RoadShow งานสัมมนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ SME - โครงการสัมมนาความรู้เพื่อผู้ประกอบการ “SME Upgrade” จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 30 เมษายน 2558 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน - โครงการสัมมนาความรู้เพื่อผู้ประกอบการ “SME Upgrade” จังหวัดราชบุรี วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน - โครงการสัมมนาความรู้เพื่อผู้ประกอบการ “SME Upgrade” จังหวัดอยุธยา วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน - โครงการสัมมนาความรู้เพื่อผู้ประกอบการ “SME Upgrade” จังหวัดชลบุรี วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน - โครงการสัมมนาความรู้เพื่อผู้ประกอบการ “SME Upgrade” จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 12 มิถุนายน 2558 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน 7 สื่อป้ำยต่ำงๆ ป้ายบิลบอร์ด บริเวณวัดบัวขวัญ เดือนมิถุนายน 2558 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ป้ายกองโจร เดือนมิถุนายน 2558 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณรอบๆ เมืองทองธานี เดือนมิถุนายน 2558 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน สื่อประชาสัมพันธ์ในพื้นที่การจัดงาน ฮอลล์3-4 วันที่ 2-5 กรกฎาคม 2558 8 งำนแถลงข่ำวกำรจัดงำน เดือนมิถุนายน 2558 9 พิธีเปิดงำน (ถ่ำยทอดสด) วันที่ 2 กรกฎาคม 2558
 10. 10. PRESENT BY Market Place Zone
 11. 11. PRESENT BY Market Place Zone หมายเหตุ : รายละเอียดการนาเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ช่องทางในการขยายธุรกิจสาหรับผู้ประกอบการ • ธุรกิจที่ต้องการหาคู่ค้า-พันธมิตร • เจ้าของทาเลทองหรือพื้นที่เช่าสาหรับค้าขาย Central Retail, The Mall, CP All, Lotus, Loxey, TV Direct, 7-Catalog, O-Shopping, Lazada, 1577 ฯลฯ Buyer - Purchasing
 12. 12. PRESENT BY Objective หมายเหตุ : รายละเอียดการนาเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 1) เพื่อเป็นช่องทางในการหาคู่ค้าหรือพันธมิตร 2) เพื่อเป็นช่องทางในการขยายฐานลูกค้า 3) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ประกอบการ SME ได้เข้าถึงและรับรู้ถึงสินค้า และบริการต่างๆ ของหน่วยงาน
 13. 13. PRESENT BY Target หมายเหตุ : รายละเอียดการนาเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 1) กลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมการแสดงธุรกิจและสินค้า (Exhibitors) ในงาน Smart SME Expo 2015 2) กลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการขยายช่องทางในการกระจายสินค้า (ผู้เข้าชมงาน Smart SME Expo 2015) 3) ผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการสร้างความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายธุรกิจ กับ ผู้ประกอบการในเครือข่ายกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และกลุ่มอุตสาหกรรมใกล้เคียง
 14. 14. PRESENT BY ฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย หมายเหตุ : รายละเอียดการนาเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ตัวอย่ำงฐำนข้อมูลผู้ประกอบกำร • กลุ่มผู้ประกอบการสมาชิกของสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย • ฐานข้อมูลผู้เข้าร่วมงานมหกรรมชี้ช่องรวย 2011-2014 (10 ครั้ง) • ฐานข้อมูลผู้รับชมสถานีโทรทัศน์ Smart SME • ฐานผู้ประกอบการผู้อ่านและสมาชิก นิตยสาร SME ชี้ช่องรวย • ฐานข้อมูลผู้ประกอบการจากหนังสือไดเร็กทอรี่ ชี้ช่องรวย กว่า 40 หมวดธุรกิจ
 15. 15. PRESENT BY ฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย หมายเหตุ : รายละเอียดการนาเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 2011 2012 2013 2014 2015 June 2011 The Mall Bankapi June 2012 The Mall Bankapi September 2012 The Mall Korat June 2013 The Mall Bankapi September 2013 Central Chaingmai Airport November 2013 The Mall Korat April 2014 Central Suratthani June 2014 The Mall Bankapi September 2014 Central Chaingmai Airport October 2014 Central Udonthani 3,000MB+ 330,000+ 1,000+ 5,500+ BUSINESS TRANSACTION VISTORS EXHIBITORS START UP งำนมหกรรมชี้ช่องรวย 10 ครั้ง
 16. 16. PRESENT BY ฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย หมายเหตุ : รายละเอียดการนาเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ฐำนข้อมูลกลุ่มผู้ประกอบกำรตัวอย่ำง แบ่งออกเป็น หมวดอาหาร 314 หมวดร้านอาหาร 515 หมวดไอศกรีม 137 หมวดเครื่องดื่ม 323 หมวดกาแฟ 176 หมวดเบเกอรี่และขนม 215 หมวดธนาคารและสถาบันการเงิน 27 หมวดโลจิสติกส์ 208 หมวดบรรจุภัณฑ์ 245 หมวดอุปกรณ์ 161 หมวดอาชีพบริการ 171 หมวดเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม 241 หมวดบันเทิง 14 หมวดประกันภัย 75 หมวดยานยนต์ 272 หมวดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 120 หมวดเฟอร์นิเจอร์ 225 หมวดท่องเที่ยว 129 หมวดภาพถ่าย 89 หมวดการศึกษา 78 หมวดเครื่องจักรโรงงาน 5 หมวดที่ปรึกษาธุรกิจ 160 หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ 120 หมวดไอที 157 หมวดร้านสะดวกซื้อ 236 หมวดอบรมอาชีพ 128 หมวดสื่อโฆษณา 389 หมวดอสังหาริมทรัพย์ 114 หมวดพลังและสิ่งแวดล้อม 134 หมวดของขวัญและของตกแต่ง 465 ฐานข้อมูลจากหนังสือไดเร็กทอรี่ ชี้ช่องรวย 2014
 17. 17. PRESENT BY การประชาสัมพันธ์ หมายเหตุ : รายละเอียดการนาเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 1. ส่งข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพข่าวความร่วมการจัดงาน ไปยังสื่อต่างๆ ล่วงหน้าก่อน การจัดงาน อาทิ 1) สื่อโทรทัศน์ ช่อง Smart SME Channel ในรายการชี้ช่องรวยรายวัน, ตัววิ่ง ในช่วงข่าว Smart SME และพิธีกรพูดประชาสัมพันธ์ 2) สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน คมชัดลึก ข่าวสด แนวหน้า ประชาชาติ ธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ โพสต์ทูเดย์ เป็นต้น 2. สื่อออนไลน์และเว็บไซต์พันธมิตร อาทิ 1) เว็บไซต์ www.SmartSME.tv และ www.ชี้ช่องรวย.com 2) เฟซบุ๊ค Smart SME, SME ชี้ช่องรวย (smechannel)
 18. 18. PRESENT BY การประชาสัมพันธ์ หมายเหตุ : รายละเอียดการนาเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 3. เชิญผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงาน ออกรายการโทรทัศน์เครือสมาร์ทเอสเอ็มอี เพื่อ โปรโมตหรือแนะนาบริการ • สัมภาษณ์พิเศษ : รายการชี้ช่องรวยรายวัน หรือ รายการตอบโจทย์ SME
 19. 19. PRESENT BY Activities หมายเหตุ : รายละเอียดการนาเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม กิจกรรมสัมมนำควำมรู้ • “เข้าอย่างไรให้ถูกเลือกขายในโมเดิร์นเทรด” • “ทาการค้ากับจีนยุคใหม่ : วิธีซื้อของจากจีนมาขาย” Business Matching นัดพบปะพูดคุยกับคู่ค้า, หาพันธมิตร เจรจาธุรกิจ
 20. 20. PRESENT BY นาเสนอโดย บริษัท พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป จากัด เลขที่ 47,49 ซอยลาดพร้าว 140 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทรศัพท์ 0-2704-7958 โทรสาร 0-2734-2860 ฝ่ายกิจกรรมและงานแสดงสินค้า ต่อ 401-404 E-mail : smeexhibition@gmail.com

×