Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
www.sakshieducation.com
www.sakshieducation.com
w
w
w
.sakshieducation.com
MýSÆð‡…sŒæ AOòœÆŠæÞ òܵçÙÌŒæ&OòܯŒæÞ A…yŠæ sñæM...
w
w
w
.sakshieducation.com
ÑÔ¶æÓ…ÌZ A†ò³§ýlª òÜ•µÆý‡ÌŒæ VðSÌêMîSÞ VýS$Ç¢…ç³#: òÜ•µÆý‡ÌŒæ VðSÌêMîSÞÌZ A† ò³§ýlªO§ðl¯]l "NGC...
w
w
w
.sakshieducation.com
Ñ¿ê-VýS…-ÌZMìS Ð]l^óla "½-Ðø-5-'¯]l$ Oòßæ§ýl-Æ>-»ê-§ŠlÌZ yîlB-ÆŠ‡-yîl-KMýS$ ^ðl…¨¯]l yîlB-ÆŠ‡-y...
w
w
w
.sakshieducation.com
Æý‡ÚëÅÌZ ¿êÈ EÌêP´ë™èl…: Æý‡ÚëÅÌZ íœ{ºÐ]lÇ 15¯]l çÜ…¿¶æÑ…_¯]l ¿êÈ EÌêP´ë™èl… ™éMìSyìlMìS 1000
Ð...
w
w
w
.sakshieducation.com
MýS–çÙ~ 糧é-Æý‡¦…Oò³ Mö™èl¢ ÐðlË$VýS$: Ô>ç܈-Ðól-™èl¢Ë sñæÍ-ÝùP‹³ ç³Ç-ÔZ-«§ýl-¯]l-ËMýS$ A…§ýl-...
w
w
w
.sakshieducation.com
{§ýl-W-Ç-ÌZ° C{ÝùMýS$ ^ðl…¨¯]l ÍMìSÓyŠæ {´÷ç³-ËÛ¯Œæ íÜçÜtÐŒl$ òÜ…rÆŠæ (G-ÌŒæ-ï³-G-‹Ü-ïÜ-)ÌZ Mö™...
w
w
w
.sakshieducation.com
Oyðl¯é sîæHïÜ ç³Ç-MýSÆý‡… ºÆý‡$Ð]l# 1 MìSÌZ. »êÅrÈ OÌñæ‹œ 20 °Ñ$-ÚëË$. È^é-ÆŠ‡jMýS$ 糨 VýS…rË$...
w
w
w
.sakshieducation.com
{ºçßZÃ‹Ü ç³È„ýS Ñf-Ķæ$-Ð]l…™èl…: ¯éÑ-M>-§ýlâ¶æ ¯]l*™èl¯]l Ķ欧ýl® ¯úMýS IG-¯Œl-G‹Ü ™èlÆý‡P‹Ù ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sci tech

184 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sci tech

  1. 1. www.sakshieducation.com www.sakshieducation.com w w w .sakshieducation.com MýSÆð‡…sŒæ AOòœÆŠæÞ òܵçÙÌŒæ&OòܯŒæÞ A…yŠæ sñæM>²Ëi f¯]lÐ]lÇ & þ¯Œæ 2013 C…r-ÆŠ‡-¯ðlsŒæMýS$ 30 Hâ¶æ$Ï: {ç³ç³…-^èl-ÐéÅ-ç³¢…V> MøsêϨ Ð]l$…¨ Eç³-Äñæ*-W…^ól MîSËMýS çÜÐ]l*-^éÆý‡ Ð]lÅÐ]lçܦ "C…-r-ÆŠ‡-¯ðl-sŒæ' BÑ-Æý‡Â-Ñ…_ 20-13, f¯]l-Ð]lÇ 1 ¯ésìæMìS 30 Hâ¶æ$Ï ç³NÆý‡¢-Ķæ*ÅƇ¬. C…r-ÆŠ‡-¯ðl-sŒæ¯]l$ 19-83, f¯]l- Ð]lÇ 1¯]l AÐðl$-ÇM> Æý‡„ýS×æ Ô>Q A«¨-M>-Ç-MýS…V> {´ëÆý‡…-À…-_…¨. C…r-ÆŠ‡-¯ðlsŒæ {´÷sZ-M>ÌŒæ çÜ*sŒæ (I-ï³-G-‹Ü) çÜÐ]l*-^éÆý‡ Ð]lÅÐ]l-çܦ¯]l$ ç³NÇ¢-Ýë¦-Ƈ¬ÌZ Eç³-Äñæ*-W…-^èl$-Mø-VýS-Í-VóSÌê Æý‡*´÷…-¨…-_¯]l "B-Æ>µ-¯ðl-sŒæ' ¯ðlsŒæ-Ð]lÆŠ‡P {ç³M>Æý‡… C…r-ÆŠæ¯ðlsŒæ 19-83, f¯]l-Ð]lÇ 1¯]l A«¨-M>-Ç-MýS…V> {´ëÆý‡…-¿¶æ-OÐðl$…¨. MýS…ç³NÅ-r-Æý‡Ï¯]l$ A¯]l$-çÜ…-«§é¯]l… ^ólõÜ "B-Æ>µ-¯ðl-sŒæ' A¯ól D Mö™èl¢ 糧ýl®™ól ™èlÆ>Ó™èl "Ð]l-Æý‡ÌŒæz OÐðlyŠl Ððl»Œæ&www-' ¯é…¨MìS Ð]l*Æý‡Y… çÜ$VýSÐ]l$… ^ólíÜ…¨. ™öË$™èl Ñ$Ë-rÈ AÐ]l-çÜ-Æ>Ë MøçÜ… ^ólç³-sìæt¯]l {´ëgñæ-MýS$tÌZ ¿êVýS…V> 19-6-0-ËÌZ ÐólÌŒæÞ Ô>ç܈-Ðól™èl¢ yö¯éÌŒæz yðlÒ‹Ü ç³Ë$ ¯ðlsŒæ-Ð]lÆŠ‡P yìlOgñæ-¯]lϯ]l$ Æý‡*´÷…-¨…-^éÆý‡$. Òsìæ B«§é-Æý‡…-V>¯ól ™èlÆ>Ó™èl BÆ>µ-¯ðl-sŒæMýS$ Æý‡*ç³- MýS-˵¯]l fÇ-W…¨. Mö™èl¢ C…r-ÆŠ‡-¯ðlsŒæ {´÷sZ-M>ÌŒæ MøçÜ… ´ë™èl Ð]lÅÐ]l-çܦ-ËMýS$ {ç³™éÅ-Ð]l*²-Ķæ$…V> ÌZç³-Æý‡-íßæ™èl "B-Æ>µ-¯ðl-sŒæ' Ð]lÅÐ]l-çܦMýS$ Æý‡*ç³-MýS-˵¯]l {ç³{MìSĶæ$ 19-83, f¯]l-Ð]lÇ 1¯]l ç³NÆð‡•¢ C…r-ÆŠ‡-¯ðlsŒæ BÑ-Æý‡Â-Ñ…-_…¨. ´ëË-ç³#…-™èlÌZ ¿¶æ*Ñ$ Ð]l…sìæ 17-00 MørÏ {VýSàË$: ´ëË-ç³#…™èl VðSÌê-MîSÞÌZ ¿¶æ*Ñ$ ç³Ç-Ð]l*-×æ…ÌZ E¯]l² {VýSàË$ §é§éç³# 1,7-00 MørÏ Ð]lÆý‡MýS$ E¯é²-Ķæ$° AÐðl$-ÇM> Ô>ç܈-Ðól-™èl¢Ë$ f¯]l-Ð]lÇ 9¯]l ™ðlÍ-´ëÆý‡$. AÐðl$-ÇM> A…™èl-Ç„ýS ç³Ç-ÔZ-«§ýl¯é çÜ…çܦ (¯é-Ýë-)MýS$ ^ðl…¨¯]l MðSç³ÏÆŠ‡ sñæÍ-ÝùP‹³ §éÓÆ> D {VýSà-˯]l$ MýS¯]l$-Vö-¯é²Æý‡$. ´ëË- ç³#…™èl VðSÌê-MîSÞÌZ MýS±çÜ… 100 MørÏ ¯]l„ýS-{™éË$ E¯]l²…§ýl$ Ð]lËÏ 1,7-00 MørÏ Ð]lÆý‡MýS$ {VýSàË$ E…yö-^èla° Ô>ç܈-Ðól-™èl¢Ë$ °Æ>®-Æý‡-×æMýS$ Ð]l^éaÆý‡$. ´ëË-ç³#…-™èl-ÌZ° ¯éË$Vø Ð]l…™èl$ ¯]l„ýS-{™é-ËMýS$ ¿¶æ*Ñ$ MýS…sôæ 1.25¯]l$…_ 2 Æð‡r$Ï ò³§ýlª {VýSàË$ E¯é²-Ķæ$° Ô>ç܈-Ðól-™èl¢Ë$ VýS$Ç¢…-^éÆý‡$. "{ºçßZÃ-‹Ü' ç³È„ýS Ñf-Ķæ$-Ð]l…™èl…: ¿êÆý‡™èl ¯éÑ-M>-§ýlâ¶æ… AÐ]l¬Ã-Ë-´÷-¨-ÌZ° {ºçßZÃ‹Ü çÜ*ç³-ÆŠ‡-Ýù-°MŠS {MýS*Ƈ¬gŒæ „ìSç³-×ìæ° f¯]l-Ð]lÇ 9¯]l Ñf-Ķæ$-Ð]l…-™èl…V> ç³È-„ìS…-^éÆý‡$. ÑÔ>-Q-ç³-r²… ¡Æý‡…-ÌZ° º…V>-âê-Rê- ™èl…ÌZ D ç³È-„ýS¯]l$ °Æý‡Ó-íßæ…-^éÆý‡$. {ºçßZÃ‹Ü „ìSç³-×ìæ° ç³È-„ìS…-^èlyýl… C¨ 34Ð]l ÝëÇ. ™égêV> ç³È-„ìS…-_¯]l „ìSç³×ìæ 290 MìS.Ò$. {Ôóæ×ìæMìS ^ðl…¨…¨. A™èlÅ…™èl MýS_a-™èl-™èlÓ…™ø Ë„>Å-˯]l$ ból¨…-^èl-VýSË {ºçßZÃ‹Ü „ìSç³×ìæ Ð]lÅÐ]l- çܦ¯]l$ ¿êÆý‡™èl ¯ólÒÌZ 20-0-5ÌZ {ç³Ðól-Ô¶æ-ò³-sêtÆý‡$. ¯úM>-§ýl-â¶æ…-ÌZMìS IG-¯Œl-G‹Ü çÜÆý‡Ä¶æ¬: A† ò³§ýlª VýSïÜ¢ ¯úMýS "I-G-¯Œl-G‹Ü çÜÆý‡-Ķæ¬-'¯]l$ ¯úM>-§ýl-â¶æ…ÌZ GƇ¬ÆŠ‡ Ð]l*Æý‡ÛÌŒæ í³.MðS. Æ>ÄŒæ$ VøÐé-ÌZ° ÐéÝùPÌZ f¯]l-Ð]lÇ 21¯]l {ç³ÐólÔ¶æ ò³sêtÆý‡$. çÜÆý‡-Ķ欯]l$ VøÐé íÙ‹³ Ķæ*ÆŠ‡z ÍÑ$-sñæyŠl(iG‹ÜGÌŒæ) Æý‡*´÷…-¨…-_…¨. 105 Ò$rÆý‡Ï ´÷yýl-Ð]l#¯]l² D ¯úMýS iG-‹Ü-GÌŒæ °ÇÃ-çÜ$¢¯]l² ¯éË$VýS$ Mö™èl¢ ™èlÆý‡à ¯úMýSÌZÏ JMýSsìæ. A™éÅ-«§ýl$-°MýS ¯éÑ-VóS-çÙ¯Œl, GË-{M>t-°MŠS ÐéÆŠ‡-õœÆŠ‡ ç³Ç-MýS-Æ>Ë$ C…§ýl$ÌZ E…sêƇ¬.
  2. 2. w w w .sakshieducation.com ÑÔ¶æÓ…ÌZ A†ò³§ýlª òÜ•µÆý‡ÌŒæ VðSÌêMîSÞ VýS$Ç¢…ç³#: òÜ•µÆý‡ÌŒæ VðSÌêMîSÞÌZ A† ò³§ýlªO§ðl¯]l "NGC 6872' A¯ól òÜ•µÆý‡ÌŒæ VðSÌêMîSÞ° ¯éÝë Ô>{çÜ¢Ðól™èl¢Ë$ VýS$Ç¢…^éÆý‡$. C¨ Ð]l$¯]lMýS$ 21.2 MørÏ M>…† çÜ…Ð]l™èlÞÆ>Ë §ýl*Æý‡…ÌZ E¯]l²r$Ï õ³ÆöP¯é²Æý‡$. Ð]lÊyø A×æ$ç³È„ýS fÇí³¯]l E™èl¢Æý‡ MöÇĶæ*: ¿¶æ*VýSÆý‡Â A×æ$ ç³È„ýS¯]l$ ÑfĶæ$Ð]l…™èl…V> °Æý‡Óíßæ…_¯]lr$Ï E™èl¢Æý‡ MöÇĶæ* íœ{ºÐ]lÇ 12¯]l {ç³MýSsìæ…_…¨. IMýSÅÆ>fÅ çÜÑ$† B…„ýSË$ EËÏ…íœ$…_ fÇí³¯]l D ç³È„ýS¯]l$ IMýSÅÆ>fÅçÜÑ$†, AÐðl$ÇM>, ¿êÆý‡™Œæ™ø´ër$ {ç³ç³…^èl §ólÔ>Ë$ Q…yìl…^éƇ¬. 2006, 2009 ™èlÆ>Ó™èl E™èl¢Æý‡ MöÇĶæ* fÇí³¯]l Ð]lÊyø A×æ$ç³È„ýS C¨. ©° ¡{Ð]l™èl ÇMýStÆŠæ õÜPÌŒæOò³ 4.9V> ¯]lÐðl*O§ðl…¨. ©°² ¯éÆŠæ¢ çßæ…iĶæ*…VŠæ {´ëѯŒæÞÌZ° ç³#…XÞ&È ¯]l*ÅMìSÏĶæ$ÆŠæ M>…ò³ÏMŠæÞÌZ °Æý‡Óíßæ…^éÆý‡$. VýS™èl Æð‡…yýl$ ç³È„ýSË MýS…sôæ {ç³çÜ$¢™èl… fÇí³…¨ ^éÌê Ô¶æMìS¢Ð]l…™èlOÐðl$¯]l A×æ$ç³È„ýS. çÜ*„îSà MýSÇ…_¯]l ç³ÇMýSÆý‡… §éÓÆ> °Æý‡Óíßæ…_¯]l Ð]lÊyøç³È„ýSÌZ ÑfĶæ$… Ý뫨…_¯]lr$Ï E™èl¢Æý‡ MöÇĶæ* {ç³MýSsìæ…_…¨. 2006, 09ÌZ MýS*yé CMýSPyól A×æ$ ç³È„ýSË$ fÇí³…¨. 2009ÌZ ç³È„ýS ™èlÆ>Ó™èl E™èl¢Æý‡ MöÇĶæ*Oò³ IMýSÅÆ>fÅçÜÑ$† ¿¶æ{§ýl™é Ð]l$…yýlÍ VýSsìæt B…„ýSË$ Ñ«¨…_…¨. çßæ™é‹œ&9 „ìSç³×ìæ° ç³È„ìS…_¯]l ´ëMŠæ: ´ëMìSÝ뢯Œæ A×êÓĶ欫§ýll ÝëÐ]l$Æý‡¦Å… E¯]l² çßæ™é‹œ &9 (¯éfÆŠæ) „ìSç³×ìæ° íœ{ºÐ]lÇ 11¯]l ÑfĶæ$Ð]l…™èl…V> ç³È„ìS…_…¨. Eç³Ç™èlË… ¯]l$…_ Eç³Ç™èlË…ÌZMìS {ç³Äñæ*W…^ól D „ìSç³×ìæ 60 MìSÌZÒ$rÆý‡Ï ç³Ç«¨ÌZ° Ë„>Å°² ból¨…^èlyýl…™ø´ër$ A×êÓĶ欫§é˯]l$ Ððl*çÜ$MýS$´ùVýS˧ýl$. çßæ™é‹œ&2 A×æ$ „ìSç³×ìæ° ç³È„ìS…_¯]l ´ëMŠæ: A×æ$ ÝëÐ]l$Æý‡¦Å… E¯]l² çßæ™é‹œ&2 (A»êªÎ) „ìSç³×ìæ° ´ëMìSÝ뢯Œæ íœ{ºÐ]lÇ 15¯]l ÑfĶæ$Ð]l…™èl…V> ç³È„ìS…_…¨. 180 MìS.Ò$. §ýl*Æý‡…ÌZ° Ë„>Å°² D „ìSç³×ìæ ból¨…^èl VýS˧ýl$. C¨ Eç³Ç™èlË… ¯]l$…_ Eç³Ç™èlË… ÌZMìS {ç³Ä¶æ*×ìæ…^ól »êÍíÜtMŠæ „ìSç³×ìæ. C¨ A×æ$ çÜ…{糧éĶæ$ BĶ欫§é˯]l$ Ððl*çÜ$ MýS$´ùVýS˧ýl$. Ë„ýSÅ ç³È„ýS Ñf-Ķæ$-Ð]l…™èl…: çÜÓ§ólÖ ç³Ç-gêq-¯]l…™ø Æý‡*´÷…-¨…-_¯]l Ë„ýSÅ „ìSç³×ìæ ç³È„ýS Ñf-Ķæ$-Ð]l…-™èl-OÐðl$…¨. Jyìl-Úë-ÌZ° Vø´ë-Ë-ç³N-ÆŠ‡ÌZ f¯]l-Ð]lÇ 7¯]l D ç³È„ýS °Æý‡Ó-íßæ…-^éÆý‡$. 25 Ò$rÆý‡Ï ´÷yýlÐ]l# E…yól D „ìSç³×ìæ 100MìSÌZ-Ò$-rÆý‡Ï §ýl*Æý‡…-ÌZ° Ë„>Å°² ból¨…-^èl-VýS-˧ýl$. "½-Ðø-5' »êÍ-íÜtMŠS „ìSç³×ìæ ç³È„ýS Ñf-Ķæ$-Ð]l…™èl…: ¿êÆý‡™Œl f¯]l-Ð]lÇ 27¯]l ÑÔ>-Q-ç³r²… ¡Æý‡…-ÌZ° º…V>-âê-Rê- ™èl…ÌZ "½-Ðø-5' »êÍ-íÜtMŠS „ìSç³-×ìæ° Ñf-Ķæ$-Ð]l…-™èl…V> ç³È-„ìS…-_…¨. ©…™ø Cç³µ-sìæ-Ð]l-Æý‡MýS$ VýSVýS-¯]l-™èlË…, ¿¶æ*™èlË… ¯]l$…^ól A×æÓç܈ „ìSç³-×æ$-˯]l$ {ç³Äñæ*-W…^ól çÜ™é¢ E¯]l² ¿êÆý‡™Œl CMýSOò³ çÜÐ]l¬{§ýl VýSÆý‡Â… ¯]l$…` ¯]l*ÅMìSÏ- Ķæ$ÆŠ‡ Ñ$òÜ•Þ-â¶æϯ]l$ GMýS$P-ò³sôæt ÝëÐ]l$-Æ>¦Å°² çÜÐ]l$-MýS*-Æý‡$a-MýS$-¯]l²-sñæ•Ï…¨. fÌê…-™èl-Æ>Y-Ñ$-(-çÜ»Œæ Ððl$OÆð‡-¯Œl) ¯]l$…_ {ç³Äñæ*-W…-^ólÌê ¿êÆý‡™Œ ç³NÇ¢-Ýë¦-Ƈ¬ÌZ AÀ-Ð]l–¨® ^ólíܯ]l ™öÍ A…™èl-ÆŠ‡-fË A×æÓç܈ „ìSç³×ìæ C§ól. 1,500 MìS.Ò$. ç³Ç-«¨-ÌZ° Ë„>Å-˯]l$ C¨ ból¨…-^èl-VýS-˧ýl$. Cç³µ-sìæ-§éM> AÐðl$-ÇM>, Æý‡ÚëÅ, O^ðl¯é, {¸ë¯ŒlÞ-çÜà A†-Mö¨ª §ólÔ>-ËMýS$ Ð]l*{™èlÐól$ fÌê…-™èl-Æ>Y-Ð]l¬Ë ¯]l$…_ A×æÓç܈ „ìSç³-×æ$-˯]l$ {ç³Äñæ*-W…^ól ÝëÐ]l$Æý‡¦Å… E…¨. ™égê Ñf-Ķæ$…™ø ¿êÆý‡™Œl MýS*yé Ðésìæ çÜÆý‡-çܯ]l ^ólÇ…¨. çÜ»Œæ-Ððl$-OÆð‡¯Œl Ìê…^Œlz »êÍ-íÜtMŠS Ñ$OòÜÌŒæ (G-‹Ü-G-ÌŒæ-½-G…) www.sakshieducation.com www.sakshieducation.com
  3. 3. w w w .sakshieducation.com Ñ¿ê-VýS…-ÌZMìS Ð]l^óla "½-Ðø-5-'¯]l$ Oòßæ§ýl-Æ>-»ê-§ŠlÌZ yîlB-ÆŠ‡-yîl-KMýS$ ^ðl…¨¯]l yîlB-ÆŠ‡-yîl-GÌŒæ (Æý‡-„ýS×æ ç³Ç-ÔZ-«§ýl¯]l, AÀ- Ð]l–¨® {ç³Äñæ*-VýS-Ô>-Ë) çÜÓ§ólÖ ç³Ç-gêq-¯]l…™ø Æý‡*´÷…-¨…-_…¨. ™égê ç³È-„ýS™ø "I-G-¯Œl-G‹Ü AÇ-çßæ…-™Œl' A×æÓç܈ fÌê…-™èl-Æ>Y-Ñ$™ø çÜà ¯éÑ-M>-§ýl-âê-°MìS ^ðl…¨¯]l C™èlÆý‡ Ðól¨-MýSË ¯]l$…` {ç³Äñæ*-W…-^ól…-§ýl$MýS$ D „ìSç³×ìæ ç³NÇ¢-Ýë¦-Ƈ¬ÌZ íܧýl®-OÐðl$…¨. ¯úM>-§ýl-â¶æ…ÌZ ™èlÆ>P‹Ù: Æý‡ÚëÅ °ÇÃ…-_¯]l {ºçßZÃ‹Ü BĶæ¬-«§é-Ë™ø MýS*yìl¯]l "I.G¯Œl.G‹Ü. ™èlÆ>P-‹Ù-'¯]l$ 20-12 yìlòÜ…-ºÆŠ‡ 27¯]l Ð]l¬…O»ñæÌZ ¯úM> §ýlâ¶æ…ÌZ ^ólÆ>aÆý‡$. Æý‡ÚëÅ ¯]l$…_ Ð]l$¯]l §ólÔ¶æ… Mö¯]l$-VøË$ ^ólõÜ Ð]lÊyýl$ Ķ欧ýl® ¯úMýSÌZÏ ™èlÆ>P‹Ù Æð‡…yø¨. Ððl¬§ýlsìæ Ķ欧ýl® ¯úMýS I.G¯Œl.G‹Ü. ™ólVŠS¯]l$ 20-12 þ¯ŒlÌZ ¯úM> §ýlâ¶æ…ÌZ ^ólÆ>aÆý‡$. Ð]lÊyø Ķ欧ýl® ¯úMýS I.G¯Œl.G‹Ü. {†Q…yŠl 20-13 Ð]l$«§ýlÅ M>Ë…ÌZ ¿êÆý‡™Œl ^ólÆý‡$-™èl$…¨. VýSïÜ¢ ¯úMýS IíïÜiG‹Ü Æ>fÝ릯Œæ: VýSïÜ¢¯úMýS IïÜiG‹Ü Æ>fÝ릯Œæ¯]l$ íœ{ºÐ]lÇ 11¯]l MøÌŒæMýS™éÌZ ¿êÆý‡™èl ¡Æý‡VýSïÜ¢ (IíïÜi) §ýlâêËMýS$ Aç³µW…^éÆý‡$. ©°² VýS$fÆ>™Œæ ¡Æý‡…ÌZ Ñ°Äñæ*WÝë¢Æý‡$. D C¯ŒæÚùÆŠæ ò³{sZÌŒæ ÐðlòÜÞÌŒæ (Ií³J) çÜÐ]l¬{§ýl§ýlâêË ÝëÐ]l$Æ>¦Å°² ò³…^ól…§ýl$MýS$ ™øyýlµyýl$™èl$…¨. D ™èlÆý‡àMýS$ ^ðl…¨¯]l G°Ñ$¨ VýSïÜ¢ ¯úMýSÌZÏ C¨ I§ø¨. §ólÖĶæ$…V> AÀÐ]l–¨® ^ólíܯ]l D ¯úMýS 50 Ò$rÆý‡Ï ´÷yýlÐ]l#…r$…¨. 34 ¯ésŒæÞ ÐólVýS…™ø {ç³Ä¶æ*×ìæçÜ$¢…¨. 10-0Ð]l OòܯŒlÞ M>…{VðS‹Ü: 10-0Ð]l OòܯŒlÞ M>…{VðS-‹Ü¯]l$ MøÌŒæ-MýS-™éÌZ f¯]l-Ð]lÇ 3¯]l Æ>çÙ‰-糆 {ç³×滌æ Ð]l¬QÈj {´ëÆý‡…- À…-^éÆý‡$. "¿ê-Æý‡™Œl ¿¶æÑ-çÙÅ™Œl ¡Ça-¨-§ólª…-§ýl$MýS$ Ô>ç܈…' A¯ól C†-Ð]l–-™èl¢…™ø D M>…{VðS-‹Ü¯]l$ °Æý‡Ó-íßæ-çÜ$¢-¯é²Æý‡$. D çÜ…§ýl-Æý‡Â…V> "¿ê-Æý‡™èl Ô>ç܈ Ýë…MóS-†MýS ¯]lÐ]l-MýS-˵¯]l Ñ«§é-¯]l…-&-2-0-1-3' ¯]l$ {糫§é° Ð]l$¯øÃ-çß毌l íÜ…VŠS BÑ- çÙP-Ç…-^éÆý‡$. 20-20 ¯ésìæMìS {ç³ç³…-^èl…ÌZ Ô>ç܈ Æý‡…VýS…ÌZ Ô¶æMìS¢-Ð]l$…-™èl-OÐðl$¯]l §ólÔ>ÌZÏ ™öÍ I¨…-sìæÌZ ¿êÆý‡- ™Œl¯]l$ °Ë-»ñæ-sêt-˯ól Ë„ýSÅ… ¨Ô¶æV>.. ¯]lÒ-MýS-Æý‡-×æ-ËOò³ §ýl–íÙt ò³rtyýl…, ç³Ç-ÔZ-«§ýlMýS çÜ…çÜ¦Ë HÆ>µr$, Ð]l$íßæâê Ô>ç܈-Ðól-™èl¢Í² {´ù™èlÞ-íßæ…-^èlyýl…, iyîl-ï³ÌZ ç³Ç-ÔZ-«§ýl-¯]l-&-A-À-Ð]l–¨® Ð]lÅĶæ*°² Æð‡…yýl$ Ô>™é-°MìS ò³…^èlyýl… Ð]l…sìæÑ D Ñ«§é¯]l… Ë„>ÅË$. ï³G-‹Ü-G-ÌŒæ-Ò-&-ïÜ-20 {ç³Äñæ*VýS… Ñf-Ķæ$-…: C{Ýù íœ{º-Ð]lÇ 25¯]l }çßæ-Ç-Mø-r-ÌZ° çÜ¡ÔŒæ «§éÐ]l¯Œl A…™èl-Ç„ýS {ç³Äñæ*VýS… MóS…{§ýl… (Úë-ÆŠ‡) ¯]l$…_ °Æý‡Ó-íßæ…-_¯]l ´ùÌêÆŠæ Ô>sìæOÌñæsŒæ Ìê…_…VŠæ ÐðlíßæMýSÌŒæ (ï³G‹ÜGÌŒæÒ)&-ïÜ- 20 {ç³Äñæ*VýS… Ñf-Ķæ$-Ð]l…-™èl-OÐðl$…¨. ¿êÆý‡-™Œl-&-{¸ë¯ŒlÞ §ólÔ>Ë A…™èl-Ç„ýS çÜ…çܦË$ ç܅Ķæ¬-MýS¢…V> ™èlĶæ*Æý‡$ ^ólíܯ]l 409 MìSÌZË çÜÆý‡âŒæ (Ô>-sìæ-OÌñæsŒæ çœÆŠ‡ BÆøY‹Ü A…yŠl AÍt-M>-)-™ø-´ër$ Ð]l$Æø BÆý‡$ ѧólÖ Eç³-{VýS-à-˯]l$ ï³G-‹Ü-G-ÌŒæÒ ïÜ&-20 Ñf-Ķæ$-Ð]l…-™èl…V> MýS„ýSÅ-ÌZMìS {ç³Ðól-Ô¶æ-ò³-sìæt…¨. çÜÐ]l¬-{§éË A«§ýlÅ-Ķæ$-¯é-°MìS ™øyýlµyól çÜÆý‡âŒæ Eç³-{VýS-çßæ…-™ø-´ër$ MðS¯]l-yéMýS$ ^ðl…¨¯]l 148 MìSÌZË çÜOòœÆŠ‡, 74 MìSÌZË °Äñæ*-Ô>sŒæ, B{íÜt-Ķæ*MýS$ ^ðl…¨¯]l 14 MìSÌZË G¯Œl-G-ÌŒæ-G‹Ü 8.1 (ĶæÊ°{O»ñæsŒæ), G¯Œl-G-ÌŒæ-G‹Ü 8.2({O»ñæsŒæ), yðl¯éÃ-ÆŠ‡PMýS$ ^ðl…¨¯]l 3 MìSÌZË G¯Œl-G-ÌŒæ- G‹Ü 8.3, C…VýSÏ…-yŠlMýS$ ^ðl…¨¯]l 6.5 MìSÌZË Ýët…yŠl-&1 Eç³-{VýS-à-˯]l$ Ñf-Ķæ$-Ð]l…-™èl…V> Ë„>Å-°MìS ^ólÇa…¨. 44.4 Ò$rÆý‡$Ï G™èl$¢¯]l² ï³G-‹Ü-G-ÌŒæ-Ò-&-ïÜ-20° ¯éË$VýS$ §ýlÔ¶æÌZÏ {Ýët´ë¯Œl º*çÜtÆý‡$Ï ÌôæMýS$…yé {ç³Äñæ*-W…-^éÆý‡$. Ððl¬™èl¢… 229.7 r¯]l$²Ë ºÆý‡$-Ð]l#™ø A¨ °…W-MóSíÜ §ýl*çÜ$-MðS-ãÏ…¨. www.sakshieducation.com www.sakshieducation.com
  4. 4. w w w .sakshieducation.com Æý‡ÚëÅÌZ ¿êÈ EÌêP´ë™èl…: Æý‡ÚëÅÌZ íœ{ºÐ]lÇ 15¯]l çÜ…¿¶æÑ…_¯]l ¿êÈ EÌêP´ë™èl… ™éMìSyìlMìS 1000 Ð]l$…¨ V>Ķæ$ç³yézÆý‡$. 10 r¯]l$²Ë ºÆý‡$OÐðl¯]l K EËP Æý‡ÚëÅ VýSVýS¯]l™èlË…ÌZ ¿¶æ*Ðé™éÐ]lÆý‡×æ…ÌZ {ç³ÐólÕ…_, EÆ>ÌŒæÞ ç³Æý‡Ó™éË Ò$§ýl$V> {ç³Ä¶æ*×ìæ…_ Ð]l¬MýSPOÌñæ…¨. ©…™ø BM>Ô¶æ…ÌZ A™èlÅ…™èl {ç³M>Ô¶æÐ]l…™èlOÐðl$¯]l ÐðlË$VýS$Ë$, ¿êÈ Ô¶æ»êªË$ çÜ…¿¶æÑ…^éƇ¬. B EËP òÜMýS¯]l$MýS$ 30 MìS.Ò$. ÐólVýS…™ø {ç³Ä¶æ*×ìæ…_ ¿¶æ*Ñ$MìS 30&50MìS.Ò$. G™èl$¢ÌZ Ð]l¬MýSPOÌñæ…¨. »ñæÌêÞ ¼¯ŒæPÞ ç³r²…ÌZ A¯ólMýS ¿¶æÐ]l¯éË$ «§ýlÓ…çÜÐ]l$Ķæ*ÅƇ¬. {VýSçßæÔ¶æMýSÌêË$ ç³Æý‡çܵÆý‡… Éîl Mö¯]l²ç³#yýl$ Ðésìæ ¯]l$…_ Ñyìl´ùÄôæ$ _¯]l² Æ>† Ð]l¬MýSP˯ól EËPË$ A…sêÆý‡$. ¿¶æ*Ñ$MìS çÜÒ$ç³…ÌZMìS yìlG 14 {VýSçßæÔ¶æMýSË…: íœ{ºÐ]lÇ 15¯]l, 2012 yìlG 14 A¯ól {VýSçßæÔ¶æMýSË… ¿¶æ*Ñ$MìS §ýlVýSYÆý‡V> Ð]l_a…¨. 45 Ò$rÆý‡Ï ÐðlyýlË$µ¯]l² D Ô¶æMýSË… ¿¶æ*Ñ$MìS 27,700 MìSÌZÒ$rÆý‡Ï çÜÒ$´ë°MìS Ð]l_a…¨. Ðé™éÐ]lÆý‡×æ…, MýSÐ]lÊÅ°MóSçÙ¯ŒæÞ õÜÐ]lË…¨…^ól Eç³ {VýSàË (Ô>sìæOÌñær$Ï) Ð]l$«§ýlÅV> B Ô¶æMýSË… §ýl*çÜ$MðSãÏ…¨. C¨ Ð]l$äÏ 2019 íœ{ºÐ]lÇ 15¯]l ¿¶æ*Ñ$MìS ^ólÆý‡$Ð]lV> Ð]lçÜ$¢…¨. ÝûÆý‡ MýS$r$…º… ÐðlË$-ç³Ë _¯]l² {VýSçßæ…: ÝûÆý‡ MýS$r$…º… ÐðlË$-ç³Ë A† _¯]l² {VýSà°² ¯éÝë Ô>ç܈-Ðól-™èl¢Ë$ íœ{º-Ð]lÇ 21¯]l MýS¯]l$-Vö-¯é²Æý‡$. Cç³µsìæÐ]lÆý‡MýS$ Ð]l$¯]lMýS$ ™ðlÍ-íܯ]l 80-0 Oò³_Ë$MýS$ ÝûÆý‡-MýS$-r$…-»ôæ-™èlÆý‡ {VýSàÌZÏ C§ól A† _¯]l²¨. C¨ ^èl…{§ýl$yìl MýS…sôæ Mö…^ðl… ò³§ýlªV>, ¿¶æ*Ñ$ OòÜkÌZ Ð]lÊyø Ð]l…™èl$ E…r$…¨. çÜ*Æý‡$Å° Ð]l…sìæ ¯]l„ýS{™èl… ^èl$r*t 13 Æøk-Ë-Mø-MýS-ÝëÇ ç³Ç-{¿¶æ-Ñ$-çÜ$¢…¨. ©°MìS MðSç³Ï-ÆŠ‡-&-37¼ A¯ól õ³Æý‡$ ò³sêtÆý‡$. C¨ ¿¶æ*Ñ$MìS 210 M>…† çÜ…Ð]l-™èlÞ-Æ>Ë §ýl*Æý‡…ÌZ OÌñæÆ> A¯ól ¯]l„ýS{™èl Ð]l$…yýl-Ë…ÌZ E…¨. BÆý‡$-VýS…-rÌZÏ A…™èl-Ç„ýS MóS…{§é-°MìS..: AÐðl$-ÇM>, Æý‡ÚëÅMýS$ ^ðl…¨¯]l Ð]l¬VýS$YÆý‡$ ÐøÅÐ]l$-V>-Ð]l¬Ë$ Ð]l*Ça 29¯]l ÝùƇ¬gŒæ sîæG…H A…™èl-Ç„ýS ¯úMýS §éÓÆ> BÆý‡$-VýS…-r-ÌZÏõ³ A…™èl-Æ>j-¡Ä¶æ$ A…™èl-Ç„ýS MóS…{§ýl… (I-G-‹Ü-G-‹Ü) ^ólÆ>Æý‡$. ÒÆý‡$ MýSf-MìS-Ýë¢-¯Œæ-ÌZ° O»ñæMýS-¯]l*ÆŠæ M>ÝùÃ-{yøÐŒl$ ¯]l$…_ A† ™èlMýS$PÐ]l çÜÐ]l$-Ķæ$…ÌZ ^ólÆý‡$-MýS$-¯é²Æý‡$. Ý뫧é-Æý‡-×æ…V> IG-‹Ü-G‹Ü ^ólÆý‡-yé-°MìS 45 VýS…rË$ ç³yýl$-™èl$…¨. O^ðl¯éÌZ òßæ^Œæ-7-G-¯Œæ9 Ð]lËÏ C§ýlªÇ Ð]l$–†: òßæ^Œæ-7-G-¯Œæ9 ÐéÅ«¨™ø ™öÍ-Ýë-ÇV> O^ðl¯é-ÌZ° Úë…Oòœ$ÌZ Ð]l*Ça 31¯]l C§ýlªÆý‡$ Ð]lÅMýS$¢Ë$ Ð]l$–† ^ðl…§éÆý‡$. C¨ ºÆŠæzçœNÏ ÐéÅ«¨ MýS…sôæ ™èlMýS$PÐ]l {ç³Ð]l*-§ýl-MýS-Æý‡-OÐðl$…¨. Cç³µ-sìæ-Ð]l- Æý‡MýS* òßæ^Œæ7 G¯Œæ9 Ð]lËÏ GÐ]lÆý‡* Ð]l$Æý‡-×ìæ…-^èl-Ìôæ§ýl$. AƇ¬™ól ºÆŠæz-çœNÏMýS$ ^ðl…¨¯]l òßæ^Œæ5 G¯Œæ1 OÐðlÆý‡‹Ü Ð]lËÏ 20-0- 3ÌZ BíÜ-Ķæ*ÌZ A¯ól-MýS-Ð]l$…¨ Ð]l$Æý‡-×ìæ…-^éÆý‡$. D ÐéÅ«¨ ´û{Ît Møâ¶æÏ ¯]l$…_ Ð]l*¯]l-Ð]l#-ËMýS$ ÐéÅí³…-_…¨. ºÄñæ*-Ô>-sìæ-OÌñæ-sŒæ¯]l$ {ç³Äñæ*-W…-_¯]l Æý‡ÚëÅ: ºÄñæ*-Ìê-h-MýSÌŒæ ÈòÜÆŠ‡a M>Åç³#ÞÌŒæ ¼Äñæ*¯Œl Bion-M1¯]l$ Æý‡ÚëÅ H{í³ÌŒæ 19¯]l {ç³Äñæ*-W…-_…¨. MýSf-MìS-Ýë¦-¯Œl-ÌZ° O»ñæMýS-¯]l*ÆŠ‡ ¯]l$…_ ÝùÄñæ$gŒæ &2 Æ>MðSsŒæ §éÓÆ> A…™èl-Ç-„ýS…-ÌZMìS ½I-J-G-¯Œl¯]l$ ç³…´ëÆý‡$. D ºÄñæ*-Ô>-sìæ-OÌñæ-sŒæÌZ 45 GË$-MýS-Ë-™ø-´ër$, ¯]l™èl¢Ë$, ç³Ë$ çÜ*MýSÿ iÐ]l-Æ>-çÜ$-˯]l$ ç³…´ëÆý‡$. D Eç³-{VýSçßæ… †ÇW Ðól$ 18¯]l ¿¶æ*Ñ$MìS ^ólÆý‡$-™èl$…¨. D A…™èl-Ç„ýS Ķæ*¯]l…ÌZ çÜ*MýSÿ f…™èl$-Ð]l#- ËOò³ ÑÑ«§ýl {ç³Äñæ*-V>Ë$ °Æý‡Ó-íßæ-Ýë¢Æý‡$. CÑ ÑÑ«§ýl {VýSà-ËOò³ fÇõ³ ç³Ç-ÔZ-«§ýl-¯]l-ËMýS$ ™øyýlµ-yýl-™éƇ¬. Æý‡ÚëÅ 15 Hâ¶æÏ ™èlÆ>Ó™èl {ç³çÜ$¢™èl ºÄñæ*-Ìê-h-MýSÌŒæ Eç³-{VýSçßæ {ç³Äñæ*-V>°² °Æý‡Ó-íßæ…-_…¨. www.sakshieducation.com www.sakshieducation.com
  5. 5. w w w .sakshieducation.com MýS–çÙ~ 糧é-Æý‡¦…Oò³ Mö™èl¢ ÐðlË$VýS$: Ô>ç܈-Ðól-™èl¢Ë sñæÍ-ÝùP‹³ ç³Ç-ÔZ-«§ýl-¯]l-ËMýS$ A…§ýl-MýS$…yé E¯]l² MýS–çÙ~ 糧éÆý‡¦… VýS$Ç…_ ÑÔóæ-Úë-˯]l$ JMýS ç³Ç-ÔZ-«§ýl¯]l ÐðlË$-VýS$-ÌZMìS ¡çÜ$-MýS$-Ð]l-_a…¨. ÑÔ¶æÓ…ÌZ §é§é-ç³#V> 84.5 Ô>™é°² MýS–çÙ~-ç³-§é-Æý‡¦Ðól$ BÐ]l-Ç…_ E…yýl-Ð]l-^èla° A…™èl-Ç„ýS ç³Ç-ÔZ-§ýl-MýS$Ë$ A…^èl-¯é-Ðól-Ô>Æý‡$. A…™èl-Æ>j-¡Ä¶æ$ A…™èl-Ç„ýS MóS…{§ýl… (I-G-‹Ü-G-‹Ü) MýS$ AÐ]l$-Ça¯]l JMýS yìlsñæ-MýStÆŠ‡ §éÓÆ> D A…^èl-¯éMýS$ Ð]l^éa-Ð]l$° AÌê¹-Ð]l*Å-VýS²-sìæMŠS òܵ[Møt- Ò$-r-ÆŠ‡-(-H-G…-G-‹Ü) ç³Ç-ÔZ-«§ýl-¯]l-ÌZ° Ô>ç܈-Ðól-™èl¢Ë$ ™ðlÍ-´ëÆý‡$. D {ç³Äñæ*VýS ÑÐ]l-Æ>-˯]l$ ¯ø»ñæÌŒæ AÐéÆý‡$z {VýSïßæ™èl Ô>Ð]lÊÅ-ÌŒæ-sìæ…VŠS {ç³MýS-sìæ…-^éÆý‡$. MýS–çÙ~-ç³-§éÆý‡¦ ÐðlË$ÏÐ]l, {§ýlÐ]lÅ-Æ>Õ VýS$Ç…_ Cç³µ-sìæ-Ð]l-Æý‡MýS$ ç³Æø„ýS 糧ýl®- †-ÌZ¯ól A…^èl-¯é-Ë$-¯é²Æ‡¬. ÑÔ¶æÓ…-ÌZ° M>…† MìSÆý‡-×ê-Ë™ø, MýS–çÙ~ 糧é-Æ>¦-°MìS E¯]l² VýS$Æý‡$-™éÓ-MýS-Æý‡Û×æ Ô¶æMìS¢ B«§é- Æý‡…V> C…™èl-Ð]l-Æý‡MýS* ç³Ç-ÔZ-«§ýl-¯]lË$ fÇ-V>Ƈ¬. HG-ÐŒl$-G‹Ü A«§ýlÅ-Ķæ$-¯]l…ÌZ ÑÔ¶æÓ…-ÌZ° ´ëh-{sê-¯Œl-˯ól MýS×êË E°-MìS° ºsìæt ç³Ç-ÔZ-«§ýl-MýS$Ë$ ©°² A…^èl¯é ÐólÔ>Æý‡$. ´ù{Rê-¯ŒlÌZ OÐðlÐ]l*-°MýS ѯéÅ-ÝëË$: ¿êÆý‡™èl ÐéĶæ¬-õܯ]l (I-H-G-‹œ) ™öÍ-Ýë-ÇV> ç³VýS-Ë$-&-Æ>{† ѯéÅ-Ýë- Ë™ø ™èl¯]l Ķ欧ýl® ´ër-Ðé°² {糧ýl-ÇØ…-_…¨. íœ{º-Ð]lÇ 22¯]l Æ>f-Ýë¦-¯Œl-ÌZ° £éÆŠ‡ GyéÇ çÜÒ$-ç³…-ÌZ° ´ù{Rꯌl Ð]l§ýlª "-E-MýS$P í³yìl-MìSÍ 20-1-3' õ³Æý‡$™ø ^ólç³-sìæt¯]l D Ķ欧ýl® ѯéÅ-ÝëÌZÏ G‹Ü-ĶæÊ-&-30 G…MóSI, Ñ$Æ>-gŒæ-2-0-00, gêVýSÓÆŠ‡, Ñ$VŠS-&-21 Ð]l…sìæ OòœrÆŠ‡ gñæsŒæË$, Ñ$OòÜÌŒæ Ìê…^èlÆý‡$Ï, òßæÍ-M>-ç³t-ÆŠ‡Ë$ ´ëÌŸY-¯é²Æ‡¬. Æ>çÙ‰-糆 {ç³×滌æ Ð]l¬QÈj, {糫§é-¯]l-Ð]l$…{† Ð]l$¯øÃ-çß毌l, Æý‡„ýS×æ Ð]l$…{† B…sZ-±Ë$ Ð]l¬QÅ A†-£ýl$-Ë$V> àf-Æý‡-Ķæ*ÅÆý‡$. 2013&14 OÆð‡ÌôæÓ ºyðljsŒæ "í³-¯é-MýS' ç³È„ýS Ñf-Ķæ$-Ð]l…™èl…: çÜÓ§ólÖ ç³Ç-gêq-¯]l…™ø Æý‡*´÷…-¨…-_¯]l "í³-¯é-MýS' Æ>MðSsŒæ ç³È„ýS Ñf-Ķæ$-Ð]l…-™èl- OÐðl$…¨. Jyìl-Ô>-ÌZ° »êË-ÝùÆŠ‡ hÌêÏ ^é…¨-ç³NÆŠ‡ çÜÐ]l¬-{§ýl-¡Æý‡… Ð]l§ýlª E¯]l² Ýë¦Ð]lÆý‡… ¯]l$…_ Ð]l$Ît »êÅÆð‡ÌŒæ Æ>MðSsŒæ Ìê…^èlÆŠ‡ §éÓÆ> íœ{º-Ð]lÇ 28, Ð]l*Ça-1¯]l Æð‡…yýl$ ÝëÆý‡$Ï í³¯éMýS ç³È„ýS °Æý‡Ó-íßæ…-^éÆý‡$. Ë„ýSÅ-ból-§ýl-¯]lÌZ "°-Æý‡Â-ÄŒæ$' ÑçœË…: ¿êÆý‡™Œl çÜÓ§ólÖ ç³Ç-gêq-¯]l…™ø Æý‡*´÷…-¨…-_¯]l ™öÍ çÜ»Œæ-Ýù-°MŠS {MýS*Ƈ¬gŒæ Ñ$OòÜÌŒæ "°-Æý‡Â-ÄŒæ$' Ë„ýSÅ ból§ýl-¯]lÌZ Ñçœ-Ë-OÐðl$…¨. «§ýlÓ°-ÐólVýS… MýS…sôæ ™èlMýS$P-Ð]lV>, JMóS ÐólVýS…™ø Ððlâ¶æ$™èl* Ë„>Å- ˯]l$ ból¨…^ól D „ìSç³-×ìæ° Æý‡„ýS×æ ç³Ç-ÔZ-«§ýl¯]l, AÀ-Ð]l–¨® çÜ…çܦ (yîl-B-ÆŠ‡-yîl-Ðø) Ð]l*Ça 12¯]l ™öÍ-Ýë-ÇV> JyìlÔ> ¡Æý‡…-ÌZ° ^é…©-ç³NÆŠ‡ {ç³Äñæ*VýS MóS…{§ýl…ÌZ ç³È-„ìS…-_…¨. K Ððl¬O»ñæÌŒæ Ìê…bèlÆŠ‡ ¯]l$…_ °…WMìS GW-ǯ]l °Æý‡ÂÄŒæ$ 25 °Ñ$-ÚëË {ç³Ä¶æ*×æ… A¯]l…-™èlÆý‡… °Æó‡ª-Õ™èl Ð]l*Æý‡Y… ¯]l$…_ §éÇ-™èl-í³µ…¨. ©…™ø çÜÐ]l¬-{§ýl…ÌZ HÆ>µ-r$-^ól-íܯ]l Ë„>Å°² ból¨…-^èl-yýl…ÌZ Ñçœ-Ë-OÐðl$¯]l °Æý‡Â-ÄŒæ$° Ô>ç܈-Ðól-™èl¢Ë$ Ð]l$«§ýlÅ-ÌZ¯ól Æý‡§ýl$ª-^ól-Ô>Æý‡$. çÜ$Ð]l*Æý‡$ 1,000 MìS.Ò$. §ýl*Æý‡…ÌZ VýSË Ë„>Å-˯]l$ ból¨…^ól °Æý‡ÂÄŒæ$ ©Æý‡ƒ-{Ôóæ×ìæ „ìSç³-×ìæ° »ñæ…VýS-â¶æ*-Æý‡$-ÌZ° HÆø-¯é-sìæ-MýSÌŒæ yðlÐ]l-Ë-‹³-Ððl$…sŒæ GÝët-¼Ï-‹Ù-Ððl$…sŒæ (H-yîl-D) Æý‡*´÷…-¨…-_…¨. ©°² ¿¶æ*, VýSVýS¯]l, çÜÐ]l¬-{§ýl-™èl- ÌêË ¯]l$…` {ç³Äñæ*-W…-^èl-Ð]l^èl$a. Æý‡ÚëÅ çÜçßæ-M>-Æý‡…™ø ™èlĶæ*-Æý‡$-^ól-íܯ]l "{º-çßZÃ-‹Ü' çÜ*ç³-ÆŠ‡-Ýù-°MŠS («§ýlÓ° MýS…sôæ ÐólVýS…V> {ç³Ä¶æ*-×ìæ…-^ól){MýS*Ƈ¬gŒæ „ìSç³-×æ$Ë$ C¨ Ð]lÆý‡MóS Oòܯ]lÅ… AÐ]l¬Ã-Ë-´÷-¨ÌZ ^ólÆ>Ƈ¬. §ólÖĶæ$ {MýSÄñæ*-gñæ-°MŠæ C…f¯Œæ ç³È„ýS çÜMðSÞ‹Ü: çÜÓ§ólÖ ç³Ç-gêq-¯]l…™ø Æý‡*´÷…-¨…-_¯]l {MýSÄñæ*-gñæ-°MŠæ C…f¯Œæ ç³È- „ýS¯]l$ 20-13 Ð]l*Ça 27¯]l Ñf-Ķæ$-Ð]l…-™èl…V> °Æý‡Ó-íßæ…-^éÆý‡$. ™èlÑ$-â¶æ-¯é-yýl$-ÌZ° MýS¯éÅ-MýS$-Ð]l*Ç hÌêÏ Ð]l$õßæ…- www.sakshieducation.com www.sakshieducation.com
  6. 6. w w w .sakshieducation.com {§ýl-W-Ç-ÌZ° C{ÝùMýS$ ^ðl…¨¯]l ÍMìSÓyŠæ {´÷ç³-ËÛ¯Œæ íÜçÜtÐŒl$ òÜ…rÆŠæ (G-ÌŒæ-ï³-G-‹Ü-ïÜ-)ÌZ Mö™èl¢V> HÆ>µr$ ^ólíܯ]l OòßæB-Ît-r*ÅyŠæ sñæ‹Üt òœíÜ-Ísîæ (òßæ-^Œæ-H-sîæ-)ÌZ D ç³È-„ýSË$ °Æý‡Ó-íßæ…-^éÆý‡$. C{Ýù þOÌñæÌZ ^ólç³sôæt hÄñæ*-íÜ…- {Mø-¯]l‹Ü Ô>sìæ-OÌñæsŒæ Ìê…^Œæ Ððlíßæ-MýSÌŒæ (i-G-‹Ü-G-ÌŒæ-Ò-&-yîl-5) {ç³Äñæ*-V>-°MìS D ç³È„ýS Ð]l$Ç…™èl F™èl-Ñ$-_a…¨. iG-‹Ü-G-ÌŒæÒ &yîl5 §ólÖĶæ$ {MýSÄñæ*-gñæ-°MŠæ C…f-¯Œæ¯]l$ MýSÍW E…r$…¨. C¨ MýSÐ]lÊÅ-°-MóS-çÙ¯Œæ Eç³{VýS…. iÔ>-sŒæ-&- 1-4¯]l$ MýS„ýSÅÌZ {ç³Ðól-Ô¶æ-ò³-yýl$-™èl$…¨. 20-10 H{í³-ÌŒæÌZ §ólÖĶæ$ {MýSÄñæ*-gñæ-°MŠæ C…f-¯Œæ™ø ^ólç³-sìæt¯]l iG-‹Ü-G-ÌŒæÒ yìl3 {ç³Äñæ*VýS… Ñçœ-Ë-OÐðl$…¨. fÌê…-™èl-Æ>YÑ$ ¯]l$…_ {ºçßZÃ‹Ü ç³È„ýS: fÌê…-™èl-Æ>YÑ$ ¯]l$…_ {ç³Äñæ*-W…^ól {ºçßZÃ‹Ü çÜ*ç³ÆŠ‡ Ýù°MŠS {MýS*Ƈ¬gŒæ „ìSç³-×ìæ° ¿êÆý‡™Œl Ð]l*Ça 20¯]l Ñf-Ķæ$-Ð]l…-™èl…V> ç³È-„ìS…-_…¨. ÑÔ>-Q-ç³r²… çÜÒ$-ç³…-ÌZ° çÜÐ]l¬{§ýl fÌêË ÌZç³Í ´ë…r*¯Œl ¯]l$…_ D ç³È„ýS °Æý‡Ó-íßæ…-^éÆý‡$. ©…™ø {ç³ç³…-^èl…ÌZ CÌê…sìæ ÝëÐ]l$Æý‡¦Å… MýSÍ-W¯]l Ððl¬§ýlsìæ §ólÔ¶æ…V> ¿êÆý‡™Œl °Í-_…¨. D „ìSç³×ìæ 290 MìS.Ò$.ÌZ° Ë„>Å-˯]l$ ból¨-çÜ$¢…¨. ¿êÆý‡-™Œl-&-Æý‡-ÚëÅË$ ç܅Ķæ¬-MýS¢…V> Æý‡*´÷…-¨…-_¯]l {ºçßZÃ‹Ü „ìSç³-×ìæ° ¿¶æ*Ñ$, ¯úMýSOò³ ¯]l$…_ Ñf-Ķæ$-Ð]l…- ™èl…V> ç³È-„ìS…_ Cç³µ-sìæMóS Oòܯ]lÅ…, ¯úM>-§ýl-â¶æ…ÌZ ^ólÆ>aÆý‡$. Ķ欧ýl®-¯úMýS IG-G‹Ü MìSÌꢯŒæ {´ëÆý‡…¿¶æ…: Ð]lÊyø Ķæ*…sîæ-&-çÜ-»Œæ-Ððl$-OÆð‡¯Œæ Ķ欧ýl®-¯úMýS "I-G-G‹Ü MìSÌê¢-¯Œæ-'¯]l$ MøÌŒæ-MýS- ™éÌZ 20-13 Ð]l*Ça 26¯]l fË-{ç³-ÐólÔ¶æ… ^ólƇ¬…-^éÆý‡$. ¯úM>-§ýlâ¶æ… çÜÓ§ólÖ ç³Ç-gêq¯]l…, çÜÓĶæ$…-Ô¶æMìS¢ Ý뫨…-^èl- yýl…ÌZ "MìS-Ìê¢-¯Œæ' {´ëÆý‡…¿¶æ… {糫§é¯]l çœ$rt…. {´ëgñæ-MŠæt-&-28 (í³-&-2-8-)ÌZ ¿êVýS…V> ¯éÒ‹Ü OyðlÆð‡-MýSt-Æó‡sŒæ B‹œ ¯éÐ]lÌŒæ yìlþ¯Œæ D ¯úMýS¯]l$ Æý‡*´÷…-¨…-_…¨. Ë„ýS-©Ó-‹³-ÌZ° ©Ñ MìSÌꢯŒæ õ³Æý‡$¯]l$ D Ķ欧ýl®-¯ú-MýSMýS$ ò³sêtÆý‡$. D ¯úMýS çÜÐ]l¬{§ýl fÌêË ÌZç³Ë ¯úM>-§ýlâ¶æ… Ķ欧ýl® ÝëÐ]l$-Æ>¦Å°² ò³…^èl$-™èl$…¨. ©°MìS A™éÅ-«§ýl$- °MýS BĶæ¬-«§éË$, òܯéÞÆý‡$Ï, sêÆð‡µyø r*Å»Œæ Ìê…^èlÆý‡$Ï, Æ>MðSsŒæ Ìê…^èlÆý‡$Ï Ð]l…sìæÑ AÐ]l$-Æý‡$a-™éÆý‡$. "™ól-f-‹Ü' ç³È„ýS Ñf-Ķæ$-Ð]l…™èl…: §ólÖ-Ķæ$…V> AÀ-Ð]l–¨® ^ólíܯ]l ™ólÍ-MýS-´ësìæ Ķ欧ýl® ÑÐ]l*¯]l… "™ól-f-‹Ü-'¯]l$ »ñæ…VýS- â¶æ*-Æý‡$ÌZ Ð]l*Ça 31¯]l Ñf-Ķæ$-Ð]l…-™èl…V> ç³È-„ìS…-^éÆý‡$. D ÍÑ$-sñæyŠæ ïÜÇ‹Ü {´÷yýl-„ýS¯Œæ (G-ÌŒæ-G-‹Ü-ï³-&-8) ™ólf‹Ü Ķ欧ýl®-Ñ-Ð]l*¯]l… çÜ*ç³ÆŠæ Ýù°MŠæ ÐólVýS…™ø {ç³Ä¶æ*-×ìæ…-_…-§ýl° íßæ…§ýl*-Ý릯Œæ HÆø-¯é-sìæMŠæÞ ÍÑ$-sñæyŠæ (òßæ-^Œæ-H- G-ÌŒæ) ™ðlÍ-í³…¨. AW²& 2 çÜMðSÞ‹Ü: A×êÓ-Ķæ¬-«§é-˯]l$ Ððl*çÜ$-MðSâôæÏ ÝëÐ]l$Æý‡¦Å… E¯]l² Ð]l$«§ýlÅ-{Ôóæ×ìæ „ìSç³×ìæ AW²-&2 ç³È„ýS Ñf-Ķæ$- Ð]l…-™èl-OÐðl$…¨. D ç³È-„ýS¯]l$ H{í³-ÌŒæ-7¯]l Jyìl-Ô>-ÌZ° ÒÌêÆŠ‡ ©Óç³… Ððl¬O»ñæÌŒæ Ìê…^èlÆŠ‡ ¯]l$…_ °Æý‡Ó-íßæ…-^éÆý‡$. 2 ÐólË MìSÌZ-Ò$-rÆý‡$Ï MýS…sôæ GMýS$PÐ]l §ýl*Æý‡…-ÌZ° Ë„>Å°² ból¨…^ól D „ìSç³-×ìæ° Cç³µ-sìæMóS Æý‡„ýS-×æ-Ô>-QÌZ {ç³ÐólÔ¶æ ò³sêtÆý‡$. Æð‡…yýl$ Ò$rÆý‡$Ï ´÷yýlÐ]l#, 17 r¯]l$²Ë ºÆý‡$-Ð]l#…yól AW²-&2, 10-00 MìSÌZ-ËMýS$ Oò³V> õ³ÌZ-yŠl¯]l$ Ððl*çÜ$-MðS-â¶æÏ-VýS-˧ýl$. Ððl¬O»ñæÌŒæ ¸ù¯ŒlMýS$ 40 Hâ¶æ$Ï: Ððl¬O»ñæ-ÌŒæ-¸ù¯Œl ÐéyýlMýS… {´ëÆý‡…-¿¶æOÐðl$ 20-13 H{í³ÌŒæ 3 ¯ésìæMìS 40 Hâ¶æ$Ï ç³NÆý‡¢- Ķæ*ÅƇ¬. ™öÍ-ÝëÇ Ððl¬O»ñæÌŒæ ¸ù¯Œl¯]l$ AÐðl$-Ç-M>-ÌZ° ¯]l*ÅĶæ*-ÆŠ‡PÌZ Ððl*r-ÆøÌê C…f-±ÆŠ‡ Ð]l*Çt¯Œl MýS*ç³ÆŠ‡ 19-73 H{í³ÌŒæ 3¯]l ^ólíܯ]l M>ÌŒæ™ø Ððl¬O»ñæÌŒæ ¸ù¯Œl ÐéyýlMýS… Ððl¬§ýl-OÌñæ…¨. BĶæ$¯]l Ðéyìl¯]l Ððl*r-ÆøÌê www.sakshieducation.com www.sakshieducation.com
  7. 7. w w w .sakshieducation.com Oyðl¯é sîæHïÜ ç³Ç-MýSÆý‡… ºÆý‡$Ð]l# 1 MìSÌZ. »êÅrÈ OÌñæ‹œ 20 °Ñ$-ÚëË$. È^é-ÆŠ‡jMýS$ 糨 VýS…rË$ ç³sôæt¨. 19-8- 3ÌZ Ð]l*Æð‡P-sŒæ-ÌZMìS àÅ…yŠl-òÜsŒæ Ñyýl$-§ýl-OÌñæ…¨. D çÜ…§ýl-Æý‡Â…V> MýS*ç³ÆŠ‡, BĶæ$¯]l º–…§é°² ¯ólçÙ-¯]lÌŒæ AM>- yýlÒ$ B‹œ C…f-±-Ç…VŠS ÐéíÙ…-VýSt-¯ŒlÌZ {yéçœÆŠ‡ {ò³•gŒæ™ø çÜ™èlP-Ç…-_…¨. IMýSÅ-Æ>fÅ çÜÑ$† ÌñæMýSPË {ç³M>Æý‡… {ç³çÜ$¢™èl… 6 ¼Í-Ķæ$¯]lÏ òÜÌŒæ-¸ù¯Œl Ðéyýl-MýS…-§éÆý‡$Ï E¯é²Æý‡$. C…§ýl$ÌZ JMýS ¼Í-Ķæ$¯Œl Ð]lÆý‡MýS$ ÝëÃÆŠ‡t ¸ù¯]l$Ï Ðéyýl$- ™èl$-¯é²Æý‡$. çßæ™é‹œ &4¯]l$ {ç³Äñæ*-W…-_¯]l ´ëMŠS: A×êÓ-Ķ欫§ýl ÝëÐ]l$Æý‡¦Å… VýSË çßæ™é-‹œ-&4 »êÍ-íÜtMŠS „ìSç³-×ìæ° ´ëMìS-Ý릯Œl H{í³ÌŒæ 10¯]l Ñf-Ķæ$-Ð]l…-™èl…V> ç³È-„ìS…-_…¨. C¨ 900 MìS.Ò$. §ýl*Æý‡…-ÌZ° Ë„>Å-˯]l$ ból¨…-^èl-VýS-˧ýl$. O^ðl¯é MýSÐ]lÊÅ-°-MóS-çÙ¯Œl Eç³-{VýSçßæ…: O^ðl¯é gê…VŠS-h…-VŠS-&-11 A¯ól MýSÐ]lÊÅ-°-MóS-çÙ¯Œl Eç³-{VýS-à°² Ðól$ 2¯]l MìSÞ^é…VŠS Ô>sìæ-OÌñæÌŒæ Ìê…^Œl òÜ…rÆŠ‡ ¯]l$…_ Ñf-Ķæ$-Ð]l…-™èl…V> {ç³Äñæ*-W…-_…¨. ¡Æý‡ VýSïÜ¢-¯úMýS "Æ>-gŒæ-§ýl*-™Œæ' {´ëÆý‡…¿¶æ…: ¡Æý‡ VýSïÜ¢-¯úMýS "Æ>-gŒæ-§ýl*-™Œæ-'¯]l$ MøÌŒæ-MýS-™éÌZ H{í³ÌŒæ 22¯]l {´ëÆý‡…-À…- ^éÆý‡$. D ¯úMýS¯]l$ V>Æð‡z¯Œæ È^Œæ-íÙ‹³ ¼ËzÆŠæÞ A…yŠæ C…f-±ÆŠæÞ çÜ…çܦ °ÇÃ…-_…¨. C¯Œæ-ÚùÆŠæ ´ë{sZÌŒæ ÐðlfÌŒæÞ (I-í³-Ò-)MýS$ ^ðl…¨¯]l G°-Ñ$-¨ÌZ Æ>gŒæ-§ýl*™Œæ BÆø¨. A™èlÅ…™èl B«§ýl$-°MýS MýSÐ]lÊÅ-°-MóS-çÙ¯Œæ, ¯éÑ-VóS-çÙ¯Œæ ç³Ç-MýS- Æ>Ë$ E¯]l² D ¯úMýS 34 ¯ésŒæÞ ÐólVýS…™ø {ç³Ä¶æ*-×ìæ-çÜ$¢…¨. VýSïÜ¢, Ððl™èl-MýSyýl…, M>´ë-yýlyýl…, OÐðl§ýlÅ-õÜ-Ð]lMýS$ ™èlÆý‡- Í…-^èlyýl… Ð]l…sìæ Ñ«§ýl$˯]l$ D ¯úMýS °Æý‡Ó-íßæ-çÜ$¢…¨. VýSïÜ¢ ¯úMýS "Æ>×ìæ AÐ]l…-†-»ê-Ƈ¬" {´ëÆý‡…¿¶æ…: VýSïÜ¢-¯úMýS "Æ>×ìæ AÐ]l…-†-»ê-Ƈ¬-"¯]l$ ÑÔ>-Q-ç³-r²…ÌZ Ðól$ 9¯]l Mø‹Üt- V>ÆŠ‡z A«¨-M>-Æý‡$Ë$ {´ëÆý‡…-À…-^éÆý‡$. ©…™ø ¡Æý‡-{´ë…™èl Æý‡„ýS×æ Ð]lÅÐ]lçܦ Ð]l$Ç…™èl ºÌZ-õ³-™èl-OÐðl$…¨. ÑÔ>-Q-ç³- r²…-ÌZ° íßæ…§ýl*-Ý릯Œl íÙ‹³-Ķæ*ÆŠ‡z °ÇÃ-çÜ$¢¯]l² I§ýl$ VýSïÜ¢ ¯úMýSÌZÏ AÐ]l…-†-»êƇ¬ Æð‡…yø¨. A™éÅ-«§ýl$-°MýS Ýë…MóS-†MýS Ð]lÅÐ]l-çܦË$ E¯]l² D ¯úMýS ´÷yýlÐ]l# 50 Ò$rÆý‡$Ï. Ð]l$«§ýlÅ-{ç³-§ól-ÔŒæMýS$ ^ðl…¨¯]l Æ>ÐŒl$-VýSÉŠl Ð]l$à-Æ>-×ìæV> 18-5-1-&-57 Ð]l$«§ýlÅ-M>-Ë…ÌZ AÐ]l…-†-»êƇ¬ ÐðlË$-Vö…-§éÆý‡$. BÐðl$ {¼sìæ‹Ù ÐéÇ™ø O«§ðlÆý‡Å…V> ´ùÆ>yìl ÒÆý‡-Ð]l- °-™èlV> MîSÇ¢-VýS-yìl…-^éÆý‡$. ¯úM>-§ýl-â¶æ…-ÌZMìS Ñ$VŠS 29MóS Ķ欧ýl® ÑÐ]l*¯]l…: Mö™èl¢ ™èlÆý‡… Ķ欧ýl® ÑÐ]l*¯]l… "Ñ$VŠS 29-MóS' ¿êÆý‡™èl ¯úM>-§ýl-â¶æ…- ÌZMìS ^ólÇ…¨. Ðól$ 1-1¯]l 糯é-iÌZ ¯úM>-§ýlâ¶æ OÐðlÐ]l*-°MýS MóS…{§ýl… IG-¯Œl-G‹Ü çßæ…çÜ Ð]l§ýlª Æý‡„ýS×æ Ð]l$…{† HMóS B…sZ± çÜÐ]l$-„ýS…ÌZ ¯úM>-§ýl-â¶æ…-ÌZMìS {ç³Ðól-Õ…-_…¨. D Hyé¨ fË-{ç³-ÐólÔ¶æ… ^ólĶæ$-¯]l$¯]l² ÑÐ]l*¯]l Ðéçßæ-MýS- ¯úMýS IG-¯Œl-G‹Ü Ñ{MýS-Ð]l*-¨™èlÅ (A-yìlÃ-Æý‡ÌŒæ VøÆŠ‡Û-Mø-ÐŒl-)™ø Ñ$VŠS 29MóS ÑÐ]l*-¯é-˯]l$ A¯]l$-çÜ…-«§é-°-Ýë¢Æý‡$. "»êÏMŠS ´ë…£ýl-ÆŠ‡Þ-'V> MýS*yé í³Í^ól Ñ$VŠS-2-9MóS ÑÐ]l*-¯é-˯]l$ "I-G-¯Œl-H-G‹Ü 30-3-'V> õ³ÆöP…-sêÆý‡$. ¯úM>-§ýl-â¶æ…-ÌZMìS »ZƇ¬…VŠS ï³81 ÑÐ]l*¯]l…: A™éÅ-«§ýl$-°MýS Ýë…MóS-†MýS ç³Ç-gêq¯]l…™ø fÌê…-™èl-Æ>YÑ$° «§ýlÓ…-çÜ… ^ólõÜ Ìê…VŠS Æó‡…gŒæ ÑÐ]l*¯]l….. »ZƇ¬…VŠS ï³81 ° ™èlÑ$-â¶æ-¯é-yýl$-ÌZ° AÆý‡-MøP×æ… ¯éÐ]lÌŒæ GƇ¬ÆŠ‡ õÜtçÙ¯Œl Æ>gê-ÎÌZ Ðól$ 15¯]l ¯úM>-§ýl-â¶æ…-ÌZMìS {ç³Ðól-Ô¶æ-ò³-sêtÆý‡$. »ZƇ¬…VŠS 73-7-&-8-00 (G-¯Œl-i-)° ¯úM>-§ýlâ¶æ AÐ]l-çÜ-Æ>- ËMýS$ A¯]l$-Ð]l#V> ï³81 GƇ¬-ÆŠ‡-{M>-‹œtV> AÐðl$-ÇM> ¯úM>-§ýlâ¶æ… B«§ýl$-°-MîS-MýS-Ç…-_…¨. www.sakshieducation.com www.sakshieducation.com
  8. 8. w w w .sakshieducation.com {ºçßZÃ‹Ü ç³È„ýS Ñf-Ķæ$-Ð]l…™èl…: ¯éÑ-M>-§ýlâ¶æ ¯]l*™èl¯]l Ķ欧ýl® ¯úMýS IG-¯Œl-G‹Ü ™èlÆý‡P‹Ù ¯]l$…_ {ºçßZÃ‹Ü çÜ*ç³- ÆŠ‡-Ýù-°MŠS {MýS*Ƈ¬gŒæ „ìSç³-×ìæ° Ñf-Ķæ$-Ð]l…-™èl…V> ç³È-„ìS…-_-¯]lr$Ï Æý‡„ýS-×æ-Ô>Q Ð]lÆ>YË$ ÐðlËÏ-yìl…-^éƇ¬. VøÐé ¡Æý‡…ÌZ Ðól$ 22¯]l °Æý‡Ó-íßæ…-_¯]l D ç³È-„ýSÌZ °Æó‡ª-Õ™èl Ð]l*Æý‡Y…ÌZ {ç³Ä¶æ*-×ìæ…_ {ºçßZÃ‹Ü „ìSç³×ìæ Ë„>Å°² Ñf-Ķæ$-Ð]l…-™èl…V> ból¨…-_…-§ýl° {ºçßZÃ‹Ü HÆø-õܵ‹Ü `‹œ G.ÕÐ]l-£é-¯]l$-í³âñæ•Ï ÐðlËÏ-yìl…-^éÆý‡$. Ð]l$Ç°² ÑÔ>ÓË E°-MìSMìS B«§é-Æ>Ë$ Ë¿¶æÅ…: ÑÔ¶æÓ… JMýSPsôæ M>MýS$…yé Ð]l$Ç°² ÑÔ>ÓË E°-MìSMìS çÜ…º…-«¨…- _¯]l B«§é-Æ>-˯]l$ ™öÍ-Ýë-ÇV> çÜ…´ë-¨…-_-¯]lr$Ï AÐðl$-Ç-M>-ÌZ° ¯éÆŠ‡¢-MýS-Æø-ͯé, M>Æð‡²X Ððl$˯Œl ĶæÊ°-Ð]l- ÇÞ-sîæË QVøâ¶æ Ô>ç܈-Ðól-™èl¢Ë$ ™ðlÍ-´ëÆý‡$. IÆø´ë A…™èl-Ç„ýS çÜ…çܦMýS$ ^ðl…¨¯]l ´ëÏ…MŠS ÐøÅÐ]l$-¯úMýS õÜMýS-Ç…-_¯]l ÑÔ¶æÓ-M>…† (M>-íÜÃMŠS OÐðl${Mø-ÐólÐŒl »êÅMŠS-{Vú…-yŠl-&-ïÜ-G…-½) çÜÐ]l*-^éÆý‡… B«§é-Æý‡…V> ´÷Æý‡$VýS$ ÑÔ>Ó-˯]l$ VýS$Ç¢…- _-¯]lr$Ï ^ðlº$-™èl$-¯é²Æý‡$. ^èlÆý‡Ã MýS×êË ¯]l$…_ ™öÍ §ýlÔ¶æ í³…yéË$:Ô>ç܈-Ðól-™èl¢Ë$ Ð]l*¯]lÐ]l ^èlÆý‡Ã MýS×ê-˯]l$ {´ëÆý‡…¿¶æ §ýlÔ¶æÌZ E…yól í³…yé- Ë$V> Ð]l–¨® ^ólÔ>Æý‡$. AÐðl$-Ç-M>-ÌZ° JÆð‡-V>¯Œl ¯ólçÙ-¯]lÌŒæ {í³Ðól$sŒæ ÈòÜÆŠ‡a òÜ…r-ÆŠ‡MìS ^ðl…¨¯]l Ô>ç܈-Ðól-™èl¢Ë$ D çœ$¯]l™èl Ý뫨…-^éÆý‡$. {´ëÆý‡…¿¶æ §ýlÔ¶æ-ÌZ° í³…yé-˯]l$ Eç³-Äñæ*-W…_ AÐ]l-Ķæ$Ð]l Ð]l*ǵyìl Ô¶æç܈-_-MìS-™èlÞË MøçÜ… {ç³™ólÅMýS MýS×æ-gêË MýS×ê-˯]l$ ™èlĶæ*-Æý‡$-^ól-Ķæ$-yé-°MìS ÒË-Ð]l#-™èl$…¨. Ð]l*¯]lÐ]l MøÏ°…VŠS ç³Ç-ÔZ-«§ýl-¯]lÌZ C§ø OÐðl$Ë$- Æ>-Ķæ$° Ô>ç܈-Ðól-™èl¢Ë$ õ³ÆöP…-r$-¯é²Æý‡$. O^ðl¯é I§ø Ð]l*¯]lÐ]l çÜíßæ™èl A…™èl-Ç„ýS Ķæ*{™èl: O^ðl¯é I§ø-ÝëÇ Ð]l$¯]l$-çÙ$-Ë™ø MýS*yìl¯]l A…™èl-Ç„ýS Ķæ*{™èl¯]l$ ^ólç³-sìæt…¨. þ¯Œl 11¯]l Vø½ Gyé-Ç-ÌZ° hĶæ$-M>Ó¯Œl Eç³-{VýSçßæ {ç³Äñæ*VýS MóS…{§ýl… ¯]l$…_ òÙ…go-&-10 ÐøÅÐ]l$ ¯úMýSÌZ Ð]l¬VýS$YÆý‡$ ÐøÅÐ]l$-V>-Ð]l¬-˯]l$ A…™èl-Ç-„>-°MìS ç³…í³…¨. ÒÇ™ø JMýS Ð]l$íßæâ¶æ MýS*yé E…¨. ÒÆý‡$ 15 Æøk-Ë-´ër$ A…™èl-Ç-„ýS…ÌZ VýSyýl$-ç³#-™éÆý‡$. Ìê…VŠS-Ð]l*-ÆŠ‡a-&2 G‹œ Æ>MðSsŒæ §éÓÆ> {ç³Äñæ*-W…-_¯]l òÙ…go-&-10 ÐøÅÐ]l$-¯úMýS MýS„ýSÅÌZ E¯]l² O^ðl¯é õܵ‹Ü-ÌêÅ»Œæ †Ä¶æ*…-V>…-VŠS-&-1™ø A¯]l$-çÜ…-«§é-¯]l-OÐðl$…¨. 20-20 ¯ésìæMìS A…™èl-Ç„ýS MóS…{§ýl… °ÇÃ…-^é-˯]l² Ë„ýSÅ…ÌZ ¿êVýS…V> O^ðl¯é {ç³çÜ$¢™èl Ķæ*{™èl¯]l$ ^ólç³-sìæt…¨. 20-12 þ¯ŒlÌZ O^ðl¯é òÙ…go-&-9¯]l$ ç³…í³…¨. www.sakshieducation.com www.sakshieducation.com

×