Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Awards

197 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Awards

 1. 1. www.sakshieducation.com www.sakshieducation.com w w w .sakshieducation.com MýSÆð‡…sŒæ AOòœÆŠæÞ òܵçÙÌŒæ&AÐéÆý‡$zË$ f¯]lÐ]lÇ & þ¯Œæ 2013 "{糆¿êÆó‡' MýS$ gêq¯]lï³uŠæ AÐéÆý‡$z: {ç³Ð]l¬Q JÇĶæ* ¯]lÐ]lÌê Æý‡^èl-Ƈ¬{†, ѧéÅ-Ðól™èl¢ {糆¿ê Æó‡.. 20-11 çÜ…Ð]l- ™èlÞ-Æ>-°MìS {糆-Úët-™èlÃMýS gêq¯Œl-ï³uŠ‡ ç³#Æý‡-ÝëP-Æ>-°MìS G…í³-MýS-Ķæ*ÅÆý‡$. D AÐéÆý‡$z MìS…§ýl Æý‡*.7 Ë„ýSË ¯]lVýS§ýl$, {ç³Ô¶æ…-Ýë-ç³{™èl… A…§ýl-gôæ-Ýë¢Æý‡$. 19-43 ÌZ f°Ã…-_¯]l Æó‡ D ç³#Æý‡-ÝëP-Æ>°² A…§ýl$-Mø-»ZÄôæ$ 47Ð]l Æý‡^èl-Ƈ¬{†. DÐðl$ 20MìS Oò³V> ¯]lÐ]l-ËË$, Ð]l$Æð‡¯ø² Ķæ*{™é MýS£ýl-¯éË$, _¯]l² MýS£ýlË$, MýSÑ-™èlË$, ÐéÅÝëË$ Æý‡_…-^éÆý‡$. }°-Ðé-çÜ-¯ŒlMýS$ AÐðl$-ÇM> sñæM>²-Ëi AÐéÆý‡$z: AÐðl$-Ç-M>MýS$ ^ðl…¨¯]l {糆-Úët-™èlÃMýS "¯ól-çÙ-¯]lÌŒæ Ððl$yýlÌŒæ B‹œ sñæM>²- Ëi çœÆŠ‡ C¯ø²-Ðól-çÙ-¯Œl' AÐé-Æý‡$zMýS$ ¿êÆý‡™èl AÐðl$-Ç-MýS¯Œl Æý‡…VýS-ÝëÓÑ$ }°-Ðé-çܯŒl G…í³-OMðS-Ķæ*ÅÆý‡$. }°-Ðé-çܯŒl 19-8-1ÌZ ÌêíÜMŠS Ô¶æç܈-_-MìS-™èlÞ-ËMýS$ ™øyýlµyól A†±Ë-ÌZ-íßæ™èl GMðS•Þ-Ð]l$ÌŒæ Ìôæf-ÆŠ‡¯]l$ AÀ-Ð]l–¨® ^ólÔ>Æý‡$. Úëçß滌æ VýS¯ól-ÐŒl$MýS$ u>VýS*ÆŠ‡ Ô>…† ºçßæ$-Ð]l$†: Ķæ¬H-DMìS ^ðl…¨¯]l {ç³Ð]l¬Q MýSÑ Úëçß滌æ VýS¯ól-ÐŒl$MýS$ u>VýS*ÆŠ‡ Ô>…† ºçßæ$-Ð]l$† ËÀ…-_…¨. MýSÑ-™èlÓ…, Ô>…†, {õ³Ð]l$-Ë™ø Ð]l*¯]lÐ]l AÐ]l-V>-çßæ-¯]l¯]l$ AÀ-Ð]l–¨® ^ólíÜ-¯]l…-§ýl$- MýS$-V>¯]l$ VýS¯ól-ÐŒl$¯]l$ D ç³#Æý‡-ÝëPÆý‡… §ýlMìSP…¨. DĶæ$¯]l ¿êÆý‡-¡Ä¶æ$ MýSÑ-™éÓ°² AÆý‡-¼-MŠS- »êçÙÌZMìS A¯]l$-Ð]l-¨…- ^éÆý‡$. D Hyé¨ Ðól$ 6¯]l MøÌŒæ-MýS-™éÌZ VýS¯ól-ÐŒl$MýS$ D AÐéÆý‡$z¯]l$ ºçßæ*-MýS-Ç-Ýë¢Æý‡$. D ç³#Æý‡-ÝëP-Æ>°² ¯ø»ñæÌŒæ AÐéÆý‡$z {VýSïßæ™èl, {ç³Ð]l¬Q MýSÑ Æý‡Ò…-{§ýl-¯é£Šl u>VýS*ÆŠ‡ 15-0Ð]l f¯]lÃ-¨-¯ø-™èlÞ- Ð]l… çÜ…§ýl-Æý‡Â…V> ¿êÆý‡™èl {糿¶æ$™èlÓ… HÆ>µr$ ^ólíÜ…¨. {糆 Æð‡…yól-â¶æÏ-Mø-ÝëÇ D AÐé-Æý‡$z¯]l$ {糧é¯]l… ^ólÝë¢Æý‡$. Câ¶æ-Ķæ$-Æ>-gêMýS$ çÜ…X™èl ¯érMýS AM>-yýlÒ$ AÐéÆý‡$z: {ç³Ð]l¬Q çÜ…X™èl §ýlÆý‡Ø-MýS$yýl$ Câ¶æ-Ķæ$-Æ>-gê-™ø-´ër$ Ð]l$Æø ™öÑ$è Ð]l$…¨MìS 20-12 çÜ…Ð]l-™èlÞ-Æ>-°MìS çÜ…X™èl ¯érMýS AM>-yýlÒ$ AÐéÆý‡$z ËÀ…-_…¨. çÜ…X™èl…, ¯]l–™èlÅ…, Æý‡…VýS-çÜ¦Ë Æý‡…V>ÌZÏ Ððl¬™èl¢… 36 Ð]l$…¨ D ç³#Æý‡-ÝëP-Æ>-°MìS G…í³-MýS-Ķæ*ÅÆý‡$. AÐéÆý‡$z MìS…§ýl Ë„ýS ¯]lVýS§ýl$, ™é{Ð]l$-ç³{™èl… ºçßæ*-MýS-Ç-Ýë¢Æý‡$. çÜ…X™èl ¯érMýS AM>-yýlÒ$ òœÌZ-íÙ-‹³-¯]lMýS$ Ð]l¬VýS$YÆý‡$ Ð]l*{™èlÐól$ G…í³-MýS- Ķæ*ÅÆý‡$. ÐéÆý‡$ ÐéƇ¬§ýlÅ MýSâê-M>-Æý‡$yýl$ sîæòßæ^Œl ѯé-Ķæ$-MýS-Æý‡ÐŒl$, ¯érMýS Æý‡^èl-Ƈ¬™èl Æý‡™èl¯Œl ¤Ä¶æ*ÐŒl$, Ð]lÄñæ*- ͯŒl MýSâê-M>-Æý‡$yýl$ G¯Œl. Æ>f… E¯é²Æý‡$. ÒÇMìS Æý‡*. 3 Ë„ýSË$ ºçßæ*-MýS-Ç-Ýë¢Æý‡$. Cç³µsìæ Ð]lÆý‡MýS$ 40 Ð]l$…¨ Ð]l*{™èlÐól$ AM>-yýlÒ$ òœÌZ-íÙ‹³ ´÷…§éÆý‡$. ïÜG-¯Œl-BÆŠ‡ Æ>Ð]l#MýS$ O^ðl¯é AÐéÆý‡$z: 20-12 çÜ…Ð]l-™èlÞ-Æ>-°MìS "O^ðl¯é AM>-yðlÒ$ B‹œ OòܯðlÞ-‹Ü' AÐé-Æý‡$zMýS$ {ç³Ð]l¬Q Ô>ç܈-Ðól™èl¢, ¿êÆý‡™èl {糫§é-¯]l-Ð]l$…{† Ô>ç܈ çÜËà Ð]l$…yýlÍ O^ðlÆý‡Ã¯Œl, fÐ]l-çßæ-ÆŠ‡-ÌêÌŒæ ¯ðl{çßæ* òÜ…rÆŠ‡ çœÆŠ‡ AyéÓ- ¯ŒlÞyŠl OòÜ…sìæ-íœMŠS ÈòÜ-ÆŠ‡a-(-»ñæ…-VýS-â¶æ*-Æý‡$) VúÆý‡Ð]l A«§ýlÅ-„ýS$yýl$ yéMýStÆŠ‡ ïÜG-¯Œl-BÆŠ‡ Æ>Ð]l# G…í³-MýS-Ķæ*ÅÆý‡$. Ô>ç܈, Ýë…MóS-†MýS Æý‡…V>ÌZÏ ÑÔóæçÙ MýS–íÙ ^ólíܯ]l Ô>ç܈-Ðól-™èl¢-ËMýS$ Hsê D ç³#Æý‡-ÝëP-Æ>°² O^ðl¯é {糧é¯]l… ^ólçÜ$¢…¨. Æ>Ð]l#- ™ø-´ër$ fÆý‡Ã¯Œl iÐ]l Ô>ç܈-Ðól™èl¢ òßæÆý‡¾ÆŠ‡t gêMýSÌŒæ, Æý‡çÙůŒl A…™èl-Ç„ýS Ô>ç܈-Ðól™èl¢ h.G.gñæÆð‡-»Œæ-™øÞ-ÐŒl-ËMýS$ D AÐéÆý‡$z ËÀ…-_…¨. Æý‡Ýë-Ķæ$-°MýS Ô>ç܈-Ðól™èl¢ AƇ¬¯]l Æ>Ð]l# ç³NÇ¢-õ³Æý‡$ _…™é-Ð]l$×ìæ ¯éVóSÔ¶æ Æ>Ð]l$-^èl…-{§ýl-Æ>Ð]l#.
 2. 2. w w w .sakshieducation.com 糧ýlà AÐé-Æý‡$zË$: MóS…{§ýl {糿¶æ$™èlÓ… {糆 Hsê C^óla A™èl$Å-¯]l²™èl ´ûÆý‡ ç³#Æý‡-ÝëP-Æ>Ë$ "ç³-§ýlÃ' AÐé-Æý‡z$-˯]l$ f¯]l-Ð]lÇ 25¯]l {ç³MýS-sìæ…-_…¨. Ððl¬™èl¢… 108 Ð]l$…¨MìS "ç³-§ýlÃ' ç³#Æý‡-ÝëP-Æ>Ë$ {ç³MýS-sìæ…-^èlV>.. ¯]lË$-VýS$-ÇMìS 糧ýlÃ- Ñ-¿¶æ*-çÙ׊æ, 24 Ð]l$…¨MìS 糧ýlÃ-¿¶æ*-çÙ׊æ, 80 Ð]l$…¨MìS 糧ýlÃ} AÐé-Æý‡$zË$ §ýlM>PƇ¬. ÒÇÌZ 24 Ð]l$…¨ Ð]l$íßæ- â¶æË$ E¯é²Æý‡$. ÑÐ]l-Æ>Ë$.. 糧ýlÃ-Ñ-¿¶æ*-çÙ׊æ: Æý‡çœ¬-¯é£Šl Ð]l$à-´ë{™èl ({ç³-RêÅ™èl Õ͵, Jyìl-Ô>); G‹Ü.Oòßæ§ýlÆŠ‡ Æý‡gê (_-{™èl-M>-Æý‡$yýl$, ÉìlÎÏ); {´÷òœ-çÜÆŠ‡ Ķæ$ÔŒæ-´ëÌŒæ (¿o-†MýS Ô>ç܈-Ðól™èl¢, E™èl¢-Æý‡-{ç³-§ól-ÔŒæ); {´÷òœ-çÜÆŠ‡ Æö§ýlª… ¯]lÆý‡-íÜ…çßæ (A…-™èl-Ç„ýS Ô>ç܈-Ðól™èl¢, MýSÆ>~-r-MýS) 糧ýlÃ-¿¶æ*-çÙ׊æ: yéMýStÆŠ‡ MýS¯]lMŠS Æó‡Ìôæ (B-ÆŠ‡t& Ð]l$à-Æ>-çÙ‰), çÙÇÃÌê sêVýS*ÆŠ‡ (B-ÆŠ‡t& ÉìlÎÏ), Æ>gôæ-ÔŒæ-Q¯é² (Ð]l$-Æý‡-×ê- ¯]l…-™èl-Æý‡…-&-BÆŠ‡t, Ð]l$à-Æ>-çÙ‰), fÝëµÌŒæ ¿¶æsîæt (Ð]l$-Æý‡-×ê-¯]l…-™èl-Æý‡…-&-BÆŠ‡t, ç³…gê-»Œæ), yéMýStÆŠ‡ G.ÕÐ]l-£é¯]l$ í³âñæ•Ï (OòܯŒlÞ A…yŠl C…f-±-Ç…-VŠS& ÉìlÎÏ), yéMýStÆŠ‡ ÑfĶæ$ MýS$Ð]l*ÆŠ‡ ÝëÆý‡-çÜÓ™Œl (OòܯŒlÞ A…yŠl C…f-±-Ç…-VŠS& ÉìlÎÏ), {´÷òœ-çÜÆŠ‡ çÜ™èlÅ G¯Œl. Ar*ÏÇ (OòܯŒlÞ A…yŠl C…f-±-Ç…-VŠS& ĶæÊG-‹Ü-H), {´÷òœ-çÜÆŠ‡ gZVóS‹Ù ^èl…{§ýl-糆 (OòܯŒlÞ A…yŠl C…f-±-Ç…-VŠS& ĶæÊG-‹Ü-H), Æ>çßæ$ÌŒæ {§éÑyŠl ({MîS-yýl-Ë$-&-MýS-Æ>~-r-MýS), Ðól$È-M>ÐŒl$ ({MîS-yýl- Ë$&Ð]l$×ìæ-ç³N-ÆŠ‡). 糧ýlÃ}: ¯é¯é ç³sôæ-MýSÆŠ‡ (B-ÆŠ‡t-&-Ð]l$-à-Æ>-çÙ‰), AÑ-¯é‹Ù ^èl…§ýlÆŠ‡ (OòܯŒlÞ A…yŠl C…f-±-Ç…-VŠS& ÉìlÎÏ), {´÷òœ- çÜÆŠ‡ çÜ…fÄŒæ$ VøÑ…§Šl «§é…yól (OòܯŒlÞ A…yŠl C…f-±-Ç…-VŠS& E™èl¢-Æý‡-{ç³-§ól-ÔŒæ), {´÷òœ-çÜÆŠ‡ yéMýStÆŠ‡ Ô¶æ…MýSÆŠ‡ MýS$Ð]l*ÆŠ‡ ´ëÌŒæ (OòܯŒlÞ A…yŠl C…f-±-Ç…-VŠS& ç³ÕaÐ]l$ »ñæ…V>-ÌŒæ) ™èl¨-™èl-Æý‡$Ë$. Ð]l$¯]l Æ>çÙ‰… ¯]l$…_ 糧ýlà AÐé-Æý‡$zË$ ´÷…¨¯]l ÐéÆý‡$: 糧ýlÃ-¿¶æ*-çÙ׊æ: yìl.Æ>Ð]l*-¯é-Ķæ¬yýl$ (íܱ °Æ>Ã-™èl). 糧ýlÃ}: VýSf… A…fĶæ$Å (B-ÆŠ‡t), Æó‡MýS…-§ýlÆŠ‡ ¯éVóS-Ô¶æÓ-Æý‡-Æ>Ð]l# AÍ-Ķæ*‹Ü çÜ$Æý‡À »ê½j (B-ÆŠ‡t), yéMýStÆŠ‡ Ð]l¬§ýl$…yìl Æ>Ð]l$-MýS–-çÙ~-Æ>k (OòܯŒlÞ A…yŠl C…f-±-Ç…-VŠS), yéMýStÆŠ‡ fĶæ$-Æ>-Ð]l$¯Œl VúÈ-Ô¶æ…-MýSÆŠ‡ (OòܯŒlÞ A…yŠl C…f-±-Ç…-VŠS), yéMýStÆŠ‡ íÜ.Ððl…MýSr G‹Ü.Æ>ÐŒl$ AÍ-Ķæ*‹Ü _sêt Ððl…MýSr çÜ$…§ýlÆý‡ Æ>ÐŒl$ (OÐðl-§ýlÅ…), yéMýStÆŠ‡ Æ>«¨MýS çßæÆŠ‡j-»ñæ-Æý‡YÆŠ‡ (Ýë-íßæ™èlÅ…, ѧýlÅ). ÒÆý‡$-V>MýS.. Æ>Ú‰ë-°MìS ^ðl…¨¯]l íܱ {ç³Ð]l¬-Q$Ë$ G‹Ü.gê¯]lMìS (™èl-Ñ$- â¶æ-¯é-yýl$& 糧ýlÃ-¿¶æ*-çÙ׊æ, DÐðl$ ç³#Æý‡-ÝëP-Æ>°² †Æý‡-çÜP-Ç…-^é-Æý‡$), »êç³# (™èl-Ñ$-â¶æ-¯é-yýl$-&-ç³-§ýlÃ-}), }§ólÑ (Ð]l$-à-Æ>-çÙ‰-&-ç³-§ýlÃ-}-)-ËMýS$ C™èlÆý‡ Æ>Ú‰ëË MøsêÌZ 糧ýlà AÐé-Æý‡$zË$ ËÀ…-^éƇ¬. Ðól$fÆŠ‡ A¯]l*-‹³MýS$ MîSÇ¢ ^èl{MýS: A™èl$Å-¯]l²™èl ÔoÆý‡Å ç³™èl-M>ÌZÏ Æð‡…yø-O§ðl¯]l "MîSÇ¢ ^èl{MýS' ç³#Æý‡-ÝëPÆý‡… D Hyé¨ Ðól$fÆŠ‡ A¯]l*‹³ gZçÜ‹œ Ð]l$…f-ÎMìS ËÀ…-_…¨. fÐ]lÊÃ-M>-ÖÃ-ÆŠ‡ÌZ §ólÔ¶æ-Æý‡-„ýS×æ MøçÜ… ÒÆø-_-™èl…V> ´ùÆ>-yìl-¯]l…-§ýl$MýS$ D AÐéÆý‡$z §ýlMìSP…¨. Ñ«¨- °-Æý‡Ó-çßæ-×æÌZ AÐ]l$-Æý‡$-OÌñæ¯]l ¯]lË$-VýS$Æý‡$ fÐé¯]l$Ï çÜà 11 Ð]l$…¨° "ÔoÆý‡Å ^èl{MýS' ç³™èl-M>-°MìS G…í³MýS ^ólÔ>Æý‡$. D AÐé-Æý‡$zMýS$ G…í³-OMðS¯]l AÐ]l$Æý‡ fÐé-¯]lÏÌZ VýS™èl Hyé¨ M>ÖÃ-ÆŠ‡-ÌZ° MýS$´ëÓÆ> Ð]l§ýlª ¿êÆý‡™èl ^ðlMŠS-´ù-‹ÜtOò³ §éyìl° †í³µ-Mö-sìæt¯]l Æ>gôæ-Ô¶æÓÆŠ‡ íÜ…VŠS, A°-ÌŒæ-MýS$-Ð]l*ÆŠ‡, çÜà-Ķæ$-MýS-^èl-Æý‡ÅÌZÏ {´ë×æ- ™éÅVýS… ^ólíܯ]l G.Æ>çßæ$ÌŒæ Æý‡Ðól$ÔŒæ, M>…VøÌZ †Æý‡$-VýS$-»ê-r$-§é-Æý‡$-Ë™ø ´ùÆ>yìl AÐ]l$-Æý‡$-Oyðl¯]l {MìSçÙ¯Œl MýS$Ð]l*ÆŠ‡ E¯é²Æý‡$. D Hyé¨ A™èl$Å-¯]l²™èl ÔoÆý‡Å‡-ç³-™èlMýS… "A-ÔZMýS ^èl{MýS-'MýS$ GÐ]lÆý‡* G…í³MýS M>Ìôæ§ýl$. www.sakshieducation.com www.sakshieducation.com
 3. 3. w w w .sakshieducation.com íœÌŒæÃ-õœÆŠ‡ AÐé-Æý‡$zË$: 20-13 çÜ…Ð]l-™èlÞ-Æ>-°MìS 58Ð]l íœÌŒæà õœÆŠ‡ AÐé-Æý‡$z-˯]l$ f¯]l-Ð]lÇ 21¯]l Ð]l¬…O»ñæÌZ {糧é¯]l… ^ólÔ>Æý‡$. ÑÐ]l-Æ>Ë$.. E™èl¢Ð]l$ _{™èl…-&-ºÈ¹ E™èl¢Ð]l$ ¯]lr$-yýl$-&-Æý‡-׊æ-½ÆŠ‡ MýSç³NÆŠ‡ (_{™èl…: ºÈ¹) E™èl¢Ð]l$ ¯]lsìæ-&-Ñ-§éÅ-»ê-˯Œl (_{™èl…: MýSà-±) E™èl¢Ð]l$ §ýlÆý‡Ø-MýS$-yýl$& çÜ$gZÄŒæ$ òœ*‹Ù (_{™èl…: MýSà-±) OÌñæ‹œ OsñæÐŒl$ A`-ÐŒl-Ððl$…sŒæ AÐé-Æý‡$z& Ķæ$ÔŒæ ^ø{´ë (Ð]l$-Æý‡-×ê-¯]l…-™èlÆý‡…). G°²-MýSË çÜ…çœ$… AÐé-Æý‡$zË$: E™èl¢Ð]l$ KrÆý‡Ï Ñ«§é-¯éË$, G°²-MýSË °Æý‡Ó-çßæ-×æMýS$ çÜ…º…-«¨…_ ^ólíܯ]l MýS–íÙ-MìS- V>¯]l$ VýS$f-Æ>™Œl, E™èl¢-Æý‡-{ç³-§ólÔŒæ, ç³ÕaÐ]l$ »ñæ…V>-ÌŒæ-ËMýS$ 20-12 çÜ…Ð]l-™èlÞ-Æ>-°MìS G°²-MýSË çÜ…çœ$… AÐé-Æý‡$zË$ §ýlM>PƇ¬. gê¡Ä¶æ$ KrÆý‡Ï ¨¯ø-™èlÞÐ]l… çÜ…§ýl-Æý‡Â…V> f¯]l-Ð]lÇ 25¯]l D ç³#Æý‡ÝëPÆ>-˯]l$ {糧é¯]l… ^ólÔ>Æý‡$. BíÜĶæ* ¯ø»ñæÌŒæ {ò³•gŒæ HÆ>µr$: O™ðlÐ鯌l ÐéÅ´ë-Æý‡-Ðól™èl¢ ÝëÐ]lÊÅÌŒæ C¯Œl BíÜĶæ* ¯ø»ñæ-ÌŒæV> õ³ÆöP¯ól "sêÅ…VŠS {ò³•gŒæ-'¯]l$ HÆ>µr$ ^ólÔ>Æý‡$. C…§ýl$-MøçÜ… DĶæ$¯]l 101 Ñ$Í-Ķæ$¯Œl yéËÆý‡Ï ÑÆ>â¶æ… {ç³MýS-sìæ…-^éÆý‡$. 20-1-4ÌZ {´ëÆý‡…-¿¶æ-Ð]l$Äôæ$Å D ºçßæ$-Ð]l$-†° {糆 Æð‡…yól-â¶æÏ-Mø-ÝëÇ CÝë¢Æý‡$. "°-Æý‡…-™èlÆý‡ AÀ-Ð]l–-¨®', "iÐ]l LçÙ«§ýl ™èlĶæ*-È', "O^ðl¯é ¿êçÙ ^èlÇ{™èl A«§ýlÅ-Ķæ$-¯]l…', "^èl-rt-º§ýl® ´ëË-¯]l' A¯ól ¯éË$VýS$ Ñ¿ê-V>ÌZÏ gê¡-Ķæ$- ™èl™ø çÜ…º…«§ýl… ÌôæMýS$…yé GÐ]lÓ-Ç-OMðS¯é A…§ýl-gôæ-Ýë¢Æý‡$. {糆 MóSr-W-ÈÌZ Ñgôæ-™èlMýS$ 1.7 Ñ$Í-Ķæ$¯Œl yéËÆý‡$Ï CÝë¢Æý‡$. {ç³çÜ$¢™èl… ¯ø»ñæÌŒæ Ñgôæ-™èl-ËMýS$ 1.2 Ñ$Í-Ķæ$¯Œl yéËÆý‡$Ï CçÜ$¢-¯é²Æý‡$. ¿êÆý‡™èl çÜ…™èl† Ð]l$íßæ-â¶æMýS$ B{õÜt-ÍĶæ* Ððl$yýlÌŒæ: ¿êÆý‡™èl çÜ…™èl-†MìS ^ðl…¨¯]l MýS–çÙ~ AÆøÆ> (8-5) AÍ-Ķæ*‹Ü B…sîæ-iMìS 20-13 çÜ…Ð]l-™èlÞ-Æ>-°MìS {糆-Úët-™èlÃMýS "B-Æý‡zÆŠ‡ B‹œ B{õÜt-ÍĶæ* Ððl$yýl-ÌŒæ' ËÀ…-_…¨. B{õÜt-Í-Ķæ*ÌZ BÐðl$ ^ólíܯ]l çÜÓ^èle…§ýl õÜÐ]lMýS$ VýS$Ç¢…-ç³#V> D ç³#Æý‡-ÝëPÆý‡… §ýlMìSP…¨. VýS™ól-yé¨ D ç³#Æý‡-ÝëPÆý‡… {MìSMðSsŒæ ¨VýSYf… çÜ_¯Œl sñæ…yýl*-ËP-ÆŠ‡MýS$ §ýlMìSP…¨. ¯ø»ñæ-ÌŒæMýS$ Ð]l$ÌêÌê ¯éÑ$-¯ólsŒæ: ™éÍ-º¯]lÏ M>Ë$µÌZÏ V>Ķæ$-ç³-yìl¯]l ´ëMìS-Ý릯Œl »êÍMýS Ð]l$ÌêÌê ĶæÊçÜ$‹œ gêÄŒæ$ õ³Æý‡$ {糆-Úët-™èlÃMýS ¯ø»ñæÌŒæ Ô>…† ç³#Æý‡-ÝëP-Æ>-°MìS ¯éÑ$-¯ólsŒæ AƇ¬…¨. {¸ë¯ŒlÞ, MðS¯]lyé, ¯éÆó‡Ó-ËMýS$ ^ðl…¨¯]l G…ï³Ë$ DÐðl$ õ³Æý‡$¯]l$ {糆-´ë-¨…-^éÆý‡$. íœ{º-Ð]lÇ 1™ø ¯ø»ñæÌŒæ ºçßæ$-Ð]l$-™èl$Ë ¯éÑ$-¯ól-çÙ¯]lÏ çœ$rt… ç³NÆý‡¢-Ƈ¬…¨. AÐé-Æý‡$z-˯]l$ AMøt-º-ÆŠ‡ÌZ {ç³MýS-sìæ…-^èl-¯]l$-¯é²Æý‡$. »êÍ-MýSË Ñ§ýlÅOò³ ™éÍ-º¯]lÏ B…„ýS-˯]l$ Ð]lņ-Æó‡- MìS…-_¯]l M>Æý‡-×æ…V> VýS™èl Hyé¨ AMøt-ºÆŠ‡ 9¯]l çÜ*PÌŒæ ºçÜ$ÞÌZ {ç³Ä¶æ*-×ìæ-çÜ$¢¯]l² Ð]l$Ìê-ÌêOò³ ™éÍ-º¯Œl E{VýS- Ðé-§ýl$Ë$ M>Ë$µË$ fÇ-´ëÆý‡$. Ð]l$Ìê-Ìê-™ø-´ër$ »ñæÌê-Æý‡-‹ÜMýS$ ^ðl…¨¯]l Ð]l*¯]lÐ]l çßæMýS$PË M>Æý‡Å-MýSÆý‡¢ AÌñæ‹Ü »ñæÌêÅ-™ŒlïÜP, Æý‡ÚëÅMýS$ ^ðl…¨¯]l Ë$ŧŠl-Ñ$Ìê AÌñæ-MîSÞ-Äôæ$Ðé õ³Æý‡$Ï MýS*yé ¯ø»ñæÌŒæ Ô>…† ºçßæ$-Ð]l$-†MìS ¯éÑ$- ¯ólsŒæ AĶæ*ÅƇ¬. ¯ø»ñæÌŒæ Ô>…† ºçßæ$-Ð]l$-†MìS AÆý‡$áË õ³Æý‡Ï¯]l$ ÑÑ«§ýl çÜ…çܦË$, Ð]lÅMýS$¢Ë$ ¯éÑ$-¯ólsŒæ ^ólÄñæ¬^èl$a. BĶæ* §ólÔ>Ë gê¡Ä¶æ$ ^èlrt çÜ¿¶æË$, {糿¶æ$-™éÓË$, A…™èl-Æ>j-¡Ä¶æ$ MøÆý‡$tË fyîljË$, ĶæÊ°-Ð]l-ÇÞ-sîæË Æð‡M>tÆý‡$Ï, www.sakshieducation.com www.sakshieducation.com
 4. 4. w w w .sakshieducation.com ÝëÐ]l*-hMýS Ô>݈ëË {´÷òœ-çÜÆý‡$Ï, VýS™èl…ÌZ D AÐéÆý‡$z ´÷…¨¯]l Ð]lÅMýS$¢Ë$, çÜ…çܦË$ ¯éÑ$-¯ólsŒæ ^ólÄñæ¬^èl$a. AÌêVóS ¯éÆó‡Ó-h-Ķæ$¯Œl ¯ø»ñæÌŒæ MýSÑ$sîæ {ç³çÜ$¢™èl, Ð]l*i çÜ¿¶æ$ÅË$, Ð]l*i çÜË-à-§é-Æý‡$Ë$ ¯éÑ$-¯ólsŒæ ^ólíܯé MýS*yé G…í³MýS MýSÑ$sîæ ç³Ç-Ö-Í-çÜ$¢…¨. ¿êÆý‡-¡Ä¶æ$ AÐðl$-Ç-MýS¯Œl Ô>ç܈-Ðól-™èl¢MýS$ A™èl$Å-¯]l²™èl AÐéÆý‡$z: ¿êÆý‡-¡Ä¶æ$ AÐðl$-Ç-MýS¯Œl Ô>ç܈-Ðól™èl¢ Æý‡…VýS-ÝëÓÑ$ }°-Ðé- çÜ-¯Œl¯]l$ AÐðl$-ÇM> A«§ýlÅ-„ýS$yýl$ ºÆ>MŠS J»êÐ]l* {糆-Úët-™èlÃMýS "¯ól-çÙ-¯]lÌŒæ Ððl$yýlÌŒæ B‹œ sñæM>²-Ëi A…yŠl C¯ø²-Ðól- çÙ-¯Œl' AÐé-Æý‡$z™ø çÜ™èlP-Ç…-^éÆý‡$. ÌôæfÆŠ‡ MìSÆý‡-×ê-Ë™ø ^ólíܯ]l ç³Ç-ÔZ-«§ýl-¯]l-MýS$-V>¯]l$ }°-Ðé-çÜ-¯ŒlMýS$ D ç³#Æý‡-ÝëPÆý‡… §ýlMìSP…¨. Ô>Ð]lÊÅÌŒæ ºÏÐŒl$, gôæÐŒl$Þ Ñ¯ól² A¯ól Ð]l$Æø C§ýlªÆý‡$ çÜçßæ BÑ-çÙP-Æý‡¢-Ë™ø MýSÍíÜ }°-Ðé-çܯŒl D AÐé- Æý‡$z¯]l$ A…§ýl$-MýS$-¯é²Æý‡$. §ólÔ¶æ…-ÌZ° Ô>ç܈-Ðól-™èl¢Ë$, C…f-±Æý‡$Ï, BÑ-çÙP-Æý‡¢-ËMýS$ AÐðl$-ÇM> {糿¶æ$™èlÓ… C^óla A™èl$Å- ¯]l²™èl ç³#Æý‡-ÝëPÆý‡… C§ól. 19-8-0ÌZ D AÐé-Æý‡$z¯]l$ HÆ>µr$ ^ólĶæ$V>.. 19-85 ¯]l$…_ {糧é¯]l… ^ólçÜ$¢-¯é²Æý‡$. D&-´ë-Ë-¯]lÌZ Æ>Ú‰ë-°MìS Æð‡…yýl$ AÐé-Æý‡$zË$: B…{«§ýl-{ç³-§ól-ÔŒæMýS$ D&-´ë-Ë-¯]lÌZ Æð‡…yýl$ gê¡Ä¶æ$ AÐé-Æý‡$zË$ ËÀ…-^éƇ¬. "Ñ-°-Äñæ*-VýS-§é-Æý‡$Ë {ç³Äñæ*-f-¯éÆý‡¦… IïÜsîæ (C-¯]l¹-Æó‡Ã-çÙ¯Œl A…yŠl MýSÐ]lÊÅ-°-MóS-çÙ¯Œl sñæM>²-Ë-i-)° {糿¶æ$™èlÓ Æý‡…VýS çÜ…çܦË$ çÜ–f-¯é-™èlÃ-MýS…V> Eç³-Äñæ*-W…-^èl-yýl…' A¯ól MóSr-W-ÈÌZ D{çÜt¯Œl ç³Ð]lÆŠ‡ yìl{íÜt-º*Å-çÙ¯Œl MýS…ò³± B‹œ Hï³ ÍÑ$-sñæ-yŠlMýS$ ^ðl…¨¯]l Dï³-I-G…-B-ÆŠ‡-G‹Ü Isîæ Ñ¿ê-V>-°MìS Æý‡f™èl…, "G-VðSj…-ç³ÏÈ È Ä¶æÊgŒæ B‹œ IïÜsîæ »ôæ‹Üz Ý÷Ë*Å-çÙ-¯ŒlÞ' MóSr-W-ÈÌZ VýS$Æý‡$-MýS$Ë Ñ§éÅ-çÜ…-çܦÌZÏ Isîæ õÜÐ]l-Ë-MýS$-V>¯]l$ Æ>çÙ‰ WÇ-f¯]l çÜ…„óSÐ]l$ Ô>QMýS$ M>…çÜÅ ç³™èl-M>Ë$ ËÀ…-^éƇ¬. íœ{º-Ð]lÇ 11, 12 ™ól©ÌZÏ Ogñæç³N-ÆŠ‡ÌZ fÇVóS D&-´ë-˯]l 16Ð]l gê¡Ä¶æ$ çܧýl-çÜ$ÞÌZ D AÐé-Æý‡$zË$ {糧é¯]l… ^ólÝë¢Æý‡$. ÑÔ>Q hÌêÏMýS$ gê¡Ä¶æ$ ç³#Æý‡-ÝëPÆý‡…: Ð]l$à™éà V>…«© gê¡Ä¶æ$ {V>Ò$×æ E´ë«¨ àÒ$ ^èlrt…Oò³ G°Ñ$§ø gê¡Ä¶æ$ çܧýlçÜ$Þ¯]l$ íœ{º-Ð]lÇ 2¯]l ¯]l*ÅÉìl-ÎÏÌZ °Æý‡Ó-íßæ…-^éÆý‡$. D çÜ…§ýlÆý‡Â…V> D ç³£ýlM>°² Ñf-Ķæ$-Ð]l…-™èl…V> AÐ]l$Ë$ ^ólçÜ*¢ ÝëÐ]l*-hMýS çÜÐ]l*-¯]l-™éÓ°² ò³…´÷…-¨…-_-¯]l…-§ýl$-MýS$-V>¯]l$ ÑÔ>Q hÌêÏMýS$ gê¡Ä¶æ$ AÐéÆý‡$z ËÀ…-_…¨. D AÐé-Æý‡$z¯]l$ {糫§é-¯]l-Ð]l$…{† Ð]l$¯øÃ-ççß毌l íÜ…VŠS ^ól™èl$Ë Ò$§ýl$V> ÑÔ>Q hÌêÏ MýSÌñæ-MýStÆŠ‡ Ñ.ÔóæÚë{¨ A…§ýl$-MýS$-¯é²Æý‡$. yéMýStÆŠæ ÌêÎj íÜ…VŠæMýS$ ¯éĶæ¬-yýlÐ]l$à AÐéÆý‡$z: 20-12 ¯éĶæ¬-yýlÐ]l$à AÐé-Æý‡$zMýS$ {ç³Ð]l¬Q iÐ]l Ô>ç܈-Ðól™èl¢, »ñæ¯é- Æý‡‹Ü íßæ…§ýl* ÑÔ¶æÓ-Ñ-§éÅ-ËĶæ$… OÐðl‹Ü ^鯌lÞ-ËÆŠ‡ yéMýStÆŠ‡ ÌêÎj íÜ…VŠS G…í³-MýS-Ķæ*ÅÆý‡$. yîlG-¯ŒlH 휅VýSÆŠ‡ {í³…sìæ…VŠS, Ð]l¯]lÅ-{´ë×ìæ çÜ…Æý‡-„ýS×æ, ºÄñæ* C¯]l¹-Æó‡Ã-sìæMŠSÞ ç³Ç-ÔZ-«§ýl-¯]lÌZÏ ^ólíܯ]l MýS–íÙMìS VýS$Ç¢…-ç³#V> ÌêÎj íÜ…VŠSMýS$ D ç³#Æý‡-ÝëPÆý‡… §ýlMìSP…¨. ™èlË*Ï-ÆŠ‡MýS$ ÝùPyé BÆŠ‡t {ò³•gŒæ: MýSÆ>~-r-MýSMýS$ ^ðl…¨¯]l _{™èl-M>-Æý‡$yýl$ GÌŒæ.G¯Œl.™èlË*Ï-ÆŠ‡MýS$ 20-12 ÝùPyé BÆŠ‡t {ò³•gŒæ¯]l$ íœ{º-Ð]lÇ 1¯]l ÉìlÎÏÌZ {糧é¯]l… ^ólÔ>Æý‡$. D AÐéÆý‡$z MìS…§ýl Æý‡*.10 Ë„ýSË ¯]lVýS§ýl$, ÝùPyé {sZïœ ºçßæ*-MýS-Ç…-^éÆý‡$. www.sakshieducation.com www.sakshieducation.com
 5. 5. w w w .sakshieducation.com 2013 IMýSÅ-Æ>-fÅ-çÜ-Ñ$-† Ô>…† ºçßæ$-Ð]l$-†: §ýl„ìS-×æ çÜ*-yé-¯Œl-MýS$ ^ðl…¨-¯]l ¼çÙ-‹³ GÑ$-OÆð‡-r-‹Ü ç³OÆð‡-yŠl ™èlº-¯Œl-MýS$ 2013 çÜ…Ð]l™èlÞÆ>°MìS IMýSÅÆ>fÅçÜ-Ñ$-† Ô>…† ºçßæ$-Ð]l$-† §ýlMìSP…¨. D ºçßæ$-Ð]l$-†-° "òÜ-ÇY-Ķæ* ÑÄñæ*-Æ> - yìl Ððl$-ÌZÏ-'-V> í³Ë$-Ýë¢-Æý‡$. A…™èl-Æý‡Y-™èl çœ$Æý‡Û-×æ-Ë-™ø §ðlº¾-†-¯]l² {´ë…™èl…ÌZ gê™èl$-Ë Ð]l$«§ýlÅ ç³Æý‡-çܵ-Æý‡ ÑÔ>Ó-çÜ… ¯ðlË-Mö-˵yé°MìS ^ólíÜ-¯]l MýS–íÙ-MìS V>¯]l$ ™èlº-¯Œl-MýS$ Ô>…† º-çßæ$-Ð]l$-† ËÀ…_…¨. §ýl„ìS-×æ çÜ*yé-¯Œl-ÌZ-° ™èl*Æý‡$µ {´ë…™èl…ÌZ E¯]l² MýS$Æø-¯Œl-ÌZ 2005ÌZ ™èlº-¯Œl ---H---Æ>µ-r$ ^ólíÜ-¯]l "çßZ-Î {sìæ°-sîæ ï³‹Ü Ñ-Ìôæ-gŒæ-' ç³Ë$ ™ðlVýS-Ë$, gê™èl$Ë Ð]l$«§ýlÅ çÜÄñæ*-«§ýlÅ, ÝëÐ]l$-Æý‡-çÜÅ… ¯ðlËMö¯ól…§ýl$-MýS$ MýS–íÙ ^ólÝù¢…¨. D ºçßæ$-Ð]l$-†-° Ð]l*Ça 1¯]l -gñæ-±-Ðé- ÌZ ™èlº-¯Œl-MýS$ -I-MýSÅ-Æ>-fÅ-çÜ-Ñ$-† {糫§é-¯]l M>Æý‡Å-§ýl-ÇØ »ê¯Œl-MîS Ð]lʯŒl ºççßæ*-MýS-Ç-Ýë¢-Æý‡$. 2003ÌZ CÆ>--MŠS-ÌZ »ê…º$ §éyìl-ÌZ Ð]l$Æý‡×ìæ…_-¯]l IMýSÅ-Æ>-fÅ-çÜ-Ñ$-† Ð]l*¯]l-Ð]l çßæMýS$P-Ë çÜ…çœ$… A«¨-ç³-† òÜÇY-Äñæ* ÑÄñæ*--Æ> yîl Ððl$ÌZÏ ({»ñæ- h-ÌŒæ-) õ³Ç-r D ºçßæ$-Ð]l$-†-° A…§ýl-gôæ-çÜ$¢¯é²-Æý‡$. D ºçßæ$-Ð]l$-† MìS…§ýl 5,500 yéË-Æý‡$Ï ºçßæ*MýS-Ç-Ýë¢-Æý‡$. ç³…yìlsŒæ Æý‡Ñ Ô¶æ…MýSÆŠæMýS$ »ñæ‹Üt Ð]lÆý‡ÌŒæz Ð]lÊÅhMŠæ AÐéÆŠæz: íÜ™éÆŠæ ѧéÓ…çÜ$yýl$ ç³…yìlsŒæ Æý‡ÑÔ¶æ…MýSÆŠæMýS$ Ð]l$Æý‡×ê…™èlÆý‡… »ñæ‹Üt Ð]lÆý‡ÌŒæz Ð]lÊÅhMŠæ AÐéÆŠæz ËÀ…_…¨. Ìê‹ÜH…hÌŒæÞÌZ íœ{ºÐ]lÇ 11¯]l 55Ð]l {V>Ò$ AÐéÆý‡$zË {糧é¯]l M>Æý‡Å{MýSÐ]l$…ÌZ D AÐéÆý‡$z¯]l$ BĶæ$¯]l MýS$Ð]l*Æð‡¢ íÜ™éÆŠæ ѧéÓ…çÜ$Æ>Ë$ A¯úçÙP Ô¶æ…MýSÆŠæ A…§ýl$MýS$¯é²Æý‡$. ç³…yìlsŒæ Æý‡ÑÔ¶æ…MýSÆŠæ çÜ…X™èl Ð]l*ÍMýS ¨ ÍÑ…VŠæ Æý‡*… òÜçÙ¯ŒæÞ ´ëÆŠæt&1MýS$ {ç³ç³…^èl E™èl¢Ð]l$ çÜ…X™èlB˾… AÐéÆŠæz §ýlMìSP…¨. ÚëÆŠæ OyðlÆð‡MýStÆŠæ {ç³Ý맊æMýS$ ¯éĶæ¬yýlÐ]l$à AÐéÆŠæz: {糆Úët™èlÃMýS ¯éĶæ¬yýlÐ]l$à AÐéÆý‡$z 2013 MýS$V>¯]l$ ÚëÆŠæ OyðlÆð‡MýStÆŠæ yé‘‘G….OÐðl.G‹Ü. {ç³Ý맊æMýS$ ËÀ…_…¨. ç³ÕaÐ]l$Vø§éÐ]lÇMìS ^ðl…¨¯]l {ç³Ý맊æ VýS™èl 37 Hâ¶æ$ÏV> C{ÝùÌZ A¯ólMýS Ñ¿êV>ÌZÏ ç³°^ólÔ>Æý‡° ¯ðlË*ÏÆý‡$ÌZ° ¯éĶæ¬yýlÐ]l$à òÜ…rÆŠæ çœÆŠæ yðlÐ]lË‹³Ððl$…sŒæ BËtÆó‡²sìæÐŒæÞ çÜ…çܦ ™ðlÍí³…¨. ´ëÌŒæ çß毌æõܯŒæMýS$ Ð]lÆý‡ÌŒæz {ò³‹Ü ¸÷sZ{VýSïœ AÐéÆŠæz: ïÜÓyýl¯Œæ ¸÷sZ fÆý‡²Í‹Üt ´ëÌŒæ çß毌æõܯŒæ 2012 Hyé¨MìSV>¯]l$ Ð]lÆý‡ÌŒæz {ò³‹Ü ¸ùsZ{VýSïœ AÐéÆŠæz VðSË$^èl$MýS$¯é²yýl$. C¨ ¸÷sZ fÆý‡²ÍçÜ$tËMìS^óla A™èlÅ…™èl {糆Úët™èlÃMýS ç³#Æý‡ÝëPÆý‡…. 2012ÌZ V>gê ¯]lVýSÆý‡…Oò³ C{gêÄñæ$ÌŒæ fÇí³¯]l „ìSç³×ìæ §éyýl$ÌZÏ _¯]l²í³ËÏË$ Ð]l$–†^ðl…¨¯]l §ýl–Ô>Å°² _{¡MýSÇ…_¯]l ´ëÌŒæMýS$ D AÐéÆŠæz §ýlMìSP…¨. CÌ꿶æsŒæMýS$ C…¨Æ>V>…«© Ô>…† ºçßæ$Ð]l$† {糧é¯]l…: {ç³Ð]l¬Q çÜ…çœ$õÜÐ]lMýS$Æ>Ë$ CÌ꿶æsŒæMýS$ 2011 C…¨Æ>V>…«© Ô>…†, °Æ>Ķ欫©MýSÆý‡×æ AÀÐ]l–¨® ºçßæ$Ð]l$†° íœ{ºÐ]lÇ 18¯]l ¯]l*ÅÉìlÎÏ ÌZ Æ>{çÙt糆 {ç³×滌æ Ð]l¬QÈj {糧é¯]l… ^ólÔ>Æý‡$. òÜÌŒæ¹ G…´ëÏƇ¬yŠæ EÐðl$¯ŒæÞ AÝùíÜÄôæ$çÙ¯Œæ (õÜÐé) çÜ…çܦ¯]l$ BÐðl$ Ýë¦í³…^éÆý‡$. ¿êÆý‡™èl {糿¶æ$™èlÓ… A…§ýl^ólõÜ D ºçßæ$Ð]l$† MìS…§ýl BÐðl$MýS$ ’ 25 Ë„ýSË$ ºçßæ*MýSÇ…^éÆý‡$. 2012 çÜ…Ð]l™èlÞÆ>°MìS D AÐéÆý‡$zMýS$ OÌñæ½ÇĶæ* A«§ýlÅ„ýS$Æ>Ë$ GÌñ毌æ gê¯]lÞ¯Œæ çÜÆŠæ΋œ G…í³MýSĶæ*ÅÆý‡$. 85Ð]l BÝëPÆŠ‡ AÐé-Æý‡$zË$: 85Ð]l BÝëPÆŠ‡ AÐé-Æý‡$z-˯]l$ AÐðl$-Ç-M>-ÌZ° Ìê‹Ü H…h-ÌŒæÞÌZ íœ{º-Ð]lÇ 25¯]l {糧é¯]l… ^ólÔ>Æý‡$. ¿êÆý‡-¡Ä¶æ$ MýS£é ¯ólç³-£ýlÅ…ÌZ Æý‡*´÷…-¨¯]l "OÌñæ‹œ B‹œ Oò³' _{™èl… ¯éË$VýS$ BÝëP-Æý‡Ï¯]l$ Ý÷…™èl… ^ólçÜ$-MýS$…¨. ÑÐ]l-Æ>Ë$.. www.sakshieducation.com www.sakshieducation.com
 6. 6. w w w .sakshieducation.com E™èl¢Ð]l$ _{™èl…&BÆøY E™èl¢Ð]l$ §ýlÆý‡Ø-MýS$yýl$ & B…VŠS Î (OÌñæ‹œ B‹œ Oò³) E™èl¢Ð]l$ ¯]lr$yýl$&yól°-Ķæ$ÌŒæ yól Ë*Ƈ¬‹Ü(Í…-MýS-¯Œl) E™èl¢Ð]l$ ¯]lsìæ & gñæ°²-çœÆŠ‡ ÌêÆð‡¯ŒlÞ (íÜ-ËÓÆŠ‡ OÌñæ°…VŠSÞ õ³Ïº$-MŠS) E™èl¢Ð]l$ çÜà-Ķæ$-¯]l-r$yýl$&{MìSçÜt¸ù ÐéÌŒætÞ(gê…Vø A¯Œl-O^ðl-¯Œlz) E™èl¢Ð]l$ çÜàĶæ$ ¯]lsìæ & A¯ðl² çßæ£ýlÐól (Ìñæ‹Ü Ñ$çÜ-Æý‡-º$-ÌŒæÞ) E™èl¢Ð]l$ Ķæ*°-Ðól$-çÙ¯Œl _{™èl… & ({»ôæ-ÐŒl) E™èl¢Ð]l$ béĶæ*-{V>-çßæ-MýS$yýl$ & M>ÏyìlÄñæ* Ñ$Æý‡…yé (OÌñæ‹œ B‹œ Oò³) E™èl¢Ð]l$ JÇ-h-¯]lÌŒæ ÝùPÆŠ‡ & OÐðl$RñæÌŒæ yé¯é (OÌñæ‹œ B‹œ Oò³) E™èl¢Ð]l$ JÇ-h-¯]lÌŒæ Ýë…VŠS & ByðlÏ AyŠl-MìS¯ŒlÞ, ´ëÌŒæ G‹³-Ð]lÆŠ‡¢ (OòÜP-¸ë-ÌŒæ) E™èl¢Ð]l$ JÇ-h-¯]lÌŒæ {ïÜP¯Œlõ³Ï & MðSÓ…sì毌l rÆ>…-sìæ¯ø(gê…Vø A¯Œl-O^ðl-¯Œlz) E™èl¢Ð]l$ Ayé-ç³tyŠl {ïÜP¯Œlõ³Ï & {MìS‹Ü sñæ{ÇÄñæ* (B-ÆøY) E™èl¢Ð]l$ yéMýS$Å-Ððl$…-rÈ _{™èl… & òÜÇa…VŠS çœÆŠ‡ çÜ$VýS-ÆŠ‡-Ð]l*ůŒl E™èl¢Ð]l$ Ë眬-_{™èl…& MýSÆý‡*¹Å E™èl¢Ð]l$ çÜ…„ìSç³¢ _{™èl… & C¯ø²-òÜ…sŒæ E™èl¢Ð]l$ ѧólÖ _{™èl… & BÐ]l$ÆŠ‡ E™èl¢Ð]l$ Gyìl-sìæ…VŠS & ÑÍ-Ķæ$ÐŒl$ VøÌñæz¯Œl ºÆŠ‡Y(B-ÆøY) E™èl¢Ð]l$ Ñk-Ð]lÌŒæ GòœMŠStÞ & OÌñæ‹œ B‹œ Oò³ E™èl¢Ð]l$ Ýû…yŠl Ñ$MìSÞ…VŠS & B…yîl ¯ðlËÞ¯Œl, Ð]l*ÆŠ‡P ´ëÅr-Æý‡Þ¯Œl, OòÜÐ]l$¯Œl õßæ‹Ü (Ìñæ‹Ü Ñ$çÜ-Æý‡-º$-ÌŒæÞ) E™èl¢Ð]l$ Ýû…yŠl Gyìl-sìæ…VŠS & ç³ÆŠ‡ àÌŒæ-ºÆŠ‡Y, MýSÆð‡¯Œl »ôæMýSÆŠ‡ ÌêÅ…yýlÆŠ‡Þ (OòÜP-¸ëÌŒæ ), ´ëÌŒæ G¯Œl gñæ KsZt-ÝëÞ¯Œl (iÆø yéÆŠ‡P £ýlÈt) sêsêMýS$ GÆð‡²‹Üt A…yŠl Ķæ$…VŠS AÐéÆý‡$z: sêsê {VýS*‹³ Ð]l*i O^ðlÆý‡Ã¯Œl Æý‡™èl¯Œl sêsê¯]l$ {ç³Ð]l¬Q MýS¯]lÞ-Ìñæt±Þ çÜ…çܦ GÆð‡²‹Üt A…yŠl Ķæ$…VŠS "G…-r-ÆŠ‡-{ò³-¯]l*ÅÆŠ‡ B‹œ §ýl CĶæ$ÆŠ‡ OÌñæ‹œ OsñæÐŒl$ A`-ÐŒl-Ððl$…-sŒæ' AÐé-Æý‡$z™ø çÜ™èlP- Ç…-_…¨. íœ{º-Ð]lÇ 21¯]l Ð]l¬…O»ñæÌZ Æý‡™èl¯Œl D ç³#Æý‡-ÝëP-Æ>°² A…§ýl$-MýS$-¯é²Æý‡$. 20-12Ð]l çÜ…Ð]l-™èlÞ-Æ>-°MìS "G…-r-ÆŠ‡-{ò³-¯]l*ÅÆŠ‡ B‹œ §ýl CĶæ$ÆŠ‡ ' AÐéÆý‡$z Vø{§ólgŒæ {VýS*‹³ O^ðlÆý‡Ã¯Œæ B¨ Vø{§ól-gŒæMýS$ ËÀ…_…¨. {ç³ç³…-^èl…- ÌZ° ¯éË$VýS$ A†ò³§ýlª {´÷òœ-çÙ-¯]lÌŒæ çÜÈÓçÜ$ MýS…ò³-±ÌZÏ GÆð‡²‹Üt A…yŠl Ķæ$…VŠS JMýSsìæ. 140 §ólÔ>ÌZÏ D çÜ…çܦ Ñ«§ýl$-˯]l$ °Æý‡Ó-íßæ-Ýù¢…¨. D çÜ…çܦ {糫§é¯]l M>Æ>Å-ËĶæ$… Ë…yýl-¯ŒlÌZ E…¨. {»ôæMŠS {™èl* {ò³•gŒæ HÆ>µr$: {ç³ç³…-^èl…ÌZ Cç³µsìæÐ]lÆý‡MýS* GÐ]lÆý‡* {ç³MýS-sìæ…-^èl-¯]l…™èl ¿êÈ Ððl¬™èl¢…ÌZ Æý‡*.15 MørÏ™ø (¯ø-»ñæÌŒæ ºçßæ$-Ð]l$† MýS…sôæ Æð‡…yìl…-™èlË$ GMýS$P-Ð]l) "{»ôæMŠS {™èl* {ò³•gŒæ' A¯ól OòܯŒlÞ ºçßæ$-Ð]l$-†° ÝùçÙÌŒæ ¯ðlsŒæ-Ð]l-ÇP…VŠS Ððl»Œæ-OòÜsŒæ õœ‹Ü-º$MŠS Ð]lÅÐ]l-Ýë¦-ç³-MýS$yýl$ Ð]l*ÆŠ‡P kVðS-ÆŠ‡-ºÆŠ‡Y, C…r-Æð‡²sŒæ òÜÆŠ‡a C…h¯Œl VýS*VýS$ÌŒæ çÜà Ð]lÅÐ]l-Ýë¦-ç³-MýS$yýl$ òÜÈY {¼¯Œl, Æý‡ÚëÅ ÐéÅ´ë-Æý‡-Ðól™èl¢ ĶæÊÈ Ñ$˲Ɗ‡Ë$ ¯ðlË-Mö-ÌêµÆý‡$. OÌñæ‹œ OòܯðlÞ-‹ÜÌZ www.sakshieducation.com www.sakshieducation.com
 7. 7. w w w .sakshieducation.com ÑÔóæçÙ MýS–íÙ^ólíܯ]l ÐéÇMìS D AÐé-Æý‡$z¯]l$ ºçßæ*-MýS-Ç-Ýë¢Æý‡$. {´ëÆý‡…¿¶æ çÜ…Ð]l-™èlÞ-Æ>-°-MìS-V>¯]l$ M>ů]lÞÆŠ‡, gñæ¯ðl-sìæMŠS ç³Ç-ÔZ-«§ýl-¯]lÌZÏ ÑÔóæçÙ MýS–íÙ ^ólíܯ]l 11 Ð]l$…¨ Ô>ç܈-Ðól-™èl¢-ËMýS$ D ç³#Æý‡-ÝëP-Æ>°² {糧é¯]l… ^ólĶæ$-¯]l$-¯é²Æý‡$. AÐéÆý‡$z MìS…§ýl VýSÇ-çÙt…V> JMöP-MýSP-ÇMìS 3 Ñ$Í-Ķæ$¯Œl yéËÆý‡$Ï ºçßæ*-MýS-Ç-Ýë¢Æý‡$. ¯]lÆó‡…{§ýl MøïßæÏMìS ÐéÅçÜ çÜÐ]l*ïŒl: {ç³Ð]l¬Q íßæ…© Ýëíßæ¡Ðól™èl¢ ¯]lÆó‡…{§ýl MøïßæÏ 20-12 ÐéÅçÜ çÜÐ]l*ïŒl ç³#Æý‡- ÝëP-Æ>-°MìS G…í³-MýS-Ķæ*ÅÆý‡$. BĶæ$¯]l Æ>íܯ]l "¯]l-¿¶æ*™ø ¯]l¿¶æ-Ñ-çÙÅ-¡' ¯]lÐ]l-Ë-MýS$-V>¯]l$ D AÐéÆý‡$z §ýlMìSP…¨. MðS.MðS.¼Æ>Ï ¸û…yól-çÙ¯Œl 19-9-1ÌZ ÐéÅçÜ çÜÐ]l*ïŒl AÐé-Æý‡$z¯]l$ HÆ>µr$ ^ólíÜ…¨. ç³#Æý‡-ÝëPÆý‡… MìS…§ýl 2.5 Ë„ýSË ¯]lVýS§ýl$ A…§ýl-gôæ-Ýë¢Æý‡$. Ñ${™éMýS$ {糆-Úët-™èlÃMýS "sñæ-yŠl' {ò³•gŒæ: {ç³ÐéçÜ ¿êÆý‡-¡Ä¶æ$ ѧéÅ-Ðól™èl¢, {¼r-¯Œl-ÌZ° ¯]l*ÅM>Å-íÜÌŒæ ĶæÊ°-Ð]l-ÇÞsîæ Gyýl$Å-MóS-çÙ-¯]lÌŒæ sñæM>²-Ëi {´÷òœ-çÜÆŠ‡ yéMýStÆŠ‡ çÜ$VýS™é Ñ${™é 20-13 Hyé-¨-MìS-V>¯]l$ íœ{º-Ð]lÇ 26¯]l AÐðl$-Ç-M>- ÌZ° M>͸ùDz-Ķæ*ÌZ {糆-Úët-™èlÃMýS "sñæ-yŠl' {ò³•gŒæ A…§ýl$-MýS$-¯é²Æý‡$. AÐéÆý‡$z MìS…§ýl Ñ${™éMýS$ çÜ$Ð]l*Æý‡$ Æý‡*. 5.4 MørÏ (10 Ë„ýSË yéË-Æý‡$Ï) ¯]lVýS-§ýl$¯]l$ MýS*yé ºçßæ*-MýS-Ç…-^éÆý‡$. ¿êÆý‡-™Œl-ÌZ° Ð]l¬Ç-MìS-Ðé-yýlË í³ËÏ-ËMýS$ MýS…ç³NÅ-rÆŠ‡ ѧýlů]l$ A…¨…-^ól…-§ýl$MýS$ Ñ${™é 19-9-9ÌZ "çßZÌŒæ B¯Œl §ýl ÐéÌŒæ' A¯ól M>Æý‡Å-{MýS-Ð]l*°² ^ólç³-sêtÆý‡$. sñæM>²-Ëi, G…r-ÆŠ‡-Osñæ-¯Œl-Ððl$…sŒæ, yìlOgñ毌l (sñæ-yŠl) A¯ól Ð]lÊyýl$ Æý‡…V>ÌZÏ ÑÔóæçÙ MýS–íÙ ^ólíܯ]l Ð]lÅMýS$¢-˯]l$ {´ù™èlÞ- íßæ…-^ól…-§ýl$MýS$ sñæyŠl çÜ…çܦ Hsê D ºçßæ$-Ð]l$-†° A…¨-Ýù¢…¨. {ç³×æ-»ŒæMýS$ º…V>Ï ç³#Æý‡-ÝëPÆý‡…: ¿êÆý‡™èl Æ>çÙ‰-糆 {ç³×滌æ Ð]l¬QÈj Ð]l*Ça 3 ¯]l$…_ Ð]lÊyýl$ Æøk-Ë-´ër$ º…V>Ï-§ól-ÔŒæÌZ ç³Æý‡Å-sìæ…-^éÆý‡$. D ç³Æý‡Å-r-¯]lÌZ Ð]l*Ça 4¯]l {ç³×滌æ¯]l$.. º…V>Ï {糿¶æ$™èlÓ… B §ólÔ¶æ Æð‡…yø A™èl$Å-¯]l²™èl ç³#Æý‡-ÝëP-Æý‡…™ø çÜ™èlP-Ç…-_…¨. 1971 ¯ésìæ §ólÔ¶æ ÝëÓ™èl…-{™éÅ-°MìS ^ólíܯ]l MýS–íÙ-MìS-V>¯]l$ "º…-V>Ï-§ólÔŒæ ÝëÓ™èl…{™èlÅ ´ùÆ>r VúÆý‡Ð]l ç³#Æý‡-ÝëP-Æ>-'°² BĶæ$-¯]lMýS$ ºçßæ*-MýS-Ç…-_…¨. A§ól Æøk¯]l {ç³×滌æ ÉéM> ĶæÊ°-Ð]l-ÇÞsîæ ¯]l$…_ VúÆý‡Ð]l ¯éÅĶæ$ Ô>ç܈ ç³sêt A…§ýl$-MýS$-¯é²Æý‡$. D M>Æý‡Å{MýSÐ]l$…ÌZ BĶæ$¯]l Ð]l*sêÏ- yýl$™èl*.. ÉéM> ĶæÊ°-Ð]l-ÇÞ-sîæ° "B-MŠSÞ-çœÆŠ‡z B‹œ §ýl D‹Üt' V> AÀ-Ð]l-Ç~…-^éÆý‡$. E™èl¢Ð]l$ ´ëÆý‡Ï-Ððl$…-sôæ-Ç-Ķæ$¯Œl AÐé-Æý‡$zË$ 20-10, 20-11, 20-12 çÜ…Ð]l-™èlÞ-Æ>-ËMýS$ E™èl¢Ð]l$ ´ëÆý‡Ï-Ððl$…-sôæ-Ç-Ķæ$¯Œl ç³#Æý‡-ÝëP-Æ>-˯]l$ ÌZMŠS-çÜ¿¶æ ïܵMýSÆŠ‡ M>Æ>Å- ËĶæ$… Ð]l*Ça 6¯]l {ç³MýS-sìæ…-_…¨. ÑÐ]l-Æ>Ë$.. 20-1-0-&-A-Æý‡$׊æ OgñæsîæÏ (½-gôæ-ï³) 20-1-1-&-MýS-Æý‡×Šæ íÜ…VŠS (MóS…{§ýl Ð]l*i Ð]l$…{†) 20-1-2& Ô¶æÆý‡§Šl Ķæ*§ýlÐŒl (f-¯]l-™é-§ýlâŒæ &Ķæ¬). 19-95 ¯]l$…_ Hsê JMýS ´ëÆý‡Ï-Ððl$…sŒæ çÜ¿¶æ$Å-yìlMìS "E-™èl¢Ð]l$ ´ëÆý‡Ï- Ððl$…-sôæ-Ç-Ķæ$-¯Œl' ç³#Æý‡-ÝëP-Æ>°² A…§ýl-gôæ-çÜ$¢-¯é²Æý‡$. °Æý‡Â-Ķæ$MýS$ AÐðl$-ÇM> ç³#Æý‡-ÝëPÆý‡…: ÉìlÎÏ «©Æý‡ Ð]l°™èl "°-Æý‡Â-Ķæ$-'¯]l$ {糆-Úët-™èlÃMýS "A…-™èl-Æ>j-¡Ä¶æ$ ÝëçßæçÜ Ð]l°- ™èl' ç³#Æý‡-ÝëP-Æý‡…™ø AÐðl$-ÇM> {糿¶æ$™èlÓ… VúÆý‡-Ñ…-_…¨. {ç³ç³…-^èl-ÐéÅ-ç³¢…V> A™èlÅ…™èl O«§ðlÆý‡Å-Ýë-çßæ-ÝëË$ MýS¯]l- º-Ç-_¯]l Ð]l$íßæ-â¶æ-Ë-™ø-´ër$ Ð]l$íßæâê çßæMýS$PË$, Ý뫨-M>-Æý‡™èl MøçÜ… Ýëçßæ-Ýù-õ³-™èl…V> ´ùÆ>yól «©Æý‡-Ð]l-°-™èl- www.sakshieducation.com www.sakshieducation.com
 8. 8. w w w .sakshieducation.com ËMýS$ AÐðl$-ÇM> {糿¶æ$™èlÓ… 20-07 ¯]l$…_ Hsê "A…-™èl-Æ>j-¡Ä¶æ$ ÝëçßæçÜ Ð]l°™èl (E-Ððl$¯Œl B‹œ MýSÆó‡-gŒæ-)' ç³#Æý‡- ÝëP-Æ>Ë$ {糧é¯]l… ^ólÝù¢…¨. D Hyé¨ "°-Æý‡Â-Ķæ$-'-™ø-´ër$ Ð]l$Æø ™öÑ$è Ð]l$…¨° D AÐé-Æý‡$zMýS$ G…í³MýS ^ólíÜ…¨. ÐéÇÌZ Ð]l$ÌêOÌñæ ºçßæ-§ýl$Ç (A-¸ëƒ-°-Ýë¦-¯Œl), çÜÒ$Æ> C{ºïßæ… (¯ø Ķæ¬Ð]lÆŠ‡ OÆð‡sŒæÞ Mø BÇz- ¯ól-rÆŠ‡, Dh-‹³t), kÍ-Äñæ$sê M>òÜt-ÌñæÏ-¯é‹Ü (Æð‡-M>tÆŠ‡, ¯ólçÙ-¯]lÌŒæ Asê-¯]l-Ð]l$‹Ü ĶæÊ°-Ð]l-ÇÞsîæ B‹œ çߟ…yýl*-Æý‡‹Ü, çߟ…yýl*-Æý‡-‹Ü), yéMýStÆŠ‡ gZòÜ-휯Œl J¼-Ķæ*-kË Jyýl$-Ð]l*-MìS¯Œl (M>Å…-ò³-Ƈ¬¯Œl çœÆŠ‡ yðlÐðl*-{MýSïÜ A«§ýlÅ-„ýS$-Æ>Ë$, O¯ðli-Ç-Ķæ*), CÌôæ¯é Ñ$Ìê-íÙ¯é (Ð]l*-¯]lÐ]l çßæMýS$PË M>Æý‡Å-MýSÆý‡¢, fÆý‡²-Í‹Üt, Æý‡ÚëÅ), çœÆý‡$¢¯Œl A§é¯Œl (C-ÌêÐŒl$ Ô>…†, Ð]l*¯]lÐ]l çßæMýS$PË MóS…{§ýl… GWj-MýS*Å-sìæÐŒl OyðlÆð‡-MýStÆŠ‡, ÝùÐ]l*-Í-Ķæ*), sìæf-Ç…VŠS KƇ¬-çÜÆŠ‡ (sìæ-»ñæ-sì毌l Æý‡^èl- Ƈ¬{†, »êÏVýSÆŠ‡, O^ðl¯é), Æý‡f¯Œl i™èl$-¯é‹ßæ (Ýë¦-°MýS çÜÐ]l$-¯]lÓĶæ$ MýSÑ$-sîæË Ð]lÅÐ]l-Ýë¦-ç³-MýS$-Æ>Ë$, Ð]l*¯]lÐ]l çßæMýS$PË ÌêĶæ$ÆŠ‡, íÜÇ-Ķæ*), ™é ¸ù…VŠS ™èl¯Œl (»êÏ-VýSÆŠ‡, ÑĶæ$-™é²…) E¯é²Æý‡$. ï܈ԶæMìS¢ ç³#Æý‡-ÝëP-Æ>Ë$: ÉìlÎÏ «©Æý‡ Ð]l°™èl "°-Æý‡Â-Ķæ$-'¯]l$ Ð]l*Ça 8¯]l (A…-™èl-Æ>j-¡Ä¶æ$ Ð]l$íßæâê ¨¯ø-™èlÞ-Ð]l…) MóS…{§ýl {糿¶æ$™èlÓ… "Æ>×ìæ ËMîSÿ »êƇ¬-&ï܈ Ô¶æMìS¢' AÐé-Æý‡$z™ø VúÆý‡-Ñ…-_…¨. Æ>çÙ‰-糆 {ç³×滌æ Ð]l¬QÈj ^ól™èl$Ë Ò$§ýl$V> °Æý‡ÂĶæ$ ™èlÍÏ D AÐé-Æý‡$z¯]l$ ïÜÓMýS-Ç…-^éÆý‡$. ÝëÐ]l*-hMýS AÀ-Ð]l–¨® Æý‡…VýS…ÌZ Ð]l$íßæ-â¶æË$ Ý뫨…-_¯]l Ñf-Ķæ*-°MìS VýS$Ç¢…-ç³#V> {糆 Hsê Ð]l$íßæ-âê-¨-¯ø-™èlÞÐ]l… çÜ…§ýl-Æý‡Â…V> {ç³Rêņ ^ðl…¨¯]l Ð]l$íßæ-â¶æË õ³Æý‡$ Ò$§ýl$V> MóS…{§ýl {糿¶æ$™èlÓ… ï܈ Ô¶æMìS¢ ç³#Æý‡-ÝëP-Æ>-˯]l$ A…¨-Ýù¢…¨. D AÐéÆý‡$z MìS…§ýl Æý‡*.3 Ë„ýSË ¯]lVýS§ýl$ A…¨-Ýë¢Æý‡$. D Hyé¨ D ç³#Æý‡-ÝëP-Æ>-ËMýS$ °Æý‡Â-Ķæ$-™ø-´ër$ G…í³-OMðS¯]l ÐéÇ ÑÐ]l-Æ>Ë$.. Æ>×ìæ Æý‡${§ýlÐ]l$ §ólÑ AÐé-Æý‡$z-& -{ç³-×îæ™èl ™éË$-MŠS-§éÆŠ‡ (AÝù…); Æ>×ìæ OVðS¨±Ï iÍ-Ķæ$…VŠS AÐé-Æý‡$z-&-J-Ð]l$¯é sìæ.MðS. (MóS-Æý‡-â¶æ); Ð]l*™é hgê-»êÄŒæ$ AÐé-Æý‡$z-&-Ýù-°M> AVýS-Æ>ÓÌŒæ (Éìl-ÎÏ); §ólÑ Açßæ-ÌêÅ-»êÄŒæ$ çßZËPÆŠ‡ AÐé-Æý‡$z-& -KÌêY yìl.Ððl$ÌZÏ (Ð]l$-à-Æ>-çÙ‰); MýS¯]l²W AÐé-Æý‡$z-&- VýS$-Æý‡Ð]l*à òßæ^Œl.çÜ…MìS¯]l (MýS-Æ>~-r-MýS). Æý‡Ñ Ô¶æ…MýS-ÆŠ‡MýS$ u>VýS*ÆŠ‡ AÐéÆý‡$z: ™öÍ-Ýë-ÇV> {糧é¯]l… ^ólçÜ$¢¯]l² u>VýS*ÆŠ‡ A…™èl-Æ>j-¡Ä¶æ$ Ýë…çÜP–-†MýS, ÝëÐ]l$- Æý‡çÜÅ ç³#Æý‡-ÝëPÆý‡… íÜ™éÆŠ‡ ѧéÓ…-çÜ$yýl$ çÜÓÈYĶæ$ ç³…yìlsŒæ Æý‡Ñ-Ô¶æ…-MýS-ÆŠ‡MýS$ ËÀ…-_…¨. Æ>çÙ‰-糆 {ç³×滌æ Ð]l¬QÈj Ð]l*Ça 7¯]l Æ>çÙ‰-糆 ¿¶æÐ]l-¯ŒlÌZ fÇ-W¯]l M>Æý‡Å-{MýS-Ð]l$…ÌZ Æý‡Ñ-Ô¶æ…-MýSÆŠ‡ ¿êÆý‡Å çÜ$MýS¯éÅ Ô¶æ…MýS-ÆŠ‡MýS$ D AÐé-Æý‡$z¯]l$ ºçßæ*MýSÇ…^éÆý‡$. ï³{Æó‡ yðlÍ-VóS²MýS$ A»ñæÌŒæ {ò³•gŒæ: »ñæÍjĶæ$… VýS×ìæ™èl Ô>ç܈-Ðól™èl¢ ï³{Æó‡ yðlÍ-VóS²MýS$ 20-13 çÜ…Ð]l-™èlÞ-Æ>-°MìS {糆-Úët-™èlÃMýS 'A-»ñæÌŒæ {ò³•gŒæ' ËÀ…-_…¨. BÎj{»ê, hÄñæ*-Ððl${sîæ, ¯ðl…ºÆŠ‡ ¤Ä¶æ$È, Ç{ç³-gñæ…-sôæ-çÙ¯Œl ¤Ä¶æ$È Ð]l…sìæ A…Ô>- ËMýS$ çÜ…º…-«¨…_ BĶæ$¯]l ^ólíܯ]l MýS–íÙ-MìS-V>¯]l$ D ç³#Æý‡-ÝëPÆý‡… §ýlMìSP…¨. D AÐé-Æý‡$z¯]l$ 20-0-2ÌZ ¯éÆó‡Ó AM>-yýlÒ$ B‹œ OòܯðlÞ‹Ü A…yŠl ÌñærÆŠ‡Þ HÆ>µr$ ^ólíÜ…¨. ©°² ¯ø»ñæÌŒæ ºçßæ$-Ð]l$-†™ø çÜÐ]l*-¯]l…V> ç³Ç-VýS-×ìæ- Ýë¢Æý‡$ (VýS-×ìæ-™èl-Ô>ç܈ Ñ¿ê-VýS…ÌZ ¯ø»ñæÌŒæ ºçßæ$-Ð]l$† Ìôæ§ýl$). ç³#Æý‡-ÝëPÆý‡… MìS…§ýl Ñ$Í-Ķæ$¯Œl yéË-Æý‡Ï¯]l$ ºçßæ*- MýS-Ç-Ýë¢Æý‡$. D AÐé-Æý‡$z¯]l$ Ðól$ 21¯]l KÝëÏÌZ {糧é¯]l… ^ólÝë¢Æý‡$. 60Ð]l gê¡Ä¶æ$ ^èlË-¯]l-_{™èl AÐé-Æý‡$zË$: {ç³Ð]l¬Q §ýlÆý‡Ø-MýS$yýl$ »êçÜ$ bèlrÈj ¯ól™èl–-™èlÓ… ÌZ° þÅÈ Ð]l*Ça 18¯]l 20-12 çÜ…Ð]l-™èlÞ-Æ>-°MìS V>¯]l$ 60Ð]l gê¡Ä¶æ$ ^èlË-¯]l-_{™èl AÐé-Æý‡$zË Ñgôæ-™èlË õ³Æý‡$Ï {ç³MýS-sìæ…-_…¨. ÑÐ]l-Æ>Ë$.. www.sakshieducation.com www.sakshieducation.com
 9. 9. w w w .sakshieducation.com E™èl¢Ð]l$ _{™èl…: ´ë¯Œl íÜ…VŠS ™øÐ]l$ÆŠ‡ (íßæ…-©-&-§ýl-Æý‡Ø-MýS$yýl$: †V>Ã…çÙ* «§ýl*Í-Ķæ*) E™èl¢Ð]l$ ¯] r$yýl$: CÆ>¹¯Œl Rꯌl (íßæ…© _{™èl… "´ë¯Œl íÜ…VŠS ™øÐ]l$-ÆŠ‡-'), Ñ{MýSÐŒl$ VøQÌôæ(Ð]l$-Æ>w _{™èl… "A- ¯]l$-Ð]l$-†-'-)- ËMýS$ ç܅Ķæ¬-MýS¢…V>. E™èl¢Ð]l$ ¯]lsìæ: EÚë gê§ýlÐŒ (Ð]l$-Æ>w _{™èl… "«§é-VŠS-') E™èl¢Ð]l$ §ýlÆý‡Ø-MýS$yýl$: ÕÐéi ÌZ™èl¯Œl ´ësìæÌŒæ (Ð]l$-Æ>w _{™èl… "«§é-VŠS-') E™èl¢Ð]l$ f¯]l-Æý‡…-fMýS _{™éË$: "ÑMîSP yø¯]l-ÆŠ‡' (íßæ…-©), "E-Ý뢧Šl çßZr-ÌŒæ-'-(-Ð]l$-Ë-Ķæ*-â¶æ…) E™èl¢Ð]l$ òܵçÙÌŒæ GòœMŠStÞ _{™èl…: DVýS ™ðlË$-VýS$ÌZ E™èl¢Ð]l$ _{™èl…: DVýS E™èl¢Ð]l$ çÜàĶæ$ ¯]lr$yýl$: A¯]l* MýSç³NÆŠ‡ (ÑMîSP yø¯]l-ÆŠ‡) E™èl¢Ð]l$ çÜà-Ķæ$ -¯]lsìæ: yéÎ Açßæ*Ï-Ðé-Í-Ķæ*-(-ÑMîSP yø¯]l-ÆŠ‡), MýS˵¯]l (Ð]l$-Ë-Ķæ*â¶æ "™èl-°-^èl-ÌêÏ…-f-¯Œl-') E™èl¢Ð]l$ V>Ķæ$-MýS$yýl$: Ô¶æ…MýSÆŠ‡ Ð]l$çßæ-§ól-Ð]l-¯Œl-(-íßæ…© _{™èl… "_-rt-V>…-VŠS-'-ÌZ° »ZÌZ ¯é.. ´ër) E™èl¢Ð]l$ V>Ķæ$°: BÈ¢ A…MóSÏ-MýSÆŠ‡ ™èlMóS-MýS-ÆŠ‡- (-Ð]l$-Æ>w "çÜ…-íßæ-™èl-'ÌZ ç³Ë-MóS± ´ër) E™èl¢Ð]l$ »êË ¯]lr$-yýl$-/-¯]lsìæ: ÒÆó‡…{§ýl {ç³™é-‹³- ("§ólRŒæ C…yìl-Ķæ$¯Œl çÜÆý‡P-‹Ü-'), OÐðl$¯]l-¯Œl- (-"-1-01 ^øyìl-Ķæ$…-VýS-ÌŒæ-') E™èl¢Ð]l$ íÜ°-Ð]l*-sZ-{VýSïœ: çÜ$«©ÆŠ‡ ç³ÌêÞ-¯ól- (Mø:Ķæ*§Šl _{™é-°-MìS) E™èl¢Ð]l$ çÜ…X™èl §ýlÆý‡Ø-MýS™èlÓ…: OÔðæÌôæ…{§ýl »êÆó‡Ó (Ð]l$-Æ>w "çÜ…-íßæ-™èl-') E™èl¢Ð]l$ ¯ólç³£ýlÅ çÜ…X™èl…: ¼h-»ê-ÌŒæ-(-Ð]l$-Ë-Ķæ*â¶æ "MýS-Í-Ķæ*-^èl-¯Œl-') E™èl¢Ð]l$ VóSĶæ$ Æý‡^èl-Ƈ¬™èl: {ç³çÜ*¯Œl gZïÙ- (-_-rt-V>…-VŠS-ÌZ° "»ZÌZ ¯é' ´ër-MýS$) Æ>gŒæ ^ðlsìætMìS gꯌl »ôæsŒæÞ M>ÏÆŠ‡P ç³#Æý‡-ÝëPÆý‡…: ¿êÆý‡™èl çÜ…™èl-†MìS ^ðl…¨¯]l AÐðl$-ÇM> BǦ-MýS-Ðól™èl¢ Æ>gŒæ-^ðlsìæt (3-3-)MìS {糆-Úët-™èlÃMýS "gê-¯Œl-»ôæsŒæÞ M>ÏÆŠ‡P' ç³#Æý‡-ÝëPÆý‡… ËÀ…-_…¨. BǦMýS Æý‡…VýS…ÌZ ¯ø»ñæÌŒæ ºçßæ$-Ð]l$† ™èlÆ>Ó™èl A™èlÅ…™èl ÑÕçÙt ç³#Æý‡-ÝëPÆý‡… C§ól. D AÐéÆý‡$z ´÷…¨¯]l {糆 Ð]l¬VýS$Y-ÇÌZ JMýS-ÇMìS ¯ø»ñæÌŒæ ºçßæ$-Ð]l$† ËÀ- çÜ$¢…-§ýl° ¿êÑ-Ýë¢Æý‡$. A…§ýl$-Ð]lËÏ D AÐé-Æý‡$z¯]l$ "»ôæ½ ¯ø»ñæ-ÌŒæ-'V> í³Ë$-Ýë¢Æý‡$. BǦMýS Æý‡…VýS…ÌZ ÑÔóæçÙ MýS–íÙ ^ólíܯ]l 40 Hâ¶æÏ-ÌZç³# AÐðl$-Ç-MýS-¯]lÏMýS$ AÐðl$-Ç-MýS¯Œl GMýS-¯é-Ñ$MŠS AÝù-íÜ-Äôæ$-çÙ¯Œl {糆 çÜ…Ð]l-™èlÞÆý‡… D ºçßæ$-Ð]l$† A…§ýl-gôæ-çÜ$¢…¨. D{Mø-Í-±MìS VøÌŒæz-Ð]l*ůŒl {ò³•gŒæ: ç³Æ>Å-Ð]l-Æý‡-×æ-Ðól™èl¢ ÆøÝë¯ø D{Mø-ͱ 20-13 VøÌŒæz-Ð]l*ůŒl {ò³•gŒæMýS$ G…í³-MýS- Ķæ*Åyýl$. Cr-ÎÌZ iÆø Ðól‹Üt Ð]lÊÐŒl-Ððl$…sŒæ ¨Ô¶æV> ^ólíܯ]l MýS–íÙ-MìS-V>¯]l$ D{Mø-Í-±MìS D AÐéÆý‡$z §ýlMìSP…¨. ç³Æ>Å-Ð]l-Æý‡×æ Æý‡…VýS…ÌZ VøÌŒæz-Ð]l*ůŒl {ò³•gŒæ¯]l$ BÝëP-ÆŠ‡Þ™ø çÜÐ]l*-¯]l…V> ¿êÑ-Ýë¢Æý‡$. ¯]l*ÅĶæ*ÆŠ‡P OsñæÐŒl$ÞMýS$ ç³#Í-rjÆŠ‡ AÐé-Æý‡$zË$: ¯]l*ÅĶæ*ÆŠ‡P OsñæÐŒl$Þ ç³{†-MýSMýS$ ¯éË$VýS$ ç³#Í-rjÆŠ‡ AÐé-Æý‡$zË$ ËÀ…-^éƇ¬. ç³#Í-rjÆŠ‡ íœMýSÛ¯Œl ç³#Æý‡-ÝëPÆý‡… Æý‡^èl-Ƈ¬™èl AyýlÐŒl$ gê¯]lÞ-¯ŒlMýS$ §ýlMìSP…¨. "¨ BÆ>¹¯Œl Ð]l*çÜtÆŠ‡Þ çܯŒl' ¯]lÐ]l-Ë-MýS$-V>¯]l$ D AÐéÆý‡$z §ýlMìSP…¨. yðlçÜÃ…yŠl r*r$MýS$ sñæ…ç³#-Ët¯Œl {ò³•gŒæ: §ýl„ìS-×ê-{íœM> gê† ÑÐ]l„ýS Ð]lņ-Æó‡MýS ´ùÆ>r Äñæ*«§ýl$yýl$, MóS‹³-so¯Œl Ð]l*i www.sakshieducation.com www.sakshieducation.com
 10. 10. w w w .sakshieducation.com BÆŠ‡a ¼çÙ‹³ yðlçÜÃ…yŠl r*r$MýS$ (8-1) 20-13 çÜ…Ð]l-™èlÞ-Æ>-°-MìS-V>¯]l* {糆-Úët-™èlÃMýS sñæ…ç³#-Ët¯Œl {ò³•gŒæ ËÀ…- _…¨. {õ³Ð]l$¯]l$ ç³…^èlyýl…, ™èl糚-˯]l$ Ð]l$°²…-^èlyýl… A¯ól {MðS•çÜ¢Ð]l B«§éÅ-†ÃMýS íܧ鮅-™é-˯]l$ {ç³ç³…-^èl-ÐéÅ- ç³¢…V> {ç³^éÆý‡… ^ólçÜ$¢-¯]l²…-§ýl$MýS$, ©°-MøçÜ… iљ鰲 A…MìS™èl… ^ólíÜ-¯]l…-§ýl$MýS$ BĶæ$¯]l$² D {ò³•gŒæMýS$ G…í³MýS ^ólíÜ-¯]lr$Ï sñæ…ç³#-Ët¯Œl ¸û…yól-çÙ¯Œl ™ðlÍ-í³…¨. Ë…yýl-¯Œl-ÌZ° WÌŒæz-à-ÌŒæÌZ Ðól$ 21¯]l fÇVóS M>Æý‡Å-{MýS- Ð]l$…ÌZ r*r$MýS$ D AÐé-Æý‡$z¯]l$ {糧é¯]l… ^ólÝë¢Æý‡$. ÍyìlĶæ* yólÑ-‹ÜMýS$ º$MýS-ÆŠ‡-{ò³•gŒæ: {糆-Úët-™èlÃMýS º$MýSÆŠ‡ {ò³•gŒæ AÐðl$-ÇM> Æý‡^èl-Ƈ¬{† ÍyìlĶæ* yólÑ-‹Ü¯]l$ Ð]lÇ…-_…¨. D ´ùsîæÌZ ¿êÆý‡-™ŒlMýS$ ^ðl…¨¯]l {ç³RêÅ™èl MýS¯]l²yýl Æý‡^èl-Ƈ¬™èl ĶæÊ.BÆŠ‡.A¯]l…-™èl-Ð]lÊÇ¢ ™èl$¨-Ð]l-Æý‡MýS$ ´ùsîæÌZ E¯é²Æý‡$. çÜ–f-¯é-™èlÃ-MýS™èl™ø MýS*yìl¯]l Æý‡^èl-¯]lË$ ^ólĶæ$-yýl…ÌZ ™èl¯]l-MýS$-™é¯ól ÝësìæV> õ³Æö…-¨¯]l BÐðl$ º$MýSÆŠ‡ {Oò³gŒæ MìS…§ýl 60 ÐólË ´û…yýlϯ]l$ (çÜ$-Ð]l*Æý‡$ ’ 50 Ë„ýS-Ë$) Ý÷…™èl… ^ólçÜ$-MýS$-¯é²Æý‡$. Ð]lÆý‡ÌŒæz çœ#yŠl {ò³•gŒæ-&-2-0-13: BàÆý‡, Ð]lÅÐ]l-ÝëĶæ$ ¯ø»ñæÌŒæ ºçßæ$-Ð]l$-†V> í³Í^ól Ð]lÆý‡-ÌŒæz-çœ#yŠl {ò³•gŒæ 20-13 çÜ…Ð]l- ™èlÞ-Æ>-°MìS Ð]l¬VýS$YÆý‡$ f¯]l$Å Ð]l*ǵyìl Ô>ç܈-Ðól-™èl¢-ËMýS$ §ýlMìSP…¨. Ô>ç܈-Ðól-™èl¢Ë$ Ð]l*ÆŠ‡P-Ððl¯Œl Ððl*…sêVø (»ñæ-Íj- Ķæ$…), Ðól$È yðlÌŒæ _Ët¯Œl, Æ>ºÆŠ‡t {¸ëÎ (A-Ððl$-Ç-M>-)-ËMýS$ D AÐéÆý‡$z §ýlMìSP…¨. Æ>ºÆŠ‡t {¸ëÎ Ð]l*¯Œl-Ô>…sZ çÜ…çܦÌZ Ô>ç܈-Ðól™èl¢ M>V>, Ðól$È _Ët¯Œl íÜ…gñæ…sê ºÄñæ*-sñæ-M>²-Ëi çÜ…çܦÌZ ïÜ°-Ķæ$ÆŠ‡ Ô>ç܈-Ðól™èl¢. BÐðl$ ´÷V>- MýS$ÌZ f¯]l$Å-Ð]l*-ǵyìl Ñ«§é-¯é°² MýS¯]l$-Vö¯é²Æý‡$. Ððl¯Œl Ððl*…sêVø »ñæÍj-Ķæ$…-ÌZ° C¯Œl-íÜt-r*ÅsŒæ B‹œ ´ëÏ…sŒæ ºÄñæ*-sñæ-M>²-Ëi çÜ…çܦ Ð]lÅÐ]l-Ýë¦-ç³-MýS$yýl$. Ð]lÆý‡ÌŒæz çœ#yŠl {ò³•gŒæ¯]l$ ¯éÆý‡Ã¯Œl »ZÆ>ÏVŠS 19-8-6ÌZ ¯ðlË-Mö-ÌêµÆý‡$. çßæÇ™èl Ñç³Ï-Ð]l…ÌZ BĶæ$¯]l ^ólíܯ]l MýS–íÙ-MìS-V>¯]l$ »ZÆ>Ï-VŠSMýS$ ¯ø»ñæÌŒæ ºçßæ$-Ð]l$† ËÀ…-_…¨. yé.G….OÐðl.G‹Ü. {ç³Ýë-§ŠæMýS$ ¯éĶæ¬-yýlÐ]l$à AÐéÆý‡$z: çÜ¡‹Ù «§éÐ]l¯Œæ õÜÞ‹Ü òÜ…rÆŠæ (Úë-ÆŠæ) OyðlÆð‡-MýStÆŠæ G….OÐðl.G‹Ü. {ç³Ýë-§ŠæMýS$ 20-13 ¯éĶæ¬-yýlÐ]l$à AÐéÆý‡$z ËÀ…-_…¨. D ç³#Æý‡-ÝëP-Æ>°² ¯ðlË*Ï-Æý‡$ÌZ 20-13 Ð]l*Ça 30¯]l {糧é¯]l… ^ólÔ>Æý‡$. ¯ðlË*Ï-Æý‡$-ÌZ° ¯éĶæ¬-yýlÐ]l$à òÜ…rÆŠæ çœÆŠæ yðlÐ]l-Ë-‹³-Ððl$…sŒæ BËt-Æó‡²-sìæÐŒæÞ, ™èlÑ$-â¶æ-¯é-yýl$-ÌZ° BÆŠæ.G….MðS. C…f-±-Ç…VŠæ MýSâê-Ô>Ë D AÐé-Æý‡$z¯]l$ A…¨-çÜ$¢-¯é²Æ‡¬. OsñæÐŒl$Þ B‹œ C…yìlĶæ* íܱ AÐé-Æý‡$zË$: OsñæÐŒl$Þ B‹œ C…yìlĶæ* ™öÍ-Ýë-ÇV> íܱ AÐé-Æý‡$z-˯]l$ CÐ]lÓyýl… {´ëÆý‡…-À…-_…¨. D AÐé-Æý‡$zË {糧é¯]l M>Æý‡Å-{MýSÐ]l$… H{í³ÌŒæ 6¯]l Ðé…Mø-Ð]lÆŠ‡ (MðS-¯]l-yé-)ÌZ fÇ-W…¨. ÑÐ]l- Æ>Ë$.. E™èl¢Ð]l$ _{™èl…& ºÈ¹; E™èl¢Ð]l$ §ýlÆý‡Ø-MýS$-yýl$& A¯]l$-Æ>VŠS ºçÜ$-(-º-ȹ) ; E™èl¢Ð]l$ ¯]lr$-yýl$-&-Æý‡-×æ-½ÆŠ‡ MýSç³N- ÆŠ‡-(-º-ȹ); E™èl¢Ð]l$ ¯]lsìæ & {í³Ä¶æ*…MýS ^ø{´ë-(-º-ȹ); E™èl¢Ð]l$ ¯]l*™èl¯]l ¯]lsîæ& CÍ-Ķæ*¯é (º-ȹ); E™èl¢Ð]l$ ¯]l*™èl¯]l ¯]lr$yýl$ &B-Ķæ¬-ÚëïŒl Q$Æ>¯é (ÑMîS yø¯]l-ÆŠ‡); E™èl¢Ð]l$ Ñ˯Œl & ÇíÙ-MýS-ç³NÆŠ‡(A-W²-ç³-£Šl); E™èl¢Ð]l$ çßæçÜÅ-¯]l-r$yýl$& AÀ-õÙMŠS º^èla¯Œl (»ZÌŒæ º^èla-¯Œl); E™èl¢Ð]l$ çÜ…X™èl §ýlÆý‡Ø-MýS$yýl$ & AfÄŒæ$ A™èl$ÌŒæ(A-W²-ç³-£Šl). Æ>Ð]lN-ÇMìS gêq¯]l-ï³uŠ‡ AÐéÆý‡$z: {ç³Ð]l¬Q Æý‡^èl-Ƈ¬-™èl Æ>Ð]lNÇ ¿¶æÆý‡-§éÓ-fMýS$ 20-12 çÜ…Ð]l-™èlÞ-Æ>-°MìS gêq¯]l-ï³uŠ‡ AÐéÆý‡$z (4-8-Ð]l) §ýlMìSP…¨. BĶæ$¯]l Æ>íܯ]l "´ë-MýS$-yýl$-Æ>-â¶æ$Ï' ¯]lÐ]l-Ë-MýS$-V>¯]l$ D ç³#Æý‡-ÝëPÆý‡… ËÀ…-_…¨. ™öÍ- ÝëÇ ™ðlË$VýS$ Ð]l^èl¯]l Æý‡^èl-¯]lMýS$ D AÐéÆý‡$z §ýlMìSP…¨. ™ðlË$-VýS$ÌZ gêq¯]l-ï³uŠ‡ ç³#Æý‡-ÝëP-Æ>°² §ýlMìSP…-^èl$-MýS$¯]l² Ð]lÊyø -Ð]lÅMìS¢ ¿¶æÆý‡-§éÓf. C…™èlMýS$ Ð]l¬…§ýl$ 19-7-0ÌZ ÑÔ¶æÓ-¯é£ýl çÜ™èlÅ-¯é-Æ>-Ķæ$×æ, 19-88ÌZ íÜ.¯éÆ>-Ķæ$×æ www.sakshieducation.com www.sakshieducation.com
 11. 11. w w w .sakshieducation.com Æð‡yìlz D ç³#Æý‡-ÝëP-Æ>°² A…§ýl$-MýS$-¯é²Æý‡$. Æ>Ð]lNÇ 19-68, 19-8-3ÌZ Æ>{çÙtÝë-íßæ™èlÅ AM>-yýlÒ$ AÐéÆý‡$z, 19-8-3ÌZ MóS…{§ýl Ýëíßæ™èlÅ AM>-yýlÒ$ AÐéÆý‡$z, 19-8-7ÌZ Æ>gê-Ë„îSà AÐé-Æý‡$z-˯]l$ A…§ýl$-MýS$-¯é²Æý‡$. 37 MýS£é çÜ…ç³#-sêË$, 17 ¯]lÐ]l-ËË$, »êËË MøçÜ… 6 ¯]lÐ]l-ËË$, 5 MýS£é çÜ…MýS-Ë-¯éË$, 3 ÐéÅÝëË$, 8 ¯ér-M>Ë$ Æ>Ô>Æý‡$. M>§ýl…-ºÇ, ´ëMýS$yýl$ Æ>â¶æ$Ï, iÐ]l¯]l çÜÐ]l$Æý‡…, C¯]l$-ç³-™ðlÆý‡ Ððl¯]l$MýS, MúÐ]l¬¨ Ð]l…sìæ Æý‡^èl-¯]lË$ ¿¶æÆý‡-§éÓ- fMýS$ Ð]l$…_ õ³Æý‡$ ™ðl^éaƇ¬. ¿êÆý‡™èl {糿¶æ$™èlÓ… A…§ýl-gôæõÜ A™èl$Å-¯]l²™èl Ýëíßæ¡ ç³#Æý‡-ÝëPÆý‡… gêq¯]l-ï³uŠ‡. D AÐéÆý‡$z MìS…§ýl {ç³Ô¶æ…-çÜ-ç³{™èl…, Æý‡*.7 Ë„ýSË ¯]lVýS§ýl$ ºçßæ*-MýS-Ç-Ýë¢Æý‡$. 20-11 çÜ…Ð]l-™èlÞ-Æ>-°MìS JyìlÔ> Æý‡^èl-Ƈ¬{† yéMýStÆŠ‡ {糆-¿ê-Æ>-ÄŒæ$MýS$ D ç³#Æý‡-ÝëPÆý‡… ËÀ…-_…¨. Vø´ëÌŒæ VýS$Æý‡$MýS$ Ð]l*ÌZPÐŒl$ B¨-Ôóæ-çÙĶæ$Å AÐéÆý‡$z: fÐ]l-çßæ-ÆŠ‡-ÌêÌŒæ ¯ðl{çßæ* ĶæÊ°-Ð]l-ÇÞsîæ {´÷òœ-çÜÆŠ‡ Vø´ëÌŒæ VýS$Æý‡$MýS$ 20-1-3-&-14 çÜ…Ð]l-™èlÞ-Æ>-°MìS Ð]l*ÌZPÐŒl$ B¨-Ôóæ-çÙĶæ$Å AÐéÆý‡$z §ýlMìSP…¨. yýlÐ]l-Ë-‹³-Ððl$…sŒæ çÜtyîl-‹ÜÌZ BĶæ$¯]l ^ólíܯ]l MýS–íÙ-MìS-V>¯]l$ D ç³#Æý‡-ÝëP-Æ>°² ^ðlO¯ðl²-ÌZ° Ð]l*ÌZPÐŒl$ GÍ-f-»ñ晌l B¨-Ôóæ-çÙĶæ$Å {r‹Üt H{í³ÌŒæ 18¯]l {ç³MýS-sìæ…-_…¨. íÜMìSP…MýS$ {糫§é° {V>Ò$-×ê-À-Ð]l–¨® AÐéÆý‡$z: {糆-Úët-™èlÃMýS {糫§é-¯]l-Ð]l$…{† {V>Ò$-×ê-À-Ð]l–¨® AÐéÆý‡$z 20-1-1-&- 12 çÜ…Ð]l-™èlÞ-Æ>-°MìS íÜMìSP… {V>Ò$-×ê-À-Ð]l–¨® °Æý‡Ó-çßæ×æ, AÀ-Ð]l–¨® Ô>QMýS$ ËÀ…-_…¨. D AÐé-Æý‡$z¯]l$ H{í³ÌŒæ 21¯]l "íÜ-ÑÌŒæ çÜÈÓ‹Ü yól' çÜ…§ýl-Æý‡Â…V> {糫§é-¯]l-Ð]l$…{† Ð]l$¯øÃ-çß毌l íÜ…VŠS ºçßæ*-MýS-Ç…-^éÆý‡$. {ç³gê´ë˯]lMýS$ çÜ…º…«¨…_ ÑÑ«§ýl A…Ô>ÌZÏ MýS–íÙ ^ólíܯ]l A«¨M>Æý‡$ËMýS$ MýS*yé D çÜ…§ýlÆý‡Â…V> {糫§é¯]lÐ]l$…{† ç³#Æý‡ÝëPÆ>Ë$ A…§ýlgôæÔ>Æý‡$. bèl¡¢‹ÜVýSÉŠæÌZ° ¯]lMýSÞÌŒæÞ {糿êÑ™èl §ýl…™ðlÐéyýl hÌêÏÌZ ѧéÅÐéÅí³¢MìS ^ólíܯ]l MýS–íÙMìSV>¯]l* IHG‹Ü A«¨M>Ç Kï³ ^ú§ýlÇ {糫§é¯]lÐ]l$…{† ç³#Æý‡ÝëPÆý‡… A…§ýl$MýS$¯é²Æý‡$. ¿êÆý‡-¡Ä¶æ$ OÐðl§ýl$Å-yìlMìS "þÅyîl ÑMðS-¯Œl-òœ-ÌŒæz' AÐéÆý‡$z: ´÷V>MýS$ 糧é-Æ>¦Ë °Ä¶æ$…-{™èl-×æMýS$ MýS–íÙ ^ólíÜ-¯]l…-§ýl$-MýS$- V>¯]l$ Ð]l¬…O»ñæ-ÌZ° sêsê ÝëÃÆý‡MýS BçÜ$-ç³{† M>Þ¯]lÞÆŠ‡ OÐðl§ýlÅ °ç³#-×æ$yýl$ ç³…MýSgŒæ ^èl™èl$-Æó‡Ó¨ {糆-Úët-™èlÃMýS "þÅyîl ÑMðS-¯Œl-òœ-ÌŒæz' ç³#Æý‡-ÝëP-Æ>²°² Ðól$ 2¯]l ÐéíÙ…-VýSt-¯ŒlÌZ A…§ýl$-MýS$-¯é²Æý‡$. OòÜ¯é ¯ðlàÓ-ÌŒæMýS$ "Ķæ¬-«§Šæ-Ò-ÆŠæ' AÐéÆý‡$z: »êÅ-yìlÃ…-r¯Œæ {MîSyé-M>-Ç×ìæ OòÜ¯é ¯ðlàÓÌŒæ 20-13 çÜ…Ð]l-™èlÞ-Æ>-°MìS "Ķæ¬-«§Šæ-Ò-ÆŠæ' AÐé-Æý‡$z ËÀ…_…¨. D AÐé-Æý‡$zMýS$ G…í³-OMðS¯]l ™öÍ {MîSyé-M>-Ç×ìæ. JÍ…-í³-MŠæÞÌZ ç³™èlMýS… Ý뫨…- _¯]l ™öÍ ¿êÆý‡™èl »êÅyìlÃ…-r¯Œæ {MîSyé-M>-Ç-×ìæV> Ý뫨…-_¯]l çœ$¯]l-™èlMýS$ OòܯéMýS$ D AÐéÆý‡$z §ýlMìSP…¨. D AÐé- Æý‡$z¯]l$ {ç³Ð]l¬Q ÝëÓ™èl…{™èlÅ çÜÐ]l$-Æý‡-Äñæ*-«§ýl$Ë$, ´ë{†-MóS-Ķæ¬Ë$ Ķ欫§Šæ-ÒÆŠæ õ³Çr ¯ðlË-Mö-ÌêµÆý‡$. 1992 ¯]l$…_ Hsê ÑÑ«§ýl Æý‡…V>ÌZÏ MýS–íÙ ^ólíܯ]l ÐéÇMìS "Ķæ¬-«§Šæ-Ò-ÆŠæ' ÝëÃÆý‡MýS ¸û…yól-çÙ¯Œæ AÐé-Æý‡$z¯]l$ {糧é¯]l… ^ólÝù¢…¨. D AÐéÆý‡$z MìS…§ýl Æý‡*. 50,000 ¯]lVýS§ýl$ A…§ýl-gôæ-Ýë¢Æý‡$. {糫§é° Ð]l$¯øÃ-çßæ-¯Œæ-íÜ…VŠæ, yéMýStÆŠæ A…h- Æð‡yìlz, Ô>ÅÐŒl$ »ñæ¯]l-VýSÌŒæ, Ô>…™é íܯéá ™èl¨-™èl-Æý‡$-ËMýS$ VýS™èl…ÌZ D AÐéÆý‡$z¯]l$ ºçßæ*-MýS-Ç…-^éÆý‡$. MóSÆý‡â¶æ Ð]l¬QÅ-Ð]l$…{† ^é…©MìS ĶæÊG¯Œl AÐéÆý‡$z: MóSÆý‡â¶æ Ð]l¬QÅ-Ð]l$…{† FÐðl$¯Œl ^é…©MìS IMýSÅ-Æ>-fÅ-çÜ-Ñ$† {ç³gê õÜÐ]l AÐé-Æý‡$z¯]l$ {ç³MýS-sìæ…-_…¨. Æ>çÙ‰…ÌZ {ç³fË Ð]l§ýlªMýS$ {ç³™èlÅ-„ýS…V> Ððlâ¶æ*¢ ÐéÇ çÜÐ]l$-çÜÅ-˯]l$ ç³Ç- www.sakshieducation.com www.sakshieducation.com
 12. 12. w w w .sakshieducation.com çÙP-Ç-çÜ$¢…-yýl-r…™ø BĶæ$-¯]lMýS$ D AÐéÆý‡$z §ýlMìSP…¨. 20-03 ¯]l$…_ {ç³gê õÜÐé ¨¯]l… (þ¯Œl 23) çÜ…§ýl- Æý‡Â…V> IMýSÅ-Æ>-fÅ-çÜ-Ñ$† Hsê {ç³ç³…-^èl-ÐéÅ-ç³¢…V> I§ýl$-VýS$-ÇMìS D AÐé-Æý‡$zË$ CÝù¢…¨. ÒsìæÌZ D Hyé¨ BíÜĶæ* & ç³íÜ-íœMŠS gZ¯Œl MìS…§ýl FÐðl$¯Œl ^é…©MìS AÐéÆý‡$z §ýlMìSP…¨. ^é…© {ç³f-˯]l$ MýSË$-çÜ$-MýS$¯ól M>Æý‡Å-{MýS- Ð]l$…ÌZ ¿êVýS…V> Cç³µ-sìæ-§éM> 5.5 Ë„ýSË {ç³fË Ñ¯]l-™èl$-˯]l$ A…§ýl$-MøV> ÐésìæÌZ Ð]lÊyýl$ Ë„ýSË Ñ¯]l-™èl$- ˯]l$ ç³Ç-çÙP-Ç…-^éÆý‡$. C…§ýl$-MøçÜ… 22.68 MørÏ Æý‡*´ë-Ķæ$Ë$ QÆý‡$a ^ólÔ>Æý‡$. Aº$ªÌŒæ MýSÌê…MýS$ AÐðl$-ÇM> Ð鯌l-{»ê¯Œl AÐéÆý‡$z: ¿êÆý‡™èl Ð]l*i Æ>çÙ‰-糆 Aº$ªÌŒæ MýSÌê…MýS$ {糆-Úët-™èlÃ-MýS-OÐðl$¯]l ÐðlÆý‡²-ÆŠ‡-Ð鯌l {»ê¯Œl Ððl$Ððl*-Ç-Ķæ$ÌŒæ AÐé-Æý‡$z¯]l$ Ðól$ 25¯]l {糧é¯]l… ^ólÔ>Æý‡$. D AÐé-Æý‡$z¯]l$ Æø§ýlïÜ çÜ…º…«§ýl ç³Ç-ÔZ-«§ýl-¯]lÌZÏ MýS–íÙ ^ólíܯ]l ÐéÇMìS AÐðl$-Ç-M>MýS$ ^ðl…¨¯]l ¯ólçÙ-¯]lÌŒæ õܵ‹Ü Ý÷OòÜsîæ A…¨-çÜ$¢…¨. çÜ$Ë¿Œæ Ð]lÅÐ]l-Ýë¦-ç³-MýS$-yìlMìS {òœ…^Œl AÐéÆŠ‡z: {ç³Ð]l¬Q ç³Æ>Å-Ð]l-Æý‡-×æ-Ðól™èl¢ "çÜ$-Ë¿Œæ {´ëgñæ-MýS$t' Ð]lÅÐ]l-Ýë¦-ç³-MýS$yýl$ ¼…§ól- Ô¶æÓÆŠ‡ ´ëuý‡-MŠSMýS$ {òœ…^Œl {糿¶æ$™èlÓ… "Ìñæ-gñæ…yŠl B‹œ ´ëϯðl-sŒæ' AÐé-Æý‡$z¯]l$ A…§ýl-gôæ-íÜ…¨. þ¯Œl 3¯]l ´ëÇ-‹ÜÌZ fÇ- W¯]l M>Æý‡Å-{MýS-Ð]l$…ÌZ {òœ…^Œl òܯðlsŒæ E´ë-«§ýlÅ-„ýS$-Æ>Ë$ ^èl…rÌŒæ gZÆ>z¯Œl BĶæ$-¯]lMýS$ D AÐé-Æý‡$z¯]l$ ºçßæ*-MýS-Ç…- ^éÆý‡$. ¿êÆý‡-™ŒlÌZ ´ëÇ-Ô¶æ$§ýl®Å…, {ç³gê-ÆøVýSÅ… ò³…ç³#-§ýl-ËMýS$ ÑÔóæ-çÙ…V> MýS–íÙ ^ólíܯ]l Ð]lÅMìS¢V> ´ëuý‡-MŠSMýS$ {ç³ç³…- ^èl-ÐéÅ-ç³¢…V> õ³Æý‡$…¨. 19-7-3ÌZ çÜ$Ë¿Œæ C…r-Æó‡²-çÙ-¯]l-ÌŒæ¯]l$ Ýë¦í³…_ çÜ$Ë¿Œæ M>…ò³ÏMŠSÞ õ³Æý‡$™ø §ólÔ¶æ…ÌZ Ð]l$Æý‡$-VýS$-§öyýlÏ Ñç³Ï-Ðé-°MìS BĶæ$¯]l ¯é…¨ ç³Í-M>Æý‡$. MìSÆý‡-׊æ-»ôæ-yîlMìS ¯øÐ]l¬Æ> AÐéÆŠ‡z: Ð]l*i Iï³-G‹Ü A«¨-M>-Ç×ìæ MìSÆý‡-׊æ-»ôæyîl Ð]l*¯]l-Ð]l™é õÜÐ]l-ËMýS$ VýS$Ç¢…-ç³#V> íÜ…VýS- ç³N-ÆŠ‡ÌZ BÐðl$MýS$ ¯øÐ]l¬Æ> AÐé-Æý‡$z¯]l$ {糧é¯]l… ^ólÔ>Æý‡$. D AÐéÆŠ‡z MìS…§ýl 10 ÐólË Ä¶æÊG‹Ü yéËÆý‡$Ï A…§ýl- gôæ-Ô>Æý‡$. D çÜ…§ýl-Æý‡Â…V> MìSÆý‡-׊æ-»ôæyîl Ð]l*sêÏ-yýl$™èl* AÐéÆý‡$z™ø Ð]l-_a¯]l Ððl¬™èl¢… Ý÷Ð]l¬Ã¯]l$ ORñæ©Ë í³ËÏË Ñ§éÅ-À-Ð]l–-¨®MìS A…§ýl-gôæ-Ýë¢-¯]l° ™ðlÍ-´ëÆý‡$. ¿¶æÑ-çÙÅ™Œl ™èlÆ>Ë Ððl$Æý‡$VýS$ MøçÜ… MýS–íÙ ^ólçÜ$¢¯]l² ÐéÇ-MøçÜ… g ´ë¯ŒlMýS$ ^ðl…¨¯]l {ç³Ð]l¬Q BǦMýS õÜÐ]lË çÜ…çܦ ¯øÐ]l¬Æ> {VýS*‹³ D AÐé-Æý‡$z-˯]l$ CçÜ$¢…¨. MýS–íÙ MýSÆý‡Ã¯Œl AÐé-Æý‡$zË$: BàÆý‡ «§é¯éÅË E™èlµ-†¢ÌZ E™èl¢Ð]l$ ç³°-¡Æý‡$ MýS¯]l-º-Ç-_¯]l Æ>Ú‰ë-ËMýS$ Æ>çÙ‰-糆 {ç³×滌æ Ð]l¬QÈj f¯]l-Ð]lÇ 15¯]l "MýS–íÙ MýSÆý‡Ã¯Œl' AÐé-Æý‡$zË$ {糧é¯]l… ^ólÔ>Æý‡$. AÐé-Æý‡$zË$ ´÷…¨¯]l Æ>Ú‰ëË$: Ð]l$«§ýlÅ-{ç³-§ólÔŒæ, ½àÆŠ‡, gêÆý‡U…yŠl, ™èlÑ$-â¶æ-¯éyýl$, ¯éV>-Ìê…yŠl, Ð]l$×ìæ-ç³NÆŠ‡. ç³…rË E™èlµ†¢, E™éµ-§ýl-MýS-™èlË$ ò³…_-¯]l…-§ýl$MýS$ E™èl¢-Æý‡-{ç³-§ólÔŒæ (™èl–-×æ-«§é-¯éÅ-Ë$), ½àÆŠ‡ («§é-¯]lÅ…), gêÆý‡U…yŠl (ç³-糚- «§é-¯éÅ-Ë$), çßæÆ>ůé (Vø-«§ýl$-Ð]l$) ºçßæ$-Ð]l$-™èl$Ë$ ´÷…§éƇ¬. ™èlÑ$-â¶æ-¯é-yýl$MýS$ ^ðl…¨¯]l sìæ. AÐ]l$-Ë-Æ>×ìæ, í³. Ý÷OÌñæ-Ð]l$-OÌñæMýS$ E™èl¢Ð]l$ OÆð‡™èl$ AÐé-Æý‡$zË$ §ýlM>PƇ¬. çÜ$VýS™é MýS$Ð]l*-ÇMìS çÜÆý‡-çÜÓ¡ çÜÐ]l*ïŒl: Ð]l$Ë-Ķæ*â¶æ MýSÐ]l-Ƈ¬{† çÜ$VýS™é MýS$Ð]l*-ÇMìS 20-12 çÜ…Ð]l-™èlÞ-Æ>-°MìS {糆- Úët-™èlÃMýS "çÜ-Æý‡-çÜÓ¡ çÜÐ]l*Ã-¯Œl' AÐéÆý‡$z ËÀ…-_…¨. BÐðl$ Æ>íܯ]l MýSÑ™é çÜ…ç³#sìæ "Ð]l$¯]l Ððlk-™èl$' MýS$ D ç³#Æý‡- ÝëPÆý‡… §ýlMìSP…¨. D AÐé-Æý‡$z¯]l$ MðS.MðS. ¼Æ>Ï ¸û…yól-çÙ¯Œl HÆ>µr$ ^ólíÜ…¨. D AÐéÆý‡$z MìS…§ýl Æý‡*. 10-Ë-„ýSË ¯]lVýS§ýl$, {ç³Ô¶æ…-Ýë-ç³{™èl… ºçßæ*-MýS-Ç-Ýë¢Æý‡$. www.sakshieducation.com www.sakshieducation.com
 13. 13. w w w .sakshieducation.com »ñæ¯]l-VýS-ÌŒæMýS$ AMìSP-¯ól° AÐéÆý‡$z: {ç³Ð]l¬Q §ýlÆý‡Ø-MýS$yýl$ Ô>ÅÐŒl$ »ñæ¯]l-VýSÌŒæ "2-0-12 AMìSP-¯ól° ¯éVóS-«Ô¶æÓ-Æý‡-Æ>Ð]l# gê-¡Ä¶æ$ AÐé-Æý‡$z-'MýS$ G…í³-MýS-Ķæ*ÅÆý‡$. ÝëÐ]l*-hMýS çܵ–çßæ, Ð]l*¯]lÐ]l çßæMýS$PË ¯ólç³-£ýlÅ…ÌZ A…MýS$ÆŠ‡, ¿¶æ*Ñ$MýS, {†M>ÌŒæ, °Ú믌l Ð]l…sìæ G¯ø² ÑË$-OÐðl¯]l _{™é-˯]l$ DĶæ$¯]l Æý‡*´÷…-¨…-^éÆý‡$. 20-0-5ÌZ ¯ðlË-Mö-͵¯]l D AÐé-Æý‡$z¯]l$ ™öÍ-ÝëÇ {ç³Ð]l¬Q »êÎ-Ð]l#yŠl ¯]lr$yýl$ §ólÐé-¯]l…-§ŠlMýS$ {糧é¯]l… ^ólÔ>Æý‡$. 20-1-1ÌZ »êÎ-Ð]l#yŠl ¯]lsìæ õßæÐ]l$-Ð]l*- Í-°MìS D ç³#Æý‡-ÝëP-Æ>°² A…§ýl-gôæ-Ô>Æý‡$. Ð]l¬™èl$¢-¯é-Ķæ$VýS…, ÝëÆý‡-çÜÓ-™Œl-ËMýS$ "B-Æý‡Å-¿¶æ-rt' AÐéÆý‡$z: {糆-Úët-™èlÃMýS BÆý‡Å-¿¶ært AÐéÆý‡$z 20-10, 20-11 çÜ…Ð]l-™èlÞ- Æ>-ËMýS$ Ð]lÆý‡$-çÜV>.. {ç³Ð]l¬Q Ô>ç܈-Ðól-™èl¢Ë$ HD Ð]l¬™èl$¢-¯é-Ķæ$VýS…, ÒMóS ÝëÆý‡-çÜÓ-™Œl-ËMýS$ ËÀ…-_…¨. Ð]l¬™èl$¢-¯é- Ķæ$VýS… MóS…{§ýl çÜÐ]l¬{§ýl AÀ-Ð]l–-¨®-Ô>Q M>Æý‡Å-§ýl-ÇØV>, C{ÝùÌZ {§ýlÒ-MýS–™èl C…«§ýl¯]l Ð]lÅÐ]lçܦ MóS…{§ýl… OyðlÆð‡-MýSt-ÆŠ‡V> õÜÐ]l-Ë…-¨…-^éÆý‡$. ÝëÆý‡-çÜÓ™Œl {ç³çÜ$¢™èl… Æý‡„ýS×æ ç³Ç-ÔZ-«§ýl¯]l, AÀ-Ð]l–¨® çÜ…çܦ-(-yîl-B-ÆŠ‡-yîl-Ðø) OyðlÆð‡MýStÆŠ‡ f¯]l-Æý‡-ÌŒæV>, Æý‡„ýS×æ Ô>Q {糫§é¯]l Ô>ç܈ çÜË-à-§é-Æý‡$V> ç³°-^ól-çÜ$¢-¯é²Æý‡$. Ð]l$Ìê-ÌêMýS$ {¸ë¯ŒlÞ ç³#Æý‡-ÝëPÆý‡…: ´ëMìS-Ý릯Œl ÝëçßæçÜ »êÍMýS, Ð]l*¯]lÐ]l çßæMýS$PË M>Æý‡Å-MýSÆý‡¢ Ð]l$ÌêÌê ĶæÊçÜ$- ‹œOgñæ (1-5-)MýS$ {糆-Úët-™èlÃMýS {òœ…^Œæ ""OòÜ-Ððl*¯Œl yîl »ŸÐé'' ç³#Æý‡-ÝëPÆý‡… §ýlMìSP…¨. f¯]l-Ð]lÇ 9¯]l ´ëÅÇ-‹ÜÌZ Ð]l$ÌêÌê ™èlÆý‡-ç³#¯]l BÐðl$ ™èl…{yìl hĶæ*-Ð]l#-©ª¯Œl ĶæÊçÜ$-‹œOgñæ D AÐé-Æý‡$z¯]l$ A…§ýl$-MýS$-¯é²Æý‡$. »êÍ-MýSË ^èl§ýl$Ð]l# MøçÜ… {ç³^éÆý‡… ^ólçÜ$¢¯]l² Ð]l$Ìê-ÌêOò³ VýS™ól-yé¨ ´ëMìS-Ýë¦-¯ŒlÌZ ™éÍ-º¯]l$Ï M>Ë$µË$ fÇ-´ëÆý‡$. Ð]l$Ìê-ÌêMýS$ VøϺ̌æ Îyýl-ÆŠ‡-íÙ‹³ AÐéÆý‡$z: ´ëMìS-Ý릯Œl »êËË çßæMýS$PË M>Æý‡Å-MýSÆý‡¢ Ð]l$ÌêÌê ĶæÊçÜ-‹œ-gêÄŒæ$.. 20- 1-3-MýS$-V>¯]l$ VøϺ̌æ Îyýl-ÆŠ‡-íÙ‹³ AÐé-Æý‡$zMýS$ G…í³-MýS-Ķæ*ÅÆý‡$. »êÍ-MýSË Ñ§ýlÅ, Ý뫨-M>-Æý‡-™èlMýS$ ^ólíܯ]l MýS–íÙMìS VýS$Ç¢…-ç³#V> BÐðl$MýS$ D AÐéÆý‡$z ËÀ…-_…¨. ĶæÊG¯Œl ¸û…yól-çÙ¯Œl, Ķæ¬O¯ðl-sñæyŠl ¯ólçÙ¯ŒlÞ AÝù-íÙ-Äôæ$-çÙ¯Œl B‹œ ¨ ĶæÊG-‹ÜH.. D AÐé-Æý‡$z¯]l$ ¯]lÐ]l…-ºÆý‡$ 6¯]l Ð]l$Ìê-ÌêMýS$ {糧é¯]l… ^ólçÜ$¢…¨. »êÍ-MýSË Ñ§ýlÅOò³ {ç³^éÆý‡… ^ólçÜ$¢¯]l² Ð]l$Ìê-ÌêOò³ VýS™ól-yé¨ ™éÍ-º¯]l$Ï M>Ë$µË$ fÇ-´ëÆý‡$. D çœ$r-¯]lÌZ BÐðl$ ¡{Ð]l…V> V>Ķæ$-ç³-yìl…¨. www.sakshieducation.com www.sakshieducation.com

×