Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Caaco act 1112_mt025_r1_dossier_escola_inicial

 • Be the first to comment

Caaco act 1112_mt025_r1_dossier_escola_inicial

 1. 1. Generalitat de CatalunyaDepartament d’EducacióInstitut Carles VallbonaGranollers AULA D’ACOLLIDA Unitat 2 – La classe - Lescola Departament dOrientació Nom: Curs: Data: Nom arxiu: CAACO_ACT_1112_MT025_R1_dossier_escola_inicial Data : octubre 2009 Elaborat: Tutora Aula acollida - Montse Talavera pàg. 1 de 41 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès
 2. 2. LESCOLAEls nois i les noies vana lescola cada dia:dilluns, dimarts, dime-cres, dijous i divendres. 2
 3. 3. El professor explica lalliçó als nois i a lesnoies.Els nois i les noiesescolten el professoramb atenció. 3
 4. 4. MATERIAL DE LA CLASSECARTERA GRAPADORA FULL cartera grapadora fullLa cartera és plena dellibres i de llibretes.La grapadora serveixper grapar fulls.Els nois i les noiesescriuen una històriaen el full. 4
 5. 5. LLAPIS LLIBRE TISORES llapis llibre tisoresEl llapis serveix perescriure al full.La noia llegeix unllibre daventures.Jo tallo un paper ambunes tisores.Tinc un llapis i unestisores a lestoig. 5
 6. 6. CALENDARI MAQUINETA PINTURA calendari maquineta pinturaEl calendari té 12mesos i 365 dies.La maquineta serveixper fer punta alllapis.He pintat un dibuixamb pintura de colorgroc, blau i vermell. 6
 7. 7. El professor explicamatemàtiques a lesnoies i als nois. 7
 8. 8. ESTOIG COLORS PRESTATGERIA estoig colors prestatgeriaDins de lestoig hi hados llapis, una goma itres bolígrafs.Tinc una capsa decolors nova.A la prestatgeria hi hamolts llibres i contes. 8
 9. 9. DE QUIN COLOR ÉS EL LLAPIS?Pinta els objectes del color quesindica i copia la frase: El llapis és verd. . . .. El llapis és vermell. . . .. El llapis és blau. . . .. El llapis és groc. . . .. El llapis és negre. . . .. 9
 10. 10. El llapis és taronja. . . ..El llapis és lila. . . ..El llapis és blanc. . . ..El llapis és rosa. . . ..El llapis és marró. . . ..El llapis és gris. . . ..El llapis és groc i negre. . . .. 10
 11. 11. MATERIAL DE LA CLASSECALCULADORA CARPESÀ CORRECTORcalculadora carpesà correctorLa calculadora ensajuda a fer operacionsde matemàtiques.El carpesà és ple defulls.Quan ens equivoquemposem corrector al full. 11
 12. 12. RETOLADOR MARCADOR REGLE retolador marcador regleLa calculadora ensajuda a fer operacionsde matemàtiques.El marcador és persubratllar paraules.El regle serveix permesurar les coses. 12
 13. 13. Els nois i les noiesesmorzen i juguen alpati. 13
 14. 14. DE QUIN COLOR ÉS LA GOMA?Pinta els objectes del color quesindica i copia la frase: La goma és verda. . . .. La goma és vermella. . . .. La goma és blava. . . .. La goma és groga. . . .. La goma és negra. . . .. 14
 15. 15. La goma és taronja. . . ..La goma és lila. . . ..La goma és blanca. . . ..La goma és rosa. . . ..La goma és marró. . . ..La goma és grisa. . . ..La goma és groga i negra. . . .. 15
 16. 16. MATERIAL DE LA CLASSE GOMA MOTXILLA PISSARRA goma motxilla pissarraLa goma serveix peresborrar quan ensequivoquem.La meva motxilla ésplena de llibres.La pissarra de la classeés molt gran i de colornegre. 16
 17. 17. ORDINADOR CLIP BOLÍGRAF ordinador clip bolígrafEls nois i les noiesbusquen la informacióamb lordinador.El clip és per subjectarpapers.El noi escriu unacarta amb un bolígrafblau. 17
 18. 18. Els nois i les noiesesmorzen i dinen a lacantina. 18
 19. 19. MATERIAL DE LA CLASSEFINESTRA TAULA CADIRA finestra taula cadiraLa finestra de la classeéstà oberta i fa fred.A la classe hi haquinze taules.Les cadires de la classesón de color verd i moltdures. 19
 20. 20. PORTA MAPA CARPETA porta mapa carpetaLa porta de la classeestà tancada.A la classe hi ha unmapa del món moltgran.A la carpeta guardemtots els fulls i elsdeures. 20
 21. 21. LLIBRETA GUIX COMPÀS llibreta guix compàsA la llibreta escrivimmoltes paraules i frases.El guix serveix perescriure a la pissarra.A la classe de dibuixpodem fer cercles moltrodons amb el compàs. 21
 22. 22. MATERIAL DE LA CLASSE 22
 23. 23. Mira el dibuix, estudia les paraules idesprés copia les paraules.1 EL LLAPIS2 LA GOMA3 EL BOLÍGRAF4 EL RETOLADOR5 LA LLIBRETA6 EL LLIBRE7 LESTOIG8 LA MAQUINETA9 EL REGLE10 LA MOTXILLA11 LES TISORES 23
 24. 24. Torna a copiar les paraules:1 El llapis2 La goma3 El bolígraf4 El retolador5 La llibreta6 El llibre7 Lestoig8 La maquineta9 El regle10 La motxilla11 Les tisores 24
 25. 25. Mira el dibuix i copia les paraules: 20 14 1212 LA PISSARRA13 LESBORRADOR14 EL GUIX15 LA PAPERERA16 LORDINADOR17 LA TAULA18 LA CADIRA19 LA PORTA20 LA FINESTRA21 LA CARPETA 25
 26. 26. Copia les paraules12 La pissarra13 Lesborrador14 El guix15 La paperera16 Lordinador17 La taula18 La cadira19 La porta20 La finestra21 La carpeta 26
 27. 27. PER A QUÈ SERVEIX?Copia: La goma serveix per esborrar. . . .. La grapadora serveix per grapar. . . . . . El llapis serveix per escriure. . . .. El llibre serveix per llegir. . . .. Les tisores serveixen per retallar. . . . . . . . . 27
 28. 28. El calendari serveix persaber el dia. . . ..La maquineta serveix per ferpunta al llapis. . . ..La prestatgeria serveix perposar llibres. . . ..El guix serveix per escriure. . . ..La pintura serveix perpintar. . . .. 28
 29. 29. Lestoig serveix per guardartot el material de classe. . . ..Els colors serveixen perpintar. . . ..El corrector serveix percorregir. . . ..La calculadora serveix perfer operacions matemàtiques. . . ..El regle serveix per mesurar. . . .. 29
 30. 30. El marcador serveix permarcar i subratllar. . . ..La motxilla serveix perportar els llibres. . . ..La pissarra serveix perescriure. . . ..Lordinador serveix pertreballar i per jugar. . . .. 30
 31. 31. El clip serveix per aguantarfulls. . . ..El bolígraf serveix perescriure. . . ..La carpeta serveix perguardar fulls. . . ..La llibreta serveix perescriure. . . .. 31
 32. 32. La finestra serveix perventilar la classe. . . ..La taula serveix per treballaral damunt della. . . ..La porta serveix per entrar isortir de la classe. . . ..El compàs serveix per fercercles. . . .. 32
 33. 33. El nen dibuixa un gos iuna flor.Què fa el nen? El nendibuixa.Què dibuixa el nen? El nendibuixa un gos i una flor. 33
 34. 34. A LA MOTXILLA HI HA... 34
 35. 35. A la motxilla hi ha un llapis. . . . .A la motxilla hi ha una goma. . . . .A la motxilla hi ha un bolígraf. . . . .A la motxilla hi ha un retolador. . . . .A la motxilla hi ha una llibreta. . . . .A la motxilla hi ha un llibre. . . . .A la motxilla hi ha un estoig. . . . .A la motxilla hi ha unamaquineta. . . . . 35
 36. 36. A la motxilla hi ha un regle. . . . .A la motxilla hi ha material dela classe. . . . .A la motxilla hi ha unes tisores. . . . . GRAN / PETIT / PETITA La goma és gran. La goma és petita. El llapis és gran. El llapis és petit. 36
 37. 37. La maquineta és gran.La maquineta és petita.La motxilla és gran.La motxilla és petita.La taula és gran.La taula és petita. 37
 38. 38. Quants nens hi ha?Nhi ha tres nens: dosnens i una nena.Què fan els nens? Elsnens fan broma iriuen. 38
 39. 39. ELS NÚMEROS0 zero zero1 un un2 dos dos3 tres tres4 quatre quatre5 cinc cinc6 sis sis7 set set8 vuit vuit9 nou nou 39
 40. 40. 10 deu deu11 onze onze12 dotze dotze13 tretze tretze14 catorze catorze15 quinze quinze16 setze setze17 disset disset18 divuit divuit19 dinou dinou20 vint vint 40
 41. 41. Escriu els números:0 12 34 56 78 910 1112 1314 1516 1718 1920 41

×