Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

İnsan Kaynakları Yönetimi İş Analizi

42,509 views

Published on

TC. Erciyes Üniversitesi
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
İnsan Kaynakları Yönetimi Dersi Notları
Öğr. Gör. Mustafa Cıngı

Published in: Education
 • Have u ever tried external professional writing services like ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ ? I did and I am more than satisfied.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39pMlLF ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39pMlLF ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

İnsan Kaynakları Yönetimi İş Analizi

 1. 1. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERSİ KAPSAMINDAİŞ ANALİZİ MUSTAFA CINGI
 2. 2. 1 İŞ ANALİZİNDE TOPLANAN BİLGİLER VE KULLANIM ALANLARI1 İş Analizinde Toplanan Bilgiler & Kullanım Alanları
 3. 3. İŞ ANALİZİ NEDİR?Belirli bir işin en küçük parçalarıyla ayrıntılı olarak tanımlanıp incelenmesi sürecidir.1 İş Analizinde Toplanan Bilgiler & Kullanım Alanları
 4. 4. İŞ ANALİZİ SÜRECİNDE TOPLANAN BİLGİLERİş analizi sürecinde;1. İncelenen işte personelin işlevinin ne olduğuna2. Hangi yöntem ve tekniklerin kullanıldığına3. Ne tür araç gereç ve makinelerin kullanıldığına4. Ne tür ve ne düzeyde yetenek, bilgi, tecrübe gerektiğine5. Hangi mal ve hizmetlerin üretilip ortaya çıktığına6. Söz konusu işin fiziksel ve sosyal çevre koşullarınailişkin bilgiler toplanır. 1 İş Analizinde Toplanan Bilgiler & Kullanım Alanları
 5. 5. İŞ ANALİZİ BİLGİLERİNİN KULLANIM ALANLARI1. Örgüt yapısının oluşturulması2. İş ve araç gereç dizaynı3. Personel seçimi4. Performans değerleme5. İş gücü planlaması6. Ücret yönetimi7. Belirsizlikten kaynaklanan sorunların azalması 1 İş Analizinde Toplanan Bilgiler & Kullanım Alanları
 6. 6. 2 İŞ ANALİSTLERİNİN SEÇİMİ VE İŞ ANALİZ SÜRECİ1 İş Analistlerinin Seçimi ve İş Analiz Süreci
 7. 7. İş Analistlerinin Seçimi ve İş Analiz Süreciİş analizi, fiilen çalışan işçilerin iş başındaki çalışma davranışlarının objektif olarakölçümüne dayalı olarak yapılmalıdır.Bu nedenle sürecin her aşamasına, özellikle de iş analistlerinin seçimine gerekenönem verilmelidir.1 İş Analistlerinin Seçimi ve İş Analiz Süreci
 8. 8. İş Analistlerinin Seçimiİş analistleri; temel araştırma yöntemlerine ilişkin eğitimi almış, objektif ölçmeteknikleri konusunda tecrübeli ve eğitimli kişilerden olmalıdır.İş analizi en doğru biçimde, işletme içi uzmanlar veya danışmanlık şirketleri yoluylaulaşılan işletme dışı uzman danışmanlar tarafından yapılır.Analistler işle ilgili bilgileri, mülakat veya anket yöntemleri kullanarak işi yapanişçinin kendisinden veya gözetimcisinden sağlayabilir veya gözlem yapabilir.1 İş Analistlerinin Seçimi ve İş Analiz Süreci
 9. 9. İş Analiz Süreciİşletmelerde iş analiz süreci İnsan Kaynakları Bölümü’ nün sorumluluğu altındanyürütülür ve başlıca altı aşamadan oluşur;1. Analiz edilecek işlerin belirlenmesi2. İş analiz amacını saptanması3. Analistlerin seçilmesi4. Bilgi toplama yönteminin belirlenmesi5. İhtiyaç duyulan bilginin toplanması6. Toplanan bilginin analizi1 İş Analistlerinin Seçimi ve İş Analiz Süreci
 10. 10. 3 BİLGİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ1 Bilgi Toplama Yöntemleri
 11. 11. 1. GözlemGözlem; iş analistinin, personeli işini yaparken müdahalede bulunmadan izleyip,gördüklerini kaydetmesi şeklinde uygulanır.1 Bilgi Toplama Yöntemleri
 12. 12. 2. MülakatMülakat; yüz yüze ve sözel iletişim yoluyla bilgi sağlama yöntemidir. Yöneltileceksorular görüşmeci ile bilgi aktaran kişi arasında, işin onların uygun gördükleri yönlerinedikkat çekilerek oluşmasına Serbest Mülakat denir.Analist tarafından önceden önemi ve gereği düşünülerek belirlenmiş ve sınırlanmışmülakata ise, Yapılandırılmış Mülakat denir1 Bilgi Toplama Yöntemleri
 13. 13. 3. AnketAnketin yapılandırılmış mülakattan farkı, formdaki sorulara verilen cevaplarıngörüşmeci tarafından değil, işi bizzat yapan personel veya gözetimcisi tarafındanişaretlenmesidir. İş analizi tekniklerinin çoğunda bilgiler anket yoluyla elde edilir.1 Bilgi Toplama Yöntemleri
 14. 14. 4 İŞ ANALİZİ AŞAMASINDA KULLANILAN TEKNİKLER1 Kullanılan Teknikler
 15. 15. 1. İş EnvanterleriBu teknik, bir alandaki işlere ilişkin tüm görevleri içerdiğinden özellikle iş tanımlarınınhazırlanmasında yarar sağlar. Bu teknik çok ayrıntılı olduğu için, işteki düşük ve yüksekperformansı birbirinden ayırmaya yarayan ölçütleri ortaya koyar.Özellikle ileri derecede bölümlenmiş, standartlaştırılmış işler için kullanılmasıuygundur.1 Kullanılan Teknikler
 16. 16. 2. Durum AnaliziDurum analizi tekniği, işin içeriği ve gerektirdiği personel özelliklerine ilişkin sorulariçeren bir anket formu kullanılarak yapılır.Durum analizi tekniğinin özelliği, farklı işletmelerdeki işlerin birbiriylekarşılaştırılmasına olanak vermesidir.1 Kullanılan Teknikler
 17. 17. 3. Fonksiyonel İş AnaliziBu teknik, işleri gerektirdikleri personel fonksiyonları cinsinden inceler personelfonksiyonları, işi yapanın bilgilerle, insanlarla ve araç-gereçle ilişkilerini belirleyenfaaliyetlerdir.Fonksiyonel iş analizi tekniği ile her iş, hem personelin bilgi ve araç-gereçle kullanımıhem de diğer insanlarla olan ilişkileri yönünden inceler1 Kullanılan Teknikler
 18. 18. 4. Kritik Olay TekniğiKritik olay tekniğinde, belirli bir işte çalışan personelin ve bağlı oldukları ilk yöneticininşahit oldukları, işle ilgili olumlu veya olumsuz sonuç veren personel davranışlarıkaydedilir.Bu teknik personel seçimi, personel eğitimi ve performans değerlemede kullanılabilençok amaçlı bir tekniktir. Genellikle standardize edilemeyen esnek işlerin analizindekullanılabilir.1 Kullanılan Teknikler
 19. 19. 5 İŞ ANALİZİ BİLGİLERİNİN DÜZENLENMESİ1 Bilgilerin Düzenlenmesi
 20. 20. Bilgilerin Düzenlenmesi Hakkındaİş analizi sonucu elde edilen ayrıntılı bilgilerin yöneticilerin kullanımına hazır halegetirilmesi için yeniden düzenlenmesi gerekir. Bu düzenlemeler sonucunda daişletmelerde tablolar halinde iş tanımları ve iş gerekleri oluşturulur.1 Bilgilerin Düzenlenmesi
 21. 21. İş Tanımlarıİş analizlerinin ayıklanmış, özlü bilgilerinden oluşur. Her işletmenin kendine görehazırladığı iş tanım formları; işin kimliği, işin özeti, işin içerdiği görevler ve çalışmakoşulları bölümlerinden oluşur.İşin kimliği bölümünde; işin adı, kodu, bölümü ve işi yapan kişinin bağlı olduğu ilkyöneticinin kimlikleri yer alır.İşin özeti kısmında; işin ne olduğu, nasıl ve niçin yapıldığı kısaca açıklanır.İşin içerdiği görevler bölümünde; işin aşamaları, gerekleri ve kapsadığı sorumluluklarıortaya konur.Çalışma koşulları kısmında; işin fiziksel çevre özellikleri, içerdiği tehlikeler, çalışmasaatleri vb. belirtilir.1 Bilgilerin Düzenlenmesi
 22. 22. İş Gerekleriİş tanımları gibi genel ve işin bütününü kapsar nitelikte değildir. Özellikle işin yerinegetirilmesi için personelin taşıması gereken nitelikleri ortaya koyar.Bunlar; eğitim düzeyi, deneyim, zihinsel, fiziksel, davranışsal, hatta duygusalözelliklerdir.İş gerekleri formu personel seçimi ve eğitimi işlevlerinde kullanılır.İşin gerekleri formunda ayrıca işin kimliği ve çalışma koşulları bölümü ’de bulunur.; işinfiziksel çevre özellikleri, içerdiği tehlikeler, çalışma saatleri vb. belirtilir.1 Bilgilerin Düzenlenmesi
 23. 23. Temel Kaynaklar Teşekkürler Mustafa CINGI Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü İnsan Kaynakları Yönetimi Dersi İş Analizi SunumuAÖF İnsan Kaynakları Yönetimiİletişimci Gözüyle İnsan Kaynakları Yönetimi | Demet GÜRÜZ – Gaye ÖZDEMİR YAYLACI

×