Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Instytut Biznesu Rodzinnego"Skuteczne zarządzanieprzedsięwzięciami"dr Grzegorz Dzwonnik, PMP, P2P7. marca 2013, Poznań
dr Grzegorz DzwonnikSystemic Excellence Group, Partner konsorcjalny          www.segroup.deWyższa Szkoła Bankowa ...
Skuteczne zarządzanie przedsięwzięciamiCelOmówienie wybranych tzw. dobrych praktyk wspomagających skutecznezarządzanie pr...
Jak rozumieć skuteczność? Skuteczność jest atrybutem działania. Działanie skuteczne to takie, które prowadzi do zamierzo...
Konkurencja a konkurencyjność Skuteczność przedsiębiorstwa w realizacji celów jest wyznacznikiem jego konkurencyjności
Cele strategiczne przedsiębiorstwPrzykłady  Zwiększenie udziału w rynku  Ograniczenie kosztów jednostkowych (przewaga ...
Wymiary realizacji celów strategicznych     Przykładowy cel: ograniczenie kosztów jednostkowychZWYKŁA DZIAŁALNOŚĆ BIZN...
Przedsięwzięcie czyli projekt
Kontekst organizacyjnyrealizacji celów przedsiębiorstwa             Wizja             Misja   ...
Cechy projektuSkończony      Dostarczający w czasie     unikatowy produkt            (rezultat)   ...
Podstawowe ograniczenia projektu        CZAS         BUDŻET         ZAKRES
Istota skutecznego zarządzania projektamiOgraniczone               Wymaganiazasoby             ...
Fazy realizacji projektu               
Inicjowanie projektu
Wypracowywanie decyzjiJakie informacje są pomocne przy podejmowaniu decyzji o tym,czy dany projekt będzie realizowany? Us...
Identyfikacja interesariuszyPrzykładySponsor projektu (inwestor)Klient (użytkownik)Menedżer projektuZespół projektowy...
Uzasadnienie biznesoweZawartość uzasadnienia biznesowego powinna umożliwiać udzielenieodpowiedzi na następujące pytania:1)...
Uzasadnienie biznesowe – elementy analizy Przyczyny podjęcia projektu – wyjaśnienie, w jaki sposób projekt  wspiera/umoż...
Planowanie projektu
Zakres produktu a zakres projektuPrzed przystąpieniem do realizacji projektu należy ustalić:1) CO ma być zrealizowane?2) J...
Planowanie zakresu Zbieranie wymagań   Wywiady   Ankiety   Obserwacje   Grupowe techniki kreatywne (np. metoda de...
Zmiany zakresuCzy zakres może się zmieniać w trakcie realizacji projektu?  TAK!Projekt jest przedsięwzięciem unikatowym ...
Planowanie czasu  Definiowanie działań  Sekwencjonowanie działań  Szacowanie niezbędnych zasobów  Szacowanie czasu...
DeprecjacjaDeprecjacja jest zjawiskiem utraty wartości w czasie.Jeśli rezultaty projektu (wytworzony produkt) mogą być spr...
Harmonogram – wykres Gantta  Definiowanie działań  Sekwencjonowanie działań  Szacowanie niezbędnych zasobów  Szaco...
Planowanie budżetu Szacowanie kosztów   Przez analogię   Konsultacje eksperckie   Szacowanie parametryczne   Szac...
Całkowity koszt posiadaniaNierzadko koszt realizacji projektu jest zdeterminowany nie tylko przezbezpośredni koszt dostarc...
Znaczenie efektywnej komunikacji                                           ...
Plan komunikacjiPlan komunikacji określa kto z kim i jak często powinien siękomunikować podczas realizacji projektu oraz w...
Planowanie zarządzania ryzykiem Identyfikowanie czynników ryzyka Priorytetowanie poszczególnych czynników ryzyka Planow...
Dziękuję za uwagę g.dzwonnik@yahoo.com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ibr skuteczne zarządzanie przedsięwzięciami

1,468 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ibr skuteczne zarządzanie przedsięwzięciami

 1. 1. Instytut Biznesu Rodzinnego"Skuteczne zarządzanieprzedsięwzięciami"dr Grzegorz Dzwonnik, PMP, P2P7. marca 2013, Poznań
 2. 2. dr Grzegorz DzwonnikSystemic Excellence Group, Partner konsorcjalny www.segroup.deWyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Wykładowca www.wsb.plIPMA International Project Excellence Award, Team Lead Assessor www.ipma.chDoradca w zakresie: Efektywnego wdrażania strategii Doskonalenia kompetencji przedsiębiorstw w obszarze skutecznego zarządzania przedsięwzięciami Ratowania projektów zagrożonychDodatkowo: Doświadczony menedżer Wykładowca Programów MBA przy WSB w Gdańsku Członek IPMA Polska, Project Management Institute oraz PMAN
 3. 3. Skuteczne zarządzanie przedsięwzięciamiCelOmówienie wybranych tzw. dobrych praktyk wspomagających skutecznezarządzanie przedsięwzięciamiGłówne zagadnieniaSkuteczność jako wyznacznik konkurencyjności przedsiębiorstwaPotencjał realizacji celów strategicznych: zarządzanie przedsięwzięciami azwykła działalność biznesowaObszary i wybrane narzędzia doskonalenia skuteczności przedsiębiorstwaw realizowaniu przedsięwzięć
 4. 4. Jak rozumieć skuteczność? Skuteczność jest atrybutem działania. Działanie skuteczne to takie, które prowadzi do zamierzonego celu. Stopień zbliżenia się do celu jest miarą skuteczności.
 5. 5. Konkurencja a konkurencyjność Skuteczność przedsiębiorstwa w realizacji celów jest wyznacznikiem jego konkurencyjności
 6. 6. Cele strategiczne przedsiębiorstwPrzykłady Zwiększenie udziału w rynku Ograniczenie kosztów jednostkowych (przewaga cenowa) Osłabienie konkurencji cenowej Skrócenie czasu wprowadzania na rynek nowych produktów Zwiększenie retencji klientów (wzrost ich lojalności) Wzrost rozpoznawalności marki umożliwiający zwiększenie przychodów ze sprzedaży wiązanej (tzw. cross-selling)
 7. 7. Wymiary realizacji celów strategicznych Przykładowy cel: ograniczenie kosztów jednostkowychZWYKŁA DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆwytwarzanie wartości zwiększanie zdolności przedsiębiorstwa do kreowania wartości Stopniowe usprawnianie procesów  Zmiana modelu obsługi klientów (np. wdrożenie extranetu, sklepu Stała poprawa jakości internetowego, call center) i w konsekwencji ograniczenie kosztów obsługi posprzedażnej  Automatyzacja produkcji (wdrożenie (reklamacje) nowoczesnej linii produkcyjnej) Ograniczenie ilości odpadów  Wdrożenie systemu motywacyjnego materiałowych dla pracowników Szkolenie pracowników  Wdrożenie programu lojalnościowego i w rezultacie ograniczenie kosztów marketingowych  Outsourcing
 8. 8. Przedsięwzięcie czyli projekt
 9. 9. Kontekst organizacyjnyrealizacji celów przedsiębiorstwa Wizja Misja Strategia organizacji i cele strategiczne Wysoko-poziomowe Planowanie planowanie i zarządzanie i zarządzanie portfelem projektów operacyjneZarządzanie operacjami Zarządzanie projektamibieżącymi (działania projektowe)(działania powtarzalne) [zwiększanie zdolności[wytwarzanie wartości] przedsiębiorstwa do kreowania wartości] ZASOBY
 10. 10. Cechy projektuSkończony Dostarczający w czasie unikatowy produkt (rezultat) Służący realizacji określonych celów
 11. 11. Podstawowe ograniczenia projektu CZAS BUDŻET ZAKRES
 12. 12. Istota skutecznego zarządzania projektamiOgraniczone Wymaganiazasoby jakościowe Za as kr Cz es Budżet Ryzyko Zmienne oczekiwania interesariuszy
 13. 13. Fazy realizacji projektu    
 14. 14. Inicjowanie projektu
 15. 15. Wypracowywanie decyzjiJakie informacje są pomocne przy podejmowaniu decyzji o tym,czy dany projekt będzie realizowany? Ustalenie osób (instytucji) mogących mieć wpływ na realizację projektu (kartoteka interesariuszy) Potwierdzenie, że realizacja projektu jest uzasadniona biznesowo (uzasadnienie biznesowe) Określenia, kto będzie odpowiadał za realizację projektu i jakie jest umocowanie tej osoby (karta projektu)
 16. 16. Identyfikacja interesariuszyPrzykładySponsor projektu (inwestor)Klient (użytkownik)Menedżer projektuZespół projektowyInne zespoły projektoweDostawcyPodwykonawcyInstytucje nadzoruInstytucje samorządoweSpołeczność lokalna
 17. 17. Uzasadnienie biznesoweZawartość uzasadnienia biznesowego powinna umożliwiać udzielenieodpowiedzi na następujące pytania:1) Czy projekt jest korzystny (a więc, czy po uwzględnieniu skutkówewentualnego ryzyka korzyści przewyższają koszty)?2) Czy projekt jest wykonalny (m.in. czy organizacja dysponuje zasobamii wiedzą niezbędnymi do jego realizacji)?3) Czy projekt jest potrzebny (czy faktycznie produkty projektu pozwoląosiągnąć zamierzone korzyści – w wymiarze strategicznym: czy służąrealizacji celów ujętych w strategii)?
 18. 18. Uzasadnienie biznesowe – elementy analizy Przyczyny podjęcia projektu – wyjaśnienie, w jaki sposób projekt wspiera/umożliwia realizację strategii i celów organizacji Możliwe rozwiązania biznesowe (alternatywy) Oczekiwane korzyści Koszty– sumaryczne zestawienie kosztów realizacji projektu, przyszłych kosztów działalności operacyjnej (o ile wzrosną w wyniku realizacji projektu) i kosztów utrzymania produktów projektu Terminy – terminy, w których projekt powinien być realizowany (początek i koniec prac) oraz okres, w którym osiągane będą korzyści (zwykle wykracza on poza okres realizacji projektu) Przewidywane niepożądane skutki Czynniki ryzyka Ocena inwestycji
 19. 19. Planowanie projektu
 20. 20. Zakres produktu a zakres projektuPrzed przystąpieniem do realizacji projektu należy ustalić:1) CO ma być zrealizowane?2) JAK to osiągnąć (za pomocą jakich działań)? Zakres produktu - cechy i funkcje charakteryzujące produkt lub zamierzony rezultat Zakres projektu - praca, która powinna być wykonana, aby otrzymać oczekiwany produkt lub osiągnąć zamierzony rezultat (posiadający wyspecyfikowane cechy i funkcje)
 21. 21. Planowanie zakresu Zbieranie wymagań  Wywiady  Ankiety  Obserwacje  Grupowe techniki kreatywne (np. metoda delficka) Definiowanie zakresu produktu  Priorytetowanie wymagań np. techniką MoSCoW:  Must – musi być spełnione  Schould – powinno być spełnione  Could – dobrze, gdyby było  Won’t – nie będzie spełnione  Określenie produktów/rezultatów cząstkowych  Zdefiniowanie kryteriów odbioru  Wskazanie wyłączeń Definiowanie zakresu projektu (identyfikacja grup zadaniowych)
 22. 22. Zmiany zakresuCzy zakres może się zmieniać w trakcie realizacji projektu? TAK!Projekt jest przedsięwzięciem unikatowym i nie zawsze możliwe jestprecyzyjne opisanie oczekiwanego rezultatu już na początku projektuMogą się zmienić oczekiwania sponsora/interesariuszy (ryzykoszczególnie wysokie przy długich projektach)Mogą się zmienić warunki zewnętrzne (np. nowa ustawa, przepisyobowiązujące państwa członkowskie UE)Każdorazowo przed korektą zakresu należy oszacować wpływrozważanej zmiany na budżet projektu i harmonogram prac orazewentualne nowe czynniki ryzyka.
 23. 23. Planowanie czasu Definiowanie działań Sekwencjonowanie działań Szacowanie niezbędnych zasobów Szacowanie czasu trwania działań Konstruowanie harmonogramu
 24. 24. DeprecjacjaDeprecjacja jest zjawiskiem utraty wartości w czasie.Jeśli rezultaty projektu (wytworzony produkt) mogą być sprzedawane zarelatywnie wysoką cenę (z dużym zyskiem) jedynie w krótkim okresie odzakończenia projektu oznacza to, że występuje silne zjawisko deprecjacji.W takich wypadkach opóźnienie projektu może znacząco pogorszyć jegorentowność.
 25. 25. Harmonogram – wykres Gantta Definiowanie działań Sekwencjonowanie działań Szacowanie niezbędnych zasobów Szacowanie czasu trwania działań Konstruowanie harmonogramu
 26. 26. Planowanie budżetu Szacowanie kosztów  Przez analogię  Konsultacje eksperckie  Szacowanie parametryczne  Szacowanie „z dołu do góry”  Analiza ofert  Analiza rezerw Konstruowanie budżetu
 27. 27. Całkowity koszt posiadaniaNierzadko koszt realizacji projektu jest zdeterminowany nie tylko przezbezpośredni koszt dostarczenia produktu, ale również różnego rodzajukoszty związane z jego późniejszym użyciem (utrzymaniem).Podejmując decyzję o realizacji takiego projektu ważne jestzidentyfikowanie tych dodatkowych kosztów i uwzględnienie ichw analizie rentowności inwestycji.
 28. 28. Znaczenie efektywnej komunikacji        
 29. 29. Plan komunikacjiPlan komunikacji określa kto z kim i jak często powinien siękomunikować podczas realizacji projektu oraz w jakiej formie.Zwykle zawiera on następujące informacje:Charakterystykę działania (np. spotkanie, raportu, telekonferencja)Uzasadnienie działania (komentarz wyjaśniający czemu to działanie masłużyć; jaki jest jego cel)Wskazanie osób zaangażowanych (kto powinien uczestniczyćw spotkaniu, kto opracowuje raport)Częstotliwość działaniaCharakterystykę rezultatów (co będzie wynikiem podjętego działania –np. podsumowanie spotkania będzie rozesłane do wszystkichinteresariuszy via e-mail, raport będzie zamieszczonyw dedykowanym katalogu na wspólnym dysku)
 30. 30. Planowanie zarządzania ryzykiem Identyfikowanie czynników ryzyka Priorytetowanie poszczególnych czynników ryzyka Planowanie odpowiedzi na ryzyko  Unikanie zagrożeń  Łagodzenie zagrożeń  Transfer niepożądanych skutków  Akceptacja zagrożeń  Eksploatowanie szans  Potęgowanie szans  Współdzielenie szans  Akceptacja szans
 31. 31. Dziękuję za uwagę g.dzwonnik@yahoo.com

×