Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Engleski jezik na maturi viša razina 2012-13

13,886 views

Published on

 • Be the first to comment

Engleski jezik na maturi viša razina 2012-13

 1. 1. Engleski jezik na maturiViša razinašk.god. 2012./2013.Marijana Smolčec, prof.Gimnazija Bernardina FrankopanaOgulin
 2. 2. http://www.ncvvo.hr/VAŽNO je temeljito proučiti IspitniKatalog iz Engleskog jezika za2012./2013.
 3. 3. Ispitni katalogtemeljni je dokument ispita kojim se opisuješto će se i kako ispitivati na državnoj maturiiz ovog predmeta na višoj i osnovnoj raziniza školsku godinu 2012./2013.sadrži potrebne informacije i detaljnapojašnjenja o obliku i sadržaju ispitasadrži i savjete kako se pripremiti za ispit,primjere zadataka i objašnjenje ljestvica zaocjenjivanje
 4. 4. Struktura ispitaIspit čitanja Ispit pisanja Ispit slušanja
 5. 5. Što i kada?Engleski jezik – viša razina5.lipnja u 9.00 – 12.15Trajanje: 180 min√ 70 min (ispit čitanja)√ 75 min (ispit pisanja – esej)√ 35 min (ispit slušanja)Pauza: 15 min (145+15+35)11.25-11.40
 6. 6. Što se ispituje ispitom čitanja?Općenito razumjeti osnovni smisaonekog tekstaPronaći specifične informacijeDetaljno razumjeti tekst kako bi seshvatila implicitna značenjaRazumjeti određene leksičke i/ilistrukturalne obrascePrikladno upotrebiti određene leksičkei strukturalne obrasce
 7. 7. Ispit čitanja –struktura ispitaIspitni katalog za DM iz engleskog jezika 2011./2012. godinu
 8. 8. Zadatci povezivanja - razumijevanje specifičnih informacija(Multiple Matching)Prvo pročitati pitanja i podcrtajte ključne riječiBrzo pročitajte tekst kako biste pronašli onaj dio u kojem bi semogla nalaziti tražena informacija.Pitanja i tekst ne sadrže potpuno identične riječi. (e.g. “Loss of privacy”(remain anonymous) )Pažljivo pročitajte dio teksta u kojem se nalazi tražena informacija.
 9. 9. Zadatci višestrukoga izbora - detaljno razumijevanje teksta(leksički i/ili strukturalni obrasci) Use of English: Multiple Choice Pročitajte tekst kako biste razumjeli o čemu se radi. Odgovor mora biti točan i po smislu i gramatički. Dobro pogledajte riječi prije i poslije praznine. Ponovno pročitajte tekst da vidite imaju li rečenice smisla. Samo je jedan odgovor točan. Obično su te riječi dio čvrstog izraza, frazalnog glagola ilikolokacijeAn important point to remember if you like spending time out in the(1) ….. air is that the human head doesn’t work very well outdoors if itbecomes too hot, cold or wet.1 A open B free C clear D wide
 10. 10. Zadaci povezivanja – detaljno razumjevanje teksta (Matchingmissing sentences from the text) Prvo pročitajte cijeli tekst i rečenice koje nedostaju Svaka rečenica izvučena je iz teksta prema značenju i strukturi pažljivo pročitati tekst i riječi ispred i iza praznine, te nakon toga odlučitikoja rečenica bi tematski i po kontekstu mogla odgovarati (obratiti pozornost na time expressions (after that, eventually..), pronouns,possesives (he, she, this...) Obratiti pozornost da se rečenice koje stoje jedna uz drugu mogu odnositi naiste osobe, stvari, događaje, ali su izrečene drugačijim riječima Na kraju još jednom pročitati tekst s ubačenim rečenicama da biste provjerilismisao
 11. 11. Zadatci dopunjavanja - uporaba prikladnih leksičkih i/ilistrukturalnih obrazaca (Use of English: Open Cloze) Pročitajte tekst kako biste razumjeli o čemu se radi. pažljivo pročitati tekst i riječi ispred i iza praznine, te nakon toga odlučiti koja riječgramatički i smisleno odgovara.Odredite koja vrsta riječi nedostaje (prijedlog, član, relativna zamjenica, veznik, glagol,prilog…) Prisjetite se čvrstih izraza, višerječnih veznika, frazalnih glagola, fraza, kolokacija… Riječ mora smisleno odgovarati i mora biti gramatički ispravna u tom kontekstu. Razumijevanje svih riječi i gramatičkih struktura nije potrebno za uspješnost u ovojispitnoj cjelini. Potrebno je razumjeti ključne riječi i odvojiti bitne od nebitnih informacija. Pročitajte cijeli tekst da vidite ima li smisla.in factfor examplein spite ofdo your homeworka bar of cholocateon averagewhat’s moreat leastin addition toTake placeHe has been workingThe woman who was...than ever beforeno waymake moneyAs soon as
 12. 12. Primjer zadatka dopunjavanja ubacivanje riječi koje nedostaju, npr. članovi (a, an, the) , glagoli(aktivni /pasivni oblici) oblici glagola to be ili to have (was, were,been, has, are, is, have...), possessives (my, your...), veznici but,and, if, relative pronounus where, that, who... prijedlozi(prepositions) to, in, on, for, like, as...
 13. 13. Ispit pisanja – što se ispituje? može li pristupnik napisati sastavak u kojemsustavno razvija neku temu navodeći razloge za iprotiv nekog stajališta ili objašnjavajući prednosti inedostatke različitih rješenja naglašavajući bitnargumente i navodeći pojedinosti (primjere) kojipodržavaju iznesena shvaćanja uz uporaburelativno širokog raspona vokabulara i manjenesustavne gramatičke pogreške.
 14. 14. EsejPRIPREMA ZA ISPIT Proučite ljestvicu za ocjenjivanje - proučite što značekriteriji izvršenje zadatka, koherencija, kohezija teraspon i točnost gramatike i vokabulara. Dobro proučite upute o broju odlomaka, broju riječi,temi, vrsti raspravljačkog eseja. Proučite ogledne eseje s komentarima u Dodatkukatalogu - proučite zašto su ogledni eseji dobiliodređeni broj bodova Vježbajte - pišite, pišite, pišite eseje od 200-250 riječiu vremenu od 75 minuta.  
 15. 15. Ljestvica za ocjenjivanje esejaIspitnog kataloga 2012./2013.
 16. 16. Raspravljački esej – argumentative essayKADA ISPIT POČNE Pažljivo pročitajte temu. Razmislite o čemu ćetepisati. Grupirajte svoje ideje nakonceptu. Posložite svoje misli ulogičan slijed. Donesite odluku o svojimodlomcima. Provjerite svoj plan -koncept je važan! brainstorming of ideas
 17. 17. Opći savjetiKADA PIŠETE ESEJOstavite prostor između redova.Uvlačite prvi red odlomka.Pazite na rukopis.
 18. 18. Pisanje eseja – forma/izgled eseja Introduction- napišite uvod - recite čitatelju što će pisati u glavnome dijelueseja. Treba navesti temu, reći nešto općenito, ili možda kratkopredstaviti obje teze, no NIKAKO u uvodu dati svoje mišljenje.- Tema može biti predstavljena i u obliku pitanja• Main body of an essay- Glavni dio eseja treba se sastojati od dva odlomka koji bi otpriliketrebali biti iste dužine, tj. trebaju sadržavati podjednak brojargumenata i primjera za određenu temu.FOR/AGAINST – predstavite prvo argumente ZA, pa onda PROTIV• S time da vodite računa da argumente s kojima se vi slažetepredstavite u drugom odlomku jer su oni ujedno glatka veza sazaključkom u kojem kratko trebate dati i svoje mišljenje.
 19. 19.  Napišite odlomke – za svaki odlomak recite ocjenjivaču o čemu će biti riječ u odlomku. To jetematska rečenica.- Naglasite svoje glavne misli:Jedan je način da rabite tematske rečenice.Drugi je način da rabite ove fraze: The main advantage … is …; iliAnother important reason why … is …; A major argument against … is. LINKING WORDS- Povezujte svoje misli na primjeren način:– unutar rečenica (primjerice, because, while, whereas,so..)– između rečenica (primjerice, Firstly, secondly, For this reason,As a result, In addition, moreover..)– između odlomaka (primjerice, A second major disadvantage is …,On the other hand, however, but …).• Conclusion- u zaključku dajete sažetak onoga što ste napisali i navodite svojeosobno mišljenje. Nikako ne uvoditi još neku tezu argument.
 20. 20. Essay layout – grafički prikaz esejaOtprilike oko 20rečenica12 riječi po rečeniciOko 240 riječi
 21. 21. Primjer razrade jednog odlomka Topic Sentence – tematska rečenica Argument 1 – teza 1. Example(supporting detail) - primjer (2-4sentences) Argument 2 – teza 2.Example, Explanation, or supporting detail Argument 3 – teza 3.Example, Explanation, or supporting detailMax. 7 rečenica
 22. 22. Način razrade odlomkaDeveloping a paragraph + adding linking words Many people think that the Internet will replace books and newspapersbecause it is cheaper, quicker and easier to use.T he Internet is cheaper than newspapers, because you can read manynewspapers for free on their websites.The Internet is quicker to bring news and information out. It can take years fora book to be published and reach the bookstore. The information is often out ofdate.the Internet is easier to use, because you can find information more quickly and easilythan in a big library or in a big set of encyclopedias. You just use a search engineand the results come instantlyFirstlyFirstly,,Secondly,Secondly,Another important point is thatAnother important point is that
 23. 23. Ne zaboravite!NAKON ŠTO STE  NAPISALI ESEJProvjerite vokabular i gramatiku.spelling, punctuation (interpunkciju)Pročitajte esej i počnite ga na vrijemečitko prepisivati na list za čistopisVodite računa o vremenuAko poslušate ove savjete, sigurnoćete napisati uspješan esej!
 24. 24. Tehnički opis ispitne cjelineČitanja i PisanjaOmotnica sadrži dvije ispitne knjižice, list zaodgovore, dva lista za ocjenjivače, te list za koncept.U prvoj knjižici se nalaze tekstovi i zadaci zaispit vještine čitanja, a u drugoj je zadatak esejaza ispit pisanja i list za čistopisTraje 145 minIspit čitanja nosi max 40 bodova(40%)Ispit pisanja nosi 20 bodova (30%)Ponesite kemijsku olovku crne ili plaveboje i ne zaboravite osobnu iskaznicu!
 25. 25. Ispit slušanja - tehnički opis ispita Omotnica ispita sadrži ispitnu knjižicu i list zaodgovore ispit se sastoji od 4 “grozda”zadataka (tasks) 1 zadatak povezivanja (matching) i 3 zadatkavišestrukog izbora (multiple – choice) svaki tekst se sluša 2 putaprije svakog slušanja učenici imaju vremena(stanku 20 - 45 sek) da prouče pitanja• sve upute, stanke i zadaci za slušanje direktnosu snimljeni na CD-u• ispit slušanja nosi max. 25 bodova (30%)
 26. 26. Ispit slušanja - struktura ispitaISPITIVANEPODVJEŠTINEVRSTEZADATAKAVRSTE TEKSTOVA Brojzadatakai brojbodova1. razumijevane općeporukezadatcipovezivanjakratke priče 52. razumijevanje glavnemisli/specifičneinformacijezadatcivišestrukog izborakratke priče/kratki razgovori 83. razumijevanjespecifičnih informacijazadacivišestrukog izborarazgovor/rasprava(intervju za posao, raspravaprijatelja o glazbi,filmu,putovanjima, obitelji i sl.64. razumijevanjespecifičnih informacijazadacivišestrukog izborapredavanje/izlaganjeIzvješće/razgovor(npr.vijesti,dokumentarac,predavanje o nekoj poznatoj osobi...)6ukupno 25Tekstovi govore o poznatim i nepoznatim temama koje se susreću uosobnome, društvenome ili obrazovnome području unatoč buci kojamože biti prisutna u pozadini - prema B2 razini ZEROJ-a
 27. 27. Zadaci povezivanja – (matching) trebate povezati iskaze pojedinih govornika s rečenicama koje najboljepredočuju opću poruku ili glavne misli pojedinih iskaza – prije togapažljivo proučiti što će se slušati (20 sek. vremena) tri su odgovora obično viška pažljivo slušati, ne brzati sa zaključcima, poslušati do kraja tek onda seodlučiti za odgovor, u drugom slušanju obratiti pozornost na onaj dio zadatka koji nistestigli riješiti ili ste bili nesigurniPrimjer 2.(A razina)DM2009./10.
 28. 28. Kako rješavati zadatke višestrukog izbora(multiple-choce)?• prije slušanja pažljivo pročitati uputu i tekst svakog zadatka(proučiti pitanja) - pažljivo pročitati tko će sudjelovati u razgovoru,na koga se odnosi informacija, a iako će možda zvučati lagano,treba se koncentrirati• izjave govornika tj. odgovori prate snimku (idu po redu)• ponekad svi odgovori mogu biti navedeni u zvučnom zapisu,• ako ne znate odgovor na neko pitanje, nemojte stati, nastaviteslušati i bilježiti sljedeće odgovore
 29. 29. • u drugom slušanju posebno obratite pozornost na one odgovore kojemožda niste uspjeli riješiti• ako nikako ne znate odgovor zaokružite bilo koji – ne ostavljateniti jedno pitanje neodgovorenim – imate 33% šanse dapogodite• pazite na izraze koji imaju isto ili suprotno značenje• ZAPAMTITE - zadaci višestrukog izbora (multiple - choice)mogu sadržavati opcije koje su vrlo slične frazama u samojsnimci, ali njihovo značenje može biti drugačije• - odgovori koji se nude u zadatku i informacije u zvučnomzapisu mogu biti izrečene drugačijim riječima, koje zapravoimaju isto značenje
 30. 30. Primjer zadataka višestrukog izbora (a,b ili c)Primjer 8.(A razina)DM2009./10.Primjer 9. (A )Nacionalni ispit 2008.- poslušati snimku zadatka do kraja-obratiti pozornost na kontekst i riječi, tj.izraze sličnog značenja-očekuje se da razumijete ono što je izrečenouživo ili preko medija (radio, TV i sl.)- English alphabeth (ponoviti)A (ei)E (i:)I (ai)-prepoznati stavove i mišljenjagovornika
 31. 31. Način ispravljanja odgovora slova točnih odgovora označavaju se s X, a u slučajuoznačavanja više od jednog odgovora sa X, zadatak se bodujes 0 bodova, bez obzira što je među označenima i točanodgovorObavijest na stranicama www.ncvvo.hr
 32. 32. Korisni linkovi www.ncvvo.hr (Nacionalni ispiti i DM) www.mojamatura.net (svi tipovi zadataka za vježbu slušanja,čitanja s razumijevanjem) www.writefix.com (primjeri eseja i savjeti kako što boljenapisati esej) http://www.teachersodyssey.blogspot.com/ (blog o tomekako poboljšati pisanje eseja s mnogim primjera raznih For/Againsteseja / good for vocabulary building)
 33. 33. I na kraju....Hvala na strpljenju!Marijana Smolčec, prof.Gimnazija Bernardina Frankopana,Ogulin
 34. 34. Pitanja?

×