Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Engleski jezik na maturi šk.god. 2012./13. osnovna razina

9,904 views

Published on

Prezentacija o engleskom jeziku - osnovna razina na Maturi šk.god. 2012.713. održana 4.lipnja 2013. godine u sklopu projekta webinari za maturu. U organizaciji portala Moja matura i CARNET-a

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Engleski jezik na maturi šk.god. 2012./13. osnovna razina

 1. 1. Engleski jezik na maturiOsnovna razinašk.god. 2012./2013.Marijana Smolčec, prof.Gimnazija Bernardina FrankopanaOgulin
 2. 2. http://www.ncvvo.hr/VAŽNO je temeljito proučiti IspitniKatalog iz Engleskog jezika za2012./2013.
 3. 3. Ispitni katalogtemeljni je dokument ispita kojim se opisuješto će se i kako ispitivati na državnoj maturiiz ovog predmeta na višoj i osnovnoj raziniza školsku godinu 2012./2013.sadrži potrebne informacije i detaljnapojašnjenja o obliku i sadržaju ispitasadrži i savjete kako se pripremiti za ispit,primjere zadataka i objašnjenje ljestvica zaocjenjivanje
 4. 4. Što i kada?Engleski jezik – osnovna razina5.lipnja u 9.00 – 10.40Trajanje: 85 min√ 60 min (ispit čitanja i pisanja)√ 25 min (ispit slušanja)Pauza: 15 min između dva dijela ispita(10.00-10.15)
 5. 5. Struktura ispitaSastoji se od 3 cjeline:Ispit čitanjaIspit pisanjaIspit slušanja
 6. 6. Ispit čitanja – struktura ispitaISPITIVANE PODVJEŠTINE VRSTE ZADATAKA VRSTE TEKSTOVA BROJZADATAKA1. razumijevanjeosnovnogsmisla i specifičnihinformacijazadacipovezivanjakratke poruke/članci/obavijesti52. razumijevanjespecifičnih informacijazadacivišestrukogizbora(a,b i c)kratke poruke/obavijesti/članak53. razumijevanjespecifičnih informacijazadacidopunjavanjačlanak/brošura 54. detaljno razumijevanjetekstzadacipovezivanjačlanak/brošura 55. detaljno razumijevanjeteksta (leksik/struktura)zadacivišestrukogizboraosobno pismo/brošura/članak56. detaljno razumijevanjeteksta (struktura)zadacidopunjavanjaosobno pismo/brošura/članak5
 7. 7. Što se ispituje?općenito razumijevanje teksta kojisadrži najučestaliji vokabularpronaći neke specifične informacijerazumjeti kratke tekstove o poznatimtemama koje koriste svakodnevnivokabular (opis događaja, škola, hrana, putovanje,svakodnevna komunikacija...)
 8. 8. Kako što bolje riješiti ispit čitanja?pozorno pročitati upute za svaki zadatakpozorno proučiti tekst i pitanja uzodređeni zadatakrazumijevanje svih riječi nije ključno zarješavanje zadatka – koncentrirati se naključne riječiodvojiti bitne od nebitnih informacija
 9. 9. Primjeri zadatakazadatak povezivanja (kratke obavijesti – prepoznati specifičnuinformaciju)pažljivo pročitati natuknice – potražiti ključne riječi/fraze kako bi povezaliodgovarajući izraz-
 10. 10. Zadaci dopunjavanja – 2 tipa1. obično se traži samo jedna ključna riječ koju treba pronaći u tekstu(snalaženje u tekstu)2. ubacivanje riječi koje nedostaju u tekstu)POTREBNO: pažljivo pročitati tekst i riječi ispred i iza praznine, te nakon togaodlučiti koja riječ gramatički i smisleno odgovara.
 11. 11. Ubacivanje riječi koje nedostaju, npr. članovi (a, an, the) , glagoli, obliciglagola to be ili to have (was, were, been, has, are, is, have...), possessives (my,your...), veznici but, and, if, relative pronounus where, that, who... prijedlozi(prepositions) to, in, on, for, like, as...
 12. 12. Zadaci višestrukog izboraPrimjer 1.
 13. 13. Primjer 2.: jedna o 5 kratkih poruka, pažljivo pročitati zadatak i ponuđeneodgovore, paziti na ključne riječi,kontekst
 14. 14. Ispit pisanja – zadatak produženog odgovoraKratki sastavak – poruka,emailOcjenjuju se 2 kriterija: Izvršenje zadatka Jezik PAŽLJIVO pročitati poruku DATI odgovor na svapitanja( najčešće 3) – IZVRŠENJEZADATKA Odgovori moraju biti jasni irazrađeni“Where did you go?”“I went to Hawaii”. (nema razrade)I went to Istria a town called Hum.(razrada)U uputama piše: Write 40-60 words(ni više ni manje)Nemojte napisati manje jer ćeteizgubiti bodove za Izvršenje zadatkaNemojte napisati više da se ne biponovili ili pak napisali nešto štonema veze sa zadatkom
 15. 15. FORMAPoruka/email mora sadržavati:Greeting( Hi, Dear + name)Kratke i jasne odgovore, ako je to informal note smijete koristitishort forms (I’ll, I’m, We’re..) skraćenice se broje kao jedna riječEnding: (bye, see you soon, write soon + svoje ime (DO NOTFORGET TO SIGN YOUR NAME)JEZIKPONOVITI:Gl.vremena (Present Simple, Past Simple, Future Simple(will) igoing to...) - za opisivanje prošlih i budućihdogađaja,osobnih iskustava, aktivnosti i sl.PrijedlogePrijedloge (Prepositions of time: days of the week, month,dates, hours...on Monday, at 4 o’clock, in June, at 3pm....)
 16. 16. Tehnički opis ispitne cjelineČitanja i PisanjaOmotnica sadrži: ispitnu knjižicu, list zaodgovore, dva lista za ocjenjivače, list zakoncept i list za čistopisIspitna knjižica sadrži tekstove i zadatkekojima se ispituje čitanje i zadatak kratkogsastavka – kojim se ispituje pisanjeTraje 60 minIspit čitanja nosi max 30 bodova(40%)Ispit pisanja nosi 15 bodova (30%)Kemijska olovka crne ili plave boje
 17. 17. Ispit slušanja - struktura ispitaISPITIVANEPODVJEŠTINEVRSTEZADATAKAVRSTE TEKSTOVA Brojzadataka ibroj bodova1. razumijevaneosnovnog smislazadatcipovezivanjakratkeporuke/obavijesti52. razumijevanjebitnih informacijazadatcivišestrukog izborakratki razgovori 53. razumijevanjebitnih informacijazadatcivišestrukog izborarazgovor 54. razumijevanjebitnih informacijazadatcivišestrukog izboraObavijest(nastavnika učenicima,turističkog vodiča...)5ukupno 20Tekstovi govore o predvidivim svakodnevnim temama(škola, obitelj...) jednostavnimporukama, razgovorima, obavijestima i upozorenjima koja su iznesena jasno ipolako - prema A2 ZEROJ-a(NCVVO)
 18. 18. Zadaci povezivanja – osnovna razina 5 različitih kratkih poruka ili obavijesti – monologagovornici mogu pričati o nekim svojim ambicijama, putovanjima, izletima, praznicima,hrani, medijima, problemima.... potrebno je obično povezati njihove iskaze s rečenicom koja najbolje predočujeosnovni smisaoSAVJET: pažljivo proučiti pitanja zadatka - pokušati predvidjeti što će se slušati(20 sek) obično je 1 odgovor viška ne brinite ako ne razumijeti sve riječi, bitan je kontekst iz kojeg se možezaključiti osnovna misaoPrimjer 1. (B razina)DM 2009./2010.
 19. 19. Kako rješavati zadatke višestrukog izbora(multiple-choce)?• prije slušanja pažljivo pročitati uputu i tekst svakog zadatka (proučitipitanja) - pažljivo pročitati tko će sudjelovati u razgovoru, na koga seodnosi informacija, a iako će možda zvučati lagano, treba sekoncentrirati• izjave govornika tj. odgovori prate snimku (idu po redu)• ponekad svi odgovori mogu biti navedeni u zvučnom zapisu,• ako ne znate odgovor na neko pitanje, nemojte stati, nastavite slušati ibilježiti sljedeće odgovore
 20. 20. • u drugom slušanju posebno obratite pozornost na one odgovore kojemožda niste uspjeli riješiti• ako nikako ne znate odgovor zaokružite bilo koji – ne ostavljate niti jednopitanje neodgovorenim – imate 33% šanse da pogodite• pazite na izraze koji imaju isto ili suprotno značenje• ZAPAMTITE - zadaci višestrukog izbora (multiple - choice) mogu sadržavatiopcije koje su vrlo slične frazama u samoj snimci, ali njihovo značenje može bitidrugačije• - odgovori koji se nude u zadatku i informacije u zvučnom zapisu mogu bitiizrečene drugačijim riječima, koje zapravo imaju isto značenje
 21. 21. Primjer zadataka višestrukog izbora-na temelju kratkih i dugih razgovora ili obavijesti treba zaključiti i zaokružitibitnu informaciju od tri ponuđena odgovora (A,B ili C)Primjer 2. –(B razina)DM2009./10.English alphabeth (ponoviti)A (ei)E (i:)I (ai)How many students in Sally’sclass ate hamburger yesterday?A) twenty-fiveB) twoC) sixPrimjer 3. –(B razina)Longman Matura Practice Tests
 22. 22. Primjeri zadataka višestrukog izbora (A, B ili C)Primjer 5. (B razina)DM2009./10.Primjer 4.(B razina)Nacionalni ispit 2007.Primjer 7. (B)- razumijeti poruke ili obavijestikonkretnog ili apstraktnog sadržaja- nastavnik daje obavijest svojim učenicima-razgovor dviju prijateljica o putovanju- očekuje se da s relativnom lakoćomrazumijete tijek razgovora koji jeizrečen standardnim govornim jezikom
 23. 23. Tehnički opis ispitne cjelineSlušanja Omotnica ispita sadrži ispitnu knjižicu i list zaodgovore trajanje 25 min ispit se sastoji od 4 “grozda”zadataka (tasks) 1 zadatak povezivanja (matching) i 3 zadatkavišestrukog izbora (multiple – choice) svaki tekst se sluša 2 puta prije svakog slušanja učenici imaju vremena(stanku 20 - 45 sek) da prouče pitanja sve upute, stanke i zadaci za slušanje direktno susnimljeni na CD-u Ispit nosi 20 bodova (30%)
 24. 24. Zadaci za vježbu www.ncvvo.hr (Nacionalni ispiti i DM) www.mojamatura.net
 25. 25. I na kraju....Hvala na strpljenju!Marijana Smolčec, prof.Gimnazija Bernardina Frankopana, Ogulin

×