Sri ramakrishna vijayam_february_2011

641 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sri ramakrishna vijayam_february_2011

 1. 1. ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 1 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 2. 2. Jß÷Ó S»•® J¸Á÷Ú ÷uÁÝ®, |ß÷Ó {øÚªß |©ÛÀø». & v¸‰»º öuõSv 91 CuÌ 2 ¤¨µÁ› & 2011 ÂU¸v M ©õ] N CøÍbºPÐUS.../©õnÁ&©õnÂPÐUS... 8 ÁõÌÁuØS ÁøP ÁøP¯õP ÷¯õ]! & GìöéÀ.Â.‰ºzv 14 ÷u]¯ CøÍbº vÚ¨ ÷£õmi & £›_ ö£ØÓ PÂøuPμ¸¢x... 18 } Gá©õÚÚõ? Aiø©¯õ? & _Áõª ‰ºzuõÚ¢uº 24 ÷Põ£zøuU SøÓ¨£x G¨£i?& _º £vÀPÒ 32 |õk •ß÷ÚÓ Â÷ÁPõÚ¢uº ÷Ásk®! &õ»©ß £õ¨ø£¯õ 35 SmiU PøuPÒ : ¯õøµ |®¦Áx? & ©õ»v ¢vµ÷Pº 41 µõ©Q¸èn ªåÝUS ©zv¯ Aµ]ß Â¸x& ¤µßÚ Ruõ 43 J¸ Âzv¯õ©õÚ õuøÚ: ¥º £õmiÀPÍõÀ J¸ ¦zuº ÷Põ°À 44 Ásn¨ £hUPøu: ÁiÁ® ]Ôx; Á¼ø© ö£›x & £h® : ÷Põ 48 íõì¯ ÷¯õP®: Cx ©õv› PÚøÁ÷¯ Põna öõÀ!&hõUhº P.AÇPµõáõ B]›¯º E»P® 39 A¢uU Põ»zx B]›¯ºPÒ & ÷©õPÚõ `›¯|õµõ¯nß ]ÖPøu : P¸ Esø©; E¸ PØ£øÚ 3 GßÖ® |õß Eß AßøÚ & £õ©v ø©¢uß £UuºPÐUS® / AߣºPÐUS® 7 [PS¸Âß B]²øµ & ÿ©z _Áõª 쩵nõÚ¢uâ ©Pµõä 13 á£zvß Uv & _Áõª Az¦uõÚ¢uº 23 ©zv¯& ©õ{» Aø©aP[PÒ Cøua ö´¯»õ®! & ^uõ µÂ 27 Kº E¯º ]¢uøÚ: öu´Ázvß •ß¦ |õßS Âu ©UPÒ 28 ]Ó¨¦U Pmkøµ: Põ]°À Á»® Á¢u ]Áß & hõUhº P.AÇPµõáõ 37 Põ]°ß ©Qø© & _Áõª P©»õz©õÚ¢uº 40 øÁwP `Uu[PÒ & P.ö᯵õ©ß 41 ¦øP¨£h¨ ¦vº : ÷uÁºPÒ Án[Q¯ u»® & ugø öᯣõ»ß 47 uªÇPzvÀ ©øÇ&öÁÒÍ {Áõµn¨ £o AßøÚ¯º E»P® Amøh¨ £h® : 17 uõ°ß Pµ[PÒ & õ¸÷P] ÿ¤µ®©÷uÁº.ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 2 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 3. 3. £õ©vø©¢uß _ Áõª {µgáÚõÚ¢uº §›¨¦hßA¢uU PÂøuø¯ Áõ]zuõº. Bíõ, C¢u QŸè£õ¦Âß ö|g]ÀµìÁv ÷u SiöPõsi¸UQÓõ÷Íõ GÚ Â¯¢u£i A¸QÀ A©º¢v¸¢u AÁøµ¨ £õºzuõº _ÁõªPÒ. ö᯵õ®£õi°À ÿõµuõ÷u PÒ {øÓ¢u £» |õhP[PøÍ |hzvÚõº.ø¯z u›]zx Á¢u ¤ÓS® AÁµx EhÀ |k[Q¯x. Fµõ¸US AÁº J¸ Põmka öi; BÚõÀ ""QŸè£õ¦, GßÚ B°ØÖ E[PÐUS? PhÄÒ AÁøµU SÔg]©»µõP AÀ»Áõ Pshõº!GßÖ ÷Pmhõº _ÁõªPÒ. ÷©øh|õhP[PÎÀ ÂÀ»ÚõP |izu QŸøå, Á¯vÀ ‰zuÁµõÚ QŸè _ÁõªPÎß Pµ[P u©x AÁuõµ ½ø» GßÓ öu´ÂP |õhPzvÀøͨ £ØÔ¯£i, ""u®¤, õµuõ÷u ÷ÁÖ ¯õ¸ ï÷µõÁõUQ, ]Ó¢u |iP¸UPõÚ Â¸øu²®©À», Gß AßøÚ÷¯uõß. AߦUS›¯ÁºPøÍ Áõ[Qz u¢ux.... ÿµõ©Q¸ènºuõß!ö¯À»õ® CÇ¢x |õß Áõi ÁÓsk ÷£õ÷Úß,E»º¢u Gß ö|g_US A•u® FmiÂmhõº AÊÁøu {Özx®£i _Áõª {µgáÚõÚ¢ QnØÔß A¸ø© ÁØÔ¨ ÷£õÚõÀuõ÷Ú öu›²®. & £Çö©õÈAßøÚ. öá´ ©õ GßÓõº EØõPzxhß. uº QŸæß ÷uõøͨ £ØÔ, øøP ö´uõº. ]» Á¸h[PÍõP÷Á C¸¢x Á¢u QŸæß AQ»õs÷hìÁ› AßøÚ÷¯!Pk® ÷ÁuøÚ, AßøÚ õµøu°ß J÷µ öõÀ ©µn Áõ°¼À |õß ©¯[QU»õÀ ©øÓ¢uvÀ {µgáÚõÚ¢u¸USz v¸¨v. Qh¢u÷£õx E°º¨¤aø u¢uõ´! QŸæß x¯µ® ©øÓ¢uuß ©º©® GßÚ? GßÓ QŸæß PÂøu°ß •uÀ Á›PøÍ G¢u ÷Áhªmhõ¾® AxÁõP÷Á ©õÔÂk® Áõ]zu _ÁõªPÒ }sh |õÒ •ß¦ QŸè TÔ¯Kº AئuU Pø»bº QŸè£õ¦. |i¨¦, GÊzx, AÁµx PÚøÁ¨ £ØÔ ÷¯õ]zuõº.£õhÀ, C¯UP® GÚ GÀ»õz xøÓPξ® u©x 17&Áx Á¯vÀ QŸè£õ¦ÂØS J¸ •øÓ•zvøµø¯¨ £vzx õuøÚ £øhzuÁº AÁº! EhÀ{ø» ªP ÷©õ©õQ C¸¢ux. øÁzv¯z BÚõÀ A¢uU Pø»b›hzvÀ J¸ SøÓ. vØS Ah[Põu, ©µn£¯® u¢u ¯õv. ""|õß SiPõµßuõß. BÚõÀ |õß Hß SiUQ AßÖ J¸ PÚÄ.÷Óß GÚ ¯õµõÁx ÷¯õ]UQÓõºPÍõ? GßÖ ]P¨¦a ÷ø» Ekzv°¸¢u J¸ öu´ÂPzQŸè |s£ºPÎh® AiUPi ÷Pm£õº. uõ´, ""©P÷Ú, C¨¤µõuzøua õ¨¤k. } Sn© QŸè, uõß ªPÄ® ÷|]zu uß uõø¯ |õßS øhÁõ´ GÚ QŸæß Áõ°À ÁÇ[Q ©øÓ¢uõÒ.Á¯v÷»÷¯ CÇ¢uõº; u¢øuø¯²® CÇ¢u¤ß Ba›¯®, ©Ö|õÒ QŸè ¦x Á¾Ähß GÊ¢Pmk¨£õißÔU Põmkaöi¯õP Áͺ¢uõº. uõº. AßÔ¼¸¢x AÁµx A¢uµõz©õ A¢uU ußøÚ ÷|]UP ¯õ¸÷© CÀø» GßÓ Gs PÚÄzuõø¯z ÷uiU öPõsi¸UQÓx.n® AÁøµU öPõzvz vßÓx. A¢uU Põ¯zøu Cøh°À..., Áõ¼£ •ÖUQÀ AÁµx©øÓUP ©xÄ® ©[øP²÷© AÁ¸USU Qøhzu ÁõÌ÷Á J¸ PÁºa]U PÚÁõQ¨ ÷£õÚx.öÁΨ§a_PÒ. A¢uz uk©õØÓ ÷|µzvÀ u¢øu÷£õÀ Á¢x CÖ©õ¨¦, uõß÷uõßÔzuÚ®, ¤iÁõu® AÁøµz uõ[Q¯Áº ÿµõ©Q¸ènº. CøÁ EÒ§a_PÒ. S¸÷uÁº QŸæß |hÁiUøPPøÍU Ps QŸè ÷£õøu°À uk©õÔÚõ¾® izuvÀø». SiUPõ÷u GßÖ TÓõ©À "AvP öu´Á¨ £õøu°Àuõß ößÖ ÷£õøu u¸® CøÓ|õ©zøu¨ £¸S Gߣõº. öPõsi¸¢uõº. öu´Á¨ £õzvµ[ •µmkUSvøµø¯ Auß {Ǿh÷Ú÷¯ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 3 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 4. 4. J¸ ©ÛuøÚ E¯ºzxÁx AÁÝøh¯ ]¢uøÚuõß.&¹÷éõ QŸè£õ¦ ÷©õuÂmk AhUS® PU Sizv¸UQ÷Óß. P¸øn ªUP S¸ÁõÚ vÓø© ªUPÁº ÿµõ© E[PÐUS |õß C¢u¨ ¤Ó°À ÷øÁ ö´¯ Q¸ènº. •i¯ÂÀø». ©ßÛ²[PÒ... GßÖ TÔ Á¢u _Áõª {µgáÚõ Áº A¨£i÷¯ AÁº •ß¦ õ´¢uõº. Ú¢uº £õºzxU QŸæß A¢uµõz©õ Eøµ¨£øu AÁuõÛzu öPõsi¸US®÷£õ÷u S¸÷uÁº, Auµ® EÍÖÁøuU PõnÂÀø». QŸè AP•P©õÚõº. GÊ¢u ¤ÓS «sk® QŸè, ""hõTº, |õß E[ Á¯uõÚ, ÷|õ²ØÓ PÐUSa ÷øÁ ö´¯ ÷Ásk®. AuØS }[PÒ AÁµx ÷uõØÓzv GÚUS ©PÚõP¨ ¤ÓUP ÷Ásk®... GßÓõº. ¾® J¸ vjºz ""¤Ó¨£õ? •mhõ÷Í, Áõø¯ ‰k GßÓõº öu®¦ öu›¢ux. S¸÷uÁº ØÖ öÁÖ¨¦hß. {µgáÚõÚ¢uº AxÁøµ J¸ {uõÚzvÀ ÷£] Á¢u QŸè PÂøu°ß Akzu «sk® •µmkUSvøµ¯õQ S¸÷uÁøµ Áø Á›Pøͨ £izux® £õh Bµ®¤zuõº. S¸÷uÁ›ß {øÚÄ öPõv¨£øh¢u £UuºPÒ S¸÷uÁøµ AøÇz PÎÀ ‰ÌQÚõº. xa ößÖÂmhÚº. ÁÈö¯À»õ® AÁºPÒ uh® ©õÔ, ÁõÌUøP¨ £hQÀ "CÛ C¢u •µmk •mhõÎß öuõhº÷£ ÷Ás uzuÎzu ÷£õx® uõ´ } øPÂhÂÀø»! hõ® GßÖ Âsn¨¤zxU öPõshÚº. u¢øuø¯ Aݨ¤z ug©Îzuõ´! BÚõÀ S¸÷uÁ÷µõ PõÎ÷u°h®, ""A®©õ, QŸæß BÌ©ÚvÀ uõø¯ CÇ¢u µn® QŸè J¸ |iPß. AÁß Eß ©Qø©ø¯ G¨£i¨ BÓõ©À C¸¨£øu S¸÷uÁº Pshõº. uõ¯ßø£z ¦›¢xöPõÒÁõß? AÁøÚ ©ßÛzxÂk uõ÷¯ uõß AÁº uõÖ©õÓõÚ Ch[PÎÀ ÷ui Aø»Q GßÖ ¤µõºzvzuõº. Óõº GßÖ AÁº Pshõº ÷£õ¾®! µõ®¢vµ uzuº GßÓ £Uuº QŸæß ©Úøuö£õÖø©, ö£¸¢ußø©US Bo÷Áº. & Kº AÔbº A¢uU SøÓ }[Qh, ÿµõ©Q¸ènº uõ÷© |ßS AÔ¢uÁº. ©Ö|õÒ AÁº um]÷n_Áµ® uõ´ BÚõº; {zv¯©õÚ uõø¯ AÁ¸USU ößÓõº. •¢øu¯ |õÒ QŸè S¸÷uÁ›h® PõmhÄ® AÁøµz u¯õº¨£kzv Á¢uõº! uÁÓõP |h¢x öPõshx £ØÔ AÁ¸USz öu›ÂUP¨£mhx. QŸè ö´u £õÁ[PøÍ GÀ»õ® S¸÷uÁº HØÖU öPõshõº. AuÚõÀ AøÁ w°ÛÀ yõ µõ® S¸÷uÁ›h®, ""S¸÷Á, PõίÚõQ¯ °Ú. S¸÷uÁº QŸæß ÃmiØS®, Hß, |õhP |õP¨£õ®¦ ÿQ¸èn›h®, "}[PÒ GÚUS Aµ[QØS®Th öÀ» Bµ®¤zuõº. Âåzøu AÎzxÒϺPÒ. E[PÐUS {÷Á vUP A•uzøuU ÷PmhõÀ |õß G[÷P ÷£õ÷Áß? BÚõ¾® QŸè |À»ÁµõP ©õÔÂmhuõP¨ GßÓuõ®. A÷u {ø»uõß QŸæØS®! £õÁ®, £õõ[S ö´¯ÂÀø». AÁº AÁµõP÷Á A•uzvØS AÁº G[÷P ÷£õÁõº? AuÚõÀuõß öuõhº¢uõº, u©x w¯ öuõhº¦PÐhß. E[PÎh® ÂåzøuU PUQÂmhõº GßÓõº. £õõ[S ö´¯õuuõÀuõß £PÁõß AÁøµ ÿµõ©Q¸ènº ]›zu£i £UuºPÎh®, ""B, ÷|]zuõº ÷£õ¾®! J¸ |õÒ CµÄ S¸÷uÁº CÁß TÖÁøuU ÷PmjºPÍõ! |õß C¨÷£õ÷u QŸæß ÃmiØSa ößÔ¸¢uõº. QŸè ÷£õøu QŸæß ÃmiØS¨ ÷£õP ÷Ásk®. Ásiø¯ ²hß ÷£_QÓõº. Aøu²® µ]zuõº S¸÷uÁº. Gk[PÒ GßÓõº. £UuºPÒ ÷Põ£©õP,""÷£õP»õ® hõTº, E£Áõ A÷u ÷|µ® uß ÃmiÀ QŸè uÂzxU öPõs ª¸¢x Eøµ¯õh ÷Ási¯ E[PÎh®, Sizx i¸¢uõº. Esn ©Özuxhß ÷u®¤z ÷u®¤ Âmk CÁß EÍÖÁuõ...? GßÖ ÷PmhÚº. AÊu£i C¸¢ BÚõÀ Áõgø ªUP u¢øu uß •µmk uõº. S¸÷uÁ›h® ©PøÚU Põ¨£õØÓ {a°zxÂmhõÀ ¯õº GßÚ uõß uPõu •øÓ ö´¯ •i²®? °À |h¢x QŸè ÷£õøu°¾® öuÎÁõÚÁº. AÁº öPõshuØPõP uÚx Ai ©Úv¼¸¢x ÷£]Úõº: Á¸¢vÚõº. ""S¸÷uÁõ, |õß Gß xUPzøu GÀ»õ® ©ÓU A ¨ ÷ £ õ x ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 4 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 5. 5. AvP©õP¨ ÷£_QÓÁºPÒ ö¯À¦›ÁvÀø».&©õâÛS¸÷uÁº u©x CÀ»zvØS Á¢v¸¨£øuU Psh AÁµx©ÚvÀ ©QÌa] öÁÒÍ® Pøµ ¦µshx. S¸÷uÁøµ Án[Q, ""S¸÷Á, CßÖ ©mk® }[PÒÁ¢v¸UPÂÀø» GÛÀ CßÝ® ¦PÌa], CPÌa] BQ¯ÁØøÓa ©©õPU P¸x® E¯º bõÚzøu }[PÒ Aøh¯ÂÀø»; £µ©í®º GÚ E[PøÍ AøǨ£x® Ãs GÚP¸v°¸¨÷£ß GßÓõº QŸè AÁ¸U÷P E›¯ P®¥µzxhß. S¸÷uÁº AÁøµ B^ºÁvzuõº. QŸè E¸©õÔ Á¢uõº. J ¸ |õÒ Psp¸hß, ""S¸÷Á, |õß £õÂ. Gß PvGßÚÁõS®? GßÖ ÷Pmh QŸåûUS, ""©P÷Ú, GßÛh®ÁUPõ»zx öPõkzxÂk GßÖ ÿµõ©Q¸ènº AÁ¸USA£¯©Îzu Áµ»õÖ AQ»÷© AÔ¢u JßÖ! CuÚõÀ QŸæß ö|g]À Kº BÚ¢uP»® ÷uõßÔ¯x.A¢u A•uzøu A¸¢u Bµ®¤zu AÁº ©xUP»¯zøu ÂmöhÔ¢uõº. BÚõ¾® uõß J¸ £õ GßÓ Gsn®, "§skÁõøÚ ÷£õÀ AÁµx Ai¯õÇ® Áøµ ößÔ¸¢ux. A÷uõk, S¸÷uÁ›ß £µ© P¸ønø¯¨ ö£ØÓÁßGßÓ |®¤UøP²® ªS¢v¸¢ux Ba›¯®uõß! C¨÷£õ÷uõ, ÷õP•® vh |®¤U ]» ©õu[PÎÀ Cµshõ® v¸©n® ¦›¢x öPõshõº øP²® AÁ¸US •ß Cµsk ]ÖÁºQŸè. ÁõÌÄ ØÖ _•P©õPa ößÓx. PÒ ÷£õÀ søh°mkU öPõÒQß ÓÚ. Á¯uõÚ u¢øu÷£õÀ QŸè BÚõÀ..., vjöµßÖ J¸ _Úõª AÁµx ÁõÌUøPø¯ ÷ÁiUøP £õºUQÓõº!‰ÌPizux. ¯õøµ E°º ‰aõPU P¸v QŸè ÁõÌ¢xÁ¢uõ÷µõ, ¯õøµ HØÖU öPõshuõÀ CÛ HØÓ÷© AßÔ, EÓÄPÎß ¤›Ä, ÷|õ´PÒ GßÖ Esø©¯õÚ ÃµzxUSU PhÄ÷Í øP öPõk¨£õº. & ö©ÚßhºsH©õØÓ® CÀø» GÚ Gso C¸¢uõ÷µõ, A¢u S¸÷uÁº £» ö£›¯ xߣ[PÒ Á¢v¸¢x®©Põ©õv Aøh¢xÂmhõº. öu´Á£»zvÀ AÁº vh©õP C¸¢ux £»øµ²® ¯UP øÁzux. Auß ¤ÓS AÁ¸US J¸ ©Pß ¤Ó¢uõß. uÚUS©PÚõP¨ ¤ÓUP ÷Ásk® GßÖ ¤µõºzvzuuõÀ S¸÷uÁ÷µ S¸÷uÁ›h® Á¸® •ß¦ PÁø»AÆÁõÖ Á¢xÒÍõº Gߣx QŸæß BÌ¢u |®¤UøP. Á¢uõÀ, AÁº ©xÂØS® ©[øPUS® Aiø©¯õQÂkÁõº. BÚõÀ C¨ {»øÁ CÇ¢x J¸ |mzvµzøu¨ ö£ØÓ BÖuÀ ÷£õx Ai÷¯õ, Eøu÷¯õ "µõ©AÁ¸US. AxÄ® {ø»zuuõ? Q¸èn Aiø© |õß Gß÷Ó JÆ vjöµßÖ J¸ |õÒ AÁµx ©øÚ CÓ¢xÂmhõÒ. ÷Áõº AÝ£Ázv¾® EnºQÓõº.öPõkø©÷¯õ öPõkø©, K›¸ Bsi÷»÷¯ AÁµx •uÀ Á¢ux, AÁµx Pøh]a ÷õP•®©øÚ塧 C¸ ö£sPЮ ©õsk ÷£õ°Úº. Á¢÷uÂmhx. "|õß ¯õøµ ÷|]zuõ¾® AÁºPÒ Gß÷Úõk {ø»¨£ QŸæß ©Pß & "CÍ® S¸÷uÁºvÀø»÷¯, öu´Á÷©! ¯õºuõß GÚUS {µ¢uµ EÓÄ? J¸ Â]zvµ¨ ¤ÓÂ. ‰ßÖ Á¯uõQGßÖ uÂzux AÁµx Cu¯®. ²® AÁß GxÄ® ÷£ÂÀø». ÷õPzxh÷Ú öuõhº¢ux ÁõÌUøP. BÚõÀ J¸ BÚõÀ S¸÷uÁ›ß v¸Ä¸Á¨Âzv¯õ®. •ßö£À»õ® ÷õP•® ÷©õP•® AÁøµ £hzvß •ß¦ Aø©v¯õP A©ºÁõß!÷|¸US ÷|µõPz uõUQ ªvUS®; AÁÚx ¤Ó塧 ÷|õUP÷© E»P PsPÒ ö£õx; £õºøÁ÷¯õ £»Âu®! EÓÄPÒ HxªßÔz uÂUS® QŸøå øhmhõÛU P¨£À £zxUSÒÍõÚx. £zv›øPPÒ Aa®£Á® SÔzx Cµsk øh {zv¯©õÚ J¸ uõ°h® J¨£øhUPPõºmlßPøÍ öÁΰmhÚ. JßÔÀ P¨£À £ÛUPmi «x ÷©õv Av¼¸¢u B°µ® ÷Ásk® Gߣxuõ÷Úõ...!£¯oPЮ CÓ¢x÷£õÁx ÷£õÀ ]zu›zx "©ÛuºPÎß £»ÃÚ®; C¯ØøP°ß £»®GßÓ uø»¨¦hß ¤µ_µ©õQ°¸¢ux. J¸•øÓ QŸè u©x ©PÝhß ©ØÓvÀ, £¯oPÒ u[PÒ E°º «mP Á¢u £hQ¼¸¢x »Q øPUSÇ¢øu²hß öÁΰÀ ößÖ öPõsi¸¢uõº.C¸US® ö£sqUS ÁÈ ÂkÁx÷£õÀ ]zu›zv¸¢ux. AvÀ "C¯ØøP°ß vjöµßÖ AÁß AßøÚ£»ÃÚ®; ©ÛuÛß £»® GßÖ C¸¢ux. & ö|. Cµõ©ß öuõhºa] 11&B® £UP®ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 5 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 6. 6. ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 6 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 7. 7. ]¢uøÚzvÓ÷Ú ©ÛuÝUSa ]Ó¨¦. & A›ìhõmiÀ ©xøµ°À |øhö£ØÓ ÿµõ©Q¸èn & Â÷ÁPõÚ¢uøµz ÷uº¢öukzuõº. _Áõªâ²® Â÷ÁPõÚ¢u £UuºPÎß 18&Áx ©õ{» ÷©À|õkPÎÀ £» •UQ¯©õÚ P¸zxPøͨ FÈ ö£¯›Ý® FUP©x øPÂ÷hÀ & £Çö©õÈ ©õ|õmiÀ µõ©Q¸èn ªåß & ©hzvß ¤µaõµ® ö´uõº. xønz uø»Áº ÿ©z _Áõª 쩵nõÚ¢uâ BÚõÀ "÷©À|õkPÎÀ _Áõªâ S¸÷uÁøµ¨ ©Pµõä AÁºPÒ ÁÇ[Q¯ B]²øµ: £ØÔ JßÖ÷© TÓÂÀø» GßÖ AÁµx C[S vµÍõPU Ti°¸US® £UuºPЮ, ÷Põuµz xÓÂPÐUS J¸ SøÓ C¸¢ux.AߣºPЮ µõ©Q¸èn C¯UP® uøÇz÷uõ[Q _Áõªâ, ""|õß A[S S¸÷uÁøµ¨ £ØÔUÁ¸ÁuØS Kº GkzxUPõmhõPz vPÌQÓõºPÒ. TÔ°¸¢uõÀ E»QÀ £õvø¯ öÁßÔ¸¨÷£ß. ÿµõ©Q¸èn›ß A¸Òö©õÈ°À uØPõ»z BÚõÀ Ax {ø»¯õÚuõP C¸UPõx. AuÚõÀxUS ªP AÁ]¯©õÚøÁ £» EÒÍÚ. uõß •u¼À AÁµx P¸zxPøͨ ¤µaõµ® "ÿµõ©Q¸ènº E»SUS GøuU öPõkzxÒ ö´÷uß. ¤ÓS AÁµx v¸|õ©®... GßÓõº.Íõº? Gߣøu¨ £ØÔ J¸ |õÒ £UuºPÒ ÷£]U µõ©Q¸èn C¯UPzvß {ÖÁÚ[PÒ ©ØÖ®öPõsi¸¢uõºPÒ. CzuøP¯ ©õ|õkPÎß ‰»® S¸÷uÁµx AßøÚ ÿõµuõ ÷u²® A¨÷£õx AÁºPÒ v¸|õ©® ¤µaõµ® ö´¯¨£kQßÓx.÷£_ÁøuU ÷PmkU öPõsi¸¢uõº. ÿµõ©Q¸èn›ß ö´vPøÍ, E£÷u[ ÿµõ©Q¸èn›ß •UQ¯ £[PΨ¦ "©¯ PøÍ GÀ÷»õ›h•® öPõsk ÷º¨÷£õ®. C¢u©µ®, GÀ»õ ©u[PЮ Esø© GÚ HØÖU ©õ|õkPÒ AuØPõÚ Á¾¨ ö£ØÖ £À»õ°µ®öPõÒÐuÀ GßÓÚº ]»º. ÷£¸US C¢ua ÷øÁø¯a ö´¯mk®. BÚõÀ AßøÚ Aøu ©Özx,""AøuÂh •UQ¯©õÚx AÁµxv¯õP®. ÿµõ©Q¸ènº ö´u ÷£aøÂh ö¯¾U÷P Á¼ø© AvP®. & áõßßv¯õPzvØS Cøn¯õÚøu E»QÀ¯õµõÁx £õºzv¸UQÓõºPÍõ? GßÓõº. E»QÀ EÒÍ, SÔ¨£õP ÷©À|õkPÎß ªPa]Ó¢u ]¢uøÚ¯õͺPöÍÀ»õ® v¯õP ©Ú¨£õßø©°ß AÁ]¯zøu¨ £ØÔU TÖQÓõºPÒ. "©¯ ©µ® uØPõ» E»QØS ªPÄ® ÷uøÁ C[S Ti°¸US® AøÚÁ¸® S¸÷uÁ›ß¯õÚx. Akzux, ©õÛh ÷øÁ÷¯ ©õuÁß E£÷u[PøÍz u[PÒ ÁõÌÂÀ Pøh¨¤izx÷øÁ GÚ¨£k® öuõsk. GÀ»õ |»ßPøͲ® ö£Ó ÷Ásk® GßÖ ÿµõ© ÿµõ©Q¸ènº C¢u¨ £oUPõP _Áõª Q¸ènøµ¨ ¤µõºzvzxU öPõÒQ÷Óß. * J¸ ¦x ÂÍUP®: J¸ ]ÖÁß £Òΰ¼¸¢x v¸®¤ Á¢x uß u¢øu°h® TÔÚõß : ""A¨£õ CßÖ £ÒΰÀ ©¯ ÁS¨¤À BIBLE GßÓõÀ GßÚ GßÖ öõÀ¼U öPõkzuõºPÒ. ""GßÚ öõßÚõºPÒ? GßÖ A¨£õ ÷Pmhõº. ©Pß : ""BIBLE GßÓõÀ Basic Instructions Before Leaving Earth. &G®.Â.÷©õPßÿµõ©Q¸èn Âᯮ 7 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 8. 8. öÁ°¼À uõP® uoUP |õ® ¸®¤a õ¨¤ Á ¸ © õ Ú z v À k® £Ç® uº§o. E¸søh¯õÚ CÁØøÓ ¡ØÔÀ J¸ £[S AkUQÚõÀ AvP Ch® ÷uøÁ¨£k®. Th Áµõx. ᨣõÛÀ {»¨ £µ¨£ÍÄ SøÓÄ. GÚ÷Á Âzv¯õ©õÚ PøhPЮ ö£›uõP C¸UPõx. PøhPÎÀ ]¢uøÚ öÁØÔ uº§oPÐUS AvP® Ch® uµ •i¯õx. PøÍ G¨£iU SÂU CuÚõÀ, PøhPÎÀ uº§oPøÍU SøÓ QÓx £õ¸[PÒ! ÁõÚ GsoUøP°À øÁzxUöPõshÚº. Ax ›, |øh ÂØ£øÚ²® SøÓ¢ux. ÂÁõ°PÒ GßÚ •øÓ E»QÀ C¢uö©xÁõP¨ ÷£õÁuØS Agõ÷u; CßÝ® {ßÖ öPõsi¸UQ÷Óõ÷© GßÖ Ag_. & øí÷£õ ö´¯»õ® GßÖ ÷¯õ]zuõºPÒ. ©õÖ£mh ]¢uøÚ ""uº§o Hß E¸søh¯õP C¸UP ÷Ás ø¯U Pøh¨¤iUP k®? Hß PÚxµ©õP C¸UPU Thõx? GßÖ •i²©õ? Ax ÂÁõ°PÒ ]¢vzuõºPÒ. AÁºPÍx ¤µaøÚU öÁØÔø¯z u¸©õ? Sz wºÄ Qøhzux. ©UPÎß PÁÚzøu²® E[PÒ ÷PÒÂP C¢u¨ ¦xø©¯õÚ ÁiÁ[PÒ DºzuÚ. uº§o ÐUS Áµ»õÖ Â¯õ£õµ® •ßø£Âh¨ £» ©h[S AvP©õÚx. GßÚ £vÀ u¸Q C©õ»¯ öÁØÔ ö£ØÓ ©õ©ÛuºPÒ GÀ÷»õ Óx? £õº¨÷£õ©õ? ¸US® C¢u ©õÖ£mh ]¢uøÚ C¸US®. áõß Tmhß B[Q»zvÀ Cøu lateral thinking GߣõºPÒ. £ºU GßÓ öáº©ß •À»õ |ì¸wß C¨£i Âzv¯õ©õPa ]¢v¨ ÂgbõÛ Aa_ £Áº. AÁº ¢øu°À Kº Kµ©õP {Ø£õº. C¯¢vµzøuU ¢øuUS Á¸£ÁºPÒ AÁ¸US¨ ö£›¯ |õn Psk¤izuõº. ¯®, ]Ô¯ |õn¯® GÚ CµsøhU öPõkzuõÀ, Ax Áµ»õØÔ ]Ô¯øu GkzxU öPõsk ö£›¯ |õn¯zøu ÷»÷¯ J¸ ©õö£¸® v¸¨¤U öPõkzxÂkÁõº. Psk¤i¨£õPU C¢u •mhõÒuÚzøu ÷ÁiUøP £õº¨£uØPõP÷Á, Tm h® Tmh©õP Á¢x JÆöÁõ¸Á µõP BÐUS J¸ ö£›¯ |õn¯®, J¸ ]Ô¯ |õn¯® GßÖ CµsøhU öPõk¨£õºPÒ. ÁÇUP®÷£õÀ, •À»õ ]Ô¯ |õn¯zøuz uõß øÁzxU öPõsk ö£›¯øu AÁºPÎh÷© v¸¨¤z P¸u¨£kQÓx. u¢xÂkÁõº. Eh÷Ú "ø£zv¯® GßÖ Pzv¯£i Tmh® ]›US®. Ax E¸ÁõÚ Pøu A¸ø©¯õÚx! J¸ |À»Áº AÁ›h®, ""•À»õ, C¢u F÷µ TmhߣºU ÃmiÀ vµõmø¨ £Çzv¼¸¢x E[PøÍz vÚ•® •mhõÒ GßÖ ÷P¼ ö´Q õÖ GkUS® C¯¢vµ® JßÖ C¸¢ux. u[P®, Óx. PkPÍÄ ¦zv EÒÍÁßTh ö£›¯øuz öÁÒÎ ÷£õßÓ E÷»õP |õn¯[PÎß÷©À uõ÷Ú GkzxU öPõÒÁõß? CÛ÷©»õÁx AÊzuzøu HØ£kzv, AÁØÔÀ Aøh¯õÍ[ ö£›¯øu GkzxU öPõÒÐ[PÒ GßÓõº. PøÍ EshõUS® Aa_UPЮ C¸¢uÚ. •À»õ TÔÚõº: ""|ßÔ I¯õ. |õß •mhõÒ Aa_UPÎß RÌ PõQuzøu øÁzx, vµõmø uÚ©õP |h¨£uõP AÁºPÒ {øÚ¨£uõÀ µ® u¯õ›US® G¢vµzvß AÊzuzøuU öPõkz ©mk÷©, C¨£iU Tmh® Tmh©õP Á¢x £nz uõÀ... TmhߣºU ]¢vzuõº. PõQuzvÀ Aa_U øuU öPõmkQÓõºPÒ. |õß ö£›¯ |õn¯[ PÒ £v¢uÚ. vµõmøa õØÖUS¨ £v»õP PøÍ GkzuõÀ, GÚUS® ¤Ó ¤aøUPõµº ø©ø¯ E£÷¯õQzu÷£õx, Aa_ G¢vµ® ¤Ó¢ux. PÐUS® GßÚ Âzv¯õ®? C¨÷£õx QøhUS® TmhߣºU E»P Áµ»õØÔÀ Ch® ¤izuõº. ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 8 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 9. 9. AQ÷¯õ ÷©õ›mhõ (Akio Morita) ÷éõÛ {ÖÁÚzøuE¸ÁõUQ¯Áº. |hUS®÷£õx®, ÷Áø» ö´²®÷£õx®, G¨÷£õx÷©, £õmkU ÷PmkU öPõsi¸UP ÷Ásk® GßÖ AÁ¸USBø. A¨÷£õx ÷h¨ ›UPõºhºPÒ ©mk÷© C¸¢uÚ. øPPÎÀ GÎuõP GkzxU öPõsk ÷£õPUTi¯ ÷Pém¤÷ͯº u¯õ›zuõÀ, ©UPÒ Aøu ¸®¦ÁõºPÒ, {ÖÁÚzvßÂØ£øÚ £» ©h[PõP¨ ö£¸S÷© GÚ AÁº GsoÚõº. £vÄ ö´²® Áv¯ØÓ, ÷Pm£uØS ©mk® £¯ß£hUTi¯J¸ P¸Âø¯ E¸ÁõUP AÁº •iÄ ö´uõº. »mUPnUPõÚ£n® C¢u •¯Ø]°À ö»ÁõÚx. ÷éõÛ {ÖÁÚ® ÷©õ›mhõÂß C¢u C©õ»¯z uÁÖ u[PÒ {ÖÁÚzøu÷¯ ÷uõÀ¨ ÷Põ£•® ö£õÓõø©²® ©ÛuøÚU öPõßÖÂk® Uv £øhzuøÁ. & C÷¯_|õuº£õøuUSU öPõsk ÷£õS® GßÖ Ag]Úº. 1979 &B® Bsk ÂØ£øÚUS Á¢u ÁõU÷©ß (Walkman) E»P® Põ´ ÂÊQÓx. |õ® GßÚ, IéU•ÊÁx® A£õµ »õ£zøu AÒÎU SÂzux. ÷©õ›mhõÂß {³mhß ÷£õÀ |® uø»°ÀÁõÌUøPa õuøÚPÎÀ ÁõU÷©ß J¸ øÁµUPÀ. B¨¤Ò ÂÊ¢ux®,¦Â Dº¨¦ u®¤, } ÁÛ»õ IìUŸ® õ¨¤mi¸¨£õ´. ÁÛ»õ GßQÓ Âøø¯¯õ Psk¤iz÷uõ®!A¢u ÁõøÚ¨ ö£õ¸øÍ ÁÛ»õ öi°¼¸¢x GkUQÓõºPÒ. ©õØÖa ]¢uøÚ Gߣx÷PµÍzvÀ áõß ©õz³ GßQÓ 32 Á¯uõÚ ÂÁõ°²® AÁøµ¨ uØö¯»õPU QøhUQÓ öÁØÔ÷£õßÓ ¤Ó ÂÁõ°PЮ, u[PÒ {»zvÀ µ¨£º, ªÍS BQ¯ AÀ»; Ax J¸ uÛzvÓø©.ÁØøÓ¨ £°›mk Á¢uõºPÒ. A¢u ÂÁõ¯zvÀ JÆöÁõ¸ ""J¸ ]» ÷©øuPÒ C¢uz vÓÁ¸h•® »õ£® SøÓ¢x öPõs÷h Á¢ux. ø©÷¯õk ¤Ó¢x ÂkQÓõºPÒ. áõß ©õz³ Âzv¯õ©õPa ]¢vzuõº. _©õº Gmk Bsk |õß áõß TmhߣºU CÀø».PÐUS •ßÚõÀ, uß {»zvÀ ÁÛ»õ £°›h AÁº •iÄ ö´ Âzv¯õ©õÚ ]¢uøÚ GÚUSUuõº. •u¼À Qµõ© ©UPÒ AÁøµU ÷P¼ ö´uõºPÒ. BÚõÀ, QøhUPõu JßÖ, GßÚõÀ •i»m® »m©õP AÁ¸US »õ£® Áµz öuõh[Q¯x. ÂøµÂÀ, ¯õu JßÖ GÚ {øÚUQÓõ¯õ?•ÊUQµõ©•® ÁÛ»õ £°›hz öuõh[Q¯x. u®¤, Eß PnUS uÁÓõÚx. u®¤, J¸ |õÒ } £ÒÎUS ÁÇUP©õP¨ ÷£õS® £õøu°À Kº Âzv¯õ©õÚ ]¢uøÚ GßQÓFºÁ»®. } GßÚ ö´Áõ´? A¢uU Tmhz÷uõk Tmh©õP, vÓø© ¤ÓÂz vÓø© AÀ».ö©À» |h¢x £ÒÎUSz uõ©u©õP¨ ÷£õÁõ¯õ? AÀ»x •¯ßÓõÀ GÀ÷»õ¸÷©, Âzv¯õ^UQµ©õP¨ ÷£õP GßÚ ö´¯»õ® GßÖ ]¢v¨£õ¯õ? ©õÚ ]¢uøÚø¯ ÁͺzxU Bmk©¢øuPÍõP, PsPøÍ ‰iUöPõsk TmhzvÀ öPõÒÍ •i²® GÚ ©÷ÚõuzxÁvshõiz vnÖ® £õøu EÚUS ÷Ásk©õ? AÀ»x Eß ÁõÌU {¦nºPÒ TÖQÓõºPÒ.øP°ß öÁØÔ C»USU÷P EßøÚ AøÇzx¨ ÷£õS® µõá AuØPõÚ £» £°Ø]PÒ £õmøh ÷Ásk©õ? {¦nºPÍõÀ E¸ÁõUP¨£mkÒ A¢u µõá£õmøhuõß ÍÚ. C¢u¨ £°Ø]PÍõÀ £»º Âzv¯õ ]¢uøÚ. £¯ß Aøh¢v¸UQÓõºPÒ. B°µ©õ°µ® Bsk Esø©°À, CøÁ £°Ø]PÒ PÍõP, }º öPõv¨£øu AÀ», ÂøͯõmkUPÒ. C÷uõ GzuøÚ÷¯õ ÷£º £õºz ]» £°Ø]PÒ. •¯ßÖ £õ¸[PÒ. xU öPõskuõß C¸¢ ÁõÚ÷© GÀø» uõºPÒ. BÚõÀ ÷á®ì C[SÒÍ Pmhz ÁõmhõÀ ©mk÷© vÀ }[PÒ £õºUS® ¦ÒÎ GßÚ? Aøu¨ £¯ß£kzv Uv E[PÒ PØ£øÚU Svøµø¯z Áõ´¢u }µõ C¯¢vµ[ umiÂk[PÒ. Ax GßÚÁõP PøÍ E¸ÁõUP •i¢ux. C¸UP»õ®? ÷á®ì Áõm £»›ß uø»°À ©õ[ £» õzv¯UTÖPÒ EÒÍÚ.ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 9 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 10. 10. £õºøÁ¯ØÓÁß S¸hÚÀ»; uß SØÓ[PøÍ EnµõuÁ÷Ú S¸hß. & Põ¢vâ 1. B]›¯º P¸®£»øP°À GÊv, AÈUPõu A. 9 GÚ GÊv¯øuz uø»RÇõPz v¸¨¦[PÒ. J¸ •ØÖ¨¦ÒÎ. B. ÷µõ©ß GsPÎÀ 9, IX GÚ GÊu¨£k®. 2. Pmh® Gߣx ÁõÚ®, ¦ÒÎ J¸ |mzvµ®. IX US •ß¦ S GßÖ ÷£õmhõÀ SIX BQÂk®. 3. Pmh®, ª¸PUPõm]aõø»°À C¸US® C. 1 X 6 GßÖ GÊx[PÒ. 1&I BÓõÀ Tsk. ¦ÒÎ, AuÝÒ C¸US® Sµ[S. ö£¸UQÚõÀ, Âøh 6 uõ÷Ú. £°Ø]¯õP, CßÝ® £zx õzv¯UTÖPøÍ ÂkPøuPøÍ GkzxUöPõshõÀ, uªÈÀ }[PÒ GÊv¨ £õ¸[PÒ. CÀ»õu ÂkPøuPÍõ? E[PÒ uõzuõ, £õmi° PØ£øÚU Svøµ h® ÷PÐ[PÒ. ÂkPøua _µ[P® E[PÐUSU 1. E[PÒ |s£º J¸Áº ¤Ó°÷»÷¯ £õºøÁ QøhUS®. ]» Euõµn[PÒ:PiÚ©õÚ Cu¯zøu Eøh¯Áß, PhÄÎhª¸¢x }sh yµ® »Q C¸UQÓõß. &Kº AÔbº CÇ¢uÁº. ÁõÚÂÀ GßÓõÀ G¨£i C¸US® 1. PõØÔÀ £ÓUS®, Ax £mh® AÀ»; GßÖ }[PÒ AÁ¸US¨ ¦›²®£i¯õP ÂÍUP UPµ® Esk, Ax øUQÒ AÀ»; {Ó[PÒ ÷Ásk®. G¨£i ÂÍUSúPÒ? Esk; Ax £h•® AÀ». Ax GßÚ? 2. GìQ÷©õUPÒ G¨÷£õx÷© £Û {øÓ¢u 2. Áõ¼ÚõÀ SiUS®; Áõ¯õÀ §aöõ›²®. AshõºUiPõ PshzvÀ ÁõÌ£ÁºPÒ. IìUŸ® Ax GßÚ? P®ö£Û JßÖ Â÷Úõu¨ ÷£õmiø¯ AÔÂz ux. Auߣi A[S ‰ßÖ ©õu[PÎÀ AÁº C¢u ÂkPøuPÐUS GßÚ ÂøhPÒ öu›²©õ? PÎh® AvP® IìUŸ® ÂØ£Á¸US¨ £zx 1. ÷u]¯U öPõi, 2. ÂÍUSz v›. »m® ¹£õ´ £›_. CøÁ ]» Euõµn[P÷Í. Âzv¯õ©õÚ Aøu¨ ö£Ø÷Ó BP ÷Áskö©ßÓõÀ ]¢uøÚø¯ Áͺ¨£uØS CßÝ® GzuøÚ÷¯õ G¨£ia õv¨¥ºPÒ? £°Ø]PÒ EÒÍÚ. CÁØÔ¼¸¢x •Ê¨£¯ß ÷©÷» EÒÍøÁ ]» Euõµn[P÷Í. CÁØ ö£Ó }[PÒ ö´¯ ÷Ási¯öuÀ»õ®, øÓ¨ ÷£õÀ £» `Ì{ø»PøÍ }[P÷Í PØ£øÚ C¨£°Ø]PøÍ E[PÒ |s£ºP÷Íõk ÷º¢x ö´x E[PÒ wºÄPøÍ GÊv¨ £õ¸[PÒ. ö´²[PÒ. A¨÷£õxuõß A¢ua _Áõµ]¯zøu ¦vºa÷õø» }[PÒ Enµ •i²®. E[PÐøh¯ P¸zxPøͨ ©ÚUPnUSPÒ, ¦vºPÒ, ÂkPøuPÒ, ¤Óº G¨£i¨ ¦›¢xöPõÒQÓõºPÒ, HØÖU BQ¯øÁ |® ¦zvø¯U Tºø©¯õUS®. Âzv¯õ öPõÒQÓõºPÒ Gߣøu²® AÔ¯ •i²®. ©õPa ]¢vUP øÁUS®. Ax ›, }[PÒ C¢u Âzv¯õ ]¢uøÚø¯z 1. E[PÎh® |õßS GøhUPØPÒ EÒÍÚ. vÚ› ÁõÌUøP°À £¯ß£kzu •i²©õ? AÁØÔß ö©õzuU Tmkz öuõøP 40 Q÷»õ. "•i²® GߣvÀ ¢÷uP÷© CÀø». AÁØøÓ¨ £¯ß£kzv 1&40 Q÷»õ Áøµ Gøh PouzvÀ 100&US 100 Áõ[P Bø¯õ? ²ÒÍ Gøu²® Gøh E[PøÍU Q›UöPm £õºUP •i²®. AQ»õs÷hìÁ› AßøÚ÷¯! BmhUPõµµõP {øÚzxU JÆ÷Áõº GøhU ©µn Áõ°¼À |õß ©¯[QU öPõÒÐ[PÒ. JÆöÁõ¸ PÀ¾® GßÚ Gøh Qh¢u÷£õx E°º¨¤aø u¢uõ´! ÷PÒ²® E[PÒ Gvº GßÖ öõÀ¾[PÒ jªß ÷£õ¼[. }[PÒuõß £ õ º U P » õ ® ? • ¯ Ø ] uh® ©õÔ, ÁõÌUøP¨ £hQÀ uzuÎzu ÷£mì÷©ß. E[PÍx JÆ ö´wºPÍõ? ÷£õx® uõ´ } øPÂhÂÀø»! öÁõ¸ Âøh²® ]Uéµõ Âøh: u¢øuø¯ Aݨ¤z ug©Îzuõ´! Pmk®. E[PÒ ög_›ø¯ A¢u |õßS Gøh ¯õº ukUP •i²®? PÒ 1, 3, 9, 27. «sk® ©ÛuÚõP ©õÔ¯x® £i¨¤À, Âøͯõm 2. Jߣx GßQÓ "Eß {zv¯zuõ´ |õ÷Ú GßÖ ö¨¤, iÀ, ÁõÌÂÀ, Âzv¯õ Gsøn 6 GßQÓ Gs ]¢øuø¯ {øÓzuõ´ ÿõµuõ÷uÂ÷¯! ©õÚ ]¢uøÚPøÍU nõP ©õØÓ, ]» ÁÈ Pøh¨¤izuõÀ, E[PÒ PøÍa öõÀ¾[PÒ. £õ©vø©¢uÛß C¢uU PÂøu TÖÁx ÁõÌÄ öÁØÔ²® ©QÌa] AßøÚ ÿõµøu°ß A¸Ò öÁÒÍz ²® {øÓ¢u JßÓõP AuØSa ]» ÁÈPÒ: øuzuõß. £i²[PÒ £UP® 3,4,5,11. ©»¸®! ❖ ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 10 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 11. 11. öu´Á |®¤UøPUS Akzux EøǨ¤À |®¤UøP. & ÷£õà 5&B® £UPz öuõhºa] PÒ GßÖ AøÇzuõº _Áõª {µgáÚõÚ¢uº.ÿõµuõ÷u u[Q°¸¢u ÃmøhU Põmi A[S "ÿõµuõ÷uÂ, ÿµõ©Q¸èn›ß ©øÚÂ.öÀ» ÷Ásk® GßÖ øøP ö´uõß. AuÚõÀuõß AÁº §âUP¨£kQÓõº. ©ØÓ£i QŸè Aøuz uºzuõº. ]ÖÁß Ah®¤iz AÁ›h® GßÚ Â÷å®? GßÖ u¯UPzxhßuõß. A[S ößÓx® AßøÚ AÁøÚz u® uõß ¦Ó¨£mhõº QŸè.©i «x A©ºzvU öPõsk ¤µõu® ÁÇ[QÚõº. {µgáÚõÚ¢uº AßøÚ°ß ©Qø©PøÍU ¤ß AÁß AßøÚ°ß ©i°¼¸¢x CÓ[Q, TÔU öPõs÷h Á¢uõº. CßøÓ¯ ÷Áø»ø¯ Cß÷Ó •izuõÀ, |õøͯ ÷Áø»°À •UPõÀ £Sv •i¢uuõP Aºzu®. &éõBvuß u¢øu°h® Á¢x "}²® Á¢x A®©õøÁ AøuU ÷PmPU ÷PmP QŸè£õ¦ ö|QÌ¢uõº.Án[S GÚ AÁøµ¨ ¤izvÊzuõß. ö᯵õ®£õi°À AßøÚ ÿõµuõ÷u塧 AßøÚ°ß ¦Ûu® £ØÔU ÷PÒ¨£mi v¸•ß¦ Dµ Eøh²hß ö|kgõsQøh¯õP¸¢u QŸè, AÁµx Aߦ £ØÔ AÔ¢v¸UP ÃÌ¢ux®, AßøÚ •Pzvøµø¯ »UQzÂÀø»! AuÚõÀ AÁº, ""CÀø»¯hõ, AÁøµz u®ø©U Põmi¯¸ÎÚõº!u›]US® uSv¯ØÓ £õ |õß GßÓõº AÊu£i. Põk÷£õÀ ©siU Qh¢u QŸæß ÷õPö©À "Eß £õÁzøu¨ £õºUPõ÷u; AßøÚ°ß »õ® PnzvÀ ©øÓ¢ux. Azv¸•Pzøuz£›ÂÀ ‰ÌS Gߣx ÷£õÀ ]ÖÁß u›]zux® QŸè Avº¢÷uu¢øu°ß øPø¯¨ ¤izvÊzuõß. ÷£õÚõº. "C¢uz uõ´uõ÷Ú ÷ÁÖ ÁÈ°ßÔ ©õi÷¯Ô, £µ£µ¨ GÚUS...? GßÖ möhÚ¦hß uø»SÛ¢x AßøÚ°ß £õuz H÷uõ JßÖ AÁ¸USÒvÀ ÃÌ¢x, ""CÁÚõÀuõß u[PÍx 즛zux.£õuõµÂ¢uzøuz u›]US® £õUQ¯® ¤ÓS SµÀ |k[P-, ""A®©õ,ö£Ø÷Óß A®©õ GßÓõº. }[PÒ.... }[PÒuõ÷Ú A¢u BÚõÀ, •UPõimi¸¢u AßøÚ ÷uÂ...? GßÓõº.°ß v¸•Pzøu AßÖ QŸè £õºUP QŸæß {øÚÄ® ö|gÂÀø». Ahhõ, AßÖ ©mk® £õºz •® GøuU Psh÷uõ, Aøuv¸¢uõÀ AUPn÷© AÁµx ÷õP Enº¢uÁµõ´ AßøÚ AÁö©À»õ® £gõ´¨ £Ó¢v¸US÷©! øµz wºUP©õP¨ £õºzx, ]» vÚ[PÎÀ Aa]ÖÁß Pk® ""B® ©P÷Ú, } ÷|õ°¼¸¢u÷|õ²ØÓõß. Á¼¯õÀ AÁß xi¨ ÷£õx Eß PÚÂÀ Á¢ux |õߣõß. A¨÷£õöuÀ»õ® PhÄÎß uõß... GßÓõº.|õ©[PøÍ ¯õµõÁx TÔÚõÀ Eh÷Ú Eh÷Ú, ""A®©õ... GßÖAÁß Á¼ø¯ ©Ó¨£õß. TÔ QŸè ‰ºaø¯õÚõº. GÀ»õÂu øÁzv¯[PøͲ® £›P]zux CzuøÚ Põ»® uÂzu u¨¦ CßÖ uPº¢AÁÚx ÷|õ´. AÁøÚU Põ¨£õØÓ •i¯õx ux. uõ°ß CǨ¤À öuõh[Q¯ QŸæß ÁõÌÄGßÓ öPõlµ©õÚ {ø»²® Á¢ux. C÷uõ CßÖ «sk® uõø¯ & AxÄ® {zv¯z QŸè AÁøÚ AøÇzxUöPõsk _Áõª uõø¯¨ ö£ØÓ ÷£›ß£zvÀ {ø»zxÂmhx!Â÷ÁPõÚ¢u›h® ößÖ, ""|÷µß, CÁß CÛ «sk® ©ÛuÚõP ©õÔ¯x®¤øÇUP ©õmhõß ÷£õ¼¸UQÓx. CÁÝUS "Eß {zv¯zuõ´ |õ÷Ú GßÖ ö¨¤,¢{¯õ® ÁÇ[S.... GÚ ÷ÁsiÚõº. ]¢øuø¯ {øÓzuõ´ ÿõµuõ÷uÂ÷¯! _Áõªâ AÁß PõvÀ ©¢vµ® Kv¯x® AÁß ©¯UP® öu΢ux® QŸè£õ¦, ""A®©õ,E°º ¤›¢ux..., |®©õÀ ÂÍUP •i¯õu JßÖ! }[PÒ GÚx uõ´uõÚõ? GßÖ ÷Pmhõº. "«sk® |õß A|õøu¯õQÂm÷hß GßÓGsn® QŸæß SµÀÁøÍø¯U PƯx. ""B® ©P÷Ú, |õß Eß Esø©¯õÚ uõ´uõß.uÛø©°À uzuÎzuõº. GÀ÷»õ›h•® öõÀ GßÖ® |õß Eß AßøÚuõß GßÓõº.¼a öõÀ¼¨ ¦»®¤Úõº. QŸæß Cu¯zvÀ Kµõ°µ® EØõP FØÖU µUv GßÓ ÷£°ß ¤i°¼¸¢x u¨¤UP J¸ PÒ. A¨÷£õx GÊu¨£mh PÂøuø¯ Áõ]zxuõ°ß u›Ú® ÷uøÁ¨£mhx AÁ¸US. Âmk _Áõª {µgáÚõÚ¢uº ¯¢x {ßÓõº; ""AßøÚ õµøuø¯z u›]UP»õ® Áõ¸[ QŸæß v¯õÚ® Pø»ÁuØPõPU Põzv¸¢uõº.❖ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 11 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 12. 12. ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 12 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 13. 13. (_Áõª Az¦uõÚ¢uº ᯢv vÚ® 18.2.2011 & öÁÒÎUQÇø©.) CÆÁÍÄ Gί Esø©°ß Em £Uuº : "©Pµõä,•u¼À C¢v›¯[PøÍ ö£õ¸øÍ }[PÒ öu›¢xöPõÒÍAhUP ÷Ásk®. ¤ÓS CøÓÁÛß v¸|õ©zøu ©õmjºPÒ! BøPÒ EÒÍzvÀá¤UP ÷Ásk® GßÖ }[PÒ ÷£õvUQÕºPÍõ? {ø»¯õPU Si¦S¢xÂmhÚ. ]» _Áõª Az¦uõÚ¢uº : A¨£i²® ö´¯»õ®. ©¯[PÎÀ AøÁ ©Úvß ÷©Ø£µ¨BÚõÀ £PÁõÛß v¸|õ©zvØSÒÍ AÍÁØÓ ¤À ªuUQßÓÚ.Á¼ø©ø¯ GßÚöÁߣx! Bø GßÓ Âøuø¯ _Áõª Az¦uõÚ¢uº ]» ©¯[PÎÀ A¢u BøPÒAx •ØÔ¾® G›zx AÈzxÂhU Ti¯x. ªP BÇzvÀ £v¢x C¸¨£uõÀ, AøÁ ußÛh® ""v¸|õ©® GßÝ® PÁzøu Ao¢x C¸¨£øu J¸Áß Enµõ©÷» ÷£õÁx® Esk. EøÇzuÁÝUPõÚ T¼ø¯ AÁß Â¯ºøÁ Põ²®•ß öPõkzxÂk[PÒ. & J¸ ]Ó¢u {ºÁõQöPõsk, Põ©zvß uõUSuø» Gvºzx JÈzx £PÁõøÚ }[PÒ ö|¸[P ö|¸[P, Põ©®Âk GßÖ ÿµõ©Q¸ènº TÖÁõº. •u¼¯ÁØÔß ]UPÀPÒ E[PÎh® C¸¨£øu £Uuº : ©Pµõä, v¸|õ©® G¨£i Põ©zøu AvP©õP EnºÃºPÒ. Eh¾® ©Ú•® y´ø©öÁÀ» •i²®? ¯øh¯ Aøh¯ EÒ÷Í HØPÚ÷Á AÊ¢v°¸¢u _Áõª Az¦uõÚ¢uº : £PÁõÛß v¸|õ©z _Áõª v›SnõwuõÚ¢uº AÊUS®, B°µUPnUPõÚ £øǯøuU Põ©® ö|¸[P÷Á •i¯õx. v¸|õ©zvß ¤ÓÂPÎÀ ®£õvzxÒÍ ©øÓ©Qø© ªP¨ ö£›¯x.BP÷Á ©Ú® J¸•øÓ ÁõÚ C¯À¦PЮ ÷©÷» Á¸®.£PÁõÛß v¸|õ©zvØS Á¨£mhx®, Põ©® AøÁ öÁÎ Á¢x CøÓ|õ©z÷uõkA[S uø»ö¯k¨£uØ÷P Áõ´¨¦ CÀ»õ©À ÷£õµõk®.÷£õ´Âk®. HöÚßÓõÀ PhÄÎß v¸|õ©®Esø©¯õÚx. ö©´¨ö£õ¸øÍz v¯õÛzxUöPõsi¸US® EÒÍzvÀ ö£õ´ø© Si°¸UP÷Á •i¯õx. £Uuº : Cx |õ® ÂÈzxU öPõsi¸US®{ø»°À õzv¯©õP»õ®. BÚõÀ J¸Áßy[S®÷£õx® BøPÒ AÁÚx EÒÍzøuzuõUQU öPõs÷h C¸UQßÓÚ. A¨£i¨£mhuõUSuÀPμ¸¢x AÁß G¨£i ußøÚU Põ¨£õØÔU öPõÒÍ •i²®? EÓUP®, PÚÄ BQ¯{ø»Pξ® BøPμ¸¢x ©Ú® G¨£iUPõ¨£õØÔU öPõÒÍ •i²®? |õ© á£zvß EènzuõÀ AøÁ ©Úvß ÷©À _Áõª Az¦uõÚ¢uº : CøÓÁÛß v¸|õ©® £µ¨¤ØS Á¸QßÓÚ. A÷u Eèn® ©Ú® GÝ®J¸ÁøÚ Ax ÷£õßÓ uõUSuÀPμ¸¢x® ÷Põmøhø¯ Âmk öÁÎ÷¯Ö®£i BøPøÍUPõ¨£õØÓUTk®. }[PÒ •øÓ¯õP £PÁõÛß Pmhõ¯¨£kzuÄ® ö´²®.v¸|õ©zøu á¤zx Á¢uõÀ, Auß Uv EÓUPz C¢u {ø»°À AÁØÓõÀ CøÓ|õ© Uvv¾® ÷Áø» ö´²® Gߣøu |õß E[PÐUS ÷¯õk G¨£i Gvºzx¨ ÷£õº ¦›¯ •i²®?{a¯©õPa öõÀQ÷Óß. _Áõª v›SnõwuõÚ¢u›ß A¸Ðøµ v¸|õ©zøu á¤US® •øÓø¯ AÔ¢uÁß, ÁõÌ÷Á B£zv¼¸¨£uõP GsoU PhÄEÓUP {ø»°¾® ÂȨ¦ {ø»°¾® á¤zxU Îh® ¤µõºzv¨£øuz uµ ÷ÁÖ ÁÈ°Àø».öPõs÷h C¸¨£õß. ‰a_ ÂkÁx ÷£õßÓ ""PhÄ÷Í, E[PøÍ }[P÷Í öÁΨ£kzvEh¼ß ö¯ÀPÒ EÓUPzv¾® {PÌQÓx. GÚUSU Põm] uõ¸[PÒ. ÷ÁÖ GxÄ® ÷uøÁ Ax ÷£õ»÷Á v¸|õ©zvß ÷Áø»²® EÒÍz °Àø», } ©mk÷© GÚUS ÷Ásk®.vÀ {PÌ¢xöPõs÷h C¸UQÓx. A¢u •¯Ø] C÷uõk, ""PhÄ÷Í, ]ØÔߣzøu |õk® Gs©ÚvÀ PÚÄPÒ ÷uõßÖÁuØS® Ch® öPõk¨£ nzøu GßÛhª¸¢x AÓ÷Á }UQÂk[PÒvÀø». PÚÄPÒ ÷uõßÓ Bµ®¤zuÄh÷Ú, v¸ GÚ ÷Ásk. _¯|»zvØS®, SÖQ¯ ©Ú¨÷£õU|õ©® õuPøÚ ÂÈzöuÇa ö´x, AÁøÚU QØS® |kÂÀ Bß© •ß÷ÚØÓzvØS ÁÈ÷¯Põ¨£õØÔ ÂkQÓx. BP÷Á £PÁõÛß v¸|õ©z CÀø». öuõS¨¦: ÷£µõ]›¯º J´.í›íµßvß Uv õuPºPøÍ CµÄ® £P¾® Põ¨£õØÔU (_Áõª v›SnõwuõÚ¢uº ᯢv vÚ®öPõs÷h C¸UQÓx. 7.2.2011 & v[PmQÇø©.)ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 13 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 14. 14. •uÀ £›_ A¯À |õmkUSa ößÓ÷£õx Cµshõ® £›_ ÷P. {¸£ß, Am»õsiU Phø»÷¯ £. õ»÷©õß ÷hÂß ¤µ¦, •u»õ® Bsk,õ´÷áõv Eß BØÓÀ ÷£aõÀ 2&® Bsk,C¯¢vµÂ¯À ¤›Ä, B]›¯º £°Ø] {ÖÁÚ®, Aø©v¨£kzv¯Áß }! ÷uÛ P®©Áõº [P® öuõÈÀAÓzøu²® öõßÚ öõÀø»U Põ¨£x® ÷©ßø©°¾® ÷©ßø©. &AÝ£Áö©õÈ ©xøµ & 9. ~m£U PÀ¿›, ÷uÛ. _Áõªâ CøÍbºPÎß ]Põ÷Põ ©Põø£÷¯ ]¢vzx GÊa] |õ¯Pß ÷|õUQ¯÷£õx CøÍb÷Ú! ÂÈzxUöPõÒ "÷Põu›, ÷PõuµºP÷Í GßÖ Â÷ÁPõÚ¢uõ GßÓ |÷µ¢vµõ, P¸zu›UP ÂÎzx B[Q÷»¯›ß ©Úøu÷¯ Âi¯¾USÒ.... HöÚßÓõÀ PhÄøÍ ÷Ási¯ BvUP® ö´uõ´! CßøÓ¯ Cøͯ •uõ¯® A®©õUPÒ GzuøÚ÷¯õ! CÓUøP PmiU öPõsk BÚõÀ Eß A®©õ A¯À|õmhÁ¸® £Ó¨£uõP {øÚzx PhÄøÍ÷¯ P¸zu›zuõ÷Í...! EßÛh® A¸Ò ö£Ó £ÓUQßÓ ÁõÛÀ Akzukzx Ao¯õ´ } Áͺ¤øÓ¯õ? £zöuõߣuõ® ¡ØÓõsiß Á›ø°À Á¢uÚº! ÷u´¤øÓ¯õ? Gߣx Põ {Óa `›¯÷Ú & } ÷PÒÂUSÔ ©mk® AÀ» EvzuuõÀ ÂÈzux C¢x ©u® C¢x ©uzøu £vÀ öu›¯õu ¦vº!.... ©mk©À» & CøÍbÝ®uõß. C©¯zvÀ |mhÁß }, } CÀ»õÂmhõÀ SÇ¢øu°÷» |÷µ¢vµß GÀ÷»õ¸® PhÄøÍU C®©u® CÓ¢v¸US®! öu´Á©õPz uÁÌ¢uõß PÚÂÀ Põs£uõPU TÖÁº DøP G[S Es÷hõ? BÚõÀ, PhÄÎß PÚÂÀ "¡Ö CøÍbøµU öPõk, Áõi¯ DÝ® AÆÂh®uõß. Á¢uÁß } AÀ»Áõ! C¢v¯õøÁ ÁÀ»µõP ©õØÖ÷Áß GßÓõ´, ©Ûuß ª¸P©õÁx® öußÚPzvØS } Á¢u÷£õx C÷uõ, C[÷P CøÍbº Esk. öu´Á©õÁx® &A¢u Eß •P® £õºUP BÚõÀ } G[÷P? DÛß ö¯À AÀ». •UPh¾® •ß {ßÓ÷u...! ©ÛuÛß _¯® & B® ""} C¸UQÓõ´ S©›°À SÎzx & } Eß ÁõºzøuPЮ, ©Ûuß _¯©õ´ S¸uÁ® ö´u÷£õx Á›PЮ, ÁõÌUøP²® ö¯À£k®÷£õx "_P® Gߣx £õøÓPЮ EßÛh® uÚUS ©mk®uõß CøÍbÛß Cu¯zøuz £Uv öPõshÚ. GߣÁß ª¸P©õQÓõß. xøÍUPmk®. Bmk©¢øuPÍõP,TmhzvÀ _P® Gߣx ¤Óº÷|® vnÖ® £õøu E[PÐUS ÷Ás GߣÁß öu´Á©õQÓõß. CßÝ® £À»õ°µ® k©õ AÀ»x ÁõÌUøP°ß öÁØÔ C»USUS E[PøÍ AøÇzx¨ Â÷ÁPõÚ¢uºPÒ CøÍb÷Ú! ]¢v... ÷£õS® µõá£õmøh ÷Ásk©õ? E¸ÁõPmk®. } ©ÛuÚõ? £i²[PÒ £UP® &8 ÁõÌP Eß ¦PÌ. * ª¸P©õ? CÀø» ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 14 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 15. 15. uõÚ®, ¯õøµ²® ÁÖø© {ø»USz uÒÍõx. &áõºä öíßÔ GßÓ öõÀ¼ß Aºzu©À» BߪP®, Aß¤ß ¤Ó¨¤h® JÆöÁõ¸ |õЮ ]» ©o ÷|µ©õÁx E[PÐUS }[P÷Í xøn¯õ°¸[PÒ. & Bºuº ¤›ì÷hß AÇQ¯ }÷µõøh Av¯[PÎß ¤®£® BshÁøÚ Asøh ©ÛuÛh® Põs£x. PhÄÒ ©ÛuÚõQÓõß, ©Ûuß PhÄÍõQÓõß. BÚõÀ CßøÓ¯ E»P÷©õ ÁÚ Â»[SPÒ ©õÖ÷Áh® §sh ©Ûu Tmh©õQÂmhx. "©Ûu÷|¯® ª¸P õ¯® §¨£mkÒÍx. _Úõª°ß _µshø»U Psk®Cµsk® P»¢u P»øÁ¯õ? _¯|»zøua _µsi GkUP •i¯õuBߪP® Gߣx xÓÂPÐUS "_P ãÂPÒuõß |õ®...©mk® öõ¢u©À».BߪP® C¯À£õ´ {» |kUP® GzuøÚAøÚÁ¸US® E›¯x... ›Uhº ÷uõßÔÚõ¾®BÚõÀ AøÚÁ¸® HØÖUöPõÒÍ öíU÷hº PnUQÀ©Ö¨£uõÀ £ØÔU öPõs÷hõºPÒ öõzx ÷ºUS®£µ÷u]PÍõ´ C¸UQÓõºPÒ. ÷£µõøU Tmh®uõß |õ®...CøÓÁß GÀ÷»õ¸US® E›¯Áº GßÓõÀ CzuøP¯ ö|¸UPi¯õÚ E»QÀBߪP•®AøÚÁ¸US®uõß. ö|›¾USÒ u¨£x ©Ûuß AÀ»v¯õÚ® {®©v CÀ»õuÁºPÐUS "BߪP®...Gߣx £»º Gsn®. BÚõÀ|÷µ¢vµß SÇ¢øu¯õ´ CøÍb÷Ú! GÊ®¤¨ ¤µPõ]v¯õÛzuõº ....öu´Á©õ´ ©øÓ¢uõº... ußÚ»® ©Ó¢u Â÷ÁPõÚ¢uº GßÓ©u[PÐUS A¨£õØ£mhx Âi¯¾USÒ.©Ûu® Gߣvß Âv•i²® •ß÷ÚGÊa]÷¯ Â÷ÁPõÚ¢uº. ÂÈzxUöPõÒ.... *öáõ¼UQßÓ Â÷ÁPõÚ¢u¸® ÁõPºP÷Í, E[PÐUSa ÷øÁ BØÔhEßøÚ¨ ÷£õÀ J¸Á÷µ. BÚõÀ G[PÐUS EuÄ[PÒ!EßøÚ¨ ÷£õÀ ]¢uøÚPøÍ, ¢uõuõµºPÍõQ¯ }[PÒ E›¯ Põ»zvÀ E[PÎß ¢uõö¯ÀPøÍ AÈÄa ¢øu°À øÁ¨ ¦x¨¤zx, ÿµõ©Q¸èn Âᯮ öuõhº¢x E[PÐUSa"AhS øÁUPÂÀø». ÷øÁ¯õØÔh G[PÐUS EuÄ®£i ÷PmkU öPõÒQ÷Óõ®.GÚ÷Áuõß Aȯõa ]zvµ©õ´ £zv›øPø¯z öuõhº¢x ö£Ó, E[PÒ ¢uõøÁ Eh÷Ú Aݨ£U ÷PmkU öPõÒQ÷Óõ®. u[PÍx •PÁ›°À ©õØÓ® C¸¨¤ß Aøu J¸B»¯zvß APÀ ÂÍUPõÚõº. ©õuzvØS •ß÷£ G[PÐUSz öu›ÂUPÄ®.B®, |s£õ? GÀ»õU Piu[Pξ® uÁÓõ©À ¢uõ GsønU SÔ¨¤hÄ®."BߪP® Gߣx "©u® &ºS÷»åß Põ›¯õ»¯®ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 15 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 16. 16. RAMAKRISHNA MISSION SEVASHRAMA (CHARITABLE HOSPITAL) [A Branch Centre of Ramakrishna Mission, P.O. Belur Math, Dt. Howrah, West Bengal] Swami Vivekananda Marg, Vrindaban, Dist. Mathura, Uttar Pradesh – 281121, Ph: 0565-2442310,2443310 (Fax), Website:www.rkmsvrnd.org E-mails: rkmsvrnd@gmail.com, info@rkmsvrind.org µõ©Q¸èn ªåÛß QøÍ ø©¯®, ¤¸¢uõÁÚzvÀ 1907&CÀ xÁUP¨£mhx. Cx ¤¸¢uõÁÚ¨ ¦Ûu§ª°À HøÇPÐUPõP 165 £kUøPPÒ öPõsh C»Á ©¸zxÁ©øÚø¯ Aø©zx Ph¢u 103 BskPÍõPa ÷øÁ ¦›¢x Á¸QÓx. CvÀ 2009&10 BsiÀ ]Qaø ö£ØÓ ÷|õ¯õÎPÒ 3,33,996 ÷£º. AøÚÁ¸US® ©¸¢xPÒ C»Á©õP AÎUP¨£mhÚ. |P¸® Qµõ©¨¦Ó ©¸zxÁ ÷øÁ, ö¼¯º £ÒÎ, •øÓõµõU PÀ ø©¯[PÒ, ÂuøÁPÒ ©ØÖ®i.¤. ÷|õ¯õÎPÎß |»zvmh® ©ØÖ® £_©h® BQ¯ÁØøÓ²®, ÷ÁÖ £» ÷øÁPøͲ® ÷Áõ]µ©®|hzv Á¸QÓx. 11.05.2010 ÷uv°mh C¢v¯ Á¸©õÚ Á›amh® 1961&Cß u/c 35AC £Sv°ß£i AÎUP¨£mh, ö| SO1052 (E) SÔ¨¤ß£i Pmk©õÚ ©ØÖ® Buõµ{vUPõÚ |ßöPõøhPÒ ö£Ó ÷Áõ]µ©® AÝ©vö£ØÖÒÍx Gߣøu ©QÌa]²hß £Qº¢xöPõÒQ÷Óõ®. ]Ó¨¦z vmh ÂÁµ[PÒ PnUQh¨£mh ö»Ä Pmk©õÚ Áͺa]¨£oPÒ, ©¸zxÁ P¸ÂPÒ ©ØÖ® ¤ÓÁvPÐUPõP 24.15 ÷Põi Buõµ{v & ©¸zxÁ©øÚ {ºÁõP®, C»Á ©¸¢xPÒ ÁÇ[P 10.00 ÷Põi ö©õzu® 34.15 ÷Põi ÷©ØPsh |ßöPõøhPÐUS 100% Á¸©õÚ Á› »US Esk. öU / i.i. BQ¯ÁØøÓµõ©Q¸èn ÷Áõ赩õ, ¤¸¢uõÁÚ® GßÓ ö£¯›À Gkzx ÷©÷» öPõkzxÒÍ •PÁ›USAݨ¦®£i ÷PmkUöPõÒQ÷Óõ®. Axis Bank 9100 1001 8246 169 GßÓ Á[QU PnUQÀ öuõøPø¯aö¾zv, G[PÐUS u£õÀ / C&ö©°À / öuõø»÷£] ‰»® öu›¯¨£kzuÄ®. _Áõª _¨µPõåõÚ¢uº, ö¯»ºÿµõ©Q¸èn Âᯮ 16 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 17. 17. õ¸÷P] A®©õÂß Pµ[PøÍ ö©xÁõPa _zu® ö´uõß ©Pß. A¨£ia ö´²®÷£õx AÁß PsPμ ¸¢x Pspºz xÎ R÷Ç ÂÊ¢ ux. A®©õÂß øPPÒ _¸UP® ÂÊ¢x, £» Põ¯[P÷Íõk C¸¨ £øu A¨÷£õxuõß PÁÛz uõß. Põ¯[PøÍU PÊÄ®÷£õx A®©õÂß øPPÒ |k[QÚ. "Gß £ÒÎa ®£ÍzøuU Pmh C¢uU øPPÒuõ÷Ú xoP øÍz xøÁzxz xøÁzx ÷u´¢uÚ Gߣøu ÁõÌÁuØPõP ©mk÷© õ¨¤k; õ¨¤kÁuØPõP ÁõÇõ÷u. & L¨µõ[UÎß CøÍbß Enº¢uõß. | ßS £izu Kº CøÍbß, J¸ ö£›¯ AÁÝøh¯ GvºPõ» |ßø©US A®©õ u¢u{ÖÁÚzvÀ ÷©»õͺ £uÂUS Âsn¨¤zv Âø» Ax Gߣøu AÔ¢x öPõshõß.¸¢uõß. ÷|ºPõnÀ •i¢x, CÖv¨÷£miUS A®©õÂß øPPøÍU PÊÂa _zu® ö´x{ÖÁÚ C¯USÚº AÁøÚ AøÇzv¸¢uõº. Âmk, ö©xÁõP GÊ¢x ÷£õ´ AÁº xøÁUP Âsn¨£zvÀ C¸¢u ÂÁµ[Pøͨ £izu ÷Ási¯ xoPøÍ GÀ»õ® xøÁzuõß AÁß.C¯USÚ¸US, AÁß £i¨¤À öPmiUPõµß AßÖ CµÄ A®©õÄ® ¤ÒøͲ® öÁS ÷|µ®GßÖ öu›¢ux. £ÒÎ •uÀ £mh ÷©Ø£i¨¦ ÷£]U öPõsi¸¢uõºPÒ.Áøµ A£õµ©õÚ ÷uºa] ö£ØÔ¸¢uõß. ©Ö|õÒ C¯USÚ›ß A¾Á»P® ößÓõß ÷£mi Bµ®£©õ°ØÖ. CøÍbß. AÁÛß PsPÎÀ Psp›ß "£ÒΰÀ EuÂz öuõøP ö£ØÖ¨ £izuõ¯õ? _ÁmøhU PÁÛzxÂmhõº C¯USÚº. "CÀø» õº "u®¤, } ÷|ØÖ ÃmiÀ GßÚ PØÖU öPõs "Eß u¢øuuõß £ÒÎa ®£Í® PmiÚõµõ? hõ´ Gߣøua öõÀ¾Áõ¯õ? "GÚUS J¸ Á¯x BÚ÷£õ÷u u¢øu Põ»©õQ "Gß uõ°ß Pµ[PøÍU PÊÂa _zu¨£kzvÂmhõº. Gß uõ´uõß ®£ÍzøuU PmiÚõº. ÷Úß. «v°¸¢u xoPøͲ® xøÁz÷uß. "Eß uõ¯õº G[÷P ÷Áø» ö´uõº? "A¨÷£õx } G¨£i Enº¢uõ´, öõÀ! AÁß u¯[Q¯£i, "ÃkPÎÀ xo xøÁU "‰ßÖ Âå¯[PÒ öu›¢xöPõs÷hß.S® ÷Áø» ö´Áõº 1. Gß uõ°ßÔ |õß £i¨¤À ]Ó¢x öÁØÔ "G[÷P, Eß øPPøÍU Põmk! Psi¸UP ©õm÷hß. CøÍbß øPPøÍU Põs¤zuõß. Pµ[PÒ 2. JßøÓ |ßS ö´x •i¨£x GÆÁÍÄCµsk® ÁÊÁÊöÁßÖ C¸¢uÚ. PiÚ® Gߣøu Enº¢÷uß. "Eß A®©õ xo xøÁUS®÷£õx } G¨÷£õ 3. J¸Áøµ¨ £õµõmkÁx GÆÁÍÄ CßÔ¯uõÁx Eu ö´v¸UQÓõ¯õ? ø©¯õux Gߣøu²® AÔ¢x öPõs÷hß. CøÍbß ö©ÍÚ©õÚõß. Eh÷Ú A¢u CøuU TÔ •izux® C¯USÚº, "CøuzAvPõ›, ""CøÍb÷Ú, CßÖ } ÃmkUS¨ uõß |õß C[÷P ÷©»õ͵õP¨ £u HØP Á¸£÷£õÚx®, Eß uõ°ß Pµ[PøÍU PÊÂa _zu® Á›h® Gvº£õºz÷uß. ¤Ó›ß EuÂø¯¨ö´. |õøÍ Á¢x GßøÚ¨ £õº! £õµõmk® J¸Áøµzuõß |õß Gvº÷|õUQU EØPõPzxhß CøÍbß Ãk öPõsi¸¢÷uß. £nzøuv¸®¤Úõß. A®©õÂh® ÷£õ´ "Gß £ÒÎa ©mk÷© ÁõÌÂß »m]¯©õPUAÁÒ Pµ[PøÍU PÊÁ¨ ÷£õÁ ®£ÍzøuU Pmh öPõsi¸¨£ÁøÚ AÀ»!uõPa öõßÚõß. A®©õÄUS C¢uU øPPÒuõ÷Ú A¢u CøÍbÝUS A¢u÷ÁiUøP¯õP C¸¢ux. C¸¢uõ xoPøÍz xøÁzxz {ÖÁÚzvÀ ÷Áø» Qøhzux.¾®, ©Pß ÷PmhuõÀ øPPøÍ xøÁzx ÷u´¢uÚ}miÚõÒ. (Áø»uÍzv¼¸¢x) *ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 17 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 18. 18. "Gá©õÚß (©õìhº) ÷£õÀ ÷Áø» ö´; 5. ]ÖuøhPøÍU Pshõ¾® ÷Áø»°À Aiø© ÷£õÀ AÀ». Cx _Áõª Â÷ÁPõÚ¢u ¤ßÁõ[QÂkÁõß. ›ß Kº EßÚu E£÷u®. 6. uß Pèh[PøÍ÷¯ ö£›uõP GsqÁõß. Gá©õÚÚõP¨ £o¦›Áx GßÓõÀ GßÚ? Gvº©øÓ Gsn[PÎ÷»÷¯ ÷õ®¤z v›Áõß. J¸ |õЮ x¨£õUQø¯ GkzuÔ¯õu _Áõª Esø©z uø»Áß&©õìhº Â÷ÁPõÚ¢uº, £°Ø] ö´x öPõsi¸¢u G¨£i C¸¨£õß?Eß AÝ©v°ßÔ J¸Áµõ¾® EßøÚz uõÌÁõP {øÚUP •i¯õx. &G¼¯Úõº ¹ìöÁÀm CøÍbºP÷Í vøPUS®£i }›À ªu¢u •møh 1. GÀ»õ¨ ö£õÖ¨¦PøͲ® uß ÷uõÒ «÷u ÷¯õkPøͨ £h£höÁÚ _mkz uÒÎÚõº. _©¨£õß, 2. ©UPÐUS Gx Esø©¯õÚ G¨£i? AÁµx AøÚzx¨ ¦»ßPÐUS® |ßø©÷¯õ Aøu÷¯ ö´Áõß, 3. ©ÚuÍÂÀ AÁº Gá©õÚß BQ¯uõÀ öÁØÔ ö£ØÓõº. _u¢vµ©õPa ö¯À£kÁõß, 4. »m]¯z÷uõk ©õnÁºPÐÒ Gá©õÚÝ® Aiø©²® ö¯À£kÁõß, 5.uøhPøÍ÷¯õ, uÁÖPøÍ÷¯õ ÁS¨¦ ÷£õº AiUQÓ÷u GÚ Aø»£õ²® Psk xÁÍ ©õmhõß, 6.AÁÝUS E¢xUv ©Ú®; PiPõµzøu¨ £õºzu£i ¦zuPzvÀ ÷©²® ¯õP AÁÚx PÚÄ, »m]¯® ö¯À£k®. PsPÒ; ÁS¨¦ •iÄ ©oø¯ Gvº£õºzx J¸ »m]¯® öPõshÁÛß APzvÀ Kº AUÛ Põx, B]›¯›ß Sµ¾US J¸ Põx GßÔ¸US® PÚßÖ öPõsi¸US®. A¢uz uÇÀ AÁÝUSz ©õnÁß & CÁß ¯õº? Aiø© ©õnÁß. ÷uøÁ¨£k®÷£õx AvP øPPøͲ® PõÀPøÍ ©õÓõP, •Ê ]µzøu²hß £õhzøuU PÁÛz ²® PsPøͲ® ÁÇ[S®. xz uß Áͺa]UPõÚ £iPÎÀ •øÚ¨¦hß _Áõªâ TÔ¯ "Gá©õÚß öÀ¾® ©õnÁß & CÁß Gá©õÚß. CÁÚx Psq® Põx® öÁÆ÷ÁÖ £UP® öÀ»õ©À JzxøÇUS®. CÁß _u¢vµß; HØS® £o°À öÁØÔ ö£ÖÁõß C¢u Gá©õÚß! ÷uºÂÀ ÷uõÀÂ, SÔ¨¤mh PÀ¿›°À ÷µ •i¯ÂÀø». CÆÁÍÄ Hß? |À» ©õºU Áõ[Q °¸¢x® B[Q»® ÷£ ÁµÂÀø» GßÓ uõÌÄ ÷£õÀ ÷Áø» ö´ Gߣx ÷Áø» ©Ú¨£õßø© ÷£õßÓ AØ£U Põµn[PÐUPõP ö´Áx £ØÔ ©mk©À». ÁõÌÂÀ JÆöÁõ¸ A›¯ E°øµ Âk® Aiø©PÒ HµõÍ®. `Ì{ø»°¾® |õß ©õìhµõ? Aiø©¯õ? öPmh £ÇUPzvØS, |õUQß _øÁUS, yUPz Gߣøu Bµõ´¢xöPõs÷h Áµ ÷Ásk®. vØS, i.Â.US GßÖ £» Aiø©PÒ |®ªøh÷¯ Gá©õÚß ÷£õÀ £i! E»ÄQÓõºPÒ. AuÚõÀuõß _Áõª Â÷ÁPõÚ¢ uº "Aiø©z uøÍPøÍ EøhzöuÔ GßÓõº. - Study like a Master Aiø© ©Ú{ø» öPõshÁÛß ©Ú÷|õ´U ©õnÁºP÷Í, •øÓ¯õÚ PÀÂø¯ J¸ {ø» PõÚ AÔSÔPøÍU TÓ»õ©õ? °À ÂmkÂmk, ÷Áø»°À BÌ¢x, ¤ß G¨÷£õx ¸®¤Úõ¾® Âmh Chzv¼¸¢x 1. ö£õÖ¨ø£a _©UPz vÓø©¯ØÓÁÚõP, öuõh¸® vÓß Eøh¯ÁºP÷Í Gá©õÚºPÒ. ¸¨£ªÀ»õuÁÚõP C¸¨£õß. ößÓ Bsk I.H.Gì. £mh® ö£ØÓ ÷µÁv, 2. H÷uõ ö´¯ ÷Ásk® GߣuØPõP÷Áõ, uß Sk®£¨ ö£õÖ¨÷£õk {ßÖÂhõ©À PÀ Bh®£µzvØPõP÷Áõ ÷Áø» ö´Áõß. °¾® öÁßÓÁº. 3. AvP ®£ÍzvØPõPa ö¯À£kÁõß. AÁÚx ÁõÌÂÀ ö£õ¸÷Í Buõµ®. ©xøµø¯a ÷º¢u õ£õsi¯ß Põø» •uÀ CµÄ J¸ ©oÁøµ £÷µõmhõ ©õìhº. QøhU 4. »m]¯ªßÔ C¸¨£õß. »g® Áõ[SÁõß. S® ÷|µ[PÎÀ £izx I.H.GìêÀ C¢v¯õ ¯õº J¸Áº uß uø»ø¯z u¢uõÁx ÷»÷¯ 53&Áx ChzvÀ öÁØÔ ö£ØÓõº. Gkzu Põ›¯zøua ö´x •i¨£õ÷µõ, JßøÓa ö´²®÷£õx "Cuß ‰»® Gß ¯õº u©x ö£õÖ¨¦PøÍa ]µ÷©ØöPõsk vÓø© ÁͺQÓuõ? £»¸US® £¯ß£kQÓuõ? •i¨£õ÷µõ AÁ÷µ ºuõº. GßÖ Enº¢x ö´Áxuõß Gá©õÚzußø© ºuõº = ]ºuõº. ]º = uø». Gߣuß Esø©¯õÚ ö£õ¸Ò. ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 18 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 19. 19. Bß©õøÁ¨ ¤µv£¼¨£÷u Esø©¯õÚ ÷£a_.&G©ºéß uø»ÁÚõP¨ £øhø¯ |hzx! ¦Êv £i¢u åýUPÐhß ÁS¨¦US ÁµU Thõx - Lead like a Master GßÖ Psi¨£õPU TÔ C¸¢uõº. |õ® J¸Á¸US IQ C¸UQÓuõ GßÖ £õºUQ BÚõÀ ]»º A¢u Bønø¯¨ ¦ÓUPozu÷Óõ®. BÚõÀ LQ - Leadership Qualities C¸UQ Úº. J¸ |õÒ áõRº íüøß PÀ¿› Áõ¼ÀÓuõ GßÖ £õºUQ÷Óõ©õ? |® öõÀ¼¾® {ßÖ öPõshõº. EÒ÷Í ~øÇ¢u ©õnÁºPÒö¯¼¾®, ö£õÖ¨¦hß ö¯À£k® £õ[Q¾® u[PÐUS AßÖ vmk® ushøÚ²® QøhU|® uø»ø©¨ £s¦PÒ öÁΨ£h ÷Ásk®. P¨ ÷£õÁx {a¯® GÚ GsoÚõºPÒ. ºuõº & ]ºuõº : ©õìhº GߣÁß öPõkzu BÚõÀ •u¼À EÒ÷Í Á¢u ©õnÁÛh®ö£õÖ¨ø£, Pøh] Áøµ •ßÛßÖ |hzv, AÁº, ""u®¤, Eß Põ»oPÒ AÊUPøh¢xÒ |õn¯©õÚÁÚõ´ C¸zuÀ Gߣx, B°µzvÀ J¸zuÚõP C¸¨£÷u BS®. &÷åU줯ºvÓ®£ha ö´x •i¨£õß. ºuõº = uÍ£v. ÍÚ. öPõg® Põø» }mk. |õß AÁØøÓz xøhUQ÷Óß GßÖ £õ¼åû® ¤µèåû©õP {ßÓõº áõRº íüøß. Cøua ]Ôx® Gvº£õµõu ©õnÁºPÒ Avºa ]²® öÁmP•® Aøh¢uÚº. u[PÒ xøn÷Á¢ u›ß GÎø©ø¯²® AUPøÓø¯²® £õºzu AÁº PÒ AÁ›h® ©ßÛ¨¦ ÷PmkU öPõshÚº. CÛ y] £i¢u Põ»oPÐhß ÁS¨¦US Áµ ©õm÷hõ® GßÖ £u® ö´uÚº. öÁÎ÷¯ ÷£õ! |õhPzøu |hzuÂk! - Dictate like a Master ¤›miè Bm]U Põ»®. J¸ |õhP ÷©øh°À J¸ |iPº |izxU öPõsi¸¢uõº. £õºøÁ¯õ ͺPÒ Aøu ªPÄ® µ]zxU öPõsi¸¢uÚº. vjöµßÖ ÷©øh°À »»¨¦. ]» ÷£õ½ éõº ÷©øhU÷P Á¢x |iPøµU øPx ö´uÚº. •u¼À CxÄ® |õhPzvÀ J¸ Põm]÷¯õ GßÖ Gso¯ µ]PºPÒ, Â寮 ¦›¢u ¤ß vøPzx {ßÓÚº. |õhPzøu |hzuÂhõ©À ö´u ¤›miè ÷£õ½éõøµ GvºUP ¯õµõÀ •i²®? BÚõÀ vjöµßÖ Tmhzv¼¸¢x J¸ ]Ö Áß GÊ¢x, ""÷£õ½÷é öÁÎ÷¯ ÷£õ! |õh Pzøu |hzuÂk GÚ ©õìhµõPU TÂÚõß. Aiø©PÍõP A©º¢v¸¢u µ]Pº TmhzvØS ¯õº J¸Áº uß uø»ø¯z u¢uõÁx Gkzu A¨÷£õxuõß Enºa] Á¢ux. AøÚÁ¸®Põ›¯zøua ö´x •i¨£õ÷µõ, ¯õº u©x ÷º¢x ÷£õ½øé öÁÎ÷¯Óa öõßÚ÷£õx,ö£õÖ¨¦PøÍa ]µ÷©ØöPõsk •i¨£õ÷µõ ÷£õ½éú® ÷ÁÖ ÁÈ°ßÔ Jx[QÚº.AÁ÷µ ºuõº GßQÓõº _Áõª Â÷ÁPõÚ¢uº. |õhP® |À»£i¯õP |h¢÷uÔ¯x. ºuõº GßÓõÀ ]ºuõº. "]º = uø». ©õìhµõP A[S |h¢xöPõsk, ¤Ó¸US uø»ÁÚõPz öuõshõØÖ! ÁÈPõmi¯õPz vPÌ¢u Aa]ÖÁß _Áõª Serve like a Master Â÷ÁPõÚ¢uºuõß. Esø©¯õÚ uø»Áß »m]¯zøu Aøh¯ Es£v¾® ©õìhº - Eat like a MasterußøÚz uõÌzvU öPõÒÍÄ® u¯[P©õmhõß. ÿµõ©Q¸èn›ß ©Põ©õvUS¨ ¤ß AÁµx hõUhº áõRº íüøß |® £õµu |õmiß ^hºPÒ ÁµõP |P›À J¸ ÃmiÀ u[Q°¸¢uÚº.‰ßÓõÁx áÚõv£v. AÁº {Ö¯ £ÀPø»U ^hºPÒ }sh ÷|µ® á£, v¯õÚ[PÎÀPÇP® áõª¯õ ª¼¯õ £ÀPø»UPÇP®. AÁº Dk£kÁº. u©x £], yUP®, EhÀ {ø» Gøu²®Auß xøn÷Á¢uµõP C¸¢u÷£õx, ©õnÁºPÒ ÷¯õ]UPÂÀø».ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 19 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 20. 20. xߣzøu¨ ö£õÖ¨£÷u xߣzøu öÁÀÁuõS®. &Põ®¨ö£À A[÷P AÁºPÐÒ J¸ ©õìhº uø»ÁÚõP Aߦ ö´! C¸¢uõº. AÁº u® á£, v¯õÚ® £ØÔU - Love like a Master Th {øÚUPÂÀø». uß ÷Põuµz A¢u 40 Á¯x Sk®£z uø»Â xÓÂPÒ £ØÔ÷¯ ]¢vzuõº. ªPÄ® Põø» GÊ¢uv¼¸¢x £®£µ©õPa HÌø©¯õÚ, EnÄU÷P umk¨£õhõÚ _ÇßÖ SÇ¢øuPÐUS® PnÁ¸U {ø». S® ÷uøÁ¯õÚÁØøÓa ö´uõº. A¢u ©õìhº GßÚ ö´Áõº? ¤ÓS AÁºPøͨ £ÒÎUS® G¨£i÷¯õ JÆöÁõ¸ |õЮ ]Ôu A¾Á»PzxUS® Aݨ¤Âmk, ÍÄ õuzvØS HØ£õk ö´Áõº. ]ØÖsi A¸¢uUTh ÷|µªßÔ i£ß Qøhzu Røµø¯ ÷ÁPøÁzxz uÁz £õU_hß 9 ©oUS A¾Á»P®ÁõÌ|õÒ •ÊÁx® AÔøÁz ÷uk£ÁøÚÂh, ö¯À£k£Á÷Ú ]Ó¢uÁß. & õnUQ¯º vÀ ‰ÌQ°¸US® ©ØÓ ^hºPøÍ £õ»P[Põuµ v»Pº öÀ»U QÍ®¤Úõº. Gʨ¤ ]ÔuÍÁõÁx EnøÁ¨ AßÖ £ìêÀ J÷µ Tmh®. A¢u¨ ¦Pmi ÂkÁõº. ö£sqUS ªPÄ® ÷õºÁõP C¸¢ ªg]¯øuzuõß AÁº Es£õº. ux. i£ß £õUø Gkzx, J¸ Áõ´ "uø»Áß GߣÁß £øhUS® õ®£õº õu® Esn»õ® GÚ •¢xÁõß, £oUS® •¢xÁõß. |®£ •i¯õu h¨£õøÁz vÓ¢uõº. Pøh]°À Es£õß GßÓ Esø© A¢uz vjº ì§ÛÀ Gkzx Áõ°À ÷£õmkU ø¯U Pøh¨¤izu A¢u Gá©õÚß Aßø£¨ ö£ØÓ öPõÒͨ ÷£õS® ©¯zvÀ KmkÚº ¯õº? ÷£õmhõº hß ¤÷µU. AÁº AÊ÷u ÿµõ©Q¸èn›ß öußÚPz yu øP uÁÔ i£ß £õUì R÷Ç ÂÊ¢x µõÚ _Áõª µõ©Q¸ènõÚ¢uºuõß Âmhõº. õ®£õº õu® ]uÔ¨÷£õ´ A¸Q¼ AÁº. £ì꼸¢u ¸¢÷uõº «öuÀ»õ® öuÔzxÂmhx. uø»Áß÷£õÀ •iöÁk! TmhzvÚ¸® £õÁ® A¨ö£s, ö´ÁuÔ¯õx - Decide like a Master u[PÒ uÁØøÓ vøPzuõº. £¯oP÷Íõ AÁøµz £õ»P[Põuµ v»Pº |õ® ö£ØÓ ªPa Enº¢x vmiz wºzuÚº. Pspº ux®£ ]Ó¢u Âkuø»¨ ÷£õµõmh õº. AÁÛß ö£¸¢ AÁ©õÚzuõÀ AÁÒ A¨£i÷¯ AÁ›h® ]»º, ""C¢v¯õ _u¢vµ® EøÓ¢x ÷£õ´Âmhõº. ußø©US® Aøh¢ux® }[PÒ GßÚ ö´¯¨ A¨÷£õx A[÷P J¸ "]ßÚ ÷£õQÕºPÒ? GßÖ ÷PmhÚº. AߦUS® _Áõªâ ÷uõßÔÚõß. AuØS v»Pº, |õß ¤µu© ©¢v›¯õP ¯¢x AÁøÚU Aßø£ ©Ó¢v¸¢u AUTmhzvÛ B÷Áß, •uÀ ©¢v›¯õ÷Áß GßöÓÀ øPumi¨ øh÷¯ Aa]ÖÁß uß i£ß £õUø »õ® TÓÂÀø». ©õÓõP, A¢u Aئu £õµõmiÚº. Gkzx AÁÎh® }mi, ""AUPõ, ©õÚ uø»Áº GßÚ TÔÚõº? JÚUS ‰q Cm¼ ÷£õx©õ? GßÖ ""_u¢vµ® Qøhzux® |õß Gß ÷Pmhõß. B]›¯º £oU÷P v¸®¤Âk÷Áß |®£ •i¯õu A¢uz vjº Aßø£¨ GßÓõº. ö£ØÓ A¢uz uõ´ AÊ÷uÂmhõº. AuØS {¸£ºPÒ, ""}[PÒ ¤µu© £ì꼸¢u TmhzvÚ¸® u[PÒ ©¢v›¯õÚõÀ {øÓ¯ |Øö¯ÀPÒ uÁØøÓ Enº¢x AÁÛß ö´¯»õ÷©? GßÖ ÷PmhõºPÒ. ö£¸¢ußø©US® AߦUS® ¯¢x AuØS v»Pº TÔ¯ ußÚ®¤UøP AÁøÚU øPumi¨ £õµõmiÚº. ]»º ¯õÚ £vø»¨ £õ¸[PÒ: Eh÷Ú A¢u Chzøua _zu® ö´uÚº. ""|õß ¤µu© ©¢v›¯õP BP ¸®£ G¢ua ¢uº¨£zv¾® |õ® uø»ø©¨ ÂÀø». B]›¯º £oø¯ HØÖ, vÓ® £sø£ Ca]ÖÁß ÷£õ» öÁΨ £h £õh® |hzv, ¡ØÖUPnUPõÚ £kzu •i²®. G[Q¸¢uõ¾® ›, ¤µu© ©¢v›PøÍ E¸ÁõUS÷Áß. GßÚ ö´uõ¾® › }[PÒ Gá©õÚ £õºzwºPÍõ! Master Mind GßÓõÀ ÚõP ÷Áø» ö´¯ •i²®. Cx _Áõª C¨£izuõß C¸US®. hõUhº áõRº íüøß Â÷ÁPõÚ¢uº TÖ® uõµP ©¢vµ®. ❖ ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 20 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 21. 21. |À» øP®©õÖ B÷µõUQ¯zvß ö´¯»õ÷©! yxÁºPÍõÚ ©¸zxÁ©øÚ ©¸zxÁºP÷Í, PÎÀ Põzv¸U E[PÒ vÓø©¯õ S® ÷|õ¯õÎPÒ ¾® AߣõÚ ¤›ÂØS, u[Q |»®PÁÛ¨£õ¾® ©UPÎß ö£Ö® AøÓ°À÷|õø¯ }UQ ©QÌa] ÁÇ[S£ÁºPÒ }[PÒ. EhÀ EÒ÷Íõ¸US, ©ØÖ®|»z÷uõk ÷|õ¯õÎPÎß ©Ú E[PÒ |»®Â¸®¤PÐUS|»Ý® ^º£h }[PÒ EuÁ»õ®. }[PÒ ÿµõ©Q¸èn Âá¯zøu E[PÒ B÷»õøÚUPõPÄ® ]QaøU BߪP ©¸zxÁµõP Aݨ¤ÚõÀ,PõPÄ® ÷|õ¯õÎPÒ Põzv¸US®÷£õx ÿµõ© AÁºPÒ BÖu¾® ©Ú|»Ý® AøhÁx {a¯®!Q¸èn Âᯮ GÝ® A¸©¸¢øu²® }[PÒ E[PÍx C¢u¨ £o E[PÐUS ©mk©À»õ©À÷ºzxz u¢uõÀ, AÁºPÒ ußÚ®¤UøP²® öu´Á ¤Ó¸US® ¦so¯® ÷ºUS®. ¦so¯ªUP, ¦Ûu|®¤UøP²® ö£ÖÁx {a¯®. ©õÚ C¢u¨ £oø¯ }[PÒ Â¸®¦® J¸ ©¸zxÁ ©¸zxÁºP÷Í, ¹.500/& ¢uõ ö¾zv E[PÒ ©øÚU÷Põ, £» ©¸zxÁ©øÚPÐU÷Põ ö´¯»õ®.©¸zxÁ©øÚUS Âá¯zøu 5 BskPÐUS ¢uõøÁ²® |ßöPõøhø¯²® "ÿµõ©Q¸ènÁµÁøDz[PÒ. }[P÷Í, JßÖ AÀ»x £» Âᯮ GßÓ ö£¯›À i.i./Põ÷õø»¯õP©¸zxÁ©øÚPÐUS® Âᯮ Aݨ¦ÁuØPõÚ|ßöPõøhø¯ ÁÇ[P»õ®. Aݨ£Ä®. ¢uõ ©ØÖ® |ßöPõøhPøÍ "ÿµõ©Q¸èn £PÁõß ÿµõ©Q¸ènµx A¸Ò E[PÐUS®Âᯮ GßÓ ö£¯›À i.i./Põ÷õø»¯õP Aݨ£Ä®. E[PøÍa õº¢x C¸¨£ÁºPÐUS® Qøhzvh¨ ¤µõºzvUQ÷Óõ®. & _Áõª öPÍu©õÚ¢uº, uø»Áº. ÷øÁ EÒÍ® öPõsh AߣºP÷Í! £UuºP÷Í! 5 BskPÐUPõÚ ©¸zxÁ©øÚPÎß |ßöPõøh GsoUøP E[PÍx ©¸zxÁº, E[PÒ E°º Põ¨£Áº `. 500 1AÀ»Áõ! CøÓÁ÷Ú |À©¸zxÁµõP Á¢x |»® `. 5,000 10ö´ÂUQÓõß. AuÚõÀ }[PÒ ]Qaø ö£ØÖUSn©øh¯ Eu¯ ©¸zxÁ {ø»¯zvØS J¸ `. 10,000 20 `. 20,000 40 ÿµõ©Q¸èn Âᯮ & ©¸zxÁ©øÚPÎß `. 50,000 100 |ßöPõøh¯õͺPÒ & 1.12.2010 •uÀ 31.12.2010 Áøµ ` 1,00,000 . 200(ö£¯ºPÐUS •ß¦ v¸ / v¸©v GßÖ ÷ºzx¨ £iUPÄ®.) C.Bº. å[Pµß,D÷µõk. 550/& |ßöPõøh `. . ¤.µõ©õª, ©xøµ. 500/&Gì.Â.Gì. |õµ¯nõ, Iuµõ£õz. 5,000/& õµuõ µõ©a¢vµß, ©ÀPäQ› Gì.K,. 500/&].õµuõ, ¸x|Pº. 5,000/& ÷á.|hµõáß, ÷Á¿º. 500/&G.A¸Ò•¸Pß, £õsia÷› & 8. 2,000/& Bº. |õP»ôª, ößøÚ & 41. 500/&µ[P®©õÒ õ›h¦Ò iµìm, ÷Põ¯®¦zyº. 2,000/& Gì.¤._¨µ©o¯®, ÷»®. 500/&v¸©v £UuÁz¾, ö£[PѸ. 1,000/& Bº.áPwè, ÷Põ¯®¦zyº &641 041. 500/&_P¢uõ öÁ[Phµõ©ß, ¦xvÀ¼. 1,000/& õµuõ ¢vµ÷Pµß, ÷Põ¯®¦zyº. 500/&Gì. Q¸èn‰ºzv, |õU§º. 1,000/& ¤µPuõ, ößøÚ. 500/& u[PÍx |ßöPõøhUS 1961 C¢v¯ Á¸©õÚ Á›a mh® 80 â ¤›Âߣi Á› »US Esk. ÿµõ©Q¸èn ©h®, 31, µõ©Q¸èn ©h® õø», ©°»õ¨§º, ößøÚ&4.✆ : 2462 1110. L÷£Uì : 2493 4589 e-mail : mail@chennaimath.org website : www.chennaimath.orgÿµõ©Q¸èn Âᯮ 21 ©õ]&¤¨µÁ›&2011
 22. 22. o Âá¯õ iµõÁÀ ºÃì p ESTD-1959 ÿ S¸µõP÷Á¢vµõ¯ |©: ÿ Gs. 18, B›•zx Bõ› öu¸, v¸ÁÀ¼U÷Po, ößøÚ&5. ÷£õß : 28442850, 28444538 öÀ: 9444019151 ìuõ£Pº: Â. _¨£õµõÆ E›ø©¯õͺ: _.£z› 2011-& Á¸h ¦Ûu ¯õzvøµ 27.2.2011 4 |õmPÒ öPõsh ©¢zµõ»¯ ¯õzvøµ: ö|À¿º, ÿø»®, ©¢zµõ»¯®, ©Põ |¢v, A÷íõ¤»® BQ¯Ú. Pmhn® ¹.3,750/& (2x2 ¦è ÷£U £ì) 6.3.11 9 |õmPÒ öPõsh Põ] ¯õzvøµ: Põ], P¯õ, A»Põ£õz. |£º J¸Á¸USU Pmhn® ¹.5,500/&. 6.3.11 14 |õmPÒ öPõsh £gxÁõµPõ ¯õzvøµ: AP©uõ£õz, hõUTº xÁõµPõ, ÷£mi xÁõµPõ, |õ÷PìÁµ®, í›]zv ©õuõ, ÷£õº£¢uº, ¦èPº, ©õz¸P¯õ, A®£õâ, ©ÄsmA¦, ÷õ®|õz, ÿ|õz xÁõµPõ, Põ[Söµõ¼, ÷Põ©v xÁõµPõ BQ¯øÁ. Pmhn® ¹.9,600/&. 18.3.11 14 |õmPÒ öPõsh ©íõµõèiµõ ¯õzvøµ £õ®÷£, |õ]U, £gÁi, v›¯®£÷PìÁº, æ›i, Û][PÚõ¨§º, |õP|õu®, £sh›¦º, ¥©õ[Pº, ©PõPõ÷ÍìÁº, K[Põ÷µìÁº, øÁzv¯|õu®, Sì÷ÚìÁº, Eäá°ß Aèh Pn£vPÒ (8) BQ¯øÁ. Pmhn® 9600/& 3.4.11 9 |õmPÒ öPõsh Põ] ¯õzvøµ: Põ], P¯õ, A»Põ£õz. |£º J¸Á¸US Pmhn® ¹.5,500/&. 6.4.11 4 |õmPÒ öPõsh ©¢zµõ»¯ ¯õzvøµ: ö|À¿º, ÿø»®, ©¢zµõ»¯®, ©Põ|¢v, A÷íõ¤»® BQ¯Ú. Pmhn® ¹.3,750/& (2x2 ¦è ÷£U £ì). 5.4.11 17 |õmPÒ öPõsh Põ] ¯õzvøµ: Põ], P¯õ, A»Põ£õz, A÷¯õzv¯õ,]zµTh®, ø|ªõµs¯®, ö£õUµõ, •Uv|õz, ÷|£õÀ, £_£v|õuº BQ¯Ú. Pm hn® ¹.11,500/&. (öí¼Põ¨hº Pmhn® uÛ). 5.4.11 8 |õmPÒ öPõsh •Uv|õz ¯õzvøµ: ö£õUµõ, •Uv|õz, BQ¯øÁ. Pmhn® ¹.7000/&. (öí¼Põ¨hº Pmhn® uÛ). 13.4.11 12 |õmPÒ öPõsh Põ] ¯õzvøµ: §›, ¦Á÷Úì Áº, ÷PõÚõºU, Põ], P¯õ, A»Põ£õz, A÷¯õzv¯õ, ø|ªõµs¯® BQ¯øÁ. Pmhn® ¹. 8,250/& 22.4.11 16 |õmPÒ öPõshx BUµõ, ©xµõ, ¤¸¢uõÁß, {³öhÀ¼, SÐ, ©nõ¼, øÁè÷nõ÷uÂ, Põ[Phõ÷uÂ, õ•shõ÷uÂ, äÁõ»õ•Q, Aªº uµì, S¸÷ñzvµ®. |£º J¸Á¸US ¹.10,100/& 7.5.11 9 |õmPÒ öPõsh Põ] ¯õzvøµ: Põ], P¯õ, A»Põ£õz, |£º J¸Á¸US Pmhn® ¹.5,500/& 7.5.11 12 |õmPÒ öPõsh Põ] ¯õzvøµ: §›, ¦Á÷Úì Áº, ÷PõÚõºU, Põ], P¯õ, A»Põ£õz, A÷¯õzv¯õ, ø|ªõµs¯® BQ¯øÁ. Pmhn® ¹. 8,250/& 15.5.11 14 |õmPÒ öPõsh í›zxÁõº, ›æ÷Pè, P[÷Põz›, ¯•÷Úõz›, öhÀ¼, BUµõ, ©xµõ, ¤¸¢uõÁß BQ¯Ú. 15.5.11 14 |õmPÒ öPõsh í›zxÁõº,›æ÷Pè, £z›|õz, ÷Puõº|õz, öhÀ¼, BUµõ, ©xµõ, ¤¸¢uõÁß BQ¯Ú. SÔ¨¦ : ¯õzvøµ°À P»¢x öPõÒ£ÁºPÒ AmÁõßì o ö¾zv ö£¯º, Á¯xhß •ß£vÄ ö´x öPõÒÍÄ®. Põø» Põ¤, i£ß, 2 ÷ÁøÍ õ¨£õk, u[S® ChÁv, Fº p _ØÔ¨ £õºUS® ö»Ä AøÚzx® P®ö£ÛUS Em£mhx.ÿµõ©Q¸èn Âᯮ 22 ©õ]&¤¨µÁ›&2011

×