Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kvikksjekk endringsmodenhet

491 views

Published on

Endringsmotstand i IT-prosjekter
Hvordan kan prosjektet håndtere endringsmotstand og lære av skeptikerne?

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kvikksjekk endringsmodenhet

  1. 1. K ikksjekk For deg som vil vite hvor du står www.kvikksjekk.no Er din organisasjon klar for endring? It- og omstillingsprosjekter endrer på maktforhold og setter følelser i sving. De mellommenneskelige kreftene kan punktere hele endringsprosessen hvis de ikke håndteres skikkelig. Er din organisasjon klar for endringer? Gjennomføring av større it- og omstil- menteringsstrategien er god nok som KONKRETE RESULTATER lingsprosjekter er krevende. Steria har den er, om det er behov for å forsterke EMA vil på en systematisk måte gjennomført mange slike prosjekter noen innsatsområder eller om helt nye avdekke om endringsprosessen er for våre kunder. Med utgangspunkt i tiltak er nødvendig. godt forankret i organisasjonen, hvor egne erfaringer og relevant faglittera- vellykket informasjonstiltakene har tur har vi utviklet vårt eget analyse- HØRES NOE AV DETTE KJENT UT? vært og hvor organisasjonens forbe- verktøy som hjelper våre kunder til å • Lanseres stadig nye it-systemer uten dringspotensial ligger. unngå de vanligste fallgruvene i slike at de ansatte tar dem skikkelig i bruk? prosjekter. • Sender du ansatte på kurs gjentatte Resultatet av analysen vil gi en god ganger uten at det har noen synlig pekepinn på hvor skoen trykker og hva ANALYSE AV ENDRINGSMODENHET effekt på praksis? du må arbeide videre med for at pro- Sterias Endringsmodenhetsanalyse • Lanseres neste endringstiltak før sjektet skal gi de gevinstene organisa- (EMA) kartlegger nå-situasjonen og bedriften har tatt ut gevinsten av for- sjonen håper på. Basert på resultatene hvordan de ansatte opplever at it- og rige satsing? av analysen vil vi kunne komme med omstillingsprosjekter har blitt håndtert • Endres bedriftens indikatorer og konkrete forbedringsforslag som vil tidligere. Resultatene av analysen gir målkort uten at kundene ser ut til å hjelpe din organisasjon med å lykkes et godt grunnlag for å si om imple- bli mer tilfreds av den grunn? bedre med endringsprosjekter.
  2. 2. FORDELER MED STERIAS EMA Lite ressurskrevende Vi bruker et raskt og enkelt web- basert verktøy for datainnsamling og administrasjon av undersøkelsen. Vi har også et eget bibliotek med spørs- mål og aktuelle tiltak som gir effektiv tilpasning til den enkelte kunde og rask analyse av undersøkelsen. Handlingsorientert EMA tar bare 3 til 6 uker å gjennom- føre, litt avhengig av størrelsen på prosjektet og organisasjonen som blir berørt. Det tar dermed kort tid før man kan kommunisere funn og aktuelle tiltak til organisasjonen. Modellen viser oppbyggingen av Sterias endringsmodenhetsanalyse (EMA). I fire steg avklarer vi om din organisasjon er klar for endring Undersøkelsen er kunnskapsbasert, eller om det må settes inn tiltak for å realisere gevinstene av prosjektet. men spørsmålene setter fokus på de praktiske tingene prosjektet selv kan gjøre noe med. EMA gir tidlige indika- sjoner på svakheter i implementerings- som det erfaringsmessig er vanskelig HØYT FOKUS PÅ KVALITET strategien slik at det er mulig å justere for prosjektet å få tak i uten en syste- For å sikre høy kvalitet på undersøkelsen kursen i tide. matisk analyse. benytter vi flere datakilder og ulike metoder for å samle inn informasjon: Overbevisende Ved å gi ledelsen kunnskap om hvordan Intervjuer med nøkkelpersoner, anonym EMA er et verktøy som bidrar med tall organisasjonen mottar de konkrete til- spørreundersøkelse til de ansatte og og harde fakta. Ved å unngå synsing og takene som er iverksatt for å nå målene, en gjennomgang av de mest sentrale heller gjøre en skikkelig kartlegging av har man bedre mulighet til å korrigere prosjektdokumentene. Dette gir oss et hva organisasjonen tenker og mener om kursen underveis og få en vellykket godt grunnlag for å analysere funn og prosjektet, står man mye bedre rustet implementering. foreslå treffende tiltak. til å sette inn tiltak der det trengs. De mellommenneskelige sidene av et SLIK GJØR VI DET omstillingsprosjekt får sjelden fokus før motstandskreftene i organisasjonen 1. Tilpassning av undersøkelsen allerede har begynt å skape problemer. Først skaffer vi oss innsikt om endrings- Ved å benytte EMA tidlig i prosessen prosjektet og hvilke medarbeidere vil man avdekke slike utfordringer og som blir berørt. Så skreddersyr vi ha mulighet til å sette inn tiltak før spørsmålene og gjennomføringen av det er for sent. undersøkelsen til organisasjonen. KONTAKT Resultatene fra EMA rokker gjerne ved 2. Informasjonsinnhenting Mona Skaret vanlige antakelser som at ”bare syste- Vi henter inn informasjon og synspunkt fra de ansatte gjennom en web-basert seniorrådgiver met er godt nok, vil folk bruke det” eller ”hvis vi når målene i prosjektpla- spørreundersøkelse. Vi anbefaler at msk@steria.no nen vil gevinstene komme av seg selv”. viktige funn fra analysen testes ved å tlf 93 08 77 06 Resultatene av undersøkelsen blir en intervjue nøkkelpersoner i organisa- realitetsorientering for prosjektet og sjonen. er et godt grunnlag for å kunne ta de riktige beslutningene videre i prosjekt- 3. Analysering gjennomføringen. Vi analyserer funnene fra undersø- Arild Justnes kelsen og foreslår relevante tiltak. seniorrådgiver Tilfører ny kunnskap arj@steria.no EMA avdekker viktige faktorer i orga- 4. Presentasjon og tiltak tlf 91 56 48 41 nisasjonen slik at man kan identifisere Avslutningsvis presenteres og drøftes uventede trusler mot prosjektet og funn og anbefalte tiltak med nøkkel- unngå dyre tabber. Analysen gir viktig personer og ledere i prosjektet. informasjon om organisasjonens forut- setninger for å gjennomføre den plan- Steria AS, Biskop Gunnerus’ gate 14A, lagte endringen. Dette er informasjon Pb. 2, N-0051 OSLO © 2009 Steria AS. Version: 2009.04.28

×