Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

oCCc 25: Open Source and Government Best Practices

1,014 views

Published on

Open Community of Cloud Computing (oCCc) Free Discussion on 18F Project and best practices for using open source in government.

Published in: Science
 • Be the first to comment

oCCc 25: Open Source and Government Best Practices

 1. 1. بحث آزاد )جلسه 25 جامعه آزاد رایانش ابری (:
 2. 2. 2 www.occc.ir تاریخچه استفاده از متن باز در دولت آمریکا 1978 2015
 3. 3. 3 www.occc.ir مقدمه 18F پروژه مرز پذیرش متن باز در دولت فدرال آمریکا پروژه های نرم افزاری بزرگی که به روش سنتی با هزینه های سنگین و در درازمدت توسعه داده می شوند، انعطاف پذیری کمتری نسبت به سیستم های باز و جدید دارند traditional, heavyweight large dollar, long-term enterprise projects were far less resilient than more modern, open systems
 4. 4. 4 www.occc.ir درس هایی از این پروژه ... مهم نیست متن باز بهتر است یا نه، بلکه مهم این استکه آن را کجا بکار بگیریم. The big challenge now is not legitimacy but where to apply open source
 5. 5. 5 www.occc.ir درس هایی از این پروژه ... درسهایی در خصوص اینکه چگونه در طول زمان پروژه نگهداری می شود؟ دولت فهمیده است که اگر جامعه کد را قبول نکند، مجبور است خودش آن را نگهداری کند. There's a relevant old joke 'open source is free like a puppy is free.'
 6. 6. 6 www.occc.ir درس هایی از این پروژه ... موفقیت واقعی زمانی است که دولت از نرم افزار استفاده کند ولی مجبور نباشد آن را دو دستی نگهداری کند. "The real successes are when government gets to use the software, but doesn't have to keep it together with both hands,"
 7. 7. 7 www.occc.ir درس هایی از این پروژه ... در مسیر بلوغ یک پروژه متن باز، نوع مشارکت ها میتواند دستخوش تغییر و تحولاتبسیاری شود As open source goes mainstream, institutions collaborate differently
 8. 8. 8 www.occc.ir مثال OpenStack (Cloud): NASA's Nebula project Tor project (Proxy): U.S. Navy research lab Apache Accumulo (Database): NSA Suricata (IDS): DHS NTER (Education): DOE OSSIM (Geo): NRO .
 9. 9. 9 www.occc.ir پروژه متن باز زمین Open Strategy http://strategy.xamin.ir/
 10. 10. 10 www.occc.ir چه راهکارهایی برای حل مشکلات زیر پیشنهاد میدهید؟ بازار شما چه انگیزش ی برای من می توانید تولید کنید که با توجه به نبود نیروی متخصصدر استفاده از سیستم عامل زمین، از این سیستم ... « • عامل در سطوح مختلف )مجازی سازی و سرور( استفاده نمایم؟ من ایده ارتباط با دانشگاه را خوانده ام اما از آن ایده به این زودیهای ». نیروی متخصصبرای کار من تولید نخواهد شد محصول در حال حاضر توسعه و نگهداری محصول مبتنی بر یک گروه خاصاست. اگر زمانی این گروه به هر دلیلی وجود نداشته باشد، دانش « • » ... توسعه و نگهداری محصول )اگرچه مستنداتبسیاری وجود دارد( از بین خواهد رفت • عدم توجه به نیاز بازار در طراحی اجتماعی • در حال حاضر تصور صحیحی در زمینه نرم افزار مت نباز در سطح جامعه و حتی متخصصان نرم افزار وجود ندارد. • روشمهاجرتبه سیستم عامل زمین مشخصنیست. salam-donya.ir fsug.ir/wiki
 11. 11. لیست پستی وبینا ر و همایش بحث آزاد جامعه آزاد رایانش ابری ایران کارگر وه ها جلسات عمومی سایت پرسش و پاسخ دانشنا مه آزاد .. بورده ای عمومی سیاره رصد خانه گزارشجلسات و خلاصه بحثها: http://wiki.occc.ir/index.php/Meetings گزارش بحث آزاد جلسه 25 http://wiki.occc.ir/index.php/M25 11 www.occc.ir کلیه حقوق این فایل متعلق به جامعه آزاد رایانش ابری ایران می باشد ©

×