Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
คำนำ
การส่งเสริม สร้างความตระหนัก เผยแพร่ และถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
...
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
เรื่อง หน้า
คำนำ
วิสัยทัศน์ พันธกิจสำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 1
บุคลำกรสำนักส่งเสริ...
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานนาในการส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจแล...
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
บุคลำกรสำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
นางวนิดา บุญนาคค้า
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและถ่า...
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
นายธนะชัย พละการมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นายจิรวัฒน์ วงษ์สมาน
นักวิเคราะห์นโย...
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
นางสาวอัญชลีธนะศิริวัฒนา
นักจัดการงานทั่วดปชานาญการ
นางสาวจินดา จีระสิงห์
เจ้าพนักงานธุรก...
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
นางสาวลลิตา ดชยมงคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวกนกพรเรืองวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผ...
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ศูนย์ประสำนงำน วท. ประจำภูมิภำค ภำคเหนือตอนบน (ศวภ.1)
นายเมธี ลิมนิยกุล
ผู้อานวยการศูนย์ป...
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ศูนย์ประสำนงำน วท. ประจำภูมิภำค ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ.2)
นายวิทยา สุวรรณสุข
ผู้...
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ศูนย์ประสำนงำน วท. ประจำภูมิภำค ภำคใต้ (ศวภ.3)
นางสาวดาวริน สุขเกษม
ผู้อานวยการศูนย์ประสา...
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ศูนย์ประสำนงำน วท. ประจำภูมิภำค ภำคตะวันออก (ศวภ.4)
นายสรรณพนาควานิช
ผู้อานวยการศูนย์ประส...
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ศูนย์ประสำนงำน วท. ประจำภูมิภำค ภำคกลำง (ศวภ.5)
นางสาวเดือนเพ็ญอาจดธสง
นักวิเคราะห์นโยบาย...
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
แผนงำนสำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561
สานักส่งเสริมและถ่ายทอด...
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ผลกำรดำเนินงำน
12
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจาภูมิภาค 5 แห่ง
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทย...
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
การให้บริการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจาภูมิภาค 5 แห่ง
ผู้เข้าร่วมก...
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ผลักดันแผนงาน/โครงการ ด้าน วทน. เข้าบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
รวมทั้งสิ้น 10 แผ...
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
การประสานและผลักดันเพื่อให้มีการนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ไปสนับสนุนการพัฒนาจัง...
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
5.1 โครงการนา วทน. ไปสนับสนุนการบริหารจัดการขยะเพื่อผลิตเชื้อเพลิง RDF จากขยะ
เทศบาลตาบลห...
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมชมงานต่อการจัดงานในภาพรวม ร้...
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมชมงานต่อการจัดงานในภาพรวม ร้อยละ 84.76
ในส่วนภูมิภาค สนับสนุนงบป...
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
การจัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจาปี 2561
ส่วนภูมิภาค” 4 แห่ง ได้แก่
...
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
การจัดงานเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และงานวันเทคโนโลยีของไทย
ส่วนกลาง การจั...
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
มีความพึงพอใจภาพรวมนิทรรศการภายในงาน
ของผู้เข้าร่วมชมงาน จานวน 1,527 ราย คิดเป็นร้อยละ 10...
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
การจัดพิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพล...
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
การอุดหนุนการดาเนินงานของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวท.) สภาสมาคม...
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
การส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
• ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนาผลงานไปใช้ประโยชน์
คิ...
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
รางวัลที่ 1 เครื่องปั่นคว้านคัดแยกเมล็ดพันธุ์แตงโม
เจ้าของผลงาน : นายกรวิชญ์ เผื่อนดา
ราง...
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
สาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูป
รางวัลชนะเลิศ เครื่องทาแห้งแบบแช่เยือกแข็ง
ภายใต้สภาวะสุญญากาศ...
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
2. การส่งเสริมการนา วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน
• จานวนผู้รับการถ่ายทอด...
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ผลการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการสนับสนุนงบประมาณโครงการคลินิก
เทคโนโลยี ประจาปี...
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์
(OTOP) ด้วยวิทยาศาสตร์ เ...
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
• การดาเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ด้วย ว...
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
2. พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการ OTOP
2.1 พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ด้วย วนท. ตามแนว...
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
3. ประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ
√ ลงพื้นที่ประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ ณ สถานประกอบการ จานวน 1...
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล
√สนับสนุนงบประมาณให้แก่กรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อดาเนินโค...
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ภาพการจัดแสดงผลงานเพื่อประชาสัมพันธ์ความสาเร็จของโครงการฯ และเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการ
SM...
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
จานวนผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้งานอุปกรณ์
เปอร์เซ็นต์น้ามันในปาล์มน้า...
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
เครื่องจักรต้นแบบ
1. ชุดแท่นดั๊มพ์ที่สามารถขับเคลื่อนได้
37
2. ชุดตรวจปริมาณน้ามันของปาล์...
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ผลงำนเด่นอื่นๆ
38
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
การจัดทาแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค ปี 2561 – 2564
ภาคเหนือ
เมื่อวันที่ 26 – 28 มีนาคม ...
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
40
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
41
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
42
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมื่อวันที่ 25 – 27 เมษายน 2561 ณ โรงแรม แคนทารี จังหวัดนครราชสีมา
...
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
44
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
45
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ภาคกลางและภาคตะวันออก
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม ปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหา...
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
47
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ภาคใต้ (ฝั่งอันดามัน/ฝั่งอ่าวไทย) และภาคใต้ชายแดน
เมื่อวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม...
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
49
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
50
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
51
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
การประชุมร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่ทาหน้าที่ผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง (P...
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
การจัดแสดงผลงาน “มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก EXPO 2018”
ระหว่างวันที่ 18 - 27 พฤษภาคม 2561
ณ พ...
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
โครงการหมู่บ้านวิทย์ แนวคิดศาสตร์พระราชา
สส. ดาเนินงานด้าน วทน. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพหมู...
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
1.3 การจัดอบรมนักวิทย์ฯ ชุมชน โดยได้ให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีความพร้อมและมีจิตอาสา
ที่...
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ภาพการจัดอบรมนักวิทย์ฯ ชุมชน ณ จังหวัดเชียงใหม่
ภาพการจัดอบรมนักวิทย์ฯ ชุมชน ณ จังหวัดบุร...
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ...
สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ภำคผนวกภำคผนวก
ข้อมูลผลกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม
สำนักส่งเสริมและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ปร...
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

197 views

Published on

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

 1. 1. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี คำนำ การส่งเสริม สร้างความตระหนัก เผยแพร่ และถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ภูมิภาค เป็นภารกิจหลักของสานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สานักงาน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งดาเนินการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีตั้งแต่ระดับชุมชน จนถึงระดับอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน การดาเนินงานต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นั้น มุ่งหวังให้ประชาชนในทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกพื้นที่ในประเทศไทย มีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน เพิ่มมูลค่าผลผลิต พัฒนาคุณภาพชีวิต ยกระดับความ เป็นอยู่ได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน คณะผู้จัดทา ธันวาคม 2561
 2. 2. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี เรื่อง หน้า คำนำ วิสัยทัศน์ พันธกิจสำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 1 บุคลำกรสำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 2-10 แผนงำนสำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 11 ผลการดาเนินงาน สานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 12 โครงกำรศูนย์ประสำนงำนกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภำค 13-17 กำรให้บริกำรเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 18 กำรจัดงำนสัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ 18-20 กำรจัดงำนเทิดพระเกียรติพระบิดำแห่งเทคโนโลยีของไทย และงำนวันเทคโนโลยีของไทย 21 งำน Thai Tech EXPO 2018 กำรจัดพิธีถวำยพำนพุ่มและถวำยรำชสดุดีเพื่อเทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชในฐำนะ “พระบิดำแห่งเทคโนโลยี ของไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ประจำปี 2561 21-23 กำรอุดหนุนกำรดำเนินงำนของสภำสมำคมวิทยำศำสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ (สวท.) สภำสมำคมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย (สสวทท.) และสมำคมวิชำกำรและวิชำชีพด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 24 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 25 กำรพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสร้ำงเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถของภำคกำรผลิตและบริกำร 25-27 กำรส่งเสริมกำรนำวทน.เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรผลิตและเศรษฐกิจชุมชน 28-29 แผนงำนบูรณำกำร 30 โครงกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและยกระดับสินค้ำหนึ่งตำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 31-33 โครงกำรยกระดับผ้ำทออีสำนสู่สำกล 34-35 โครงกำรเพิ่มผลผลิตและมูลค่ำปำล์มน้ำมันในพื้นที่เกษตรภำคใต้ 36-37 ผลงานเด่นอื่น ๆ สานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 38 กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำร วทน. สู่ภูมิภำค ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2564 39-51 กำรประชุมร่วมกับรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดที่ทำหน้ำที่ผู้บริหำรวิทยำศำสตร์จังหวัดระดับสูง (PCSO) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 52 กำรจัดแสดงผลงำน “มหกรรมเจ้ำพระยำ-ป่ำสัก EXPO 2018” 53 โครงกำรหมู่บ้ำนวิทย์ แนวคิดศำสตร์พระรำชำ 54-56 กำรประชุมเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี 2561 57 ภาคผนวก 58-115 สำรบัญ
 3. 3. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานนาในการส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอด เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน • วิเคราะห์และประเมินเทคโนโลยีโดยการคัดเลือก จัดลาดับ และประเมินความเหมาะสม ของเทคโนโลยีตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งจัดทาฐานข้อมูลเทคโนโลยีเพื่อจัดทา แผนส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี • ส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม • ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับพื้นฐานและสู่เชิงพาณิชย์ • ประสานความร่วมมือกับองค์กรด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี • ผลักดันสนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงาน วท. ประจาภูมิภาค/จังหวัด/ชุมชน • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ดด้รับมอบหมาย พันธกิจ 1
 4. 4. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี บุคลำกรสำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นางสุวิมล อินทะแสน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี นางสาวโชติรักษ์ ยิ่งเสรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ นางดารนี ศุภธีรารักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ นางเทียรทองใจสาราญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ นางกันยา พงศ์พิศาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ 2
 5. 5. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี นายธนะชัย พละการมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ นายจิรวัฒน์ วงษ์สมาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ นางสาวนุชนารถ โฉลกคงถาวร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ นางสาวอัญชลีงอยผาลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ นางสาวเนตรนภา สารสร้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ นางสาวบุญจิรา หยุ่มดธสง นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการ นางสาวปวีณา สังข์ศรีอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นายภูมินันท์ ทัดเทียม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นายศุภรักษ์ โสมรัตนานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นายตรีภพ พินันโสตติกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นางสาวมัชฌิมา นันทรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นางสาวสุชานุช ชนะชาญมงคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นางสาวอาทิตยา ดชยเยชน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นางสาวกมลวรรณ สุนทรเกตุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นางสาวชัชฎาพร มีศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นางสาวศิริเบญจารัตน์ ฮาวต่อมแก้ว พนักงานราชการ 3
 6. 6. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี นางสาวอัญชลีธนะศิริวัฒนา นักจัดการงานทั่วดปชานาญการ นางสาวจินดา จีระสิงห์ เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน นางชิดณพัฒน์ ทรัพย์สารวย นักจัดการงานทั่วดปชานาญการ นางพงศ์ภรณ์ วิลเฮลมี นักจัดการงานทั่วดปปฏิบัติการ นางสาวนภาพรรณ ทองประดับ นักจัดการงานทั่วดป นางสาวณัฐธิดา พิมพ์เปลี่ยนศิริ นักจัดการงานทั่วดป นางสาวสิรีกานต์ เกษี นักจัดการงานทั่วดปชานาญการ นางสาวบัสตีสารี นักจัดการงานทั่วดป นางสาวศจี สว่างอัมพร นักจัดการงานทั่วดป เริ่มปฏิบัติงานก.ย. 2561 นางสาวรุ่งฤดี ผาบสิมมา นักจัดการงานทั่วดป เริ่มปฏิบัติงานส.ค. 2561 นางสาวสาวิภา ประทุมสันต์ นักจัดการงานทั่วดป เริ่มปฏิบัติงานส.ค. 2561 4
 7. 7. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี นางสาวลลิตา ดชยมงคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวกนกพรเรืองวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวชลธิชา มากบุญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวฑิตยา สุอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายเกิดปิติสิทธิกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวรุจิรา ขันติมนต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวพุทธพรผ่องกาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวคัทลียาเงินจั่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายจักรกริช แสนเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เริ่มปฏิบัติงานมิ.ย. 2561 นางสาวปภิชญา สายสวาสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวจิรวนันท์ ศรีแก้วณวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวรชตวรรณ กมลเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวณัฐธิดา สันติวิบูลย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เริ่มปฏิบัติงานต.ค. 2561 5
 8. 8. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ศูนย์ประสำนงำน วท. ประจำภูมิภำค ภำคเหนือตอนบน (ศวภ.1) นายเมธี ลิมนิยกุล ผู้อานวยการศูนย์ประสานงาน วท. ประจาภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน นายณัฐวุฒิ เทียมแสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นางสาวเกศรัตน์ วิศวดพศาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นางสาวศุภักษรวงศ์ใหญ่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวรชนิศ ศรีวิชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นายปรเมษฐ์ สีเขียวแก่ พนักงานราชการ นางสาววิลาสินี พริ้มพราย นักจัดการงานทั่วดป นายรัฐกรณ์ ทาศรี นักจัดการงานทั่วดป นายชาวี ยุทธสิทธ์ นักจัดการงานทั่วดป 6
 9. 9. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ศูนย์ประสำนงำน วท. ประจำภูมิภำค ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ.2) นายวิทยา สุวรรณสุข ผู้อานวยการศูนย์ประสานงาน วท.ประจาภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นางวณิตา หมั่นเรียน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ นางสาววิลาวรรณงอยผาลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ นางสาวสุมลนาถ คาหว่าน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายชุมพล เยาวภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ นางสาวธัญรัตน์ ประชามอญ พนักงานราชการ นายสุเมธี แผ่นผา นักจัดการงานทั่วดป 7
 10. 10. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ศูนย์ประสำนงำน วท. ประจำภูมิภำค ภำคใต้ (ศวภ.3) นางสาวดาวริน สุขเกษม ผู้อานวยการศูนย์ประสานงาน วท. ประจาภูมิภาค ภาคใต้ นางสาวปุณยชา บัณฑิตกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ นางสาวภัททิยา ส่องศรี พนักงานราชการ นางสาววิจิตรา เฉิดฉิ้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายจตุรงค์ สินแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นางสาวสุดาวรรณ ฤทธิเนียม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายนัฐชัย ปรังพันธุ์ นักจัดการงานทั่วดป นายเอกภพ ถาวรจิตร นักจัดการงานทั่วดป 8
 11. 11. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ศูนย์ประสำนงำน วท. ประจำภูมิภำค ภำคตะวันออก (ศวภ.4) นายสรรณพนาควานิช ผู้อานวยการศูนย์ประสานงาน วท. ประจาภูมิภาค ภาคตะวันออก นายรัชนิกร พ้นภัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ นางสาวพรชนกเหรียญประยูร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นางสาวฐาปนี รักษาความดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวศิวพา สิริจามร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ นางสาวปิยวดีศรีผ่อง พนักงานราชการ นางสาวศิริภัทร์ รุ่งเรืองสินงาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวอัจฉรา เด่นเจริญโสภณ นักจัดการงานทั่วดป นายจตุรพร สงวนหมู่ พนักงานขับรถ 9
 12. 12. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ศูนย์ประสำนงำน วท. ประจำภูมิภำค ภำคกลำง (ศวภ.5) นางสาวเดือนเพ็ญอาจดธสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นางสาววีราวัลย์ ปรีธาสิทธิคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวกุลประภา สุนทรารชุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายศุภวิชญ์ เนตรเจริญ นักจัดการงานทั่วดป นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อานวยการศูนย์ประสานงาน วท. ประจาภูมิภาค ภาคกลาง 10
 13. 13. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี แผนงำนสำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 สานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ดด้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งสิ้น 275,437,400 บาท โดยแบ่งเป็น ดังนี้ ลาดับ แผนงาน งบประมาณ (บาท) ผู้รับผิดชอบ (Project Manager) แผนงานพื้นฐาน 1. โครงการศูนย์ประสานงานวท. ประจาภูมิภาค 20,000,000 เมธี/วิทยา/ดาวริน/ สรรณพ/เอกพงศ์ 2. ผลผลิตการให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวทน. 59,729,000 2.1การจัดงานเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและงานวันเทคโนโลยีของไทย 26,000,000 โชติรักษ์ 2.2 การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 30,529,000 เนตรนภา 2.3 การอุดหนุนสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 200,000 โชติรักษ์ 2.4 การอุดหนุนสมาคมวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,000,000 โชติรักษ์ 3. ผลผลิตการถ่ายทอดเทคโนโลยี 114,073,400 3.1 การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักรเครื่องมือและ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ 51,700,000 จิรวัฒน์ 3.2 การส่งเสริมการนาวทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน 62,373,400 ผอ.สส. (ผู้ควบคุม) แผนงานยุทธศาสตร์: พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง(บูรณาการ) 4. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 50,000,000 ผชช. (ที่ปรึกษา) แผนงานยุทธศาสตร์: เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (บูรณาการ) 5. โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล 21,635,000 ผชช. (ที่ปรึกษา) 6. โครงการเพิ่มผลผลิตและมูลค่าปาล์มน้ามันในพื้นที่เกษตรภาคใต้ 10,000,000 ผอ.สส. รวม 275,437,400 11
 14. 14. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ผลกำรดำเนินงำน 12
 15. 15. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจาภูมิภาค 5 แห่ง ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) ที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคารอานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ (อาคาร B) เลขที่ 155 ม.2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 พื้นที่ให้บริการ 8 จังหวัด : เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพูน น่าน พะเยา เชียงราย แพร่ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีประจาภูมิภาค ภาคตะวันออก (ศวภ.4) ที่ตั้ง : ชั้น 2 อาคาร 50 ปี (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยบูรพา พื้นที่ให้บริการ 9 จังหวัด : ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก สมุทรปราการ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีประจาภูมิภาค ภาคกลาง (ศวภ.5) ที่ตั้ง : ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สานักงาน ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ให้บริการ 8 จังหวัด : ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีประจาภูมิภาค ภาคใต้ (ศวภ.3) ที่ตั้ง : ชั้น 9 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พื้นที่ให้บริการ 14 จังหวัด : สงขลา ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ชุมพร สุราษฎร์ธานี พัทลุง นครศรีธรรมราช โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาภูมิภาค 13 ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ.2) ที่ตั้ง : ห้อง NESP - 209 ชั้น 2 อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 ถ.กัลปพฤกษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 พื้นที่ให้บริการ 12 จังหวัด : ขอนแก่น หนองคาย เลย อุดรธานี หนองบัวลาภู บึงกาฬ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร
 16. 16. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี การให้บริการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาภูมิภาค 5 แห่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเพื่อผลักดัน แผน วทน. สู่แผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จานวน 1,238 คน ผู้รับบริการจากกิจกรรมส่งเสริมและ เผยแพร่ วทน. จานวน 4,904 คน ความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีประจาภูมิภาค ในภาพรวมร้อยละ 89.01 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า จานวนผู้รับบริการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ของ ศวภ. 1-5 มีจานวนทั้งสิ้น 6,142 คน โดยแบ่ง รูปแบบการให้บริการงานด้าน วทน. แบบต่าง ๆ ดังนี้ 14
 17. 17. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ผลักดันแผนงาน/โครงการ ด้าน วทน. เข้าบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด รวมทั้งสิ้น 10 แผนงาน/โครงการ (ค่าเป้าหมาย 8 แผนงาน/โครงการ ) แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี จานวน 3 แผนงาน/โครงการ งบประมาณรวม 1.76 ล้านบาท บรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้แก่ 1. โครงการถนนปลอดภัยต้นแบบ สายทาง ชร.ถ 1-0036 แยกทางหลวงหมายเลข 1 ถึงบ้านแม่สลองใน เชื่อมระหว่าง หมู่ 3 ต.ศรีค้า – หมู่ที่ 4 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 2. โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มผลิตผ้า ทอผ้า กลุ่มพัฒนาสตรี และกลุ่มอาชีพ จังหวัดเชียงราย 3. โครงการพัฒนาต้นแบบระบบการบริหารจัดการขยะระดับคลัสเตอร์ แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี จานวน 5 แผนงาน/โครงการ งบประมาณรวม 171.374 ล้านบาท บรรจุใน แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ นครนายก ชลบุรี และสกลนคร ได้แก่ 1. โครงการบูรณาการงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เชิงอนุรักษ์ตามวิถีชุมชน เพื่อพัฒนาม่อนล้านโมเดล (จังหวัดเชียงใหม่) 2. โครงการลดการใช้สารเคมีเกษตรและเพิ่มผลผลิตข้าว (จังหวัดนครนายก) 3. โครงการควบคุมแมลงวันผลไม้ในพื้นที่กว้างด้วยการทาหมันแมลงร่วมกับวิธีอื่น (จังหวัดนครนายก) 4. โครงการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ (กิจกรรมก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะมูลฝอย) (จังหวัดชลบุรี) 5. โครงการจัดตั้งสถานนวัตกรรมบริการสุขภาพ (ธรรมเวชนคร) (จังหวัดสกลนคร) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี จานวน 2 แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 129.2480 ล้านบาท บรรจุใน แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 และ 2 ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 2. โครงการก่อสร้างระบบการผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF และปุ๋ยหมัก (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1) การผลักดันแผนงาน/โครงการด้าน วทน. เข้าบรรจุภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ ภาค ตามลักษณะโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12) ดังนี้ 15
 18. 18. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี การประสานและผลักดันเพื่อให้มีการนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จานวน 8 เรื่อง (ค่าเป้าหมาย 5 เรื่อง) ได้แก่ 1.1 โครงการวิถีเมืองแจ่มของดีที่ไม่ควรพลาด; จ.เชียงใหม่ (ศวภ. 1) 1.2 โครงการบูรณาการ งาน วทน. สู่การพัฒนาดอยม่อนล้าน; จ.เชียงใหม่ (ศวภ. 1) 1. การนาองค์ความรู้ด้าน วทน. เพื่อการท่องเที่ยวและบริการ 2.1 โครงการเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ; จ.สระแก้ว (ศวภ. 4) 2.2 โครงการระบบการจัดการสวนทุเรียนอัจฉริยะ; จ.ชลบุรี (ศวภ. 4) 2. การนาองค์ความรู้ด้าน วทน. เพื่อการบริหารจัดการเกษตร 3.1 โครงการการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรสู่การผลิตโคเนื้อคุณภาพ; จ.พะเยา (ศวภ. 1) 3.2 โครงการนา วทน. เพื่อพัฒนากลุ่มผู้เลี้ยงและแปรรูปปลาสลิด; จ.สมุทรปราการ (ศวภ. 4) 3.3 โครงการชุมชนนวัตกรรมปลาสลิด; จ.สมุทรปราการ (ศวภ. 4) 3.4 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการประมงแบบครบวงจร; จ.อ่างทอง (ศวภ. 5) 3. การนาองค์ความรู้ด้าน วทน. เพื่อพัฒนาพืช/สัตว์เศรษฐกิจ 4.1 โครงการบริหารจัดการฟาร์มปศุสัตว์แบบครบวงจร; จ.ร้อยเอ็ด (ศวภ. 2) 4. การนาองค์ความรู้ด้าน วทน. เพื่อจัดการของเหลือทิ้งในกระบวนการเกษตร 16
 19. 19. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 5.1 โครงการนา วทน. ไปสนับสนุนการบริหารจัดการขยะเพื่อผลิตเชื้อเพลิง RDF จากขยะ เทศบาลตาบลหมอนนาง; จ.ชลบุรี (ศวภ. 4) 5. การนาองค์ความรู้ด้าน วทน. เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ 6.1 โครงการใช้ประโยชน์จากสถานีตรวจอากาศและระบบการบริการจัดการเกษตรเชิงพื้นที่; จ.นครนายก (ศวภ. 4) 6. การพัฒนาพื้นที่ด้วยการใช้เทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร 7.1 โครงการพัฒนาศักยภาพของชุมชนและผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีรังสีในพื้นที่ EECi; จ.ระยอง (ศวภ. 4) 7.2 โครงการเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบการ นาเข้า–ส่งออก วัสดุนิวเคลียร์และวัสดุ กัมมันตรังสี; จ.ตราด (ศวภ. 4) 7. การนาองค์ความรู้ด้าน วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการค้าและการลงทุน 8.1 การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 18; จ.ร้อยเอ็ด (ศวภ. 2) 8.2 การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ในงานมหกรรม เจ้าพระยา – ป่าสัก EXPO 2018; จ.ลพบุรี (ศวภ. 5) 8. การนาองค์ความรู้ด้าน วทน. เพื่อการสร้างอาชีพด้วยหลักสูตรระยะสั้น 17
 20. 20. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมชมงานต่อการจัดงานในภาพรวม ร้อยละ 86.60 และผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน วทน. ที่มีความรู้เพิ่มมากขึ้นอยู่ที่ ร้อยละ 52.40 ส่วนกลาง การจัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจาปี 2561” ภายใต้แนวคิด “วิทย์สร้างคน สร้างแรงบันดาลใจ 1.2 ล้านเยาวชนไทย” ระหว่างวันที่ 16 - 26 สิงหาคม 2561 ณ อาคาร 2-8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี การจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ จากความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศร่วมแสดงผลงานความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อกระตุ้นความสนใจสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชน นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และประชาชนทั่วไป การให้บริการเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 18
 21. 21. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมชมงานต่อการจัดงานในภาพรวม ร้อยละ 84.76 ในส่วนภูมิภาค สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ให้แก่ สถาบันการศึกษา จานวน 41 แห่ง และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมทั้งสิ้น 42 แห่ง มีจานวนผู้เข้าร่วมชมงานและกิจกรรม ทั้งสิ้น 567,328 คน 19
 22. 22. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี การจัดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจาปี 2561 ส่วนภูมิภาค” 4 แห่ง ได้แก่ - จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า นานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 13 - 19 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 11 - 17 กรกฏาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า นานาชาติขอนแก่น - จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 18 - 24 สิงหาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ 20
 23. 23. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี การจัดงานเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และงานวันเทคโนโลยีของไทย ส่วนกลาง การจัดงาน “Thai Tech EXPO 2018” ระหว่างวันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2561 ณ EH 101-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อจัดงานแสดงนิทรรศการผลงาน/ชิ้นงาน/ผลิตภัณฑ์/ระบบมาตรฐาน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประกอบด้วย 3 งานหลัก ได้แก่ 1. งาน Thai Tech EXPO 2018 การจัดแสดงนิทรรศการผลงาน/ชิ้นงาน/ผลิตภัณฑ์/ระบบมาตรฐาน ด้าน วทน. ที่สาคัญ ของ 15 หน่วยงาน วท. จาแนกตามเทคโนโลยี โดยแบ่งโซนนิทรรศการ ดังนี้ √ โซนนิทรรศการเทคโนโลยีเพื่อเกษตรยุคใหม่ (Technology for Smart Agri culture) √ โซนนิทรรศการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมและ(SMEs Technology for Industry & SMEs) √ โซนนิทรรศการเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต (Technology for Quality of Life) √ MOST Application Corner 2. งาน Thailand Tech Show 2018 & Investor Day 2018 (ดาเนินการโดย พว.) 21
 24. 24. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี มีความพึงพอใจภาพรวมนิทรรศการภายในงาน ของผู้เข้าร่วมชมงาน จานวน 1,527 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.85 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 84.4 3. งาน TechnoMart 2018 ประกอบด้วย 5 โซน ดังนี้ √ โซนนิทรรศการเทิดพระเกียรติ "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" (สป.วท.) √ โซน STI for OTOP Upgrade (วว. และ สป.วท.) √ โซนตลาดนัดวิถีวิทย์ (สป.วท.) √ โซนนิทรรศการเทคโนโลยีเครื่องจักรและสิ่งประดิษฐ์ของคนไทย (สป.วท.) √ Smart Market (สป.วท.) ในส่วนภูมิภาค ร่วมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย ร่วมกับ ศูนย์ประสานงาน วท. ประจาภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในส่วนของ การจัดแสดงนิทรรศการ วทน. ภายใต้งานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2560 มีจานวนผู้เข้าร่วมชมงาน ทั้งหมด 14,069 คน 22
 25. 25. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี การจัดพิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ดร.นพ. ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รอง ปวท. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ วท. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา วางพานพุ่มถวายราชสักการะ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยี ของไทย” ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 สป.วท. โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 96 หน่วยงาน และมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 765 คน 23
 26. 26. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี การอุดหนุนการดาเนินงานของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวท.) สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท.) และสมาคมวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี √อุดหนุนงบประมาณให้กับสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท.) และสมาคมวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้รับดาเนินงานโครงการ/ กิจกรรม ประกอบด้วยการประชุมสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกวดแข่งขัน และการอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจานวน 20 กิจกรรม จานวนผู้ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,188 คน โดยมีความพึงพอใจภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 79.25 √อุดหนุนงบประมาณให้กับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวท.) เพื่อสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ภายในงาน The 2017 Taiwan International Science Fair ระหว่างวันที่ 5 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ประเทศไต้หวัน √อุดหนุนงบประมาณให้กับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวท.) เพื่อสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมเข้าร่วมงาน I – SWEEEP 2018 International Sustainable World Project Olympiad ระหว่างวันที่ 3 - 9 พฤษภาคม 2561 ณ รัฐ Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา √อุดหนุนงบประมาณให้กับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวท.) เพื่อสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมเข้าร่วมงาน The 2017 Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF 2017) ระหว่างวันที่ 14 - 19 พฤษภาคม 2561 ณ เมือง Los Angeles, California ประเทศสหรัฐอเมริกา 24
 27. 27. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี การส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี • ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนาผลงานไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 77.68 • จานวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งสิ้น 17,544 คน 1. การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ ผู้เข้าร่วมชมงาน มีความพึงพอใจ ร้อยละ 85.21 การถ่ายทอดเทคโนโลยี • การจัดแสดงเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์และสิ่งประดิษฐ์ ในงาน Thai Tech Expo 2018 √ มีผลงานที่นามาจัดแสดงทั้งสิ้น 46 ผลงาน √ ยอดสั่งซื้อเครื่องจักร มูลค่ารวม 4,378,242 บาท √ อยู่ระหว่างเจรจาธุรกิจ มูลค่ารวม 24,294,000 บาท √ มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ รวมทั้งสิ้น 28,672,242 บาท √ จานวนเครื่องต้นแบบที่ได้ส่งเสริมและพัฒนา ทั้งหมด 24 เครื่อง √ จานวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งสิ้น 667 คน √ จานวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนาไปเพิ่มมูลค่า ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ 24ราย √ ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนาผลงานไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 76.11 25
 28. 28. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี รางวัลที่ 1 เครื่องปั่นคว้านคัดแยกเมล็ดพันธุ์แตงโม เจ้าของผลงาน : นายกรวิชญ์ เผื่อนดา รางวัลที่ 2 เครื่องหยอดเมล็ดผักในถาดเพาะกล้า เจ้าของผลงาน : นายยืนยง มณีกาญจน์ • การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจาปี 2561 √ โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลงานเข้าร่วมการ ประกวดทั้งสิ้น 96 ผลงาน คณะกรรมการสรรหาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คัดเลือกผลงานออกตรวจประเมินภาคสนาม จานวน 23 ผลงาน คณะกรรมการตัดสินสิ่งประดิษฐ์ฯ พิจารณาคัดเลือกผลงานให้ได้รับรางวัล จานวน 6 ผลงาน ดังนี้ 26 รางวัลที่ 3 เครื่องขึ้นรูปข้าวแต๋นกึ่งอัตโนมัติ เจ้าของผลงาน : ผศ. บรรเจิด แสงจันทร์ รางวัลที่ 3 เครื่องกาจัดมอดและไข่มอดด้วยคลื่นวิทยุ (BiO-Q) เจ้าของผลงาน : บริษัท ยนต์ผลดี จากัด รางวัล เชิดชูเกียรติ รถไถนาบังคับวิทยุ เจ้าของผลงาน : นายอาทิตย์ เพ่งกิจ รางวัล เชิดชูเกียรติ เครื่องขัดล้างเมล็ดพันธุ์ Version 2 เจ้าของผลงาน : นายสมศักดิ์ แข็งแรง
 29. 29. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี สาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูป รางวัลชนะเลิศ เครื่องทาแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ภายใต้สภาวะสุญญากาศ ขนาด 60 ลิตร บริษัท แอ็ปซีลอน จากัด รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 เครื่องจักรกลแปรรูปกุ้งพร้อม รับประทานเพื่อการส่งออก บริษัท ไทยแมคเทค จากัด √ โครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจาปี 2561 มีผลการประกวด ดังนี้ 27 รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 รถคีบสามล้ออเนกประสงค์ บริษัท ไทยเอเย่นซีเอ็นยีเนียริ่ง สาขาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม รางวัลชนะเลิศ แขนกล IoT บริษัท ที.ซี.เวลดิ้ง จากัด รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 เครื่องชั่งและบรรจุอัตโนมัติ บริษัท นางาซากิ (ประเทศไทย) จากัด รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 เครื่องทอดสุญญากาศ บริษัท ชัยรินทร์ เอ็นจีเนียริ่ง จากัด สาขาพลังงาน สิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิต รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 เตาเผากลิ่นระบบหมุนเวียนความร้อนกลับมาใช้ใหม่ บริษัท เทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
 30. 30. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 2. การส่งเสริมการนา วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน • จานวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้งสิ้น 16,877 ราย • การเผยแพร่เทคโนโลยีและให้บริการคลินิกเทคโนโลยีทางสื่อสิ่งพิมพ์ ทางโทรศัพท์ ทางเว็บไซต์ การจัดนิทรรศการ มีผู้รับบริการข้อมูลเทคโนโลยี จานวน 313,789 ราย ความพึงพอใจของผู้รับบริการเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 90.63 • การจัดนิทรรศการเทคโนโลยีชุมชน ในงาน “Thai Tech EXPO 2018” ระหว่าง วันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมชมงาน จานวน 3,829 คน ความพึงพอใจของผู้รับบริการเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 84.4 • การจัดประชุมเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจาปี 2561 ระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเมเปิ้ล บางนา กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 320 คน ความพึงพอใจในภาพรวมจากการเข้าร่วมประชุม ร้อยละ 84.89 • จานวนผลงานด้าน วทน. ที่ส่งเสริมไปใช้ในการเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจ ชุมชน จานวน 22 เรื่อง • จานวนสถานประกอบการ/ชุมชน ที่ใช้ผลงานวิจัยและพัฒนาไปเพิ่มมูลค่า ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ 44 ราย 28
 31. 31. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ผลการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการสนับสนุนงบประมาณโครงการคลินิก เทคโนโลยี ประจาปี พ.ศ. 2560 โดย สานักงานวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผลการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการสนับสนุนงบประมาณโครงการหมู่บ้าน แม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สานักงานวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พบว่า มีมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการดาเนินโครงการฯ เท่ากับ 81.59 ล้านบาท มีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน 2.07 แสดงให้เห็นว่าการลงทุนของรัฐในการดาเนิน โครงการฯ มีความคุ้มค่าในการลงทุน พบว่า มีมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการดาเนินโครงการฯ เท่ากับ 142.32 ล้านบาท มีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน 5.99 แสดงให้เห็นว่าการลงทุนของรัฐในการดาเนิน โครงการฯ มีความคุ้มค่าในการลงทุน 29
 32. 32. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จานวนผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการยกระดับด้วย วทน. ทั้งสิ้น 215 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100 จานวนผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ ด้วย วทน. ทั้งสิ้น 183 ราย มูลค่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการนาผลงานวิจัย และพัฒนาไปใช้ประโยชน์ ทั้งสิ้น 271.6 ล้านบาท จานวนสถานประกอบการ/ชุมชน ที่นาผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ จานวน 57 ราย แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และชุมชนเข้มแข็ง (บูรณาการ) 30
 33. 33. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี • การดาเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ด้วย วทน. ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1. การจัดกิจกรรม OTOP สัญจร เพื่อทาความเข้าใจและรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการคูปอง วิทย์ เพื่อ OTOP จานวน 7 ครั้ง มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม จานวน 1,441 คน และมีผู้ประกอบการ OTOP ยื่นใบสมัคร จานวน 542 ราย ความพึงพอใจภาพรวม 84.96% 31
 34. 34. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 2. พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการ OTOP 2.1 พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ด้วย วนท. ตามแนวทางคูปองวิทย์ 6 ด้าน ได้แก่ √ การพัฒนานวัตกรรม √ การพัฒนามาตรฐาน √ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ √ การพัฒนาเครื่องจักร √ การพัฒนากระบวนการผลิต √ การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ ให้กับผู้ประกอบการ OTOP ใน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ แม่ฮ่องสอน ตาก สกลนคร มหาสารคาม นครศรีธรรมราช และนราธิวาส ร่วมกับสถาบันการศึกษาเครือข่ายที่ปรึกษา 32
 35. 35. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 3. ประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ √ ลงพื้นที่ประเมินผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ ณ สถานประกอบการ จานวน 166 ราย √ ผลการประเมินมูลค่ารายได้รวมของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ มีรายได้เพิ่มขึ้น 58.18% (รายได้ก่อนเข้าร่วมโครงการ = 38.58 ล้านบาท) หลังเข้าร่วมโครงการ = 66.30 ล้านบาท 2.2 สนับสนุนการเติบโตของผู้ประกอบการ √ ดาเนินการโครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างเรียนรู้ ในสถานศึกษา กับการนา วทน. ไปพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนใน พื้นที่ภาคเหนือ (OTOP mentor) ระหว่างนักศึกษา อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา จานวน 6 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตเชียงใหม่ เชียงราย ลาปาง ตาก น่าน และพิษณุโลก โดยมีผู้ประกอบการ OTOP จานวน 233 ราย ได้รับการพัฒนาตามแผนวิจัย √ ดาเนินการโครงการยกระดับผ้าทอล้านนาสู่สากล ภายใต้โครงการยกระดับ ผู้ประกอบการ OTOP ด้วย วทน. ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย แพร่ และลาพูน ร่วมกับ สถาบันอุตสาหกรรมสิ่งทอภาคเหนือ มีผู้ประกอบการเป้าหมายได้รับการพัฒนา จานวน 52 ราย มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ การยกระดับด้วย วทน. จานวน 20 ผลิตภัณฑ์ 33
 36. 36. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล √สนับสนุนงบประมาณให้แก่กรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อดาเนินโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผ้าทอมือ ย้อมสีธรรมชาติ Color ID Labeling และการพัฒนาผ้าครามเป็นยีนส์ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ √ ดาเนินโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานด้วยนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี สุรินทร์ กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี และบุรีรัมย์ โดยร่วมกับ มทร. พระนคร และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ √ จัดแสดงผลงานเพื่อประชาสัมพันธ์ความสาเร็จของโครงการฯ และเป็นแนวทาง ให้ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนได้มีแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 10 - 11 กันยายน 2561 ณ ลาน EDEN HALL ชั้น 1 Central World √จัดแสดงผลงานในต่างประเทศ (ทดสอบตลาด) ในงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น √จัดแสดงผลงานในต่างประเทศ ในงาน Hong Kong Fashion Week for Spring/Summer 2019 ระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2561 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน • จานวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านผ้าทอ ทั้งหมด 566 ราย • ผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมการผลิตและผลิตจาหน่าย มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสาน ด้วยนวัตกรรม • จานวนผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานที่ได้รับการเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรม รวมทุกไตรมาส 116 ผลิตภัณฑ์ แผนงานยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (บูรณาการ) 34
 37. 37. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ภาพการจัดแสดงผลงานเพื่อประชาสัมพันธ์ความสาเร็จของโครงการฯ และเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนได้มีแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 10 - 11 กันยายน 2561 ณ ลาน EDEN HALL ชั้น 1 Central World 35
 38. 38. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี จานวนผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้งานอุปกรณ์ เปอร์เซ็นต์น้ามันในปาล์มน้ามัน จานวน 134 ราย การพัฒนาสร้างอุปกรณ์และระบบการวัดเปอร์เซ็นต์น้ามันในปาล์มน้ามัน ผลงาน 1 ระบบ ณ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช การพัฒนาสร้างอุปกรณ์และระบบการวัดเปอร์เซ็นต์น้ามัน ในปาล์มน้ามัน อุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานที่พัฒนาต้นแบบอุปกรณ์และเครื่องจักร ร่วมกับ สป.วท. เพื่อส่งมอบสานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ โครงการเพิ่มผลผลิตและมูลค่าปาล์มน้ามันในพื้นที่เกษตรภาคใต้ √ ร่วมกับ มก. พัฒนาชุดตรวจปริมาณน้ามันของปาล์มน้ามันทะลายแบบพกพา จานวน 300 ชุด √ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ พว. พัฒนาระบบสายพานลาเลียง 3 ชุด และแท่นยก รถกระบะช่วยในการเททะลายปาล์มแบบเคลื่อนที่ได้ จานวน 3 ชุด 36 √ จัดพิธีส่งมอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ให้แก่สหกรณ์ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 13 สหกรณ์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี
 39. 39. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี เครื่องจักรต้นแบบ 1. ชุดแท่นดั๊มพ์ที่สามารถขับเคลื่อนได้ 37 2. ชุดตรวจปริมาณน้ามันของปาล์มน้ามันทะลายแบบพกพา 3. ชุดตรวจปริมาณน้ามันของปาล์มน้ามันทะลาย แบบติดตั้งสายพานลาเลียง
 40. 40. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ผลงำนเด่นอื่นๆ 38
 41. 41. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี การจัดทาแผนปฏิบัติการ วทน. สู่ภูมิภาค ปี 2561 – 2564 ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย 4 Value chains ได้แก่ - นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าผลไม้ - การใช้ วทน. เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการ - นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา - นวัตกรรมเพื่อการเกษตรปลอดภัย 39
 42. 42. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 40
 43. 43. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 41
 44. 44. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 42
 45. 45. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 25 – 27 เมษายน 2561 ณ โรงแรม แคนทารี จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย 4 Value chains ได้แก่ - นวัตกรรมผ้าทออีสาน - การพัฒนาข้าวด้วย วทน. - การพัฒนาธุรกิจสมุนไพรด้วย วทน. - นวัตกรรมเพื่อการเกษตรปลอดภัย 43
 46. 46. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 44
 47. 47. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 45
 48. 48. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ภาคกลางและภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม ปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 3 Value chains ได้แก่ - นวัตกรรมการผลิตเกษตรปลอดภัยครบวงจร (พืชและสัตว์) - การใช้ วทน. เพิ่มศักยภาพด้านสมุนไพร - การใช้ วทน. เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการ 46
 49. 49. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 47
 50. 50. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ภาคใต้ (ฝั่งอันดามัน/ฝั่งอ่าวไทย) และภาคใต้ชายแดน เมื่อวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม ลี การ์เด้น พลาซ่า อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 6 Value chains ได้แก่ - การบริหารจัดการแพะครบวงจรด้วย วทน. เพื่อการท่องเที่ยวภาคใต้ ฝั่งอันดามัน - การใช้ วทน. เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการพื้นที่ภาคใต้ - การพัฒนาผลไม้แบบครบวงจรด้วย วทน. ในพื้นที่ภาคใต้ - การใช้ วทน. เพิ่มศักยภาพด้านสมุนไพร พื้นที่ภาคใต้ - การเพิ่มมูลค่าข้าวด้วย วทน. ในพื้นที่ภาคใต้ - การใช้ วทน. เพื่อเพิ่มมูลค่าเกษตรอัตลักษณ์ใต้ชายแดน 48
 51. 51. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 49
 52. 52. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 50
 53. 53. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 51
 54. 54. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี การประชุมร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ทาหน้าที่ผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง (PCSO) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การประชุมร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ทาหน้าที่ผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัด ระดับสูง (Provincial Chief Science Officer : PCSO) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนงานด้าน วทน. สู่ภูมิภาค ภาคใต้ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม ลี การ์เด้นส์ พลาซ่า อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 52
 55. 55. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี การจัดแสดงผลงาน “มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก EXPO 2018” ระหว่างวันที่ 18 - 27 พฤษภาคม 2561 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีจานวนผู้เข้าร่วมชมงาน ทั้งหมด 1,900 คน มีความพึงพอใจรวมในทุกๆ ด้าน คิดเป็นร้อยละ 87.28 53
 56. 56. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี โครงการหมู่บ้านวิทย์ แนวคิดศาสตร์พระราชา สส. ดาเนินงานด้าน วทน. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนร่วมกับสานักงาน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ภายใต้โครงการ “หมู่บ้านวิทย์ แนวคิดศาสตร์ พระราชา” โดยมีกิจกรรมหลักที่สาคัญได้แก่ 1.1 ประสานคลินิกเทคโนโลยีและสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน เพื่อจัดทาข้อเสนอโครงการหมู่บ้านวิทย์ฯ (อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเสนอโครงการ) โดยมีตัวชี้วัดประกอบด้วย √จานวนผู้รับการถ่ายทอดไม่น้อยกว่า 5,000 คนต่อปี √ เกิดผลิตภัณฑ์ที่ส่งสู่ตลาดประชารัฐไม่น้อยกว่า 200 ผลิตภัณฑ์ต่อปี √ หมู่บ้านที่ขยายผล ไม่น้อยกว่า 40 หมู่บ้านต่อปี √ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในพื้นที่ 1:1.5 เท่า โดยการดาเนินงานโครงการจะใช้หลักการ ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain : VC) จานวน 4 VC ได้แก่ √ การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรครบวงจร √ การพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีวิทย์ √ การพัฒนาภูมิปัญญาผ้าทอพื้นเมืองด้วยนวัตกรรม √ การพัฒนาหมู่บ้านด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 1.2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและพิธีลงนามความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืน ด้วย วทน. และกองทุนหมู่บ้านตามแนวทางประชารัฐ ภายใต้ “โครงการหมู่บ้านวิทย์ แนวคิดศาสตร์พระราชา” เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 204 – 205 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจานวน มากกว่า 500 คน 54
 57. 57. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 1.3 การจัดอบรมนักวิทย์ฯ ชุมชน โดยได้ให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่มีความพร้อมและมีจิตอาสา ที่จะเป็นผู้ประสานงานด้าน วทน. สู่ชุมชน มาสมัครเป็นนักวิทย์ชุมชน และเข้าร่วมรับการ อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ มีเป้าหมายให้การจัดทั้งหมด 12 ครั้ง ๆ ละ 1,000 คน รวมทั้งสิ้น 12,000 คน ซึ่งได้ดาเนินการไปแล้ว 2 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ มีจานวนผู้เข้าร่วม 1,150 คน ร้อยละความพึงพอใจ 79.89 จังหวัดบุรีรัมย์ มีจานวนผู้เข้าร่วม 1,031 คน ร้อยละความพึงพอใจ 79.10 ภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและพิธีลงนามความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาหมู่บ้านอย่างยั่งยืนด้วย วทน. และกองทุนหมู่บ้านตามแนวทางประชารัฐ ภายใต้ “โครงการหมู่บ้านวิทย์ แนวคิดศาสตร์พระราชา” 55
 58. 58. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ภาพการจัดอบรมนักวิทย์ฯ ชุมชน ณ จังหวัดเชียงใหม่ ภาพการจัดอบรมนักวิทย์ฯ ชุมชน ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 56
 59. 59. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี การประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเมเปิล บางนา กรุงเทพฯ ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม 320 คน ร้อยละความพึงพอใจ 84.89 57
 60. 60. สำนักส่งเสริมและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ภำคผนวกภำคผนวก ข้อมูลผลกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม สำนักส่งเสริมและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 58

×