Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Xudoo Riskframework Methode

356 views

Published on

Elke professionele pensioenfondsbestuurder houdt zich structureel bezig met risicomanagement. Voor een afgewogen oordeel en adequaat reageren is inzicht nodig in de waarschijnlijkheid van optreden en mate van de impact van de verschillende risico’s. Dit inzicht ontstaat als alle vormen van risico zijn onderkend en een continue bewaking van en rapportage over de risico-ontwikkeling aanwezig is. De Xudoo Riskframework Methode is een model dat snel en gestructureerd in kaart brengt welke risico’s een rol spelen en de mate waarin zij onder controle zijn. Xudoo hanteert hierbij het FIRM-model van DNB als basis.

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Xudoo Riskframework Methode

  1. 1. Xudoo Riskframework Methode Elke professionele pensioenfondsbestuurder houdt zich structureel bezig met risicomanagement. Voor een afgewogen oordeel en adequaat reageren is inzicht nodig in de waarschijnlijkheid van optreden en mate van de impact van de verschillende risico’s. Dit inzicht ontstaat als alle vormen van risico zijn onderkend en een continue bewaking van en rapportage over de risico-ontwikkeling aanwezig is. De Xudoo Riskframework Methode is een model dat snel en gestructureerd in kaart brengt welke risico’s een rol spelen en de mate waarin zij onder controle zijn. Xudoo hanteert hierbij het FIRM-model van DNB als basis. 1. Risk appetite Het startpunt is de formulering van een duidelijke risicostrategie, als onderdeel van de missie, visie en algemene strategie van het fonds. De risicostrategie en de risicobereidheid moeten nauwkeurig omschreven zijn en bekrachtigd door het bestuur. Hierin spelen onder andere de volgende criteria een belangrijke rol: dekkingsgraad, jong of oud fonds, deskundigheid bestuur en beschikbaarheid ondersteunende functies. 2. Risico-identificatie De risico’s worden ingedeeld aan de hand van de FIRM-indeling van de DNB. Het betreft 10 risicoklassen, waarvan 4 een financieel karakter hebben en 6 niet-financieel. Risicocategorieën Beheersingscategorieën Financiële risico’s Niet-�nanciële risico’s Matching- en renterisico Omgevingsrisico Risico speci�eke beheersing Marktrisico Operationeel risico Organisatie Kredietrisico Uitbestedingsrisico Management Verz. techn. risico IT-risico Solvabiliteitsbeheer Integriteitsrisico Juridisch risico Een mogelijke indeling van risico- en beheersingscategorieën (op basis van FIRM). Bron: DNB, FIRM-handboek, 2005
  2. 2. Self-assessment als belangrijkste bron voor risico-identificatie De identificatie van risico’s vindt plaats in twee stappen. In de eerste plaats door middel van deskresearch waarbij de volgende bronnen worden geraadpleegd: • Incidentenrapportages • Klachtenrapportages • Gesprekken met en rapporten van actuaris en externe accountant • Extern toezicht: AFM en DNB verrichten zowel sectorbreed als fondsgericht onderzoek • Intern toezicht: visitatiecommissie, verantwoordingsorgaan, deelnemersraad, Raad van Toezicht • Kennis vanuit interprofessioneel overleg en contact Vervolgens wordt het verkregen inzicht getoetst en aangevuld in persoonlijke interviews met bestuursleden, commissieleden en medewerkers van het bestuursbureau. Zij hebben een grondige kennis van het fonds, de risico’s die een rol spelen en de mate waarin die beheerst worden. De combinatie van deskresearch en self-assessment heeft zich in de praktijk bewezen als een uiterst effectieve methode om de risico’s volledig en helder te bepalen. 3. Risico-analyse De verschillende aspecten van de geïdentificeerde risico’s worden nader geanalyseerd om een helder beeld te krijgen van de mate waarin zij daadwerkelijk een risico vormen. Met behulp van de onderstaande matrix worden de risico’s geclassificeerd naar de zwaarte en de mate waarin ze beheerst worden. Risicomatrix impact kans groot waarschijnlijk klein gering hoog 4 3 2 1 hoog risico midden risico laag risico behoorlijk 4 3 16 12 12 9 8 6 4 3 matig 2 8 6 4 2 gering 1 4 3 2 1 extra mitigerende maatregelen nodig, na mitigatie nog steeds hoog dan showstopper extra mitigirende maartregelen dan wel risico accepteren risico acceptabel De risico-analyse vindt plaats op individueel risiconiveau én per FIRM-categorie. Uitgangspunt hierbij is dat, indien een FIRM-categorie een hoog risico vertegenwoordigt per definitie de betreffende FIRM-categorie als een hoog risico wordt geclassificeerd. Verdieping risico-analyse per FIRM-categorie Voor een aantal specifieke FIRM-categoriën zal een verdere verdieping van de analyse noodzakelijk zijn. Hier wordt opnieuw de methode van self-assessment ingezet. Hier ontstaan op natuurlijke wijze de eerste inzichten met betrekking tot mogelijke risicobeheersingsmaatregelen op onderdelen met een hoog risico-profiel.
  3. 3. Risico-analyse pensioenfonds ….. Beschrijving risico Matching- en renterisico beheersing kans gevoeligheid dekkingsgraad voor renteschommelingen beperkingen omvang risico door beleggingsrichtlijnen beweging rentespreads debiteurencategorieën beperkingen omvang risico door beleggingsrichtlijnen impact risico 2 4 8 3 2 6 2 4 8 3 1 3 1 2 2 3 4 12 Uitbestedingsrisico underperformance van de beheerder die alles in beheer heeft vermogensbeheercontract met ruim mandaat onderbezetting helpdesk bij administrateur afspraken in SLA IT risico website niet bereikbaar IT-systeem verouderd website wordt door professionele partij gehost oude systeem wordt voortdurend aangepast 4. Risicobeheersing 12 Risico-mitigatie Uit de risico-analyse volgt een lijst met hoge risico’s en midden-risico’s. De hoge risico’s moeten zeker aan een nader onderzoek worden onderworpen. Hoge risico’s zijn in principe onacceptabel en zullen verder onderzocht moeten worden op risico-mitigerende maatregelen Onderstaand de analyse-matrix aangevuld met de effecten van mitigerende maatregelen: Risico-analyse pensioenfonds ….. Beschrijving risico beheersing kans impact risico risicomitigerende maatregelen kans impact restrisico Matching- en renterisico gevoeligheid dekkingsgraad beperkingen omvang risico voor renteschommelingen door beleggingsrichtlijnen herziening beleggingsrichtlijnen 2 beweging rentespreads debiteurencategorieën onderbezetting helpdesk bij administrateur 8 1 4 4 3 2 6 2 2 4 1 3 3 1 2 2 1 4 4 risico geaccepteerd door bestuur) (besluit vergadering …… 3 Uitbestedingsrisico underperformance van de beheerder die alles in beheer heeft 4 beperkingen omvang risico door beleggingsrichtlijnen 2 6 vermogensbeheercontract met ruim mandaat meerdere beheerders aanstellen 2 4 8 afspraken in SLA nvt 3 1 3 1 2 2 IT risico website niet bereikbaar IT-systeem verouderd website wordt door professionele partij gehost nvt aanschaf nieuw IT-systeem en op basis van outsourcing oude systeem wordt voortdurend aangepast 3 4 12
  4. 4. 5. Risicomanagementproces Procesinrichting en governance In het kader van Good Governance zijn de volgende zaken van belang: • Rollen en verantwoordelijkheden zijn goed vastgelegd. Per FIRM risico-categorie moeten eigenaren zijn aangewezen. • Het (risico)beleid moet goed zijn vastgelegd en gedocumenteerd. • Indien naast het bestuur ook andere commissies zijn ingesteld moet zijn geregeld wat de taken en verantwoordelijkheden en mandaten zijn van deze commissies en hoe escalatie-procedures zijn geregeld. Risicorapportage(s) Het bestuur van het pensioenfonds en, indien aanwezig , de risico-managementcommissie zal én regelmatig én afdoende geïnformeerd moeten worden. Geadviseerd wordt dat minimaal af te stemmen op de vergaderfrequentie van de risicocommissie dan wel die van het pensioenfondsbestuur (de hoogste frequentie van de twee). Een frequentie van minder dan één keer per kwartaal is onwenselijk. Over Xudoo De Xudoo Riskframework Methode kenmerkt zich door effectiviteit en praktische toepasbaarheid. Het eindresultaat is echter van onvergelijkbare kwaliteit door haar gedegenheid, concreetheid en onafhankelijkheid. Het team van Xudoo bestaat uit ervaren pensioenuitvoerders, die weten dat kostenbeheersing een speerpunt is van elk pensioenfonds. De efficiency van onze werkwijze leidt tot een verrassend laag en sterk concurrerend tarief voor de uitvoering van de Riskframework Methode. De Xudoo Riskframework Methode van Xudoo is ontwikkeld in samenwerking met Berry Debrauwer van Debrauwer Advies & (interim-)Management. Voor meer informatie over de Xudoo Riskframework Methode kunt u contact opnemen met één van onze consultants, of met Berry Debrauwer. Peter Priester Telefoon 06 10 36 35 65 Email peter.priester@xudoo.nl Maas Simon Telefoon 06 53 18 27 19 Email maas.simon@xudoo.nl Martin Straatmeijer Telefoon 06 51 61 82 80 Email martin.straatmeijer@xudoo.nl Telefoon 06 53 96 07 70 Email bdebrauwer@hotmail.com Berry Debrauwer

×