Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Arta crestina 2

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Arta crestina 2

 1. 1. '(x;l -.t*,x ru:u[6 ad1;1t11 " 1 *tlour lu u J{i lt {-i'" ) "t)r,x*qif,E "xo.rd1; '11]*l{}lJitr tr13 11111111 -11110{} r;11t1l.{ 'l ti} 'tx;:7"tv'u puutqg aArxe3y'gr:drugluu;s -1*:y ' $n{T* qTt:T ''s*srY1i ".Io?Iit,Iil -|)TLZT1t7 ({}:}iir.1} .1 *b "{u**1n*1 -lr*) 5{ltef {I a.{1"ruy 'n*d*u1l uuls'{-tt}} 'ilfu{*Si1;t "x*.rdY "11ff{rt}.r({ 11,} 1 l}111tI -i"r!Ofi _ uilllil{ '{i3}
 2. 2. 'tllls !1,1 ir'l$il'iii).lcd) lurc{{} }r{i.r€}t'{o$o$}lllm'l!s .li$:-) 'ix H ',}fis 1r |r jr.r?;.1F Eall*p tY '{p11 u1 *-t.t;.r*$*oJ {!lp nlitilopi s$l -$r.I:J r ni Intl::] "?:]] .{ }iil.r t)u I r:r:*(q1 ;r;(1.ttr1i'Jotl . flur lr-lulsil0l) '101i i 'xo'rd1,:'iils;r(I'**it iaap*eui 1uu:1"41 "r.{1.r -n},'; otir:r"ir'1u Btrsr{(}1} 'tlgf:1 .'$1eI'x*;rI.;* '{nr 1r:1ap} si:ll!r.ri} { 1-!! ;r1;:;r:clltd P: $r1i{lil -$'l,lx. "r*p$i].1'-'$qk '{a.l.ru{iDX;r) tutufi1 .rS1rrr1 "1otlolt11tte1r^ "rrlt'J '0tti t -*qIill ' xr:;* y '.loli li -1;.d v.r.t1{;nuttli't}gp v $ I. ? s: Fr, ti ::: I :, :tl il J 1i '{pns lrp lnsilru.rtr"li tmu[6'1 ;rfg;u11 ,1orlcu11rru1sli]'] ,[X ,],:]q ir) illrrllilli n"lilOP IV'.1il1] lllr t,l)ti] UilJ.]t.{tl l* 1.r111 irl {:.)itrr}ii{r,i .l,h}
 3. 3. ti:t ,!i: D; :& {Q !,8 .jz tr 4{t{i. Icr:ana eelor 1)r{sprtzece'$p0stol i {detaiiu}. tsrfpttl s{elt al se{:. XIY, lfoscova, l'{uxeLt { Artelor :Figurativc. 4$,1, L*orura c*lor lloispreaece apc;loli. Irri*rul sl'r:rl rri sce. XIV' Mas*avn, &,1rraeui Art.elor Figurative. .L*: ,.ffi ffi :;j.,ffi s tA ffi ,ffi 1il *:tk ;;t $ IK ::,,ii$ '{$?. leo&$tl l:Iaicii {)otrlnllui eu Pnrtr- mi" Pri*ta ittnlSta- te & sec. XI$. Sfos- e{Jva, &lttzrul drl.r:- lar 1|igurat i'r,e.
 4. 4. diiiI. i*lirnlriiiri tlirr *{tpii$!'ia }4air:ii lJornnulli" ,Pr*r. 13.iS'.XiJ:{i. {iou- xlautilrrltrttl. Iir'trir* X-'1,|*rii ir*rtrs), 4$lr, lncreditlar** purpurii f*titr*t't- 1*r" Aprox" 1315* t Xt{i. Cn$stant i- &{rp$1. Kari"l"q: {.1}ja- nri {H*rt*x). 'tj::.i I I "lBli. Nuntn }"ccittit- l'ci Haria. Aprtx. 1315 1320. ilor;- sLanIinnpti1, lt:rri5'r: !)jmni (nartex). dfii, iriecrtrt* it i Iosif. Aplox. iSlir .-13:$. (kr*- sla*ti;rupr:1" Iiariye I-) jrr rn i in;r rt.*x). a:a s 4f,t$" Vi.srrl iui losif 9 i Drtr rnu I r,tr)r:* l..iclhlecrn. Apx*x. 1315- 1320. Cort- stirntiropol, It*r!y* I)jarni (rrxtx:rrtus). 4S?. Crislos pritt i'e lrolna-v= i. Apr*x. 1:115*13:0* Co:t- slantinopal, l{*riye Djanii (r$on&rtex).
 5. 5. "1fi.{" h{:rnu il I'lti- gr:lrilits, Arhilnglr*- lul l{ ihoitr {rletalini. tllBii -- !3ii5" C*len- iijih*, Bis*r'ic* (Pe- ret.e tltr inlrarti " $ii?" ltoana rdorrnirii h'Xaicii XIV. Lcningrad" lirnrit*j' Ilonrnul*i, ;l ireilta s{*ri. sl sEe. ,1*{i. Tcr.rana Iui tlrislos Paul.oi:r*- l.or. ;prox. 13ti3" {"elingrail, Iltnri- raj. :i S35, l{annii {:ii:r- g*nikts, $fint nc- cu*<rscut {rlelaliu). 1384* 139{i. Caien- diha, hiscrica {t:.t- lol i*err).
 6. 6. :n E 49$. Icorma l3unnveslilc. Pr.intrl s{crt nl sr:c. ecul Artelor Figurrrl ive. KIY. I{osr:ova, XIu- 1t rt t 4t18. Icaana Arl*rmirii XIY. I{oscova, Ilnz.eul Ilticii Donrnului. Pl'irna junr:ila{.e * s*c A rtelor Irignrat. ir.e.
 7. 7. ,l :l ]x Pcrgortrii le iarl. Al rioilra slel'l erl str. XV. L.er:iltgra*. r'ai;rii{:itiiii:'-t$ 5i!,.i" .11;o.,,i51i, arlr:-uiglrcli sislirili. ):'rirfi clititl: uu ntic alIar' lilitsi- trrl s:'r'. i', I'irrir'rt'lr": 5itrili, trl.ittlisl It'** $linl;.r ll:lr:*l.trl'i:rl:'
 8. 8. ilill). Icoeina Iu i Sfirqitnl scc. XIY Xf$se*1'n, l'1.r-rzi:gI {lristos I}itntrrcritLoru * incepntnl se*. KV, de Arte li'igurative. i' li ii ii t: t: ll ir $3{1" lcc*tur l"l lcr: - sr:i r:rr srnriligrrri c{* sfin{i. r r,iourr jurnii- t.{ls n sec. X11'. I"eninglaci" Iirm i- Laj. iY!, E NI :::i 1lri :!!) 5ff1. lconna. Sliittti Treirni, Prima in- m6t.nle a scc. XY. Leniugnad" i:lrn: i- tnl. t SSii, [Jri:rilv e'xl fu-c . $firgitul ,qet" XlV. I,losc*va. {}al*rir,r 'Irctia},rov. {Foto
 9. 9. ir.i0" tlippocr*le. :pr'*x" 1:J-'tri" llin- Lr-r:rt toriict: cu {L;re- i'sle itti I 1i{rp*{}'al{r. l'rli:,. lli} li*liititlLrtr rl ittt;llt, $ill!" rlrxios iplLr- L)r)ri. ..1rr:r.t. I ii{.r. [)irrl.r' r.rn tnri it:* i:it {.}pr:r*le lLrl }:JiP1:*- crxtr:. Jl*r'ii;" lli- iriialLrirl:r: Nr l.il- lalc {nrs. !.'i'. 21,1 }, l{lj" _l{, 1.t 5il. .i(}rrt : I i.iri:.- lilcrri:itr* irt x ?i;- nri:ti t iilpriiiiir: si irotra.hultr. 1i:l?li. 1:171. Ililttr-iit1 tu r-litxr i:u. Scrie;''lfi: di:r- frlgir:e :i 1* li.r i lcrtt; {.lr)rilnoizinr,. lr:irin. llii:li*thirqLrr: Xrl- lkrrullr,'- ilrr, .ir. 1212. il{,l l !l:i r r. 1.i1" irr] ir:ii it;,1 i'lr: ii)l-. !l!'. ;illi.iirilrt ll trl.ti. J.liil l.:l; 8it l::i itriili (11!1ll.ilri.:1illIlai. 1),1J. iot. l,tl ti. r. i)i:r{.1'-i:rt i't!{lifr r-'11 Sir ii."l'i: l:' l ri r. I i i i I 1 i ll 1,1t i: t 1 i t r:: :Y it I itl tl ll ].r
 10. 10. .IiI?. lc*srlrr irPosl.o- lului ['nrel" l)inlr-o lleisis" 138?- 1i)$5, Xc*r:ovn. tlrrlerin 'lreti*kor'. $iN{i" 1la ir.r;r { 1(}tlliir}lll i li lp*sltlit) iit:rtl (:itxi ti:ir iil;:rl:t:i 1r:l :;i;:i:t- irli lui Ii.",,:lr:l;ili. t1r:'tr, I lii-ti, !+iirl rIlr:r+ul )llt i*nirl. i i [:rfi). .1,r:o. 1:::].,. {)[iii,k:oi'L::ir "itiuil!i lti lezcc:lril ir.*lt iorl l. li /.t iri!{1. ltx;at:lt l::itilt:' r:ilLtr'*iLr i iili:ltiiiitl. Ilinlr-o J.)t:isi.t. 13$i'- 13{ti:. l.t'ttirt' *l'rttl. -11r.izt:ttJ lrlt:*.
 11. 11. ii{il}. ItiIt'rrr{:x .ll.iif ii Ilrriri:ltr illi ir: Iiirr': rr'il: Slinf ii .lt;tt.:lrim ri iria i.r:rillill;ri. s .is a rx {,) it $ ffi 'A 4 #{s # I l^ d 4 ,$ jffi . ?l. lcoaii.a }'lirir:;r I)ornnh:i r1e 1:* 1")otr ilaliti. Alir*:x. 1::tB$" lloscrlva. {.iaicria J'i:el.i;lii*v. ii?il. Atlorurirea Ita ici i Ilomnului ('spatrle icoanei Maira 1)orrrnulul dc pe Don). ;prox. Ill$Q. -Llsuovitr 0t- irlia 'fretiakr:r.. 5i{}, Slirrt.til {ot- c:h.itr:. r"iin llrrsii.l itlnlaliir)" tiij; - 131&, 5l;rrr"r-NLrgtl- lilint, >{lntu'l i:ihtalgiir {piln.rtlu rl* sud-r'est).
 12. 12. t1 t li[ N fs s $ s R !' 6 t & il it,E; ii.? " I:,r,rttgh t:i isl.rrl l,rrc|t, 13'l: 1;jli. 'l'u.iiil{}Iiic, Stil!:ii . 1: r.:s !c.l i ,ipn trrlr r tr - t ir,i ^ 3iX. Slslr.,rrir liri{-risI.os.,1.rlr.r:l . i.12,J. }lisl.t'ii, ili:r,-r'iril I)illrLllull$s:l ;lr'iiIls' lil,:'1 ri.' rrril,. 5ii$1, I:.r'rurghelisi.r-r I 1.1rr,"r-:u. .1312* 1ltIii. '.['i:-ta k;rric, ;iif i:t{ii ,port.*I i lpltitttrar:- t. ir,). ;3;)sl, lliiilint'r.':l itti:. t.niiiri, .1rt'tr:s" I {}$" -11i-ii.t';,r, t}i- si..rir::l .!il t) [ iltt;l ssLt i*tlinrl).
 13. 13. {.l,5iilil si llili)ri^ 5{it:iiLltl st:r. 'l - iiir{rl}itlur:r,i:. 'i}. 5ltl*ttir', SlinLrri Ilrrrn!llil iiri'itrr :ni*r'illri :rtirll. ,ilr, Slitttui i.)iir:rillrr l)riul!r' t'r's!trr';rlolii histt'ii.:ii. .litliiiil;!.i,a1 5i't'. "i1. 5;tlrrlir.. Slirrl,rl l):riirili ri:.,.r irlltr;ri'lt rtr'rr'ilt. {}ll. Jtrl.i;r lrii A- Yrs.aru. llltirnLrl *fer[ *l se c, IX, tr.]itrtrnn co*ire €u ?'opogrcfrn rr*$li/rd a lui Crlsrras lndi- t:rrpleust**. Ilon:a, R,ibliot*en Y;rtica- ila tms" gr'. iiiit), fcl, .$f). {^lristos, }I;ricir Ilanrrruir':i ;i s{irfi. {"llLitnul sf*rl al tec" I-X. Ilint-r-ulr r*di*e *ri Inpo*rrrfic ereS- f ir'r* il lui Ooslnas In$ieopleusle$. Itro- nra. 3lil:liott){l* Y*- ticirnu (ms. gr. {iLX}, fnX. Tfir)"
 14. 14. 1{X}. t.ultvtrt irttt s{intulu i {inve }. I il linrtl iiltl{ tl set:^ lX" l)inlrnn r:otiirrr r:u Tiipografi& *J'*f- Jinti tl lni tiosurnr iutlic*p.leustts, Ir{tt- ur*. Il jbl iutt:tl X s- licillt:r (rlts. '.1. {ill)1, foI- 8:i r*). : ilt. l:':i irii I ir 1r.r i I t., r' . i'i0ir . I ) iutt: . tr * r'+rlir:ri {:il {,'iltnrnjrr- lli ',1 ('lli if (l i.II i0i.r ,!* {)lvlr:},iot.hl'. :y- rri,i;r, i:Jilriio*r'ii. lilti i:i:r rtii ( ti:{. .r1,,'. ',,i,, lirl. ;"rr"i. l{}{" Illiii: r;i rrrjilili (ini$ii i nr':ririri. .:11-i. ruul sl{}rl al scr" l-t,i J.)ivttl'-trrr r:odicil stl I'oirr.r;';rn j'in |."J rf lr rt lu 1ti i. {.lsin;rs inri.i t*plt:u sLts. lilrirrii , $:lii.rli.oltt:a Vatitx; r* {l}.rs. *}'. a:}{}*. lol. fil.v,r. L {{}}. trigeri f* fa{* hti ilumueseu qi u i.)iarr*Iulu!" $il5" .Dintr-tru coriir:* crr {omenfsriul iq Cnr- isn lui -f*u <1.* {}lynl' g.'i*r[ar, Y*ne].ia, Eii:liot*en il{are i*- r;r {rns. #r. $3S, {oi. tr 1 r,t.
 15. 15. {{}4, .J Lrrl*;:utr: ;i lalitlrrt'*tr lrti I-)in .lbdalirsiil iuj Jrr.rirrr. Ilonrtt. gr. 431). 1.11 .,, i..;..,., ;',?!.ii:;lr, .1 i,i . IliI.)lioltxlr Yilt it:.nua ilts. p;l*t . 1$$. !u-rtrir gi llg*- nrl lii.rg:i zidlrril* I*t'ihr:nuh.ri. Irl'iutn julxiiLal.c il sc(. -. l-)in Jt*fullrr.sril furi llsrr*. llorn;1, [:]i- }IirLcrr 'i:rlicirln {rrrs" pn}r1". gr.. 1it1j, n${i. 1} istlr ii;ert':r Iltsul iiti llsrir'l^ k,r"ih*nnlui. [)tirlut jLrtn"llirti] i,r ${:c. X. l}itt llllu' Hor*;r, tr:Jillliuhrr;rL :ltt iLrtIrIi { nr:i, p} L}1.. gr. .l:i 1 }. It s:r r:iu[.r: dix lilf,.. .l]t'itn.r iltltliillttt lt 13illiioLIrirlutr N;rtir:ttull: {lllx 3.".'^ -i lr}1} .5
 16. 16. IiXl, l,Ingrltt:r iiri Ilavirl" Friura jurx[- late a scu. X. ilin- t.r-q }lsdllJrr:. Ilrris, Ilihli*t.hiqur hilr- tinutlc 1nrs. gr^ 13$, lcl. ilv). tr$$" -tr'*i:irir];r lir i I)*r,id, Flilrrx j r:rrrrr- lilt.s ;:i srr*. X. f ) irr- lr-o J}saJlile".Prlis, llihliot.hi;e1uc l-t iiotralr {,*s. gr. i:ji,. iol" 1i.:Iiiv). $ff. "s .s $ $ ffi s $ x M $ x ss $ $ $ ,:::A$ ij ffi ffi ; 0 i*. l.lsv irl ilt l.t"r: infeh:pciunt si Frorocirt:. }}Lilult jrllfit.:rt.* i] sed" .". l.)irrlr-o .Psnllirr. Falis, Ilibli{}thr!qt}i: hiulioralt irns" qr. 1l)$, {r,: I . ?vi ' I I L llo jstr ;i .t'otr I iLr gr"r (ihivotul slittt' llrinlt'l juinilt.tttt tl sr:r. )i. llill .lJit';1kl re4irlri (..l llIIl|(1. llcnr*. IS ihiiotrca tiii.icatra {Ittsi. r{lg. g;'. I, {oi. rlt'). 1IiI. 1:'apltlr: ltttli- t.ci, ]:trin:a itttn:ittatc n sor. X" Diu Bi&lftt relTfrtei Clis{irta. ll.+rnir, Riblin[*ctt Ysliclttr:r iuls" t'eg. gr.'1, irll. trirr)'
 17. 17. li7. Spiilareri pi- riotrel*r. ; dour,l juurirl.*lr: t sec, .r{. lJ!lrtr'-+ .IJr:crngfie- Iir:l " i,enilgrnd, Bii:1ir:ttr:rt ritr Si.i.tt irns. Sr:" 21 , l+1. {ir'). i i.eri" (,i;.i:i (:t)il (l{-: i*inir. : ci*ua junrir- l0[ u :1 Stit'. -. I ] tl]. l.r-o .&r:*r:l,rjirrlio, l.*- llrigrari. I-3ii:ijoIec;t rle $tnl. 1;rrs. {r. !i, ii:1- $v. li$). Irrtttlrlcoli, li)- -^ir;.1 +i ing*ul )ingri :ridulilc lr:rihonrL^ lui. Aprox,1t85. !lit ,lf,rtr:lr-lgiuJ lu i V:l- sile al Il-1cri. Hou:a. lJ ilii iolr:ri:il Vat ir:*n;,r {{fi$. gr. tcil:t. ful" i f{}" :t i lrtl i:tl''l i'}i'l}i:il :jit..tir:i lil.i;rii jrr i 1t,rr,,,,,'.'l'rili' ilrir' llis -I,rr:r'l'r '?ilrJ lrr i ';,1.'1i11 Rl trI-Ica' llc- xrt). i:ii}Iic)tt*ir ril- ii{:) ritl {lr}}t. gt'^ I ii I il' g*l.1Jrt. Ill, t.iirt:lrt'qhi:. Slinttlr.r /-t'ttlti{* ,ri iiilcniit^ .lpi.*:r. i)Bi. l-iin :lfurloir;- rTirrl lr-r'i ::tsilt: rti 1l-lt:n. Iit:tur, lli- blicft-rll ir'rli<:ali1r (rns. gr" I {il ;:t ' t<i1' I {)flri. Ill"], lltrtls. :istrl *littl rrll i lltitlt:ttt ' Alrror. ililir- l.tilt .'llcltnlorlirrl lrr i -:'r- sill rtl 11.-ltrr. {in- Itli!, 13iI)|int.riln :ft- li*.lIlii (,)rt. gr. ltit li, Iol. ?St')"
 18. 18. .i&r; .l0J '1f, '.ili 'pur'i iulS ")l-) ll;l; I -illl.I{t}';rrr.riiulu;r'1 '.:;i"rr//jrl1]rti:/ o-"l1lri (I 'x '.).lfi !: ,Jlr.lEul *! rn*p .,"t:trli].i. I il'l i:l1lil|iltrl 'al I I { nl,I -lsj 'il, 'siri r:;rr1 -1ut].rirl',:lli 13r1.rll$Pu -E[.{'S{){l j j .]ii;}1ilu}.f 'ir?l?{rur.r.i:;{ r.}-.r:f -rrj{l'x-.'i!ij!' 11 ;11r.} -purn{ utur.l,.g'r:lnr'1 l*rf$Il.]r fi[{siii1 "$l { i.t i 'lr).] '1.1 'strr.l ui]]i I itL,.!,1 * l-{.i ili}.{J j}-Iii ' !:ild'stq11' riiltllttll! ';:;7;rry,li,,nit-:7 ri-i1 -lrl{{'Y';r,} il i:}Il-i} - grtt rtf r:ril t^t,;' tlt).itli ; u 1rr1::r1.iutril'$.X. g Nr: $ t", $;, K,N.: & $:1 N:Ii il ti;, i*-_ N; tI N. ffi: & N N; s; TN .IM N ffi: N N N] N R) $ ;lN si NN N N s,wN N w * N $ w s ffi ffi SK . '{,"i:} '[(]{ '} '.ri *i,}.r 'suri utr}r;}i is.tr s.),1}i}litll(J ,r;t:r.ro!tr .t)tr}l.rt.Jlj Jaut$a"l t !7q?.T ur{l ' ".i}! * :r1u11:rulrl 1?1.{it,r{J ,,i}J rrrl ,rq.r1116rJ .g1g ' {:.{ :i tsul :'.'lt'; ,::.$) . ti i:i.i.rt . il.:3 i i,x l Itr,i: { i .i i r]. t-il i::, - t.l
 19. 19. S!)" (.*pul iir i (.r.is- tr:s, Sfirsilul i{rt. 1ll. ltlce${illii .iec. YtrIl. flnslelsr.lpri*, Sant.n I{arin (ahsir}ri). {$" I}iosror.irli: ries- r.*;:*r{ r'l*rrlf, c irr I ilri- It$gunei. 3lar'nlt <jr: i)ii. Illul.i"-irrr tr;rii*u r:u- PI:ill]1iru* r'.)f*lei;.* litedlc{r tlt; I iiilri:rir.i_ tlc" iir:rrir, Nat.iotllr j - li ihI iothr:.li {rrrr. rnrd. flr'. t, to j. .l )- '{X" ini<:iu }uliulrr !utrc tr{Srir:iruie si inlelepcir.iur, iu;.r.' int* <lt: i:11" l)intr-ulr r*r.iicrj i:ir- pt'irt'rind J{trJr:'riir ttlrrdiei: rlt: l-)i*sr.:r:- ridrl. Yir:n:r, Nrtiri- tu*trbiblir:ll.hr:11 i:rrs. rntti. gr'. ], I$i. li."i" dl]. iiiir':trrI I.)irrtiilllt ;i rri:. '1. Srtltt:ic, $linlrtl tioi cliioii. Sfi:'5iLtri sr:c. V * irr<:cpltiri DirrriitrLr {pr:r'r:lc}r rir: r'rsti. /r3.5flmlul l)rtr:li- tru gi u:r ing*r. ${ir- qitul scc" V *- ince- p*tril $c*. ',L Salonic, Sfinlr"rl !]rr- rsitnr {Pcr€tc'i* de .c$t).
 20. 20. 3d. Sfinl* Llat'b*;':r. .Ju*r$.[atea src. :l l. l{nrnr" Sanlr }i*rie .ntirlur iyii*stn:i rlr *pt 11:rrsplt: r:*r'). ;i J.ilrrr;luic:t {.)lsl l}rt1r i it , ilir" 'isr:i lLii l<:sji. 5lir9i{.ri :;r,'t'. 1"ll .'.- ittctptiltrl sr:i:. 'i I l. {.iislrisrplio. 5rrrll l)ttl'iri ilr Lsii-l;iI. ll{i, I)ru rlrr i s1:ir' BcLhlrhuru. Si irgl' iul ser. Vll * it;' r*Iilrt*l rco. Vlti. (.nstclslpriu, Srltt l ]l:rlirt irbsi(1It]" $l{. lur:ititrarts .1;l- ,qi1*r'. Siilxilul sc*. ii rrla{:irlrllll si:r:. Vlll, l-*slrlsepri*. $irnl:t 51.iri:i (Allridr:il.
 21. 21. r.l;'":. ir lli:ir,i:l l.e.::::,1,' ili:i :1lr::::' r.ar.ia. :iti:.: l;':*i. "ITli. I*nnn:l Sch imh,rirlr ltr'i:l I r'r'l i;rlttir,, 1a 1'*fi:r, incr,,l:LtLr"rl sr.'t:. X:", llu,carlllt, fia' $t.$. li:lit itii asi.it- lr:a il i (.1'ill.i;1. Itri- 1111: i slcrl. til q{.r<l. - ". {.,iutluii }a I ir):'r Iii"if i IlitLl l;l 'eti1ii. *?5, .tcurrrta $Iilic:r !jcrlr:irlLri flu l]r'rrn- i:uI, rl*i ingixri *; sr:nriliguri tle llls- r**i. Pr'.im;r "i*mfr.- tnlrr ll i;tri. Xi, Iiir:- t -^di^.11;^
 22. 22. E!Ifi*pilt?*Y ,11;1p utJ.a{i8* '$iti}i{'.}iL ',&X .:};}s $A?H??rrttir 'ffftryI"iH$s?f,i rn{ftlu[i;tr] -.trli) Tr?;j.l4}iuarl.$ {ti.}#IJ{}?x}n' '*;}Iei}{lfit}.{1lt* ;}T{{}*s x* ffiGJ}t{fi1trsS$ .Sflfi :;;; r:1,;'; l, t ,.r, ii!i:;;*,n r:.tr ', , ,s:

×