Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projecte de llengua de l’Escola Lavinia

796 views

Published on

llengua i ensenyament

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Projecte de llengua de l’Escola Lavinia

 1. 1. Projecte de llengua de l’Escola Lavinia Ana Teberosky Universitat de Barcelona 2015
 2. 2. Introducció  El projecte es divideix en 4 objectius per etapa:  Educació Infantil (P3 i P4): aprendre llenguatge  P5 i Cicle Inicial: entrada en el món de l’escrit i inici de lectura i escriptura, i multi-modalita.t  Cicle Mitjà: automatització de lectura i escriptura, inici d’aprendre a estudiar i multi- modalitat.  Cicle Superior: aprendre a estudiar, integració de llengua en àrees curriculars i TICs. 2
 3. 3. Principis  L'alfabetització, el desenvolupament del llenguatge i el desenvolupament cognitiu van de la mà.  L'adquisició de la llengua, l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura i l’aprendre a estudiar formen part del procés de coneixement del llenguatge que és un procés de coneixement. 3
 4. 4.  (Hi ha una varietat de coneixements: factual o perceptiu, habilitats motores o sentiments, etc.), però el coneixement del llenguatge no és un de més. Permet l’accés a un sistema simbòlic de significats, a un recurs a través del qual l'experiència es pot convertir en coneixement. La relació entre llenguatge i aprenentatge es basa en la interacció entre l'adquisició i l'ús de la llengua en la construcció del coneixement a través de parlar i de pensar. 4
 5. 5. La llengua com contingut: Ed. Infantil 1. Llengua oral: vocabulari i morfologia (P3, P4, P5)  1.1. Vocabulari (noms) i relacions dins d’un camp semàntic i de sèries (P3, P4, P5).  1.2. Relacions lexicals (noms) (P3, P4, P5).  1.3. Morfologia (gènere i número) (P3, P4, P5).  1.4. Vocabulari (verbs i morfologia de persona, temps i mode). 2. Entrada al món de l’escrit (P4)  2.1. Aspectes gràfics del text.  2.2. Vocabulari, quantitat, nivell de dificultat (tipus), classe de paraules. 3. Lectura en veu alta (P3, P4, P5)  3.1. Lectura compartida i èmfasi en la comprensió.  3.2. Consciència alfabètica, coneixement de lletres (reconeixement, denominació, producció) (P4, P5). 4. Escriptura (P4, P5)  4.1. Nom propi (P4).  4.2. Jocs de llenguatge (P4, P5).  4.3. Consciència alfabètica, coneixement de lletres (reconeixement, denominació, producció) (P4, P5).  4.4. Consciència fonològica: a partir de jocs (P4, P5).. 5
 6. 6. 5. Llengua oral: discurs i textos  5.1. Narració (P3, P4, P5).  5.2. Recontar dictat a l’adult i reescriptura (P4, P5).  5.3. Descripció (adjectius), recontar i reescriure (P3, P4, P5).  5.4. Actes de parla (preguntar, respondre, ordenar, informar, etc.) (P3, P4, P5). 6. Aspectes metalingüístics i metallenguatge (transversal).  Procediments:  A partir de contes especialment seleccionats  Tasques encadenades:  LVA  Visualització (pissarra, projector).  Parlar sobre el conte.  Representació, reformulació, memoria i dictat a l’adult (P5 inici de reescriptura). 6
 7. 7. Continguts: Cicle Inicial  Es continua amb contes, lectura, re-escriptura, i es comença amb multimodalitat (text, dibuix, storyboard, etc.).  Es treballa la Gramàtica de la història.  Aspectes gràfics i materials (visuals) del text.  Reconèixer ràpid de paraules freqüents dins diferents tipus de text. Justificar com ho ha fet.  Coneixement ortogràfic.  Importat: primer pas garantir la comprensió (Top-down), després procediments d’anàlisi (botton-up).  Preguntes més literals: qui, què, on, quan, per què.  Preguntes més inferencials: penses que..., per què, quan va decidir, què pensava X quan feia/deia, què va decidir finalment, etc. 7
 8. 8. Continguts: Cicle Mitjà  Tipus de text, aspectes gràfics, reescriptura, anàlisi, puntuació i ortografia.  Integració amb Cs. Socials i Naturals.  Lectura de textos per aprendre a estudiar.  Preparació del textos, senyalització dels textos (per ajudar a la localització de les parts), aprenentatge de la definició convencional, de la descripció, de l’argumentació, etc.  Ús de diferents tipus de gràfics i inici de la infografia (multimodalitat entre text, dibuix, fotos, gràfics).  Gramàtica, ortografia, format del text.  Tipus de verbs, relacions semàntiques entre paraules, etc.  Contes i narració: de ficció i personal.  Esquemes per a Cs. Naturals, esquemes per a Cs. Socials. 8
 9. 9. Continguts: Cicle Superior  Integració amb assignatures, multimodalitat de les TICs, infografies, línees de temps, taules, etc.  Vocabulari: acadèmic, abstracte, específica i derivacions (adj, verbs  noms,  propietats; objectes i propietats  activitats; analogies i metàfores).  Vocabulari definició de noms, verbs, adjectius.  Fer resum, cercar paraules-clau, integrar informació, etc.  Producció de textos nous.  Tipus de textos.  Gramática, morfologia.  Aprendre a estudiar. 9
 10. 10. La llengua en el procés de desenvolupament 1. Els nens aprenen a partir del material verbal que se'ls ofereix, l'input, i amb ell construeixen les categories abstractes i els esquemes imitant les coses que senten. Els responsables de l’input són els adults (semblat al joc d’escacs). Per això, la contribució de l'adult que interactua i es comunica amb el nen no és una variable externa a la construcció del llenguatge. 10
 11. 11. 2. L'adult ofereix models per a la imitació, (correccions, repeticions, reformulacions i expansions dels enunciats dels nens, classes particulars ). Aquests models de la interacció dialògica oral en un adult informat es prolonguen després en models de lectura a través de la lectura en veu alta de contes i poemes dedicats dels infants i de comentaris sobre el llegit. 11
 12. 12. 3. Quina és la base? El lèxic. Aquest aspecte de base lexical del llenguatge ha portat a la lingüística cognitiva a proposar la gramàtica, com emergent a partir del lèxic i de l'ús en l'experiència (“massa crítica”). La gramàtica es construeix a partir de l'abundància de paraules. En aquest sentit, una major freqüència i diversitat es troba en la modalitat escrita. 12
 13. 13. 4. El llenguatge permet la transmisió del coneixement: l’ensenyament és verbal de forma oral o escrita, és un medi. 5. El llenguatge té un paper estructurant: És estructuració cognitiva perquè categoritza (ex: gos, animal, Fido, galgo). A més informa sobre entitats estàtiques (objectes i propietats) i sobre relacions dinàmiques (esdeveniments i relacions). 13
 14. 14. 6. El llenguatge dona una perspectiva:  Nadal perd davant Murray.  Murray derrota a Nadal. 7. A més possibilita la metacognició: no només opinions, sinó també opinions sobre opinions, avaluacions sobre respostes, comentaris sobre la parla, etc. (és a dir, situacions típicament didàctiques). 14
 15. 15. Influència sobre el desenvolupament dels nens Compr. altres Input Conducta Metes Ser animat Mirada Seguim. Direcció Ser intencional Ser mental Amb regles Metacognició Atenció Creences Discurs dialògic Discurs dialògic Estrategies Plans Interiorització Rerepresentac. Metes Desitg Regles Auto-regulac.
 16. 16. Etapes  4 anys: comprensió dels altres com ser mental.  7 anys: auto-regulació.  9 anys: metacognició.  Assolida la consideració de la perspectiva dels altres. 16
 17. 17. Ajuda de la familia  Com? Primera consigna: posar-se en la posició del nen, de la seva edat, del que sap i del que encara no sap.  Els nens són màquines d’aprendre!!!  Quina és la conducta parlant, lectora, cognitiva d’un adult?  Què ha d’aprendre el nen? 17
 18. 18.  Ed. Infantil: encara no parla de forma fluida, no participa en intercanvis discursius, no sap moltes paraules del vocabulari.  P5: no és lector, no sap com recuperar el que ha llegit.  Ha de fer explícites moltes coses: per ex. On s’està llegint, seguir amb el dit, comentat el que ha llegit.  P5: comença escriure, però no sap ortografia, ni sap les normes correctes. 18
 19. 19.  Està en procés d’aprendre les diferents perspectives.  Primer: no té capacitat de recuperar el que ha llegit.  Segon: no té automatitzat el RRP o lectura visual, no coneix tipus de textos, no té cultura lletrada.  Tercer: encara no té suficient vocabulari abstracte (emocions, deures, drets, conceptes), ni acadèmic. Li falta lectura visual, ortografia, regles de puntuació, etc. 19
 20. 20.  El que els alumnes necessiten comprendre i produir (escoltar, llegir, parlar i escriure) el llenguatge acadèmic diferent de la llengua quotidiana.  Discurs: discutir explicar argumentar relatar històries  Llenguatge social i d'instrucció (per relació a classe i per seguir les consignes de classe). 20
 21. 21. Per què és important el paper de l’adult?  Perquè les funcions mentals superiors es deriven del procés dialògic d’interacció, via la internalització progressiva de la perspectiva de l’altre. Són les veus dels altres les que s’aprenen.  L’altre (adult) actua en el que es coneix com la ZDP es a dir, això que és compartit serà internalitzat. 21
 22. 22. Comunicació amb la familia  Relació pares i l’escola.  Comunicació del que es fa a classe a partir dels Blogs de cada curs.  Mirar, consultar, respondre i comentar.  No estic proposant deures pels pares, sinó consciència de la importància I reflexió sobre el llenguatge. 22
 23. 23. 23
 24. 24. 24
 25. 25. 25 1. VACA + CABRA = VACABRA 2. OCELL + LLEÓ = OCELLEÓ 3. PUMA + MARIETA = PUMARIETA 4. POP + PIRANYA = POPIRANYA 5. ARANYA + ÀNEC = ARANYANEC
 26. 26. 26
 27. 27. 27
 28. 28. 28
 29. 29. 29

×