Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania

9,993 views

Published on

Wykład wygłoszony w dniu 19 marca 2011 w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu w ramach przedmiotu „Dowodzenie”. Prowadzący: Marcin Paweł Sadowski, Elżbieta Jamrozy

 • Be the first to comment

Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania

 1. 1. PODEJMOWANIE DECYZJIW TEORII ZARZĄDZANIAElżbieta JamrozyMarcin SadowskiWSOWL 2011
 2. 2. 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 2 CZYM JEST DECYDOWANIE? 1
 3. 3. 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 3Czym jest zarządzanie?• dla cybernetyka to sterowanie procesami zachodzącymi w organizacji• dla socjologa to przede wszystkim władza nad osobami wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa, urzędu itp.• w klasycznej teorii organizacji to zbiór „funkcji kierowniczych”, spośród których najczęściej wymienianymi są: planowanie, organizowanie, koordynacja, motywowanie i kontrolaA. K. Koźmiński, W. Piotrowski, „Zarządzanie. Teoria i praktyka”, Wydawnictwo NaukowePWN, Warszawa 1996, s. 88
 4. 4. 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 4Co robią zarządzający? podejmują decyzje
 5. 5. 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 5DecyzjeNowoczesne zarządzanie można więc bez większegouproszczenia rozpatrywać jako jeden ciąg decydowania itworzenia warunków skutecznej realizacji decyzji.J. Penc, „Decyzje w zarządzaniu”, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków1995, s. 126-127
 6. 6. 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 6Decyzje„Management” należy traktować jako formę praktycznejdziałalności związanej z procesem podejmowania decyzjidotyczących jak najlepszego wykorzystania posiadanychzasobów rzeczowych, kapitałowych i ludzkich w celurealizacji założonych zadań, zapewniających stały rozwójfirmy.L. H. Haber, „Management. Zarys zarządzania małą firmą”, Wydawnictwo ProfesjonalnejSzkoły Biznesu, Kraków 1995 , s. 19
 7. 7. 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 7Podejmowanie decyzji to wybór jednej z co najmniej dwu• możliwości• rozwiązań• wariantów• dróg• kierunków postępowania pożądanych z punktu widzenia interesu (potrzeb) systemu, w ramach którego wybór ten jest dokonywanyJ. Penc, „Decyzje w zarządzaniu”, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków1995, s. 126-127
 8. 8. 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 8Podejmowanie decyzji• świadomy akt woli decydenta• dokonującego nielosowego wyboru jednego, ze zbioru możliwych wariantów rozwiązania problemu decyzyjnegoJ. Targalski, „Podejmowanie decyzji” [w] „Organizacja i zarządzanie”, pod red. A.Stabryły, J. Trzcienieckiego, Warszawa 1986
 9. 9. 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 9Proces podejmowania decyzji• Faza rozpoznania• Faza projektowania• Faza wyboruJ. Tragalski: A. Stabryła, J. Trzcieniecki (red.), Organizacja i zarządzanie, PWN,Warszawa 1986, s. 204
 10. 10. 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 10Proces podejmowania decyzji Ustalenie wariantówObserwacja, rozpoznanie rozwiązania problemu Przewidywanie i ocenę problemu i określenie (wariantów wyboru) oraz ewentualnych wyników celu do działania rozwiązań każdego z wariantów alternatywnych Wybór ostatecznej Wydanie decyzji decyzjiJ. Tragalski: A. Stabryła, J. Trzcieniecki (red.), Organizacja i zarządzanie, PWN,Warszawa 1986, s. 204
 11. 11. 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 11
 12. 12. 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 12Rodzaje decyzji• strategiczne• taktyczne• operacyjne
 13. 13. 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 13Rodzaje decyzji• zaprogramowane • posiada kompletną strukturę i/lub powtarzają się z pewną częstotliwością• niezaprogramowane • mają niezbyt wyraźną strukturę, podejmowane są znacznie rzadziej niż decyzje zaprogramowane
 14. 14. 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 14Rodzaje decyzji• inicjowane przez jednostki nadrzędne• inicjowane przez kierownika• inicjowane przez podwładnych
 15. 15. 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 15Rodzaje decyzji• regulacyjne• sterujące• innowacyjne
 16. 16. 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 16Rodzaje decyzji• podejmowane w warunkach pewności• podejmowane w warunkach ryzyka• podejmowane w warunkach niepewności
 17. 17. 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 17Rodzaje decyzji• zamknięte • problemy oceny• otwarte • problemy poszukiwawcze i rozwojowe
 18. 18. 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 18Rodzaje decyzji• indywidualne • podejmowane jednoosobowo• indywidualne ze zbiorowym rozpoznaniem• zbiorowe • kolektywne
 19. 19. 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 19 DECYDOWANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE 2
 20. 20. 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 20Zarządzanie firmą jest• procesem podejmowania decyzji w warunkach pewności, ryzyka i niepewności• w celu realizacji założeń strategicznych przedsiębiorstwa (celów organizacyjnych)• poprzez funkcje planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania
 21. 21. 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 21Znaczenie informacji• Przy podejmowaniu decyzji musimy mieć odpowiednią liczbę informacji. Ilość ich zależy od istoty i problematyki zagadnienia.
 22. 22. 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 22Decyzje a ryzyko• Menedżerowi nigdy nie uda się ustalić wszystkich faktów, które powinien znać.• Większość decyzji musi opierać się na wiedzy niepełnej: • albo z powodu niedostępności informacji, • albo dlatego, że jej zdobycie wymagałoby za dużo czasu i pieniędzy.A. Peszko, A. Gazda, Podstawy zarządzania, WSIiZ, Rzeszów 2000, s. 81za P. Drucker
 23. 23. 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 23Bariery podczas podejmowania decyzji• informacyjna• zasobowa• kompetencyjna• społeczna• organizacyjna• biurokratyczna• konkurencyjna
 24. 24. 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 24Modele podejmowania decyzji (1)• Racjonalny – decyzja wynika z logicznego, uporządkowanego działania, obejmuje wszystkie operacje myślowe od rozpoznania problemu, aż do jego finalizacji.• Proceduralny (biurokratyczny) – decyzja musi być podjęta zgodnie z przyjętymi regułami, procedurami, przepisami.• Fundamentalistyczny – decyzje wynikają z przyjętych koncepcji, teorii lub narzuconego systemu wartości.
 25. 25. 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 25Modele podejmowania decyzji (2)• Pragmatyczny (kompromisowy) – decyzja stanowi rozwiązanie kompromisowe, uwzględniające sprzeczne stanowiska.• Tradycyjny – decyzja podejmowana jest pod wpływem zgromadzonych doświadczeń i tradycji w działaniu.• Wizjonerski – decyzja oparta jest na wewnętrznym przekonaniu decydenta, inspiracji czy olśnieniu. Polityczny – decyzja jest wynikiem gry sił, przewagi jednej grupy nad drugą.
 26. 26. 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 26Jednoosobowe podejmowanie decyzji Zalety Wady• Stosunkowo duża • Podejmowanie decyzji w szybkość podejmowania oparciu o ograniczoną decyzji. ilość informacji.• Jednoznaczna • Rozważanie małej liczby odpowiedzialność wariantów rozwiązania decydenta za podjętą danego problemu decyzję decyzyjnego. • Nieakceptowanie decyzji przez podwładnych
 27. 27. 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 27Grupowe podejmowanie decyzji Zalety Wady• Posiadanie dużej ilości • Wysoka czasochłonność. informacji. • Wysokie nakłady.• Wygenerowanie większej • Wypracowywanie liczby wariantów rozwiązań kompromisów. problemu decyzyjnego. • Przyjęcie strategii dyrektora.• Dobre rozpoznanie • Przyjęcie strategii zwykłej problemu decyzyjnego i jego większości. wariantów. • Wystąpienie zjawiska myślenia grupowego.• Wybór dobrego rozwiązania. • Wystąpienie zjawiska• Duży stopień akceptacji przesunięcia ryzyka w wybranego wariantu. grupie.
 28. 28. 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 28Syndrom Grupowego Myślenia Grupa podejmująca decyzję przedkłada osiągnięcie konsensusu nad podjęcie jak najlepszej decyzji.
 29. 29. 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 29Zjawisko przesunięcia ryzyka Grupa podejmuje bardziej ryzykowne decyzje niż podjęłyby poszczególne osoby wchodzące w skład grupy.
 30. 30. 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 30Decyzja stanowi o być albo nie być firmy Dlatego też przy podejmowaniu decyzji nie można kierować się tylko i wyłącznie intuicją czy też doświadczeniami minionych lat, lecz należy wykorzystywać możliwości drzemiące w różnych technikach, narzędziach oraz systemach wspomagających podjęcie trafnej decyzji w przedsiębiorstwie.
 31. 31. 2011-03-20 Podejmowanie decyzji w teorii zarządzania 31 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Pytania, uwagi…?

×