Successfully reported this slideshow.
Legal & Contracting
                                 Actueel
              ...
>  infra­ of gebiedsontwikkelings­
  projecten voorbereiden en in uitvoering
  hebben, moeten hun processen nu
  af...
stedelijke uitbreidingen, nieuwe       worden afgeweken. Het plan wordt       n  Het projectuitvoeringsbesl...
Gebiedsontwikkeling en aanbesteding … volg de routebeschrijving
  Reis wijzer door ontwikkelend Nederland
  Door ir. E...
De Reiswijzer lijkt namelijk nog steeds
geen eindstation te hebben. En de
Europese Commissie lijkt, ondanks haar
instemmin...
Mogelijkheden en grenzen van
  staatssteun aan woningcorporaties
  Een akkoord op staatssteun woningcorporaties
  In...
Een nog niet bestaande dienst ontwikkelen
en aanbesteden levert heel wat uitdagingen op
AT Osborne betrokken bij kilometer...
Advocaat bij AT Osborne
              Per 1 februari 2010 is mr. ir. Tom Peeters   Tom heeft gewerkt voor v...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

L&C Actueel Maart 2010

674 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

L&C Actueel Maart 2010

 1. 1. Legal & Contracting Actueel maart 2010 Economische crisis? Interessante tijden, Herstel het omgevingsrecht! interessante ontwikkelingen Sinds 2009 sleutelt de wetgever aan de Crisis- en herstelwet, als reactie op de gevolgen van de economische crisis. Het wetsvoorstel verandert de bestaande De laatste maanden zijn veel regels en procedures voor ruimtelijke en infrastructurele projecten. Het moet interessante ontwikkelingen gaande, leiden tot snellere besluitvorming door de overheid en dat is een nobel idee. Snellere zowel binnen onze business unit Legal besluitvorming kan bijdragen aan de succeskans van projecten en dus aan meer & Contracting als in ons juridische investeringen in de economie. Het wetsvoorstel toont dat het juridisch mogelijk is, werkveld. Wij delen deze graag met dus waar wachten we op! Mr. Harm Borgers geeft hieronder een toelichting. u. Vandaar deze nieuwe L&C Actueel waarin wij berichten over aanspre­ Eind 2009 is het wetsvoorstel vastgesteld de concrete voorstellen van de wet. kende projecten en recente ontwik­ door de Tweede Kamer. Momenteel ligt Door de val van het kabinet is de komst kelingen in wet­ en regelgeving. het in de Eerste Kamer. Daar hebben de van de wet zelfs nog onzekerder gewor­ senatoren veel twijfels en gemengde den. Deze onzekerheid is niet gunstig De vraag naar onze inzet als Legal gevoelens over het nut, de noodzaak en voor de praktijk. Partijen die bouw­, > & Contracting blijft groot en neemt zelfs toe. Om adequaat op de vragen en de ontwikkelingen te kunnen blijven ingaan, zijn wij druk bezig met het versterken van ons team op het terrein van bouw­ en aan­ bestedingsrecht, omgevingsrecht en vastgoedrecht. Inmiddels hebben wij een aantal nieuwe collega’s kunnen verwelkomen en bestaat onze business unit uit: n mr. Ingrid Dolmans­Budé n mr. Valerie Viersen n mr. Dik van Manen n mr. ir. Duko Jonker n mr. Ingrid Klein­Hendriks n mr. Harm Borgers n ir. Esther Akkerman­Dwars n mr. Thijs van Steen n mr. Annelot Zweedijk n mr. ir. Tom Peeters n mr. Marinke van ’t Hoff En wij verwelkomen graag meer goede collega’s. > In deze uitgave Economische crisis? Herstel het omgevingsrecht! > Reis wijzer door gebieds- ontwikkelend Nederland > Een akkoord op staatssteun woningcorporaties > AT Osborne betrokken bij kilometerbeprijzing > Advocaat bij AT Osborne 1
 2. 2. > infra­ of gebiedsontwikkelings­ projecten voorbereiden en in uitvoering hebben, moeten hun processen nu afstemmen op een schuivend palet met spelregels. Dat is een risico voor investeringen. Hoe blijven projecten beheersbaar als het recht zo turbulent wordt aangepast? Wat zijn de gevolgen voor de grondposities van gemeenten en ontwikkelaars? Hoe zal de bestuurs­ rechter de nieuwe regels gaan inter­ preteren? Kunnen gemeentelijke organisaties de juridische veranderingen nog wel bijbenen? De uitdaging: omgevingsrecht in een nieuw jasje bouwvergunning, milieuvergunning, voudiging van de realisatie van bouw­ Ongeveer twee jaar geleden trad de monumentenvergunning en het project­ projecten en infrastructurele werken. nieuwe Wet ruimtelijke ordening in besluit uit de Wro. En het rijtje wets­ Als wij dit bekijken door de bril van de werking, inclusief het nieuwe systeem wijzigingen met ingrijpende verande­ praktijk, dan is zichtbaar dat het recht van kostenverhaal voor de grond­ ringen voor de projectuitvoering is nog – met kleine stapjes – beter zal gaan exploitatie. De volgende grote wets­ veel langer dan deze twee wetten. aansluiten bij de wijze waarop partijen wijziging staat op stapel voor 1 juli 2010: n Waterwet hun processen en communicatie dan treedt de nieuwe Wet algemene n Wet bestuurlijke lus organiseren en hun investeringsbeslis­ bepalingen omgevingsrecht waarschijn­ n Fundamentele herziening bestuurs­ singen nemen. Dat is winst. Het biedt lijk in werking. Deze Wabo introduceert procesrecht Awb bovendien de kans om zaken zoals de integrale omgevingsvergunning, n Structurele vernieuwing Tracéwet burgerparticipatie, inspraak en formele die in de plaats treedt van ca. 25 (versnelling wegprojecten) rechtsbescherming beter te benutten. bestaande toestemmingen zoals de n Wet modernisering milieueffect­ Het omgevingsrecht haakt zo beter rapportage aan bij het proces waarin een project Vervolg voorwoord n Wet luchtkwaliteit inzake implemen­ van initiatief tot realisatie komt. tatie en derogatie Dit is belangrijk omdat het succes van > Met elkaar zetten wij ons in n Wet modernisering instrumentarium projecten vaak afhangt van de balans voor actuele juridische vraagstukken geluidhinder tussen het vasthouden aan het investe­ en complexe projecten. Wij richten n Crisis­ en herstelwet met procedurele ringsdoel en het vroegtijdig rekening ons hierbij op juridische advisering, vereenvoudiging en experimentele houden met het draagvlak en de rechten project­ en procesinzet, interim­ instrumenten van andere partijen en belanghebbenden. functies, auditing, mediation en sinds n Voornemen tot integratie van de kort ook op advocatuur. Dit betekent Nb­wet 1998 en Ff­wet. De Crisis- en herstelwet dat wij zeer goede juridische kennis De meest vergaande wijziging van het en ervaring hebben en deze praktisch Veel van deze wijzingen van het omge­ omgevingsrecht staat in de Crisis­ en kunnen inzetten om op hoog niveau vingsrecht moeten zich in de praktijk nog herstelwet. Stel dat die wet in werking bij te dragen. bewijzen. Hun nut hangt niet zozeer af gaat treden, dan heeft dat onmiddellijk van de wettekst, maar van de context gevolgen voor veel opdrachtgevers van Wij wensen u veel leesgenoegen. rond concrete projecten en van de AT Osborne. Ondanks de onzekerheid Heeft u vragen? Aarzel dan niet om creativiteit van partijen. De voortduren­ over de inwerkingtreding volgt hier toch contact met ons op te nemen. de verandering van de spelregels tijdens alvast een samenvatting van de wet. het spel, vraagt om juridische beheers­ Hartelijke groet, maatregelen. Het biedt ook kansen Om uit de economische crisis te komen, namens Legal & Contracting, waarop strategisch en flexibel kan moet een hele serie projecten worden worden ingespeeld. vlot getrokken. In twee bijlagen bij de Marinke van ’t Hoff wet wordt precies beschreven om welke Business unit manager De rode draad door de wijzigingen is projecten het gaat. Om een indruk te het streven naar versnelling en vereen­ geven: binnenstedelijke vernieuwingen, 2
 3. 3. stedelijke uitbreidingen, nieuwe worden afgeweken. Het plan wordt n Het projectuitvoeringsbesluit is energieprojecten zoals windmolen­ onderdeel van het bestemmingplan. bedoeld voor twee typen projecten: parken, nieuwe snelwegen en weg­ Indien nodig kan het college van BW 1) grotere woningbouwprojecten en verbredingen, renovaties van grote daarna milieumaatregelen vaststellen 2) maatschappelijk vastgoed zoals bruggen, etc. De nieuwe regels die de zonder beroepsmogelijkheid. Het zorginstellingen of scholencomplexen. wet voor dit soort projecten geeft, instrument is vooral bedoeld voor Het houdt in dat de gemeenteraad in vallen uiteen in drie soorten wijzingen: herontwikkeling van bestaande wijken, één besluit over het hele project beslist, n tijdelijke procedurele uitzonderingen stationslocaties en bedrijventerreinen. in de plaats van alle gangbare aparte op het standaard bestuursrecht; Het plan is nuttig voor projecten met vergunningen. Het instrument is vooral n tijdelijke besluitvormingsinstrumenten; stevige milieuproblemen omdat het de nuttig bij projecten met bestuurlijk n verbetering en vereenvoudiging van best mogelijke onderbouwing kan draagvlak en waar de milieuruimte niet bestaande wetgeving. opleveren voor een herverdeling van de knelt: in dat geval kan de overheid in één De tijdelijke procedurele uitzonderingen milieuruimte. keer over alle relevante aspecten een hebben betrekking op de bestuurlijke n De projectenprocedure is bestemd beslissing nemen. besluitvorming en op de fase van voor lokale projecten die van nationale rechtsbescherming. De uitzonderingen betekenis zijn. Dit betreft stadsvernieu­ Deze procedurele uitzonderingen kunnen een tijdswinst opleveren van wing, stationslocaties, winkelcentra, en besluitvormingsinstrumenten zijn enkele weken per besluit en het kan bedrijventerreinen. De procedure bestaat bedoeld voor de crisisperiode en zijn leiden tot minder procederende partijen. uit 2 stappen. Stap 1 is een structuurvisie daarom tijdelijk. Ze gelden tot 1 januari De tijdelijke besluitvormingsinstrumen­ van de gemeenteraad met meer inhoud 2014. Daarna herleeft het oude recht. ten zijn het ‘gebiedsontwikkelingsplan’, dan in normale visies, waaraan alle Er is wel sprake van overgangsrecht. de ‘projectprocedure’ en het ‘project­ betrokken overheden zich moeten com­ Kort gezegd is daarin geregeld dat het uitvoeringsbesluit’. Ze zijn alleen van mitteren. Stap 2 bestaat uit gecoördi­ tijdelijke recht van de crisiswet ook na toepassing op projecten die daarvoor neerde besluitvorming, op basis van de 1 januari 2014 van toepassing blijft op specifiek worden aangewezen in een reeds bestaande procedures uit de Wro. een project, als het eerste besluit ter kabinetsbesluit. De projectenprocedure is een nuttig uitvoering voor dat project voor die n In het gebiedsontwikkelingsplan instrument als sprake is van stevige datum is genomen. De verbetering en zorgt de gemeenteraad voor (her) knelpunten in de politiek­bestuurlijke vereenvoudiging die de Crisis­ en verdeling van de milieugebruiksruimte verhoudingen rond een project, omdat herstelwet aanbrengt in veel andere in een gebied. In het plan mag tijdelijk het tot draagvlak en bestuurlijke bestaande wetten, is sowieso permanent (10­15 jaar) van geldende milieunormen daadkracht kan leiden. en geldt dus ook na 1 januari 2014. 3
 4. 4. Gebiedsontwikkeling en aanbesteding … volg de routebeschrijving Reis wijzer door ontwikkelend Nederland Door ir. Esther Akkerman-Dwars in samenwerking met mr. Dik van Manen. Eind 2009 is door het ministerie van VROM, de NEPROM, het VNG, het IPO en het ministerie van Binnenlandse zaken de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2009 uitgebracht. Zinvol, gelet op het Auroux-arrest en de ontwikkelingen op het terrein van gebiedsontwikkeling en aanbesteden. De Reiswijzer biedt praktische en juridische handvaten voor de selectie van marktpartijen en de samenwerking tussen de overheid en marktpartijen in gebiedsontwikkeling. Het helpt wegen te vinden om te komen tot die samenwerking waarbij de belangen van de overheid en de markt tot hun recht komen. Want bij gebiedsontwikkeling heb je elkaar nodig voor het bereiken van een optimaal resultaat. Reiswijzer Om te voorkomen dat een gemeente aanvraag voor een bouwvergunning De Reiswijzer beschrijft de essentie als opdrachtgever wordt aangemerkt, worden getoetst. van gebiedsontwikkeling en het betrek­ en daarmee aanbestedingsplichtig Volgens de Reiswijzer is hier sprake ken van de markt daarbij. Er worden zou kunnen worden, moet volgens de van door de wet gescheiden verant­ praktische routes en hulpmiddelen Reiswijzer de inhoudelijke bemoeienis woordelijkheden. De gemeente heeft gegeven voor de selectie van markt­ van de gemeente beperkt worden tot het haar verantwoordelijkheid in het partijen. publiekrechtelijke kader (bijvoorbeeld generieke publiekrechterlijke kader en Het proces van gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, de marktpartij is verantwoordelijk voor de juridische kaders van het betrekken milieu). Die publiekrechtelijke eisen zijn bouwplanontwikkeling en realisatie. en selecteren van marktpartijen wordt in Nederland van belang om publieke Dit betekent dat de gemeente moet vervolgens helder en schematisch doelstellingen zoals een goede ruimte­ oppassen met de verplichtingen die zij uiteengezet. lijke ordening en voldoende woningbouw marktpartijen oplegt wil zij voorkomen te kunnen realiseren. dat zij gebiedsontwikkeling moet Bij het aanbesteden is het van belang De Reiswijzer geeft aan dat een aanbesteden. onderscheid te maken tussen gebieds­ gemeente daarom, op grond van haar ontwikkeling met als opdrachtgever de publiekrechtelijke taak, alleen algemeen Ondanks de routebeschrijving van overheid, en gebiedsontwikkeling die geldende eisen kan stellen waarbinnen de Reiswijzer is het voor gemeenten door marktpartijen geheel voor eigen marktpartijen hun bouwplannen kunnen van belang de meest recente juridische rekening en risico wordt gerealiseerd. ontwikkelen. Aan deze eisen zal de ontwikkelingen te blijven volgen. 4
 5. 5. De Reiswijzer lijkt namelijk nog steeds geen eindstation te hebben. En de Europese Commissie lijkt, ondanks haar instemming met de Reiswijzer, nog verder te willen gaan door bij voorbeeld generieke en publiekrechterlijke eisen dan de gewone uitoefening van de de publiekrechtelijke eisen wel als prejudiciële vragen gesteld aan het bevoegdheden die hem doorgaans op (project­specifieke) eisen aan te merken. Hof van Justitie. Deze vragen gaan in stedenbouwkundig gebied zijn verleend. Dit leidt in de visie van de Commissie dan op het probleem van het onderscheid Een belangrijk standpunt van de AG is tot een mogelijke aanbestedingsplicht. tussen overheidsopdrachten voor werken dat hoe dan ook de werkingssfeer van het en stedenbouwkundige activiteiten van begrip “door de aanbestedende dienst Doornakkers Centrum de overheid. vastgestelde eisen” niet op volstrekt Een actueel voorbeeld hiervan is de casus In de conclusie van de Advocaat­ ongecontroleerde wijze uitgebreid mag “Doornakkers Centrum te Eindhoven”. Generaal (AG) bij het Hof van Justitie worden. Er moet voorkomen worden dat Dit project werd zonder aanbesteding wordt ingegaan op het begrip “overheids­ de werkingssfeer van de richtlijn al te gegund. De Europese Commissie heeft opdracht voor werken” en “door de zeer wordt verruimd. Nederland verzocht het contract voor aanbestedende dienst vastgestelde Dit standpunt van de AG lijkt de min de realisatie van het Centrum te herzien. eisen”. of meer ongeremde uitbreiding van de Zij is namelijk van oordeel dat het niet Volgens de AG valt een bepaalde aanbestedingsplicht die de Commissie uitmaakt of de betrokkenheid van de activiteit onder het recht inzake op het oog heeft, wat in te dammen. gemeente bij het project op het publieke overheidsopdrachten voor werken, Een uitspraak van het Europees Hof in recht of het privaatrecht is gebaseerd. wanneer er tussen het openbaar bestuur deze zaak zal daarover te zijner tijd meer Door het afgeven van een op maat en de uit te voeren werkzaamheden of duidelijkheid moeten geven. gesneden bouwvergunning aan de werken een solide rechtstreeks verband Uit bovenstaande blijkt dat naast het ontwikkelaar heeft de gemeente een bestaat. Daarbij geeft hij de volgende gebruik van de praktische handvaten exploitatierecht verleend. Dit heeft het drie kenmerken aan: van de Reiswijzer, alertheid op ontwik­ karakter van een concessieovereenkomst 1 De rechtstreekse verkrijging van kelingen geboden blijft om soepel door voor openbare werken en moet dus eigendom van de te realiseren zaak of in gebiedsontwikkelend Nederland te Europees aanbesteed worden. elk geval een rechtstreeks economisch kunnen blijven reizen. Het Europees Voor de goede orde: in Nederland is voordeel. aanbestedingsrecht is voortdurend in een bouwvergunning altijd op maat 2 De inzet van publieke middelen voor beweging en op het onderwerp gebieds­ gesneden aangezien deze wordt verleend uitvoering van de werkzaamheden en/of ontwikkeling en aanbesteding is het voor een specifiek bouwproject. werken. Het hoeft hier niet alleen te gaan eindstation nog niet bereikt. om financiële middelen. AT Osborne houdt u graag op de hoogte Helmut Müller GmbH tegen Bundes- 3 De situatie waarbij de werken en/of van de actuele stand van zaken en geeft anstalt für Immobilienaufgaben werkzaamheden hoe dan ook het u advies op maat zodat u samen met ons Een andere recente casus is ook van resultaat van een initiatief van het wijzer kunt reizen door ontwikkelend belang. Door het Oberlandesgericht openbaar bestuur zijn. Daarbij is het van Nederland. te Düsseldorf zijn ten aanzien van de belang dat die activiteiten verder gaan 5
 6. 6. Mogelijkheden en grenzen van staatssteun aan woningcorporaties Een akkoord op staatssteun woningcorporaties In december 2009 heeft de Europese Commissie in een beschikking uiteengezet wat de mogelijkheden en grenzen zijn van staatssteun aan woningcorporaties. In een brief van 15 december 2009 is de Tweede Kamer door de minister van Wonen, Wijken en Integratie hierover geïnformeerd. De minister benadrukt dat de cruciale rol van woningcorporaties in het realiseren van woonruimte voor diegenen die het moeilijk hebben op de woningmarkt, hun bijdrage aan de leef- baarheid en aan de realisatie van maatschappelijk vastgoed in dorpen en wijken met het bereikte resultaat kan worden gecontinueerd. De staatssteunregels leggen, volgens de minister, meer de nadruk op de maatschappelijke taken van woningcorporaties. De beschikking heeft betrekking op zowel bestaande steun- maatregelen als een nieuwe steunmaatregel. Mr. Valerie Viersen licht toe. Bestaande steunmaatregelen differentiatie van het 90%­toewijzings­ 6. Maatschappelijk vastgoed en Het belangrijkste vraagstuk van de criterium worden vastgesteld bij leefbaarheid Europese Commissie was de zogeheten Algemene Maatregel van Bestuur. Maatschappelijk vastgoed, zolang bestaande steun, bestaande uit de genoemd in de limitatief afgebakende overheidsachtervang (rijk, gemeenten) 3. Toezicht en handhaving lijst, mag onder de WSW­borging bij de borging van leningen door het Op de naleving van de 90%­toewijzings­ worden gerealiseerd. Ten aanzien van Waarborgfonds Sociale Woningbouw norm (of de afwijkende regionale norm) de aanbestedingsvoorwaarde wordt (WSW), en de (reguliere) project­ en zal toezicht worden gehouden door opgemerkt dat corporaties de keuze saneringssteun van het Centraal Fonds het CFV en vanaf 2011 door de nieuwe houden tussen openbare en onderhandse voor de Volkshuisvesting (CFV). toezichtsautoriteit. Indien een corporatie aanbesteding. Wel dienen ze bij onder­ Deze instrumenten vormen de kern niet voldoet aan de 90%­norm zal handse aanbesteding meerdere offertes van de ondersteuning van de overheid een staatssteunstop worden opgelegd te vragen. Bij maatschappelijk vastgoed aan woningcorporaties. om nieuwe sociale huurwoningen te dat normaliter Europees aanbesteed De Europese Commissie wilde dat verwerven of te bouwen met staatssteun. zou moeten worden (schoolgebouwen, Nederland een subjectieve begrenzing Terugbetaling van de teveel ontvangen wijkgebouwen en dergelijke waar de aangaf voor de inzet van staatssteun. staatssteun (de overcompensatie) is Europese aanbestedingsgrens van De onderhandelingen met de Europese aan de orde als de corporatie haar € 5 miljoen wordt overschreden), zal Commissie en de beschikking hebben toewijzingsnorm niet heeft gehaald èn sprake zijn van een verplichting van geresulteerd in de volgende concrete de overcompensatie meer is dan 10%. Europese aanbesteding conform de afspraken: Europese richtlijnen. 4. De ontwikkelingen in de toegewezen 1. Toewijzing huurwoningen huurwoningen vanaf 2010 Nieuwe steunmaatregel Tenminste 90% van de huurwoningen De bezetting van de voorraad sociale­ De Europese Commissie heeft de met een huur beneden de maximale huurwoningen die wordt toegewezen bijzondere projectsteun voor 40 wijken huurtoeslaggrens (thans circa € 648) na 1 januari 2010, zal worden gevolgd goedgekeurd. De bijzondere projectsteun moet worden toegewezen aan huis­ op basis van het WoONonderzoek dat moet voldoen aan dezelfde eisen als houdens met een belastbaar inkomen eens per 3 jaar wordt uitgevoerd. de bestaande steunmaatregelen. Dit tot € 33.000. Daarnaast heeft een betekent dat de bijzondere project steun corporatie nog ruimte om maximaal 5. Bouw van koopwoningen en ander terecht moet komen bij sociale­huur­ 10% toe te wijzen aan woningzoekenden commercieel vastgoed woningen of maatschappelijk vastgoed of met een hoger inkomen. Commercieel vastgoed en koopwoningen bij regeling genoemde andere activitei­ moeten tegen marktconforme voor­ ten van woningcorporaties die gefinan­ 2. Regionale differentiatie waarden worden gerealiseerd en worden cierd mogen worden met gebruikmaking Gezien de verschillende situaties in niet gefinancierd onder de WSW­borging. van staatssteun, en dat de toewijzing woningmarkten binnen Nederland van vrijkomende sociale­huurwoningen zullen de mogelijkheden voor regionale moet voldoen aan de 90%­norm. 6
 7. 7. Een nog niet bestaande dienst ontwikkelen en aanbesteden levert heel wat uitdagingen op AT Osborne betrokken bij kilometerbeprijzing “We zijn begonnen als een soort pioniers”, vertelt mr. ir. Duko Jonker van Legal liggen, maar bijvoorbeeld ook wat een & Contracting trots. Het gesprek gaat over ‘Anders betalen voor mobiliteit’, reëel tijdspad is om gegadigden een ook wel de kilometerbeprijzing of ‘het kastje van Camiel’ genoemd. In Neder- offerte te vragen.” land worden verschillende proeven gedaan met deze nieuwe manier van betalen voor het gebruik van de auto. AT Osborne begeleidt drie van deze proeven. Toen AT Osborne met de proef in Amsterdam zes maanden onderweg was diende zich een tweede opdracht aan: ‘Prijsprikkels door bedrijven voor de bereikbaarheid van Haaglanden.’ “Onze opgedane kennis in Amsterdam konden we hiervoor natuurlijk inzetten”, zegt Jonker. “Omdat in Den Haag ook het werven van de deelnemers voor de proef onderdeel uitmaakt van de aanbesteding, hebben we hier in overleg met onze opdrachtgever gekozen voor een andere aanbestedingsstrategie dan in Amster­ Het gegeven, dat de landelijke kilometer­ Legal & Contracting heeft in Amsterdam dam. De aanbesteding hier wordt wel heffing door de val van het kabinet een bijdrage geleverd aan het plan van uitgevoerd met een concurrentiegerichte Balkenende IV controversieel is verklaard, aanpak, en de aanbestedingstrategie dialoog.” Ook bij de proef in Den Haag zijn doet niet af aan regionale proeven. opgezet. “Hoewel je bij de proef in net als in Amsterdam medewerkers uit Deze worden autonoom georganiseerd. Amsterdam als eerste denkt aan een veel verschillende Businessunits betrok­ AT Osborne is al anderhalf jaar nauw aanbestedingsprocedure in de vorm van ken. “Veel verschillende disciplines komen betrokken bij de ‘Proef Betaald Rijden’ een concurrentiegerichte dialoog, of een samen in dit soort opdrachten. Binnen in Amsterdam. Jonker vertelt: “De proef niet­openbare procedure, hebben we AT Osborne ontstaat er een gespeciali­ in Amsterdam is de eerste proef waarbij gekozen voor een openbare procedure. seerd team dat de opdrachtgever totaal deelnemers daadwerkelijk betalen per Dat was uiteindelijk een logische keuze”, kan bedienen. Niet alleen op juridisch gereden kilometer en waarbij de kilo­ zegt Jonker. “Het gaat om een nieuwe gebied, maar ook op het gebied van meters met een soort kastje vanuit de dienst, waar zeer uiteenlopende partijen projectmanagement, communicatie en auto worden geregistreerd. Deze proef inschrijven op de aanbesteding. Bij bijvoorbeeld projectbeheersing. Voor ons lijkt hierdoor meer dan andere proeven sommige gegadigden ligt de nadruk op is dat bijzonder, want vaak opereer je als op het plan dat voor de landelijke het technische aspect van de opdracht, adviseur als onderdeel van de organisa­ invoering wordt voorbereid.” terwijl anderen juist gespecialiseerd zijn tie.” Inmiddels is het team van AT Osborne in het organisatorische gedeelte. Het is bezig met de volgende klus. Spitsmijden Een nog niet bestaande dienst ontwik­ dan erg moeilijk om op een transparante Utrecht Driehoek en Oost, Kennis­ kelen en aanbesteden levert heel wat en eerlijke manier een voorselectie te ontwikkeling en Uitvoering, kortweg uitdagingen op. Jonker: “In Amsterdam houden.” Om goed zicht te krijgen op Sudoku. “In Amsterdam is de aanbeste­ zijn wij vanuit verschillende disciplines de markt en de nieuwe dienst heeft ding afgerond, de geselecteerde partij is betrokken geweest bij het opstellen AT Osborne voorafgaand aan de aanbe­ daar volop bezig met de voorbereidingen, van het Plan van Aanpak. Je maakt dan steding een marktconsultatie gehouden. in Den Haag zitten we in de slotfase van eigenlijk het totaalplan voor de vorm­ Jonker: “We hebben met een representa­ de procedure. Nu gaan we in Utrecht geving, de uitvoering en je duidt de tieve afspiegeling van marktpartijen vrij starten met het uitrollen van de strategie richting voor de bestuurlijke stappen die uitgebreide gesprekken gevoerd. Voor van de aanbesteding. Erg uitdagend om genomen moeten worden. En natuurlijk zo’n unieke opdracht is het van belang om voor een nieuwe opdrachtgever weer geef je een kostenindicatie. Eigenlijk de markt goed in beeld te krijgen. Dankzij een nieuwe start te maken. En natuurlijk begin je met niks en vanaf daar ontwikkel de marktconsultatie krijg je zicht op de fantastisch dat we alle kennis die we je een plan. Heel spannend voor iets wat stand van de huidige techniek, hoe hebben opgedaan hier weer opnieuw nog niet bestaat natuurlijk!” verschillende verantwoordelijkheden kunnen inzetten,” aldus Duko Jonker. 7
 8. 8. Advocaat bij AT Osborne Per 1 februari 2010 is mr. ir. Tom Peeters Tom heeft gewerkt voor verschillende in dienst getreden bij AT Osborne Legal grote advocatenkantoren en heeft daarbij & Contracting. Behalve als juridisch zowel publieke als private partijen adviseur is Tom ook beschikbaar als geadviseerd over vastgoedgerelateerde advocaat. Dit past in het streven van vraagstukken in de breedste zin van het AT Osborne naar uitbreiding van haar woord. Tom combineert de advocatuur dienstverlening. met het geven van juridisch advies. Van zijn inzichten en ervaringen die Tom heeft zich gespecialiseerd op hij heeft opgedaan tijdens het voeren de rechtsgebieden bouwrecht, aan­ van gerechtelijke procedures, maakt bestedingsrecht, ruimtelijke ordening en hij gebruik bij het geven van advies en milieu. Hij is lid van diverse specialisten­ het inschatten van risico’s. Als advocaat verenigingen zoals de Vereniging voor is Tom beschikbaar voor het voeren van Bouwrecht Advocaten, de Nederlandse gerechtelijke procedures voor recht­ Vereniging voor Aanbestedingsrecht en banken, de Raad van State en arbitrale de Vereniging voor Milieurecht. colleges. Contact Voor meer informatie: AT Osborne BV T 035 – 543 43 43 Mr. M.L.A. van ’t Hoff, J.F. Kennedylaan 100 F 035 – 543 43 44 Business manager 3741 EH Baarn Voor meer informatie over Legal & Contracting Postbus 168 AT Osborne Legal & Contracting E mhf@atosborne.nl 3740 AD Baarn zie: www.atosborne.nl 8

×