Thanh bn

237 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
237
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thanh bn

  1. 1. IV. Bản vẽHình 1. Sơ đồ trạm biến áp ba pha: a) Sơ đồ kết cấu; b) Sơ đồ nguyên lý1. Máy biến áp T 6. Dây dẫn 11. Xà đỡ2. Cầu chảy FU 4. Cáp hạ áp 12. Tăng treo cáp3. Chống sét van FV 8. Cáp xuất tuyến 13. Xà đỡ cầu chảy và chốngsét4. Tủ điện hạ áp 9. Dây nối 14. Giá đỡ máy biến áp5. Sứ cách điện trungáp10. Hệ thống tiếpđịa15. Cột ly tâmChọn thiết bị chống sétChọn chống sét van loại ΠHT do Nga sản xuất
  2. 2. Chọn dao cách lyCăn cứ vào dòng điện làm việc bình thường phía cao áp chọn dao cách lyngoài trời loại PLH22.Chọn máy biến dòngChọn máy biến dòng loại TKM-0,5 có điện áp định mức là 0,5 KV, dòngđịnh mức phía sơ cấp là 400A, hệ số biến dòng ki = 400/5 = 80; cấp chínhxác 10%, công suất định mức phía nhị thứ là 5VA.Ch-¬ng IVTÝnh to¸n nèi ®Êt cho tr¹m biÕn ¸pHÖ thèng nèi ®Êt cña tr¹m biÕn ¸p cã ba chøc n¨ngchÝnh :+ Nèi ®Êt lµm viÖc+ Nèi ®Êt an toµn+ Nèi ®Êt chèng sÐt.HÖ thèng nèi ®Êt bao gåm c¸c thanh thÐp gãc L 60 60 6dµi 2,5m ®-îc nèi víi nhau b»ng c¸c thanh thÐp trßn12, t¹o thµnh m¹ch vßng nèi ®Êt bao quanh tr¹m biÕn¸p. C¸c thanh thÐp gãc ®-îc ®ãng s©u d-íi mÆt ®Êt0,7m, thÐp trßn ®-îc hµn chÆt víi c¸c cäc ë ®é s©u0,8m.+ §iÖn trë nèi ®Êt yeu cÇu cña Tr¹m biÕn ¸p lµ Rn®yc4 .+ §iÖn trë suÊt cña ®Êt lµ = 0,4.104/cmHÖ sè hiÖu chØnh theo mïa cña ®iÖn trë cäc vµ thanhlµ+ HÖ sè mïa an toµn. Ktm = 1,6Kcm = 1,4+ HÖ sè mïa sÐt Ktm = 1,3
  3. 3. 10mKcm = 1,2MÆt b»ng, mÆt c¾t hÖ thèng nèi ®Êt tr¹m biÕn ¸p:1/ §iÖn trë nèi ®Êt cña thanh nèi ®Êt:Rt = h.dL.K.ln.L.22= ®0.Ktm = 0,4.104.10-2.1,6 = 64 m (lµ ®iÖn trësuÊt cña ®Êt tÝnh theo mïa an toµn)L = (10+5).2 = 30 m (lµ tæng chiÒu dµi lÊy b»ng chuvi )h = 0,8 (lµ ®é ch«n s©u)V× thanh lµm b»ng thÐp trßn nªn ®-êng kÝnh cña thanhd lµ :d = 0,012 mK = l.(l1/l2) lµ hÖ sè phô thuéc vµo s¬ ®å nèi ®Êt.Theo thiÕt kÕ m¹ch vßng ta cã: l1/l2 = 10/5 = 2Tra tµi liÖu kü thuËt ®iÖn cao ¸p ta cã K = 5,95Thay vµo c«ng thøc ta cã.210,7m 0,8m2,5ma=2,5mTBA1 2 1: Cäc2 :Thanhnèi5m
  4. 4. Rt = 8,0.012,030.95,5.ln.30.14,3.264 2= 4,52/ §iÖn trë nèi ®Êt cña cäcGäi sè cäc cÇn ph¶i ®ãng lµ nKho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cäc lµ a = L/nChiÒu dµi cäc l = 2,5mNªn lÊy tû sè a/l = 1 th× a = 2,5 mVËy sè cäc ph¶i ®ãng lµ:n = aL= 5,230=12 cäcTra tµi liÖu kü thuËt ®iÖn cao ¸p ta cã hÖ sè sö dôngcña thanh (nt = 0,26)vµ ncäc = 0,51§iÖn trë nèi ®Êt cña 1 cäc tÝnh theo c«ng thøc:Rc = l.2 ln 21dl.2ln lt4lt4Trong ®ã:= ®0.ktm = 0,4.104.10-2.1,4 = 56 mlµ ®iÖn trë suÊt ®-îc hiÖu chØnh theo mïa.l = 2,5 m lµ chiÒu dµi cña cäcd lµ ®-êng kÝnh cäc vµ thÐp gãc (L60x60x6) mmnÕu d = 0,95 x b => d = 0,95.60.10-3= 0,057 mt = l/2 + h = 2,5/2 + 0,7 = 1,95 mmThay vµo c«ng thøc ta cã:
  5. 5. Rc = 5,2.14,3.256ln 21057,05,2..2ln 5,295,1.45,295,1.4=17,143/ §iÖn trë nèi ®Êt cña hÖ thèng cäc thanh:8,251,0.5,4.1226,0.14,175,4.14,17RRRRRCTtCT.CHTSo s¸nh ®iÖn trë nèi ®Êt yªu cÇu cña tr¹m vµ ®iÖn trëtÝnh to¸n cña hÖ thèng:RHT = 2,8 < Ryc = 4KÕt luËn:HÖ thèng nèi ®Êt tiÕp ®Þa ®· chän ®¹t yªu cÇu küthuËt.

×