Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hanon latino parte 2

Hanon latino parte 2
Piano

 • Login to see the comments

Hanon latino parte 2

 1. 1. E ì A. __. __ . ____ _____ E“: 35 EJERCICIO # 24 Dm9 étc. .
 2. 2. EJERCICIO # 25
 3. 3. 37 ElERClClO # 26 = _=: =". E"_-Ì!5!. È2ì
 4. 4. Ì . _ _-m_ _ II» n = — . — ònica guajeo sobre 3a de t
 5. 5. S _ lilli} e W m _ .1 9 . m 3 _ W _ , — . m _ r; _ - m . n _ e H m _ a _ p _ X , pi: C _ s! _ I . _ , _ _ A _ _ y _ 7 _ 2 _ «non # H ummul. ..‘ll O _ Iu- 0C 0 a à __ s R H E _ E _ . =_ ‘ _ _ = — _ E _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . . n’ Élllam . , a E a.
 6. 6. EJERCÌCIO # 28 bolero ritmico
 7. 7. ,41 ESTILO DE LINO FRIAS solo de piano i 140a17O Hîî ___ _, n-n-l‘ îìlll‘! !! 2 Hanon Latino Vol u HECHO EN MÉXICO h. ._
 8. 8. GUAIEOS DE LINO E7 V ——ÉV-È—_ÉZ—‘—-—
 9. 9. solo de piano
 10. 10. ___ _. ___ m. __ w 2,. .. m ___ ___ . I. I I ___ I. ._. _ I I a 4 6 . .. n. 4 ___. 7m n. V ___ G m. m. E
 11. 11. GUAIEOS DE LINO I I I l i . u . — — îîî-I-I —]{
 12. 12. V . —— —2V —n — Ì __. _ ___ G __ ___. . _ . .. . ._2_ 6 4
 13. 13. MERENGUE 47 estilo Sto. Domingo [ G7 C G7 C G7 C "E i ' în u l! . .1 1.1. îcîn 1:11.15 ‘ umîîìîîanî1îm n v1 xwîîìîî——u. tîl
 14. 14. “n. E 1.. E . ..: 2:. .. . N ___, mm. ..” % un _2 2 = .9 _ î 8 _ . .. __2__ __ 4 m à ----I. ___. Ì__. __ . , . . a, .. . - m, . H__. _-_. ._ i L: u? .. . .2 7 2 H14 36,. 2 5mila i . ?éIfihÌ, Éin%mîÉ 2 , H 55.5.51!‘
 15. 15. 2 îEGÉ unì x1 Pfiîififiìfflflî ABnCEfiì ì Inî l! 3EIG îîìfiuîîîflè îlî manna îfiîîflufiì ME EGIÉ H %%"& È ufiEî IRE! III! 2 îìfi%@îî—îmnîfi%
 16. 16. OTROS GUAJEOS CUBANOS .2 , , __| Èil‘ ' ' . o I ' ' . :- % ì . . A’ . _ 2 / 3' i 77 77 5 E: —' 1 n; l. ’ ' 1J} e‘- i 1 IÉLEEIE-Z-îÉÌ o ‘a a I ‘ u. nrî- 1.1 1. _ i; p. z: nì 1 — H! ‘ I 4 . 2 - - - n : C I] v _
 17. 17. 51 GUAHRA J. ‘120 Mm ___- . .. . ... “ ___ ___. . ,.. VN ___ É m . _. _ îîî. w n. 5__ ___ u. .. .. ___. g. î____ ___ mm 5.. m _1îî_ _uîî f. .. D ___. .. . 1 . . . ... 1 m. ___ ___. ___ = A ___ m. ____% __ __ un m N g", .. . __. . _— ___ __. 2.. ___. ___ î= G1n5 É-I- '- Dm ami n. .
 18. 18. A H IL A H F. .. A H C l. " 7 E . . ' . m n” . I. m . . B — — 1m . } — I . —. m’ m V î 4| m . 1V __ A 1 ì 1 huullllmzllx}: un 1mm a? . . E7 Bm7("5) Am5 A6 pur Z I = I 1 - ". .., .: :-= =2r. ‘.‘-' ‘E H‘ — u! n»! pur un In n! Il! IEJ DI u unglî " I? "il? v 522-: ‘g. JÎ? ì 244%; r —n n_ riga nr n: " j Lglumrl ‘V Ah“ À tumbao de papo luca G7 1» LI %a-éfln r:
 19. 19. ESTILO DE RUBÉN GONZALES solo de piano _J=11o 12g m acordes simìlares 02m m" 0x7 z-x 'VN* g]: É 5221:1715.. . IN —-I % ___. u I a . ..- Ar E Illlu‘ —I / _gis2 Il! u . mgîî 1 É Ì —II I . '127‘ uî-. - Emu; Î ‘Iîliî’ n. ... ..__. ._. _ “Ììrsgjî xrngîî EIEI'—IIIEFZE Iiflnìî- ‘
 20. 20. un. .I __ . .. ... . . __. h" ___. _- . . . . ... .. ... .. .”. IJIIZj è 1 * Ilîiîil Hanon Latino Vol | HECHO EN MEXICO Manuel Licea liménez M è . l. ‘ E E. .. . .‘ E. .. ___. » . . . .. . . ... .. m. __ h. .. . .. . ..: . .. V A m. .. w . .. LUI m: ._ g T-uu. .. . < . . . . 1 . . . . . E: , _ . . n LÈ . —: _ . tu. a u w . ___. ._ . . 4.. u». .. i a v ma 1 v . . A. .. . l mw o ha a 5m i E . .. ___. .. . . _. e a . f: in È II- "Aut. n‘ 2 turi-n: x . _ m] fin. .. .: . i. __ a . .. _ . - __ . . ..: I . . . .. . . _. ì n -r 'B '. I! . al! ‘ TÌ. !‘-_ _ . 1T — —‘{ - jl ml. .. . 3.. ... . _ _ . . V ___ . .-. . V . ... .. m. . ... .. m. .. n . . . .. “v m. .
 21. 21. 1umwwnhm urIwmJmummmè

×