Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Factsheet werk net eemsdelta

591 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Factsheet werk net eemsdelta

  1. 1. Factsheet over WerkNet Eemsdelta 1 september 2010 Vanaf de zomer 2009 werken ISD Noordoost -de sociale dienst van Delfzijl, Appingedam en Loppersum op Werkplein Eemsdelta- kenniscentrum Welder en het project Onafhankelijk Arbeidsadviseur gezamenlijk aan de ontwikkeling en uitvoering van het WerkNet Eemsdelta. 1
  2. 2. Wat is WerkNet? WerkNet Eemselta is een digitaal, regionaal, onafhankelijk adviespunt met gebruikersforum op het terrein van werk, uitkeringen, re-integratie, inkomensverzekeringen en gezondheid. Doelgroep Inwoners van Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Het kan gaan om werkenden of werkzoekenden. Om mensen die met ontslag bedreigd worden of uitkeringsgerechtigden. Ook is WerkNet Eemsdelta er voor langdurig of chronisch zieken. Doel van WerkNet WerkNet Eemsdelta stimuleert mensen zelf de regie te nemen over hun eigen situatie en zich actief op te stellen richting instanties. Klanten kunnen er gratis en anoniem terecht met persoonlijke vragen, financiële zorgen en twijfels over werk. Doel is dat zij goed beslagen ten ijs komen bij hun werkgever, bedrijfsarts, re-integratiebegeleider, klantmanager, werkcoach of inkomensverzekeraar. Na gebruik van WerkNet Eemsdelta weten zij waar ze staan en wat hun mogelijke acties zijn. Wat biedt WerkNet aan gebruikers WerkNet biedt betrouwbare informatie en actiegerichte adviezen. De eigen situatie wordt voor gebruikers hanteerbaar en zij kunnen zelf verder stappen zetten. WerkNet heeft diverse kanalen, die inwoners kunnen benutten: -> een website met allerlei zelfhulpinstrumenten en een startpagina (i.o.) waar diverse informatiebronnen en instanties logisch bijeen worden gebracht (www.eemsdelta.werknet.info); -> een forum waar bezoekers vragen van anderen kunnen lezen, anderen kunnen ontmoeten die in een zelfde situatie zitten en men kan ook zelf vragen posten die door adviseurs achter WerkNet worden beantwoord; -> een 0800-advieslijn; -> een e-mail adviesservice; -> de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek met de onafhankelijke arbeidsadviseur. De diverse kanalen vullen elkaar aan en de bezoeker bepaalt aan de hand van diens eigen behoefte of vraag, hoe hij/zij contact opneemt met WerkNet. 2
  3. 3. Waarom onafhankelijk? Onafhankelijk betekent dat WerkNet niet gekoppeld is aan uitkeringsinstanties, re- integratiebedrijven of werkgevers. De onafhankelijkheid maakt WerkNet laagdrempelig voor gebruikers. Er wordt immers niet geoordeeld over hun recht op uitkering of re- integratiebegeleiding. Behoeften van klanten aan onafhankelijk advies In mei 2010 heeft TNO in opdracht van de stuurgroep (UWV, Divosa, LCR) van het project Onafhankelijk arbeidsadviseur een onderzoek met de titel ‘Wat vraagt de klant’ verricht onder klanten van de onafhankelijk arbeidsadviseur. Hieruit blijkt duidelijk dat klanten behoefte hebben aan onafhankelijk advies. Dit in aanvulling op de informatievoorziening van UWV en sociale diensten, waarover de klant tevreden blijken. Mensen vinden dat zij ook onafhankelijke informatie en advies moeten kunnen krijgen omdat zij: • zelf het heft in handen willen kunnen nemen als zij op zoek moeten naar (ander) werk • goed voorbereid bij UWV of sociale dienst willen verschijnen • de verkregen informatie achteraf nog eens willen checken (second opinion) • willen onderzoeken of er nog andere mogelijkheden zijn om aan het werk te komen of te blijven. Het volledige onderzoek staat op www.onafhankelijkarbeidsadviseur.nl/toekomst project. WerkNet = bundelen van krachten De onafhankelijk arbeidsadviseur biedt persoonlijke advisering en veel kennis van lokale voorzieningen. Welder biedt advisering via virtuele contactkanalen en is vooral gericht op vragen rond gezondheid in relatie tot werk, uitkeringen en verzekeringen. In WerkNet Eemsdelta hebben Welder en de onafhankelijk arbeidsadviseurs hun dienstverlening gebundeld. Zij bereiken samen via WerkNet meer doelgroepen. Door de krachtenbundeling, is WerkNet beschikbaar voor een brede populatie mensen die op zoek is naar werk. Zo blijkt uit de analyses dat via WerkNet een bredere groep (met name werkenden en met ontslag bedreigden) wordt bereikt dan via alleen de onafhankelijk arbeidsadviseur. De veronderstelling is dat zij makkelijker toegang hebben tot internet. Dit blijkt overigens ook uit eerder genoemde TNO- onderzoek ‘Wat vraagt de klant’. Wat voor vragen worden er gesteld? De bijna 100 vragen die sinds de zomer 2009 zijn binnenkomen bij WerkNet Eemsdelta, laten de breedte zien van de zorgen die mensen hebben en ook de variëteit binnen de groep vragenstellers. Het gaat om zowel hoog- als laagopgeleiden, gezonde en zieke mensen, werkend en werkzoekend, eigen baas en met ontslag bedreigd etc. Zij zijn allen op zoek naar informatie die hen helpt te anticiperen op hun toekomst voor wat betreft werk en inkomen. De rode draad in de gestelde vragen is: - vragen en reacties van mensen over het zoeken naar en vinden van werk, of daarmee verband houdend; - feitelijke vragen over uitkeringsrechten in een veranderende situatie, vaststelling van uitkeringshoogte, pensioenopbouw, het afsluiten van een levensverzekering, rechten en plichten in een specifieke situatie en loondoorbetaling bij ziekte; - vragen over hun financiële toekomst. Mensen zijn op zoek naar waar zij financieel aan toe zijn als hun situatie verandert. De situaties zijn vaak ingewikkeld en meerdere aspecten (partner & kinderen, gezondheid, ontslag) spelen een rol; - relatief veel arbeidsrechtelijke vragen van werkenden en met ontslagbedreigden. Mensen willen hun rechten weten, waarbinnen ze hun plan willen trekken. In de bijlage is een aantal klantvragen opgenomen. De binnengekomen vragen illustreren dat zij (maar) deels betrekking hebben op, of maar deels raken aan de activiteiten van het Werkplein. 3
  4. 4. Waarom wil Werkplein Eemsdelta een WerkNet? Werkplein Eemsdelta in Delfzijl, met name ISD Noordoost, financiert dit WerkNet. Het is een onderdeel van de totaalaanpak van alle samenwerkende partijen in de Eemsdeltaregio om de ‘crisis de baas’ te blijven. Kenniscentrum Welder en de onafhankelijk arbeidsadviseur geven uitvoering aan WerkNet Eemsdelta. Werkplein Eemsdelta ziet WerkNet als een extra kanaal om mensen te ondersteunen en te bereiken en goed voorbereid naar het Werkplein te krijgen. Dit vermindert niet alleen de informatiedruk, het werkt voor professionals ook prettiger als zij met empowerde klanten te maken hebben. Zij worden dan immers meer uitgedaagd om samen met de klant naar creatieve oplossingen te zoeken. Ook heeft men de indruk dat voor veel mensen de stap naar een Werkplein nog groot of beladen is. En met name voor de met ontslag bedreigden. Bovendien kunnen levensbrede vragen van klanten door WerkNet worden beantwoord, vragen die buiten de scope van een Werkplein vallen. Ook verwacht men dat via WerkNet het ‘hele verhaal’ beter op tafel kan komen, omdat er geen koppelingen zijn met uitvoerende en uitkerende instanties. Waardoor de burger greep op het eigen leven kan (blijven) houden. Het Werkplein ontvangt geregeld een analyse van de binnengekomen vragen (altijd anoniem) zodat zij zicht krijgt op wat er leeft onder de inwoners. Waardevolle signalen waarmee de dienstverlening van de lokale keten en van WerkNet zelf kan worden geoptimaliseerd en vernieuwd. Ook wordt bekeken hoe de cliëntenraad de vraaganalyses kan gebruiken bij haar lobbywerk. Over de uitvoerders van WerkNet Welder (www.weldergroep.nl) is een landelijk, onafhankelijk kenniscentrum (stichting zonder winstoogmerk) met als missie om burgers met een gezondheidsprobleem, chronische ziekte of handicap te empoweren, zodat zij beter voorbereid kunnen omgaan met hun werkgever, bedrijfsarts, (uitkerings)instantie, arbeidsdeskundige, re-integratiebedrijf of verzekeraar. Welder heeft geen koppelingen met uitkeringsinstanties, verzekeraars en re-integratiebedrijven. Zij maakt mensen wegwijs en mondig op het terrein van arbeid en participatie. De infrastructuur waarover Welder beschikt, is bruikbaar voor de inrichting van virtuele voorlichtingspunten met forum voor diverse doelgroepen of regio’s. Oorspronkelijk komt Welder (voorheen Breed Platform Verzekerden & Werk) voort uit de patiëntenbeweging. De structurele subsidie van de overheid (SZW en VWS) is afgebouwd; sinds begin 2008 opereert Welder financieel zelfstandig. Welder voert projecten uit met gelden uit diverse fondsen en regio’s. Het Project Onafhankelijk Arbeidsadviseur (www.onafhankelijkarbeidsadviseur.nl) is gestart in juni 2004 en loopt vooralsnog tot januari 2011. Het project wordt gefinancierd door het ministerie van SZW. Bestuurlijk verantwoordelijk zijn: UWV, Divosa en de Landelijke Cliëntenraad. Arbeidsadviseurs geven een onafhankelijk advies over werk, scholing en re- integratie. Doel van de functie is het versterken van de positie van de klant, enerzijds door een goede informatieverstrekking en verwijzing en anderzijds door de regie bij de klant te laten. In 2010 zijn 70 Arbeidsadviseurs te vinden op ruim 100 Werkpleinen. Ook houden zij spreekuur in bibliotheken en als pilot in een Centrum voor Jeugd en Gezin. Per kwartaal registeren de arbeidsadviseurs tussen de 8.000 en 10.000 klantcontacten. Het merendeel van de klantcontacten (90%) is eenmalig. De twee grootste klantgroepen zijn werknemers (42%) en klanten met een UWV uitkering (41%). Gemiddeld 16% van de klanten heeft een uitkering van de gemeente. In de drie Noordelijke provincies bezochten in de eerste helft van 2010 meer dan 2.500 klanten een arbeidsadviseur. Klanten van de arbeidsadviseurs hebben gecombineerde vragen. Vaak hebben zij behoefte aan (nadere) toelichting op hun rechten en plichten in een specifieke situatie. Daarnaast willen zij 4
  5. 5. informatie over (alternatieve) mogelijkheden voor re-integratie en het vinden of behouden van werk en ook willen zij verkregen informatie toetsen (second opinion). Werkenden raadplegen de arbeidsadviseur vooral in situaties waarin sprake is van (dreigend) ontslag of langdurige ziekte. De belangrijkste reden waarom klanten de arbeidsadviseur raadplegen is de onafhankelijkheid. De klanttevredenheid is bijzonder hoog, 4,3 op een schaal van 5. Hierbij scoren naast de onafhankelijkheid met name de deskundigheid en de klantgerichtheid (persoonlijk contact) hoog. 5
  6. 6. Bijlage: enkele klantvragen aan WerkNet Eemsdelta Rechten en plichten bij ziek uit dienst Een half jaar geleden kwam ik thuis te zitten met een burnout. In februari is mijn laatste werkdag. Door de crisis wordt mijn contract helaas niet verlengd. Daar zullen er wel meer mee te maken hebben bij ons in Appingedam. Het vervelende is gewoon dat ik net aan het opbouwen ben. Op dit moment lukt het me om net 2 uur op een dag te werken. Niet bepaald een situatie dat je zou kunnen solliciteren. Ik heb begrepen dat ik door mijn werk ziek uit dienst gemeld moet worden en dat dat pas kan als ik officieel niet meer in dienst ben. Maar wat kan ik verder verwachten? Mag ik de deur uit bijvoorbeeld? Ben ik verplicht te gaan solliciteren? (kan me voorstellen dat niemand zit te wachten op iemand die nog maar net 2 uur kan werken) Als ik zelf vermoed dat dit werk niet goed voor me is, kan ik dan omscholing krijgen? (iets wat ik al jaren wil, maar niet kon betalen) Gezondheidsproblemen en aanvraag van arbeidsongeschiktheidsverzekering Mijn man is bezig een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Hij krijgt via de Goudsche in eerste instantie een afwijzing, maar door te onderhandelen kunnen we dat naar 20% premieverhoging brengen. Reden van de verhoging is Familiaire Hypercholesterolemie en overgewicht, moeten we dit nu accepteren? Wat gebeurt er bij faillissement/ontslag? (vrije dagen, recht op uitkering) Werkgever staat er financieel slecht bij. Ontslagen zijn al aan de orde binnen het bedrijf en meneer vreest voor zijn baan. Hij heeft nog vrije dagen en overwerkuren staan. 1. Wat gebeurt daarmee bij faillissement/ontslag? 2. En wat kan hij er aan doen om deze betaald te krijgen? 3. Mocht hij nu bij een andere werkgever komen te werken en weer werkloos worden, heeft dat consequenties voor zijn WW-uitkering? Ook recht op de open vacature vanwege terugkeergarantie? Meneer zit in het onderwijs en is gedeeltelijk arbeidsongeschikt. In augustus 2008 was meneer voor een gedeelte afgekeurd. In mei is hij weer goedgekeurd en daar was hij ontevreden over. Maar hij is in mei weer volledig aan het werk gegaan. Hij zit nu weer sinds augustus thuis. De arboarts heeft hem volledig afgekeurd voor zijn werkzaamheden. Zijn werkgever heeft geen passend werk voor hem en heeft hem zelf laten zoeken naar passend werk met een terugkeergarantie in een andere functie. Nu is hij terug en heeft de werkgever geen functie voor hem. Heeft hij recht op de open vacature vanwege die terugkeergarantie? Het is voor hem namelijk passend werk. Maar de werkgever heeft de baan aan een ander gegeven. Moeizame start na ziekte (kanker) van 2 jaar en wens om op weg geholpen te worden Ik ben langdurig ziek geweest. In september 2006 hoorde ik dat ik kanker had. Tot eind 2007 ben ik erg ziek geweest. Daarna ben ik langzaam sterker geworden. Ik was net een paar maanden ervoor als zelfstandige begonnen. Ik had nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Die kon ik nog niet betalen. Al die tijd heb ik financieel op mijn partner moeten steunen. Nu ben ik sinds een half jaar weer aan het solliciteren. Het zogenaamde 'gat' in mijn CV schrikt werkgevers af. Ik ontvang afwijzing na afwijzing. Nu word ik door het UWV Werkbedrijf begeleid bij het vinden van een baan. Maar liever zou ik langzaam re-integreren. Ik weet namelijk niet wat ik aankan, vanwege mijn lagere energiepeil. Bovendien zou het mij ook helpen als er voor werkgevers gunstiger regelingen zouden zijn om mij aan te nemen. 6
  7. 7. Het wordt tijd dat ik weer financieel ga bijdragen. Zeker omdat mijn partner ook van baan heeft moeten veranderen, vanwege onbegrip voor onze situatie. Ik voel me erg aan de zijlijn staan. Zijn er geen mogelijkheden om mij op weg te helpen? Vergoeding kinderopvang Professional (mobiliteitscentrum ED) belt namens een cliënt: man, vanaf 1/1/2010 werkloos. Meneer ontvangt nu een gedeeltelijke kinderopvangvergoeding van zijn werkgever en het andere gedeelte van de belastingdienst. Hij is vanaf 1/1/2010 werkloos en zal dat gedeelte van de werkgever missen. Kan hij dit gedeelte ergens anders vandaan halen? Wajong, werk en boete bij ontslag Wat gebeurt er als ik mijn wajong uitkering opzeg en werk accepteer? Stel je voor het gaat helemaal niet goed met die baan krijg ik dan mijn wajong weer terug als ik ontslag neem? Krijg ik een boete omdat ik ontslag neem? Pensioenopbouw Kan iemand mij vertellen wat er is geregeld voor mensen ouder dan 40 jaar die na 1 januari werkloos worden? Ik ben 43 en mijn contract loopt af in juli 2010. Ik ben wel bezig met sollicteren en ik heb er wel het vertrouwen in dat het gaat lukken maar het zou fijn zijn als de pensioensopbouw door kan blijven gaan. Ondernemen vanuit Wajong-uitkering Ik heb al een tijdje een Wajong uitkering en heb veel moeite bij het vinden van werk. Ik heb dus bedacht om misschien als zelfstandige te beginnen. Het wordt dan geen groot bedrijf, maar een klein iets waarbij ik mijn hobby zou kunnen uitoefenen (sieraden maken en verkopen: misschien 1x in de week op de markt staan). Voor mij is dit nu slechts een idee, omdat ik toch graag iets wil doen. Ik ben nog jong en wil niet tot mijn 65ste thuis zitten en (slechts) van een uitkering leven. Maar toch wil ik wel de zekerheid hebben van inkomen. Mijn vragen dus: - Kan/mag ik van UWV vanuit mijn Wajong uitkering starten als 'zelfstandige'? - Wordt mijn idee überhaupt gezien als 'zelfstandige' zijn? - Heeft het gelijk invloed op mijn uitkering? - Wat als ik het niet meer zie zitten of het levert mij nauwelijks iets op...krijg ik dan weer mijn uitkering? Ter info. Ik ben 80-100% arbeidsongeschikt. Meer casus vindt u onder meer op het forum van WerkNet: www.eemsdelta.werknet.info/forum 7

×