Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kurs del 3

428 views

Published on

Kurs Hordaland Fylkeskommune 24. oktober

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kurs del 3

 1. 1. Prinsipp og regler for bruk av bilder Nina Aldin Thune Kunsthistorie.com
 2. 2. OpphavsrettOpphavsretten gir skaperen av et åndsverk entids- begrenset enerett til å utnytte verket. Medå utnytte verket menes å fremstilleeksemplarer av det og å gjøre det tilgjengeligfor allmennheten. I tillegg omfatteropphavsretten de ideelle rettighetene, det vil sibeskyttelse mot krenkelser av verket og opp-havsmannens anseelse, samt atopphavsmannen har rett til å bli navngitt nårverket utnyttes
 3. 3. WikipediaBilder på Wikipedia må være publisert underen fri lisens, som definert av dokumentetDefinition of Free Cultural WorkAlle bilder skal være merket med hvilken formfor lisens det er lastet opp under, ogdokumentasjon på at lisensen er korrekt i formav lenke til kilde eller opplysning om atopplasteren selv har tatt bildet.
 4. 4. WikimediaCommons
 5. 5. WikimediaCommons
 6. 6. Lisens
 7. 7. LisenserCC-by-sa: Bilder publisert underCreative Commons Attribution ShareAlike-lisenså dele - å kopiere, distribuere og spre verketå remikse - å bearbeide verketå benytte verket kommersielt
 8. 8. VilkårNavngivelse — Du skal navngiopphavspersonen og/eller lisensgiveren påden måte som disse angir (men ikke på enmåte som indikerer at disse har godkjent elleranbefaler deg eller din bruk av verket).Del på samme vilkår — Dersom du endrer,bearbeider eller bygger videre på dette verk,kan du kun spre det resulterende verk underen lisens, som er identisk med denne.
 9. 9. LisenserCC-by: Bilder publisert underCreative Commons Attribution-lisens
 10. 10. LisenserPD: Bilder i «public domain». Dette begrepetbrukes ikke i norsk opphavsrettslovgivning, sådet anbefales at egne verk ikke merkes sompublic domain men heller CopyrightfrittCopyrightfritt: Bilder hvoropphavsrettsinnehaver tillater fri bruk utennoen betingelser. Dette innebærer ogsåkommersiell bruk og endringer i bildene.
 11. 11. LisenserEnerettforeldet: Fotografiske bilder utenverkshøyde, når eneretten er foreldet.Åndsverklovens § 43a, annet ledd: «Enerettentil et fotografisk bilde varer i fotografens levetidog 15 år etter utløpet av hans dødsår, menlikevel minst 50 år fra utløpet av det år bildetble laget. Har to eller flere eneretten sammen,løper vernetiden fra utløpet av dødsåret forden lengstlevende.» Merk at de langt de flesteportrettbilder regnes for å ha verkshøyde, ogde kommer da under reglene i malenenerettforeldet2.
 12. 12. LisenserEnerettforeldet2: Bilder med verkshøyde,når eneretten er foreldet, enten fordi det erminst 70 år siden opphavsmannen døde, ellerfordi opphavsmannen ikke er kjent, og det erminst 70 år siden bildet ble publisert, jf.åndsverklovens §§ 40 og 41.
 13. 13. Fotografisk verk§ 40. Opphavsretten varer i opphavsmannenslevetid og 70 år etter utløpet av hans dødsår.For de verk som er nevnt i § 6, regnes de 70år fra utløpet av den lengstlevendeopphavsmanns dødsår. For filmverk løpervernetiden fra utløpet av dødsåret for denlengstlevende av hovedregissøren, forfatterenav filmmanuskript, dialogforfatteren ogkomponisten av musikk som er frembragt medhenblikk på filminnspillingen.
 14. 14. Fotografisk verk§ 41. Når et verk er offentliggjort utenopphavsmannens navn, allment kjentedekknavn eller merke, varer opphavsretten i70 år etter utløpet av det år da verket først bleoffentliggjort. Består verket av flere deler,regnes vernetiden særskilt for hver enkelt del.Opphavsretten til verk av ukjent opphavsmannvarer i 70 år etter utløpet av det år verket bleskapt, dersom ikke verket offentliggjøres iløpet av dette tidsrom.
 15. 15. Fotografisk bilde§ 43a. Den som lager et fotografisk bilde, harenerett til å fremstille eksemplar av det, entendet skjer ved fotografering, trykk, tegning ellerpå annen måte, og gjøre det tilgjengelig forallmennheten.Eneretten til et fotografisk bilde varer ifotografens levetid og 15 år etter utløpet avhans dødsår, men likevel minst 50 år frautløpet av det år bildet ble laget. Har to ellerflere eneretten sammen, løper vernetiden frautløpet av dødsåret for den lengstlevende.
 16. 16. Fotografisk bilde/verkI forarbeidene ble det lagt vekt på bildetsdokumentasjonsverdi, slik at man mente atbilder av hendelser skulle regnes som bilder,mens portrettbilder og rent kunstneriske bilderskulle regnes som verk.
 17. 17. Den sikreste målestokken ser ut til å værehvor mye arbeid som er lagt ned i å tafotografiet. Dersom fotografiet er et resultat avplanlegging i forhold til lys, posisjonering,eksponeringstid, kamera- og filmvalg og andreelementer må det sannsynligvis regnes som etfotografisk verk; dersom det er tatt med etkompaktkamera som bare er rettet noenlundei riktig retning er det sannsynligvis etfotografisk bilde. Hvor grensen går mellom deto er meget vanskelig å fastsette.
 18. 18. Wikipedia ønsker at kulturinstitusjoner skallaste opp bilder direkte på WikimediaCommons med så god oppløsning som muligog med frie lisenser. Disse bildene vil dakunne brukes av alle Wikimedia foundationsprosjekt. Det er mulig å lage spesielle malersom viser hvilken institusjon som har gittbildet, og dette vil være «reklame» forinstitusjonen.

×