Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kurs del 2

497 views

Published on

Kur

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kurs del 2

 1. 1. Hvordan skrive godeartikler for wikipedia Nina Aldin Thune Kunsthistorie.com
 2. 2. WikipediaartikkelSjangerRelevansFormatKilder
 3. 3. Sjanger = leksikonBeskrivende, ikke fortellendeDistansert, ikke personligBalansert, ikke påståeligAnalytisk, ikke refererende
 4. 4. RelevansArtiklene skal være relevant for et leksikonWikipedia har noen Relevanskriterier, men deer veiledende.Artikler som nettsamfunnet ikke finner relevantkan bli slettet.
 5. 5. Relevans, eksempler:Steder med unik kulturell ellerarkitektonisk betydning - somBakkelandet i Trondheim eller Gamlebyen i Fredrikstad.
 6. 6. RelevansViktige turistmål og attraksjoner, som Frognerparken.
 7. 7. Relevans Viktige samlingssteder ogknutepunkter, som Den blå steinen i Bergen.
 8. 8. Annet stoffKan passe bedre i fagwikier som f. eks.LokalhistoriewikiStoffet er f.eks. knyttet til lokalhistorien til etbestemt område eller sted i Norge, fralandsdel til helt lokalt nivå.Stoffet er laget spesielt til en institusjon somf.eks. bakgrunnstoffom Lepramuseet på Farmasihistorie.comPlanteartiklene på Wikipedia har da en mergenerell form.
 9. 9. Formatha et feilfritt språk og med god flytha en viss lengde, og behandle sitt temagrundigvære faglig holdbar
 10. 10. Formatha en god introduksjonvære harmonisk satt opp og riktig formatertregelen ha relevante bilder
 11. 11. KilderArtikler bør kun inneholde materiale som harblitt publisert av velrenommerte kilderWikipedia er ikke stedet du publiserer originalforskning
 12. 12. Gode kilderArtikler i fagtidsskrifterFagbøker utgitt av universitetsforlag ellerandre forlag med en anerkjent prosess forkvalitetssikring.Offentlige rapporter og statistikk.Alle kilder bør før bruk gjennomgå kildekritikk.
 13. 13. KildekritikkEkthet er kilden det den utgir seg for å være?Er kilden en forfalskning?Tidsnærhet jo mindre avstand det er i tidmellom hendelsene som omtales og at den blenedtegnet, jo større troverdighet kan en festetil den. Øyenvitneberetninger er mer troverdigeenn fortellinger som har blitt fortalt fra persontil person (jf. «hviskeleken»).
 14. 14. KildekritikkUavhengighet er kilden et referat eller enavskrift av en tidligere kilde?Tendens kan en mistenke at kilden gir et falskbilde på grunn av skaperen(es) økonomiske,politiske eller personlige interesser for åpåvirke mottakeren på en bestemt måte.
 15. 15. KildekritikkRepresentativitet er kilden typisk for en klasseav kilder, eller er den ikke representativ? Kaninformasjonen i kilden være et resultat avtilfeldighet i utvalget? Statistikkfaget kan oftegi nøyaktig svar på dette om datagrunnlaget erkomplett nok.
 16. 16. Typer kilderDet skilles i kildekritikken mellom primære ogsekundære kilder.Primærkilder er førstehåndskilder, menssekundærkilder er fremstilling som bygger påprimærkilder.
 17. 17. Typer kilderPrimærkilde er den eldste bevarte skildringenav en historisk begivenhet. En primærkilde erselve originalkilden fra en hendelse.Primærkilden bygger ikke på andre bevartekilder og er derfor den kilden som liggernærmest begivenheten i tid. Primærkildenefinnes ofte i et museum, et arkiv eller andresteder der originalkilder oppbevares. Hvisoriginalkilden ikke lenger eksisterer, blir denkilden som ligger nærmest hendelsen i tid, åregne som primærkilde.
 18. 18. Typer kilderPrimærkilder er også alle kilder somomhandler førstehånds befatning med etbestemt materiale. For eksempel en oppgaveeller avhandling som studerer et bestemtfenomen, og som baserer seg på egneundersøkelser.
 19. 19. Typer kilderSekundærkilde er gjenfortellinger,sammendrag og henvisninger til enprimærkilde. Sekundærkilden bygger påprimærkilden og kan være en oppgave,avhandling, bok, leksikon, eller annet, sombaserer sine artikler på andres arbeid. Andreutgaver av primærkilden blir regnet somsekundærkilder. Kilder som er oversatt fragresk, latin og andre språk til norsk blir daetter en noe streng definisjon å regne somsekundærkilder. En oversettelse kan foreksempel medføre at innholdsmessigenyanser går tapt.
 20. 20. Typer kilderStumme kilder er gjenstander, bygninger,husgeråd og redskaper.Talende kilder er skriftlige kilder, som foreksempel brev, dagbøker, lovtekster ogdokumenter. Det samme er bilder, film oglydopptak.
 21. 21. Typer kilderBeskrivende eller kognitive kilder er skriftligekildene, som for eksempel dagbøker, referaterog brev som forteller hvordan enkeltpersonerhar opplevd sin samtid. Disse kildene giruttrykk for holdninger, tanker og følelser ogkan si oss noe om hvordan hverdagen artetseg for den som har produsert kilden.
 22. 22. Typer kilderNormative kilder viser hva som var normeneeller reglene i den tiden kilden er hentet fra.Lover, reglementer og kontrakter er eksemplerpå normative kilder. Denne typen kilderforteller ikke hvordan virkeligheten var, menhvordan de som har produsert kildene, mentedet burde være.
 23. 23. Typer kilderTertiærkilder er samle- og oversiktsverker somleksikon, lands- og områdehistorier og ikke-spesialiserte læreverk på lavere nivåer. Dettekan ofte være nyttige kilder foroversiktsartikler, men for å kildebeleggeenkeltopplysninger vil det være bedre åbenytte mer spesialiserte sekundærkilder.
 24. 24. BrukbarhetEr kilden relevant i forhold til spørsmålet?Er kilden troverdig?
 25. 25. BrukbarhetVurdere kildens indre konsistens! Der skalikke være store sprik og meningsløsheter ikilden.Sette kilden opp mot andre kilder. Der skalikke være uoverenstemmelder mellomuavhengige kilder som er nær i tid og rom.Er kilden i samsvar med annen kunnskap ogden større sammenhengen?
 26. 26. Kilder på internettHvordan stemmer innholdet på siden med detdu har fra andre kilder, som for eksempelleksikon eller lærebøker?Er noe av det du vet om emnet, utelatt, og i såfall hvorfor?Virker innholdet troverdig?Er innholdet lagt ut av en troverdig fagperson?Er innholdet lagt ut av en interessegruppe somønsker å framheve sitt eget syn?
 27. 27. KvalitetKildemateriale skal være relevant.Kildemateriale skal være egnet til å belyseartikkelen.Kilder kan ha avvikende tolkninger.Bruke kilder som er interessante ogvelbegrunnet.Se også: Kunsthistorie.com Bruk av kilder

×