Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
บรรณาธิการ     “ไหวครู”  นิ   ตรสารรายเดือน “อักษรสาสน” โดย สุภาศิ ริ ม านนท บรรณาธิการ และจิ น ดา ศิ ริ ม านน...
ปกนิตยสาร “อักษรสาสน” ฉบับปฐมฤกษ                14
หนังสือ “อีศาน” ฉบับ “แฮกหมาน” หมายถึงเริ่ ม ต น ด ว ยความสำเร็ จ นี้ ขอ “ไหว ค รู ” โดยนำแนวคิดวิธีปฏิบัติที่ครูผูบุก...
นี้ จ ะเลื่ อ มใสเห็ น ด ว ยอย า งสอดคล อ งไปทุ ก ๆประการ กับขอคิดและความรูสึกเทาที่ไดปรากฏในบทประพั น ธ เ หล า น...
เฉพาะแตความถูกตองแหงขอความจริงตามหลักวิ ช า, กั บ เฉพาะแต ภ าระที่ แ สวงหามา และที่พิจารณาอนุมัติใหบทประพันธเหลานี...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Editorstart

495 views

Published on

เจตนารมณ์ของการทำนิตยสาร

Published in: Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Editorstart

 1. 1. บรรณาธิการ “ไหวครู” นิ ตรสารรายเดือน “อักษรสาสน” โดย สุภาศิ ริ ม านนท บรรณาธิการ และจิ น ดา ศิ ริ ม านนท ผูจัดการทั่วไป คือคบไฟที่โชนแสงในความมืด ประกายไฟนั้นไดสงตอมายังคนรุนหลัง แมวันนี้ก็ยังไมมอดดับ 13
 2. 2. ปกนิตยสาร “อักษรสาสน” ฉบับปฐมฤกษ 14
 3. 3. หนังสือ “อีศาน” ฉบับ “แฮกหมาน” หมายถึงเริ่ ม ต น ด ว ยความสำเร็ จ นี้ ขอ “ไหว ค รู ” โดยนำแนวคิดวิธีปฏิบัติที่ครูผูบุกเบิกงานดานสื่อสารมวลชนไดสำแดงเจตจำนงไวตั้งแต “อักษรสาสน”ฉบับแรกจนฉบับสุดทาย (เมษายน ๒๔๙๒ – ตุลาคม ๒๔๙๕)มาตี พิ ม พ เสมอดั ง การวางดอกไม ธู ป เที ย นคารวะครูบาอาจารย และบรรดาผูถากถางหนทางสายนี้มาอยางยากลำบาก ข อ ความที่ จ ำหลั ก หนั ก แน น ตั้ ง แต เ มื่ อ ๖๒ ป ที่แลว... “บทความต า ง ๆ ทั้ ง ในทางการเมื อ ง, ทางเศรษฐกิจ, ทางสังคม ในทางวรรณคดีและในทางศิลปะ ในนิตยสารรายเดือน “อักษรสาสน” นี้ ไมใชเป น การแสดงข อ คิ ด โดยเฉพาะเจาะจงแห ง กลุ มความคิด หรือจารีตและศรัทธา ของกลุมใดสำนักใดกลุ ม เดี ย วสำนั ก เดี ย ว คณะบรรณาธิ ก ารของ“อักษรสาสน” มิไดคาดหวังวา ทานผูอานนิตยสาร 15
 4. 4. นี้ จ ะเลื่ อ มใสเห็ น ด ว ยอย า งสอดคล อ งไปทุ ก ๆประการ กับขอคิดและความรูสึกเทาที่ไดปรากฏในบทประพั น ธ เ หล า นี้ ผู เขี ย นของ “อั ก ษรสาส น ”แต ล ะคนก็ อ าจจะมี ค วามคิ ด เห็ น ขั ด แย ง กั น อยู ไ ดคณะบรรณาธิการ “อักษรสาสน” ถือวา ในการที่นิตยสารนี้จะสามารถอนุเคราะหทานผูอาน เพื่อใหเขามีสวนรวมรังสรรคสาธารณมติ ใหเปนประโยชนสูงสุดแกสังคม ตลอดทั้งเปนผลอันไพศาลล้ำลึกแกประพันธพิภพ และหรือแกปริมณฑลแหงศิลปะนั้นการใหไดรับฟงขอคิดความเห็นที่ขัดแยงกัน ดวยความมีจิตใจอันกวางขวาง บริสุทธิ์ และเปนธรรมยอมจะเหมาะสมวิเศษกวาการที่จะยึดมั่นและใฝใจเกาะแนนอยูแตเฉพาะเพียงขอคิด หรือจารีตและศรัทธาของกลุมใดสำนักใด กลุมเดียวสำนักเดียวเพราะฉะนั้ น “อั ก ษรสาส น ”จึ ง ไม อ ยู ใ นฐานะที่จะรั บ รองความคิ ด เห็ น ใด ๆ ที่ มี ป รากฏอยู ใ นบทประพันธตาง ๆ เหลานี้ ไมวาที่มีชื่อผูเขียน หรือไมมีก็ตาม ภาระที่ “อักษรสาสน” รับผิดชอบ กำหนด 16
 5. 5. เฉพาะแตความถูกตองแหงขอความจริงตามหลักวิ ช า, กั บ เฉพาะแต ภ าระที่ แ สวงหามา และที่พิจารณาอนุมัติใหบทประพันธเหลานี้ไดปรากฏเพื่อรับการวิเคราะห และการวินิจฉัย ของบรรดาทานผูอานผูสนใจทั้งหลาย” หนังสือ “อีศาน” – นิตยสารรายปกษเพื่อชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค “...ปรารถนาเปนมิตรผูซื่อสัตยแหงจิตสำนึกของผูอาน และเปนเครื่องมือสวนหนึ่งสำหรับทวีความกาวหนาทางความคิด ในทางการอานหนังสือ และโลกทัศนอันไพศาล” ดวยจิตคารวะ บรรณาธิการอำนวยการ 17

×