Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Peko 071009 Marianosuus

949 views

Published on

Esitys pedagogiselle koulutuspäivälle 7.10.2009 "Pedagogiset suuntaukset kirjaston näkökulmasta sekä internetin mahdollisuudet opetuksessa".

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Peko 071009 Marianosuus

 1. 1. Pedagogiset suuntaukset kirjaston näkökulmasta PBL, konstruktivistinen ja sosiokonstruktivistinen oppimiskäsitys – mitä nämä ovat ja voiko niitä soveltaa kirjaston opetuksessa? Maria Repo
 2. 2. Lyhyt yleistys <ul><li>Perinteinen </li></ul><ul><li>Opettajakeskeinen </li></ul><ul><li>Opettaja jakaa tietoa oppijoille </li></ul><ul><li>Opettaja on tärkein ”tiedonlähde” </li></ul><ul><li>Oppija ottaa vastaan tiedon sellaisenaan </li></ul><ul><li>Oppiminen = muistaminen </li></ul><ul><li>Uusi </li></ul><ul><li>Oppijakeskeinen </li></ul><ul><li>Opettaja ohjaa oppijoita </li></ul><ul><li>Opettaja ja oppijat ovat ”tiedonlähteitä” </li></ul><ul><li>Oppija luo tiedon itse aktiivisesti </li></ul><ul><li>Oppiminen = ymmärtäminen </li></ul>
 3. 3. Oppimiskäsitys Miten ihminen oppii? Behavioristinen Sosiokonstruktivistinen Konstruktivistinen Opetusmenetelmä Miten opetetaan? PBL luento projekti ryhmätyö harjoitus
 4. 4. Behavioristinen oppimis- ja tiedonkäsitys <ul><li>Ihmisen käyttäytymistä voi ohjata palkitsemalla ja rankaisemalla </li></ul><ul><li>Kärjistäen: ihminen on tyhjiö, jota voi täyttää </li></ul><ul><li>Tieto on joko oikeaa tai väärää </li></ul><ul><li>Opettaja voi siirtää tietoa ja totuuksia oppijoihin </li></ul>
 5. 5. Vaikutus opetukseen <ul><li>Lähtökohta: opetettava aihekokonaisuus </li></ul><ul><li>” Porkkana ja keppi” </li></ul><ul><li>Opettajan tehtävä on jakaa ”oikeaa” tietoa </li></ul><ul><li>Opettaja pilkkoo kokonaisuuden sopivan kokoisiin paloihin ja laatii harjoittelutehtäviä </li></ul><ul><li>Oppija ottaa vastaan, muistaa ja käyttää oppimaansa tarkoituksenmukaisesti </li></ul>
 6. 6. Konstruktivistinen oppimis- ja tiedonkäsitys <ul><li>Ei yhtenäinen teoria </li></ul><ul><li>Objektiivista arvotodellisuutta ei ole </li></ul><ul><li>Tavoite: muutos oppijan käsityksissä </li></ul><ul><li>Oppiminen = aktiivinen tietojen käsittelyprosessi </li></ul><ul><li>Oppiminen = sisäisten mallien muodostamista ja muuttamista </li></ul>
 7. 7. Konstruktivismi jatkuu <ul><li>Assimilaatio = sulautumisprosessi, uusi tieto liitetään olemassa olevaan malliin </li></ul><ul><li>Akkomodaatio = uuden mallin muodostuminen, kun tieto ei sovellu aikaisempaan malliin </li></ul><ul><li>Yksilökonstruktivismi </li></ul><ul><li>Sosiaalinen konstruktivismi </li></ul>
 8. 8. Vaikutus opetukseen <ul><li>Ei faktatiedon oppimista </li></ul><ul><li>Ratkaisu- & ongelmakeskeinen </li></ul><ul><li>Oppijan itseohjautuvuutta arvostetaan </li></ul><ul><li>Opettaja = asiantuntija, joka tukee ja tutoroi oppimisprosessia </li></ul><ul><li>Opettaja = ohjaaja </li></ul><ul><li>Motivoiminen keskeistä </li></ul><ul><li>Reflektointi tärkeää </li></ul><ul><li>Oppija osallistuu oppimistulosten arvioimiseen </li></ul>
 9. 9. Sosiokonstruktivistinen oppimis- ja tiedonkäsitys <ul><li>Tieto on sosiaalisesti rakennettu, siihen kuuluu sosiaalisia sopimuksia ja yhteisesti jaettuja merkityksiä </li></ul><ul><li>Tiedon totuusarvo on suhteellista </li></ul><ul><li>Oppiminen tapahtuu tietyissä sosiokulttuurisissa konteksteissa </li></ul><ul><li>Oppimisyhteisö = tiedon tuottamisen ja rakentamisen yhteisö </li></ul>
 10. 10. Vaikutus opetukseen <ul><li>Opettaja = tiedon hankkimisprosessin ohjaaja </li></ul><ul><li>Oppijalla on vastuu oppimisestaan </li></ul><ul><li>Oppiminen tapahtuu yhteistyössä opettajan ja muiden oppijoiden kanssa </li></ul><ul><li>Keskustelua, aivoriihitoimintaa, projektityötä, kertomuksia, PBL yms. </li></ul>
 11. 11. PBL <ul><li>Problem-Based Learning </li></ul><ul><li>Ongelmakeskeinen tai ongelmaperusteinen oppiminen </li></ul><ul><li>Opetusmenetelmä, joka perustuu sosiokonstruktivistiseen ajattelutapaan </li></ul><ul><li>Sovellettu Suomessa lähinnä ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa </li></ul>
 12. 12. Aivoriihi Jäsentäminen Ongelma-alueet Oppimistavoitteet Itsenäinen opiskelu Uudelleen käsitteellistäminen Selventäminen Ongelmaratkaisu jatkuu Ongelmaskenaario Tutoristunto A Tutoristunto B
 13. 13. Lähteet <ul><li>Ferrer Kenney, Barbara: Revitalizing the One-Shot Instruction Session Using Problem-Based Learning. Reference & User ServicesQuartlerly. Volume 47, issue 4, s. 386-391. </li></ul><ul><li>Kauppila, Reijo A.: Ihmisen tapa oppia : johdatus sosiokonstruktiiviseen oppimiskäsitykseen. Jyväskylä: PS-kustannus, 2007 </li></ul><ul><li>Konstruktivismi ja realismi. Toim. Pekka Kalli ja Anita Malinen. Helsinki: Kansanvalistusseura, 2005 </li></ul>
 14. 14. Lähteet, jatkuu <ul><li>Kupias, Päivi: Oppia opetusmenetelmistä. Helsinki: Educa-instituutti, 2000. </li></ul><ul><li>Quo Vadis – Problem-Based Learning in Time and Space Learning Communities and Networks Tampereella 3.-4.42008 Konferennsimaateriaalia </li></ul>

×