Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mesettajat ja Hiirenkesyttajat Vaasa300309

764 views

Published on

Kirjastopedagogiikan koulutuspäivän materiaali.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Mesettajat ja Hiirenkesyttajat Vaasa300309

 1. 1. Mesettäjät ja hiirenkesyttäjät – informaatiolukutaidonopetus yleisessä kirjastossa Maria Repo [email_address]
 2. 2. Luentorunko <ul><li>Kirjaston opetustehtävä </li></ul><ul><li>Informaatiolukutaidonopetusta vai mediakasvatusta? </li></ul><ul><li>Koulun ja kirjaston yhteistyö </li></ul><ul><li>Elinikäisen oppimisen tukeminen </li></ul>
 3. 3. Kirjaston opetustehtävä
 4. 4. Yleisen kirjaston pedagoginen tehtävä – UNESCON mukaan <ul><li>UNESCO – Yleisten kirjastojen julistus: Yleinen kirjasto luo perusedellytykset elinikäiselle oppimiselle, itsenäiselle päätöksenteolle ja yksilöiden ja sosiaalisten ryhmien kulttuurikehitykselle </li></ul>
 5. 5. Toiminnan taustana kirjastolaki <ul><li>Kirjaston tehtävä – kirjastolaki 2 § </li></ul><ul><ul><li>Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. </li></ul></ul>
 6. 6. Osana kirjaston tietopalvelua <ul><li>Tärkeimmät kirjasto- ja tietopalvelut: </li></ul><ul><ul><li>palveluneuvonta </li></ul></ul><ul><ul><li>suosittelu </li></ul></ul><ul><ul><li>kirjavinkkaus </li></ul></ul><ul><ul><li>oheistoiminta </li></ul></ul><ul><ul><li>opastaminen </li></ul></ul><ul><li>(Lovio & Tiihonen: Kirjaston asiakaspalvelu, 2005) </li></ul>
 7. 7. Informaatiolukutaidonopetusta vai mediakasvatusta?
 8. 8. Informaatiolukutaito on välttämätöntä tehokkaalle elinikäiselle oppimiselle sekä mahdollisuudelle vaikuttaa tietoyhteiskunnassa. <ul><li>(Catts& Lau: Towards Information Literacy Indicators, 2008) </li></ul>
 9. 9. Informaatiolukutaidon osaamisalueita <ul><li>Informaatiotarpeiden tunnistamista </li></ul><ul><li>Informaation paikantamista ja sen laadun arvioimista </li></ul><ul><li>Informaation säilyttämistä ja hankkimista </li></ul><ul><li>Informaation käyttämistä tehokkaasti ja eettisesti </li></ul><ul><li>Informaation soveltamista luodakseen ja jakaakseen tietoa </li></ul><ul><li>(Catts& Lau: Towards Information Literacy Indicators, 2008) </li></ul>
 10. 10. Medialukutaito <ul><li>Tietoa, taitoa ja osaamista, jota tarvitaan median käyttämiseen ja tulkitsemiseen </li></ul><ul><li>Mediaan kuulu kirjallisuus, TV, radio, Internet, lehdet, nauhoitettu musiikki, pelit, kuvat, elokuvat, mainokset </li></ul><ul><li>(Buckingham: Media education – literacy, learning and contemporary culture, 2003) </li></ul>
 11. 11. Mediakasvatus <ul><li>Mediakasvatus on toiminta, jolla tietoisesti yritetään vaikuttaa yksilön median käyttöön ja mediataitoihin. </li></ul><ul><li>Mediakasvatuksella kehitetään mediakulttuurissa elämisen taitoja. </li></ul>(Mediametka.fi > Mikä mediakasvatus?)
 12. 12. Arjen tietoyhteiskunta Toimintaohjelma 2008-2011 <ul><li>Tavoitteena on edistää lasten ja nuorten medialukutaidon kehittymistä siten, että lapsilla ja nuorilla on valmiudet käsitellä mediasisältöjä kriittisesti ja monipuolisesti. </li></ul><ul><li>Mediakasvatus on opastusta tietoympäristön hahmottamisessa ja suhtautumisessa loputtomaan tiedonvirtaan, keinoja suojautua haitalliselta, laittomalta ja ei-toivotulta sisällöltä, valmiuksia ilmoittaa hätkähdyttävistä tai pelottavista sisällöistä ja toiminnoista sekä valmiuksia hyödyntää tekniikan tarjoamia vaikutus- ja tiedonjakokanavia. </li></ul>
 13. 13. Informaatiolukutaidonopetusta vai mediakasvatusta? <ul><li>Mikä osa kirjastotoiminnasta on mediakasvatusta? </li></ul><ul><li>Mikä osa kirjastotoiminnasta on informaatiolukutaidonopetusta? </li></ul>
 14. 14. Kommunikaatiotaitojen kartta Informaatiolukutaito ICT-taidot – mediaosaaminen Lukutaito Suulliset taidot Ajattelu (Catts& Lau: Towards Information Literacy Indicators, 2008)
 15. 15. Informaatiolukutaidon osa-alueita <ul><li>Kansallinen kehitys </li></ul><ul><li>Terveys ja hyvinvointi </li></ul><ul><li>Kansalaisyhteiskunta </li></ul><ul><li>Koulutuksen standardeja </li></ul><ul><li>Työ ja taloudellinen toiminta </li></ul>(Catts& Lau: Towards Information Literacy Indicators, 2008)
 16. 16. Koulun ja kirjaston yhteistyö
 17. 17. Koulun ja kirjaston yhteinen tehtävä <ul><li>Koulu ja kirjasto yhdessä vastaavat siitä, että yhteiskunnan suomalaisten lukutaito kehittyy ajan tasalle </li></ul><ul><ul><li>Perinteinen lukutaito </li></ul></ul><ul><ul><li>Informaatiolukutaito </li></ul></ul><ul><ul><li>(Dromberg: Koulu ja kirjasto yhteistyössä oppijoiden parhaaksi. Teoksesta: Koulu kirjastossa, 2000) </li></ul></ul>
 18. 18. Opetussuunnitelman perusteet <ul><li>Opetushallitus määrittelee opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt valtakunnallisessa, koulutuksen järjestäjiä sitovassa opetussuunnitelman perusteet -asiakirjassa </li></ul><ul><li>Sen perusteella laaditaan kunta- ja koulukohtaisesti paikalliset opetussuunnitelmat siitä, mitä ja miten koulussa opiskellaan </li></ul>
 19. 19. Yhteistyössä <ul><li>Eri kunnissa on eri tavalla toteutettu, miten yleinen kirjasto tukee peruskoulun informaatiolukutaidonopetusta </li></ul><ul><li>Ääripäät: </li></ul><ul><ul><li>Opettaja- ja kirjastontyötekijäkohtaista </li></ul></ul><ul><ul><li>Yhteinen kirjallinen sopimus </li></ul></ul>
 20. 20. Kolme palvelua <ul><li>Kirjavinkkaus </li></ul><ul><li>Kirjastokäytönopetus </li></ul><ul><li>Tiedonhaunopetus </li></ul>
 21. 21. Elinikäisen oppimisen tukeminen
 22. 22. Kirjasto sivistyksen paikkana <ul><li>Kaikilla on oikeus tietoon, mutta on onko yhtäläisiä mahdollisuuksia päästä tietoon? </li></ul><ul><li>Koulutusta on saatavilla, mutta </li></ul><ul><ul><li>saattaa olla maksullista </li></ul></ul><ul><ul><li>usein teknisyydellään ja ”nuorekkuudellaan” karkottaa osan kansalaisista </li></ul></ul><ul><li>Yleisen kirjastolaitoksen perustehtävä on tasa-arvoinen pääsy tietoon </li></ul><ul><ul><li>( Kokkonen: Kirjastot uutta etsimässä. Sivistyksen paikka – Kirjoituksia kirjaston tilasta, 2000) </li></ul></ul>
 23. 23. Opettaminen osana tietopalvelua <ul><li>Tiedonhankinnan opastaminen on yksi kirjaston keskeisimmistä tehtävistä </li></ul><ul><li>Tietokoneita käytetään myös esimerkiksi sähköpostipalveluihin, muunkin sähköisen asioinnin osuus kasvaa entisestään </li></ul><ul><li>Yleiset kirjastot toteuttavat niille annettua laajempaa tehtävää kansalaisten tietoyhteiskuntataitojen opastajina </li></ul><ul><ul><li>( Lovio & Tiihonen: Kirjaston asiakaspalvelu, 2005) </li></ul></ul>
 24. 24. Tietoyhteiskuntatehtävä <ul><li>Kirjastot ovat kansalaisten tieto- ja viestintätekniikan ja sen tarjoamien palvelujen kohtaamispaikkoja, joissa kansalaiset saavat opastusta ja tukea omaan tuotantoonsa </li></ul><ul><li>Tietoyhteiskuntaneuvosto ehdotta, että kirjastojen rooli paikallisina tietoyhteiskuntapalvelupisteinä vahvistetaan (tulevaisuuden elinvoimainen Suomi – Tietoyhteiskuntaneuvoston raportti, 2006) </li></ul>
 25. 25. Siksi opetamme informaatiolukutaitoa <ul><li>Kirjaston aikuisopetus kuuluu: </li></ul><ul><ul><li>tietopalveluun </li></ul></ul><ul><ul><li>yhteiskuntatehtäväämme </li></ul></ul><ul><ul><li>kirjastonkäytön perusopastukseen </li></ul></ul><ul><ul><li>hakeutuvaan toimintaan: uusien asiakkaiden tavoittaminen </li></ul></ul>
 26. 26. Siksi opetamme, jatkuu <ul><li>Kirjaston kurssit edistävät: </li></ul><ul><ul><li>demokratiaa ja eri kansalaisryhmien tasa-arvoa </li></ul></ul><ul><ul><li>kirjaston näkyvyyttä ja julkiskuvaa </li></ul></ul><ul><ul><li>elämänhallintaa ja elinikäistä oppimista </li></ul></ul><ul><ul><li>asukkaiden mm. maahanmuuttajien yhteiskuntaosallistumista </li></ul></ul><ul><ul><li>monikulttuurisuutta </li></ul></ul><ul><ul><li>kansalaistaitojen vahvistamista </li></ul></ul><ul><ul><li>syrjäytymisen ehkäisemistä </li></ul></ul><ul><ul><li>virkistymistä </li></ul></ul>
 27. 27. Kirjaston rooli koulutuskentässä <ul><li>Epävirallista koulutusta </li></ul><ul><li>Ei-muodollista oppimista </li></ul><ul><li>Maksuttomuutta </li></ul><ul><li>Vapaaehtoisuutta </li></ul><ul><ul><li>osallistujat motivoituneita </li></ul></ul><ul><ul><li>osallistujien viihtyminen tärkeää </li></ul></ul>
 28. 28. Aikuisopetuksen tavoitteet <ul><li>Kirjastojen opastusten päätavoitteet </li></ul><ul><ul><li>vähentää pelkoa ja epävarmuutta </li></ul></ul><ul><ul><li>antaa rohkeutta ja innostusta itsenäiseen toimintaan ja/tai lisäopiskeluun </li></ul></ul>
 29. 29. Kurssitarjontaa <ul><li>Tiedonhaun- & kirjastokäytönopetusta </li></ul><ul><ul><li>esim. ”Lainaa kirjastonhoitaja” -palvelu, kirjastokäytönopetusta maahanmuuttajille </li></ul></ul><ul><li>Tietokoneen ja Internetin perustaidot </li></ul><ul><ul><li>esim. Internetin alkeita, sähköpostia, sähköistä asiointia </li></ul></ul><ul><ul><li>ryhmäopetusta, yksilöopetusta ajanvarauksella </li></ul></ul><ul><li>Teemaopetusta </li></ul><ul><ul><li>esim. sukututkimusta, tietokantaopetusta, web 2.0 sovelluksia, digikuvien purkamista </li></ul></ul>
 30. 30. Lähteet <ul><li>Arjen tietoyhteiskunta – Toimintaohjelma 2008-2011, http://www.arjentietoyhteiskunta.fi/files/48/Arjen_tietoyhteiskunta.pdf </li></ul><ul><li>Buckingham, David: Media education – literacy, learning, and contemporary culture, Cambridge : Polity Press , 2003. </li></ul><ul><li>Catts, Ralph & Lau, Jesus: Towards Information Literacy Indicators – Conceptual Framework paper. UNESCO: Paris, 2008 http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001587/158723e.pdf </li></ul><ul><li>Dromberg, Kaarina: Koulu ja kirjasto yhteistyössä oppijoiden parhaaksi. Koulu kirjastossa, s. 10-12. BTJ kirjastopalvelu Oy, 2000. </li></ul><ul><li>Kokkonen, Oili: Kirjastot uutta etsimässä. Sivistyksen paikka – Kirjoituksia kirjaston tilasta, 2000 </li></ul><ul><li>Lovio, Maisa & Tiihonen, Vuokko: Kirjaston asiakaspalvelu, BTJ Kirjastopalvelu Oy, 2005 </li></ul><ul><li>Mediakasvatusmetka ry. http://www.mediametka.fi/direct.aspx?area=page&prm1=70 </li></ul><ul><li>Opetussuunnitelman perusteet, Opetushallitus 2004 http://www.oph.fi/info/ops/ </li></ul><ul><li>Suoninen, Annikka: Mediakielitaidon jäljillä : lapset ja nuoret valikoivina mediankäyttäjinä, Jyväskylän yliopisto, taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos, nykykulttuurin tutkimuskeskus, 2004. </li></ul><ul><li>tulevaisuuden elinvoimainen Suomi – Tietoyhteiskuntaneuvoston raportti, 2006 </li></ul><ul><li>UNESCO – Yleisten kirjastojen julistus www.kirjastot.fi / fi-FI /kirjastoala/julkaisut/ unesco </li></ul>

×