Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Estudiar gelida4

352 views

Published on

Què pots estudiar en l'institut de Gelida?

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Estudiar gelida4

 1. 1. Institut Gelida
 2. 2.  El batxillerat és letapa postobligatòria de formació acadèmica que es cursa convencionalment entre els 16 i els 18 anys. Prepara lalumnat per a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a laccés al món laboral.  Es tracta dun cicle format per dos cursos, en el que es poden escollir tres modalitats:  Arts    Humanitats i ciències socials    Ciències i tecnologia   Els estudis de batxillerat sestructuren en:  Part comú: assignatures comunes i tutoria  Part diversificada: matèries pròpies de la modalitat escollida, matèries optatives i treball de recerca.
 3. 3. 1r BATX 2n BATX HUM HCS CCSS TEC CIENT HUM HCS CCSS TEC CIENT 2 LC Llengua catalana 2 h LC Llengua catalana i literatura h 2 LS Llengua castellana 2 h LS Llengua castellana i literatura h 3 IA Llengua estrangera h 3 IA Llengua estrangera h 2 FI Filosofia i ciutadania h 3 FI Historia de la Filosofia h 2 EF Educació Física h 3 HI Història h 2CM Ciències per al món contemporani h 1 TU Tutoria h 1 TU Tutoria Economia i h organitzaci MOD2 4 Llatí ó Matemàtiques Economia i 1 h d’emprese organitzaciMOD1 4 s Llatí ó Matemàtiques 1 h d’emprese MOD2 4 Geografia Física s 2 h Literatur Matemàtiques TecnologiMOD1 a 4 MOD2 4 aplicades a les Física Història de l’art a Química 2 Espanyol h 3 h ciències socials industrial a Literatur Matemàtiques Tecnologi MOD2 Dibuix 4MOD1 4 a aplicades a les Biologia Història del món a Química 4 Tècnic h 3 h catalana ciències socials contemporani industrial Literatura espanyolaMOD1 Dibuix 4 TREBALL DE RECERCA Biologia 4 Tècnic h Francès
 4. 4. Itineraris 1r de Batxillerat ITINERARI 1 ITINERARI 2 Matemàtiques Matemàtiques Física Física Tecnologia Industrial Química Dibuix Tècnic Biologia ITINERARI 3 ITINERARI 4 ITINERARI 5 Llatí Llatí Economia i Org d’Empreses Literatura espanyola Matemàtiques Aplicades CS Matemàtiques Aplicades CS H. Mon Contemporani H. Mon Contemporani H. del Mon Contemporani Literatura universal Literatura Universal Literatura Universal ITINERARI 6 ITINERARI 7 ITINERARI 8 Llatí Llatí Economia i Org d’Empreses Literatura espanyola Matemàtiques Aplicades CS Matemàtiques Aplicades CS H. Mon Contemporani H. Mon Contemporani H. del Mon Contemporani Francès Francès Francès
 5. 5. Itineraris 2n de Batxillerat ITINERARI 1 ITINERARI 2 Matemàtiques Matemàtiques Física Física Tecnologia Industrial Química Dibuix Tècnic Biologia ITINERARI 3 ITINERARI 4 ITINERARI 5 Llatí Llatí Economia i Org d’Empreses Geografia Geografia Geografia Història de l’Art Història de l’Art Història de l’Art Literatura Catalana Matemàtiques Aplicades CS Matemàtiques Aplicades CS
 6. 6. Prova PAU Fase General Fase especìfica Consta de 5 exercicis: • Avalua coneixements en àmbits concrets relacionats amb 1. Llengua catalana i literatura. els estudis que es volen cursar. 2. Llengua castellana i literatura. • Cada estudiant construeix el seu patró de prova d’accés. 3. Llengua estrangera. No hi número fixe d’exàmens 4. Història / Filosofia. • Pot examinar-se de qualsevol matèria de modalitat de 5. Matèria de modalitat de segon curs segon de batxillerat, distinta a l’examinada en la fase general. Qualificació: mitjana aritmètica Qualificació: matèria superada nota >5 Superació de les PAUmitjana aritmètica dels exercicis fase general: ≥ 4
 7. 7. La formació professional capacita per a lexercici qualificat de diverses professions i proporciona la formaciónecessària per: -adquirir la competència professional pròpia de cada títol -comprendre lorganització i les característiques del sector corresponent.La formació professional específica sordena en cicles formatius que atorguen la qualificació necessària per aexecutar les tasques pròpies de la professió. Els títols de tècnic i de tècnic superior s’agruparan en 26 famíliesprofessionals   Activitats físiques i esportives Imatge personal   Administració i gestió Indústries alimentàries   Agrària Indústries extractives   Arts i artesanies Informàtica i comunicacions   Arts gràfiques Instal·lació i manteniment   Comerç i màrqueting Marítim pesquera   Edificació i obra civil Química   Electricitat i electrònica Sanitat   Energia i aigua Seguretat i medi ambient   Fabricació mecànica Serveis socioculturals i a la comunitat   Fusta, moble i suro Tèxtil, confecció i pell   Hoteleria i turisme Transport i manteniment de vehicles   Imatge i so Vidre i ceràmica
 8. 8. Accès•Graduat/ada en educació secundària obligatòria•Tècnic/a auxiliar (FP-1) o equivalent Tècnic/a•La superació del primer cicle densenyament secundari experimental (14-16)•La superació dun mòdul professional 2 experimental•La superació íntegra dels dos primers cursos del BUP•Poden accedir-hi les persones que, sense l’ESO, superin una prova daccés que es convoca anualment. Per accedir mitjançant aquesta via es requereix tenir, com a mínim, 17 anys complerts lany de realització de la prova. Durada La durada dels cicles formatius engloba les hores lectives de formació en un centre educatiu i les hores de la formació pràctica en centres de treball, entre 1.300 i 2.000 hores, la qual cosa suposa, en general, un o dos cursos acadèmics. Més informació En acabar un cicle de grau mitjà es pot accedir a un treball de tècnic o es pot • cursar un altre cicle formatiu de grau mitjà, • accedir a un cicle formatiu de grau superior, cursant el batxillerat (tenint en compte les convalida- cions que facilita el fet d’haver cursat un cicle formatiu de grau mitjà) o • accedir a un cicle formatiu de grau superior (un cop superada la prova d’accés).
 9. 9. Els Programes de Qualificació Professional Inicial són programes que pretenen donar al jovent que s’hi inscriu,l’inici d’un itinerari professional i formatiu, tant de transició al món laboral com de continuïtat formativa, és a dir, que volafavorir la inserció laboral dels alumnes.Va destinat a alumnes majors de setze anys, i menors de vint-i-un anys, que no hagin obtingut el títol de graduat en ESO.L’estructura d’aquests estudis s’organitza en: mòduls obligatoris ( mòduls A i B) i mòduls voluntaris (mòduls C)Mòduls OBLIGATORIS: Amplien les competències bàsiques i afavoreixen la transició des del sistema educatiu al món laboral. - Mòdul Aprenentatges instrumentals bàsics i mòdul de Tutoria (Mòdul B) amb una durada d’entre 240 i 550 hores - Mòdul Formació pràctica a una empresa (mòdul A) amb una durada d’entre 400 i 770 hores.-MÒDULS VOLUNTARIS: Condueixen a lobtenció del títol de graduat en ESO i tenen una durada d’unes 840 hores (segons any, una vegada superat el programa amb els mòduls obligatoris).PERFILS PROFESSIONALS (Més informació) •Auxiliar de jardins, vivers i parcs •Auxiliar de manteniment delectromecànica •Auxiliar doficina de •Auxiliar de dependent de comerç vehicles •Auxiliar dinstal·lacions electrotècniques i •Auxiliar de manteniment de carrosseria de de telecomunicacions vehicles •Auxiliar de cuina •Auxiliar de fabricació mecànica •Auxiliar de serveis de restauració •Auxiliar de muntatge i manteniment de •Auxiliar de perruqueria sistemes •Auxiliar de fusteria microinformàtics •Auxiliar de lampisteria i climatització domèstica •Auxiliar dagricultura •Auxiliar de gravació i tractament de dades

×