Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

UD2 LES CAPES DE LA TERRA

U.D.2 L'ESTRUCTURA DE LA TERRA
1r Batxillerat. Ciències de la Terra

 • Be the first to comment

UD2 LES CAPES DE LA TERRA

 1. 1. L'anàlisi de les ones sísmiques rebudes a la xarxa mundial d'observatoris subministra informació sobre la velocitat de les ones en profunditat, i a partir d'això es dedueixen les propietats dels materials existents a l'interior (densitat, mòdul de rigidesa i mòdul de compressibilitat). En realitat, les ones sísmiques proporcionen una mena de radiografia interna de la Terra. EL MÈTODE SÍSMIC I L'INTERIOR TERRESTREEL MÈTODE SÍSMIC I L'INTERIOR TERRESTRE
 2. 2. L'anàlisi de les discontinuïtats sísmiques ha permès elaborar un model de l'interior de la Terra segons el qual el nostre planeta està diferenciat en diverses capes. LA TERRA ESTÀ FORMADA PER CAPESLA TERRA ESTÀ FORMADA PER CAPES
 3. 3. MODELS DE L'INTERIOR TERRESTREMODELS DE L'INTERIOR TERRESTRE Podem establir dos models de l'estructura interna segons l'objecte d'estudi: - Model ESTÀTIC o QUÍMIC: Es basa en la composició química dels seus materials. S'hi poden distingir tres capes: ESCORÇA MANTELL NUCLI - Model DINÀMIC o FÍSIC: Es basa en l'anàlisi del comportament dels materials sotmesos a esforços. S'hi pot distingir quatre capes: LITOSFERA ASTENOSFERA MESOSFERA ENDOSFERA
 4. 4. MODEL ESTÀTICMODEL ESTÀTIC versusversus MODEL DINÀMICMODEL DINÀMIC
 5. 5. MODEL GEOQUÍMICMODEL GEOQUÍMIC versusversus MODEL GEODINÀMICMODEL GEODINÀMIC
 6. 6. 1 Litosfera 2 astenosfera 3 mesosfera 4 endosfera (nucli) 5 escorça oceànica 6 escorça continental 7 mantell superior 8 mantell inferior 9 nucli extern 10 nucli intern Estructura interna de la Terra: els dos modelsEstructura interna de la Terra: els dos models
 7. 7. EL MODEL ESTÀTIC O GEOQUÍMICEL MODEL ESTÀTIC O GEOQUÍMIC
 8. 8. Divideix l'interior del planeta en tres grans capes concèntriques: escorça, mantell i nucli, separades entre si per superfícies de discontinuïtat sísmiques que indiquen canvis en la composició dels materials. 1. Nucli intern discontinuïtat de Lehmann 2. Nucli extern discontinuïtat de Gutenberg 3. Mantell inferior discontinuïtat de Repetti 4. Mantell superior discontinuïtat de Mohorovicic 5. Escorça EL MODEL ESTÀTIC O GEOQUÍMICEL MODEL ESTÀTIC O GEOQUÍMIC Vídeo: les capes de la Terra
 9. 9. EL MODEL ESTÀTIC O GEOQUÍMICEL MODEL ESTÀTIC O GEOQUÍMIC
 10. 10. L'ESCORÇAL'ESCORÇA L'escorça terrestre és la capa més superficial de la Terra, constitueix l'1% de la seva massa. L'escorça és la part més heterogènia de la Terra, especialment les seves zones continentals, i està sotmesa a continus canvis provocats per l'acció de forces endògenes i exògenes. El seu gruix no és uniforme, varia d'uns 35 a 60 km sota els continents a uns 10 km sota dels fons oceànics.
 11. 11. L'ESCORÇAL'ESCORÇA L'estructura vertical de l'escorça varia d'unes zones a unes altres, distingim dues zones ben diferenciades: l'escorça continental i oceànica. - L'escorça continentalescorça continental presenta una capa superior de composició granítica (SIAL) i una inferior basàltica. És més gruixuda,heterogènia i antiga que l'escorça oceànica. Inclou també les plataformes continentals i talús continental. - L'escorça oceànicaescorça oceànica no té capa granítica, la seva densitat és més gran que l'escorça continental i la seva edat menor.
 12. 12. L'ESCORÇAL'ESCORÇA Les roques que formen l’escorça terrestre estan formades quasi completament pels 8 elements següents: oxigen (46,6%), silici (27,7%), alumini (8,1%), ferro (5%), calci (3,6%), sodi (2,8%), magnesi (2,6%) i potassi (2,1%).
 13. 13. L'ESCORÇAL'ESCORÇA Existeixen diferències de composició segons es tracti de regions oceàniques o continentals
 14. 14. L'ESCORÇA CONTINENTALL'ESCORÇA CONTINENTAL En vertical es poden distingir tres capes: Capa sedimentàriaCapa sedimentària. Capa superior, més o menys plegada, que pot faltar però que en alguns llocs supera els 3 km. de gruix. Densitat = 2.5 g/cm3 . Capa graníticaCapa granítica. Antigament es deia SIAL, perquè predominen en ella els silicats d'alumini. Està formada per roques granítiques. Té un gruix mitjà de l'ordre de 5 a 25 km. Densitat = 2.7 g/cm3 Capa basàlticaCapa basàltica. És la més profunda, antigament se l'anomenava SIMA (Silicats de magnesi). Està formada per roques basàltiques. Són roques magmàtiques efusives o volcàniques, bàsiques, amb minerals ferromagnèsics, d'alta densitat. Té un gruix de 10 a 20 km. Densitat = 2.9 g/cm3
 15. 15. L'ESCORÇA CONTINENTALL'ESCORÇA CONTINENTAL
 16. 16. L'ESCORÇA OCEÀNICAL'ESCORÇA OCEÀNICA És molt més prima (entre 6-11 km) que la continental i forma els fons oceànics. És molt més jove que l’escorça continental: les roques més antigues datades tenen 220 milions d’anys. La seva densitat mitjana és de 3,0 g/cm3. Es distingeix una capa de sediments (no sempre) i una capa de roques basàltiques. A diferència de l'escorça continental, manca de capa granítica.
 17. 17. L'ESCORÇA CONTINENTAL I OCEÀNICAL'ESCORÇA CONTINENTAL I OCEÀNICA
 18. 18. L'ESCORÇA : estructura en horitzontalL'ESCORÇA : estructura en horitzontal
 19. 19. Situat entre l’escorça (discontinuïtat de Mohorovicic) i el nucli (discontinuïtat de Gutenberg). S'estén des dels 5-70 km de profunditat fins als 2.900 km. La Tº del mantell és molt elevada, entre 600°C i 3.700°C. Està constituït per unes roques més denses que les de l'escorça: bàsicament peridotita, roca formada per silicats de ferro i magnesi. Es diferencia: - un mantell superiormantell superior que s'estén fins uns 400 km de profunditat, fluid, viscós format principalment per roques peridotites: roques ultrabàsiques, majoritàriament compostes per olivina magnèsic (aprox. un 80%) i piroxè (aprox. un 20%). - un mantell inferiormantell inferior sòlid i de baixa plasticitat que s'estén fins 2.900 km de profunditat. La seva composició és similar a la del mantell superior, però presenta una major densitat degut a un major empaquetament dels minerals. EL MANTELLEL MANTELL
 20. 20. EL MANTELLEL MANTELL
 21. 21. EL MANTELL (model estàtic)EL MANTELL (model estàtic)
 22. 22. EL MANTELLEL MANTELL
 23. 23. La composició del nucli és metàl·lica, i es calcula que majoritàriament està compost de ferro (85%), níquel (5%), i la resta d’elements no metàl·lics. És una capa molt densa (12-13 g/cm3 ). La temperatura al nucli és molt alta; pot arribar a ser de 4.500°C. Al nucli s’hi diferencien dues zones, que deuen tenir una composició molt semblant: -el nucli externnucli extern, que arriba fins a 5.100 km de profunditat - el nucli internnucli intern, que continua fins al centre de la Terra. EL NUCLIEL NUCLI
 24. 24. EL MODEL DINÀMIC O FÍSICEL MODEL DINÀMIC O FÍSIC
 25. 25. LITOSFERALITOSFERA (líthos = pedra): la capa més superficial de la geosfera que es caracteritza per la seva rigidesa. Comprèn tota l'escorça i els primers quilòmetres del mantell. S'estén fins aproximadament 100-150 km. La litosfera es troba dividida en plaques que es mouen sobre l’astenosfera. ASTENOSFERAASTENOSFERA (asthenós = dèbil, tou): capa situada sota la litosfera, entre els 100 i els 300 km i en la qual disminueix la velocitat de propagació de les ones sísmiques. Es força fluïda i poc rígida; per tant, té un comportament plàstic que permet el desplaçament de les plaques que té a sobre. ATENCIÓ: SERIOSOS DUBTES SOBRE LA SEVA EXISTÈNCIA! MESOSFERAMESOSFERA (mésos = mig): capa situada entre els 300 i els 2.900 km, formada per part del mantell superior i tot el mantell inferior. És sòlida i rígida. ENDOSFERAENDOSFERA (éndos = dintre): capa més interna corresponent al nucli, dels 2.900 als 6.370 km. EL MODEL DINÀMIC O FÍSICEL MODEL DINÀMIC O FÍSIC
 26. 26. LA LITOSFERA (model dinàmic)LA LITOSFERA (model dinàmic)
 27. 27. L'ASTENOSFERA (model dinàmic)L'ASTENOSFERA (model dinàmic)
 28. 28. FEM UN REPÀS ALS DOS MODELS?FEM UN REPÀS ALS DOS MODELS?
 29. 29. EL MODEL ESTÀTIC O GEOQUÍMICEL MODEL ESTÀTIC O GEOQUÍMIC
 30. 30. EL MODEL DINÀMIC O FÍSICEL MODEL DINÀMIC O FÍSIC
 31. 31. ELS DOS MODELSELS DOS MODELS
 32. 32. ELS DOS MODELSELS DOS MODELS
 33. 33. Bibliografia http://www.artinaid.com/2013/04/composicion-de-la-corteza-terrestre/ www.astroyciencia.com http://www.slideshare.net/EDU3364/tema-14-origen-y-estructura-de-la-tierra http://www.xtec.cat/~imartin6/1/hotpot/terra/index.htm http://www.cienciasmc.es/web/u3/index_u3.html http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/1bachillerato/estrucinternatierra/ind ex.htm http://e- ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio//1000/1001/html/index.html

×