Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DINÀMICA SUPERFICIAL DEL PLANETA I

37,847 views

Published on

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

DINÀMICA SUPERFICIAL DEL PLANETA I

 1. 1. DINÀMICA SUPERFICIAL DE LA TERRA (I)
 2. 2. DINÀMICA SUPERFICIAL DE LA TERRA <ul><li>ELS PROCESSOS GEOLÒGICS </li></ul><ul><li>PROCESSOS GEÒLOGICS EXTERNS </li></ul><ul><li>2.1. Meteorització </li></ul><ul><li>2.2 Erosió i transport </li></ul><ul><li>2.3 Sedimentació </li></ul><ul><li>2.4 Diagènesi </li></ul><ul><li>3. PROCESSOS GEÒLOGICS INTERNS </li></ul><ul><li>3.1. La teoria de la Tectònica de Plaques </li></ul><ul><li>3.2. Les deformacions de les roques </li></ul><ul><li>3.3. Els plecs </li></ul><ul><li>3.4. Fractures i falles </li></ul>
 3. 4. ...Un relleu en continua transformació!
 4. 5. 1. ELS PROCESSOS GEOLÒGICS Malgrat l'aparent caràcter immutable de l'escorça terrestre, aquesta es veu sotmesa a canvis constants. La Terra és un planeta dinàmic, tot i que molts cops els canvis són tan lents que és difícil percebre’ls. La seva superfície està sotmesa a intenses transformacions causades principalment per l’acció de l’ atmosfera , la hidrosfera i la biosfera i per les manifestacions d’energia interna del planeta .
 5. 6. El conjunt de processos geològics que transformen l'escorça actuen de forma succesiva, són extremadament lents (excepte volcans i terratrèmols) i constitueixen l'anomenat cicle geològic . 1. ELS PROCESSOS GEOLÒGICS
 6. 7. L’acció de l’energia interna del planeta origina el cicle geològic intern , durant el qual es forma el relleu terrestre. En canvi, l’acció de l’atmosfera, la hidrosfera i la biosfera origina el cicle geològic extern , durant el qual es modela el relleu terrestre. 1. ELS PROCESSOS GEOLÒGICS
 7. 8. 2. ELS PROCESSOS GEOLÒGICS EXTERNS La superfície terrestre, principalment la superfície emergida dels continents, està sotmesa a l'acció contínua de l'atmosfera, hidrosfera i biosfera que provoca la destrucció del relleu topogràfic en el denominat cicle geològic extern . Tots els processos que hi participen constitueixen els anomenats processos geològics externs . Els processos geològics externs són la meteorització , l' erosió , el transport , la sedimentació i la diagènesi .
 8. 9. 2. ELS PROCESSOS GEOLÒGICS EXTERNS <ul><li>Es desenvolupen com a conseqüència de dues fonts energètiques bàsiques: </li></ul><ul><li>L'energia del sol. </li></ul><ul><li>La força de la gravetat. </li></ul><ul><li>Amb aquesta energia es destrueixen els relleus superficials i finalment es formen les roques sedimentàries . </li></ul>
 9. 10. 2. 1. La meteorització Consisteix en la disgregació i/o alteració dels materials de la superfície com a conseqüència de l'acció de l'atmosfera, la hidrosfera i els èssers vius. La meteorització transforma les roques compactes en un mantell residual finament fragmentat que pot ser transportat pels agents geològics externs . <ul><li>La meteorització és física o mecànica quan provoca la fragmentació de les roques sense que en canviï la composició química. </li></ul><ul><li>Efecte de la dilatació per descompressió. </li></ul><ul><li>Escalfament i refredament </li></ul><ul><li>Gel-desgel. </li></ul><ul><li>Les arrels de les plantes </li></ul><ul><li>La meteorització és química quan les roques s'alteren químicament a causa de l'atac de diverses substàncies (aigua, oxigen, diòxid de carboni, etc.). </li></ul>
 10. 11. L' erosió és l'efecte de desgast que experimenten les roques superficials i implica la pèrdua de materials sòlids o substàncies en dissolució que són arrencats dels seus llocs d'origen. Aquest procés, el realitzen els agents geològics externs i implica l'inici del transport. Els agents geològics externs són bàsicament la pluja , les aigües salvatges , els torrents , els rius , les glaceres , l' onatge , els corrents marins i el vent . 2.2 L'erosió i el transport
 11. 12. 2.2.1 L’acció d’agents geològics externs: L’AIGUA
 12. 13. 2.2.1 L’acció d’agents geològics externs: L’AIGUA
 13. 14. 2.2.1 Erosió provocada per l’aigua Vall de les “Xemeneies de Fades” . Capadòcia (Túrquia)
 14. 15. Sobre roques calcàries es formen els carst ( karst ). El carst és una forma de modelat terrestre causat per l'aigua a través de processos d'erosió per meteorització química , és propi de zones amb presència de roques calcàries o d'altres roques solubles carbonatades.
 15. 16. 2.2.1 L’acció d’agents geològics externs: EL VENT
 16. 17. “ La Portada”. Antofagasta (Chile) Exemple d’erosió marina i eòlica
 17. 18. Evolució d’un relleu afectat pel modelat glaciar
 18. 19. 2.2 El transport El transport és el procés mitjançant el qual els materials erosionats són traslladats d'un lloc a un altre de la superfície de la Terra. El principal agent de transport és l'aigua superficial (aigües salvatges, torrents i rius). Altres agents de transport són el gel i el vent . Finalment, destacar l'acció de l' onatge i els corrents marins .
 19. 20. La sedimentació és la deposició dels materials transportats pels agents geològics (aigua, gel i vent) en cessar la seva capacitat de transport. Les zones on es dipositen aquests materials reben el nom de conques sedimentàries que en la majoria dels casos coincideixen amb els mars i oceans. 2.3 La sedimentació
 20. 21. Els sediments dipositats poden sofrir processos, més o menys intensos, que els transformaran en roques dures i coherents. El conjunt d'aquests processos s'anomena diagènesi , i el resultat final serà la formació d'una roca sedimentària . 2.4 La diagènesi
 21. 22. Les roques sedimentàries es formen per l'acumulació dels materials dipositats o precipitats quan acaba el procés de transport. Normalment els dipòsits es fan en forma de capes anomenades estrats . Tots els processos que hi participen constitueixen els anomenats processos geològics externs i formen el cicle geodinàmic extern. ROQUES SEDIMENTÀRIES
 22. 23. 2. ELS PROCESSOS GEOLÒGICS EXTERNS
 23. 24. 2. ELS PROCESSOS GEOLÒGICS EXTERNS
 24. 25. 2. ELS PROCESSOS GEOLÒGICS EXTERNS

×