Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
The story as baseline:            Timeline, budget och delivarables in                transmedi...
Introduktion...        Innan vi börjar...        Vad skall vi göra idag då?            Mina erfar...
Inledning...        Daniel Chilla        Bra på mycket, bäst på inget: generalist...            T...
En definition...        Från skogsnissar till Transmedia        Media, medier, bilder, film, interaktivitet, b...
En definition...        Multimedia        Många medier, olika kanaler            Tittare     ...
En definition...        Transmedia        Varför transmedia? Mitt transmedia...               ...
Ett exempel...               http://www.youtube.com/watch?v=wN590e-fopc© Daniel Chilla, Chillafilm      ...
Det är kaos...        Hitta kärnan        Ur kaos kommer liv, kommer struktur            Vi kan g...
Det är kaos...        Därför!                 Vem skall göra det då?© Daniel Chilla, Chillafilm  9o...
Det är kaos...        Film vs Transmedia        Ur kaos kommer liv, kommer struktur            Ar...
Det är kaos...        Film vs Transmedia        Ur kaos kommer liv, kommer struktur            Sp...
Det är kaos...        Organisera Kaoset        Berättelse i kamp mot tekniken            Filmare:...
Organisera kaoset...        Ordning i Kaoset        Stenarna att bygga på, det goda är tre....       ...
Organisera kaoset...        Idé & Manus        Grunden och det skrivna ordet....            Idé: ...
Organisera kaoset...        Timeline        Tiden är linjär, en sten att stå på               ...
Organisera kaoset...        Budget        En budget, ∞ - antal budgetar                   ...
Organisera kaoset...                           High End        Leverabler        ...
Paus: 15 min                    Efter pausen:               Budget, timeline & Milestone...
De goda tre...        Dom tre        Evigt förbundna         Dina bästa vänner         Mätba...
De goda tre...        Budget            Utifrån det som skall levereras            Inte från ...
De goda tre...       Week & Month               Date               Day         ...
De goda tre...        Milestones, KPI, Deliverables                      CONFIDENTIAL    ...
Manus i förändring...        Ett levande manus            Hard scritps, locked scripts         ...
Frågor                      Kontaktuppgifter:                      Mail: daniel@...
EXTRA: Storys            Staffing: flexible, agile competent            Nervous breakdowns: I warned y...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

The story as baseline: Timeline, budget och delivarables in transmediaprojekt

431 views

Published on

A seminar given at STDH, Stockholm Academy of Dramatic Arts, about the importance of structure in a an ever changing project as in transmedia. The three rocks to cling to are budget, timeline and deliverables. They all come from the baseline: The Story. Seminar given by Daniel Chilla, producer and director for the Conspiracy For Good.

 • Be the first to like this

The story as baseline: Timeline, budget och delivarables in transmediaprojekt

 1. 1. The story as baseline: Timeline, budget och delivarables in transmediaprojekt Seminar STDH - 20120119 Daniel Chilla: Mail: daniel@chillafilm.se Twitter: dchilla© Daniel Chilla, Chillafilm 1onsdag 25 januari 12
 2. 2. Introduktion... Innan vi börjar... Vad skall vi göra idag då? Mina erfarenheter grunden Ställ frågor, avbryt Mer workshop än föreläsning Mitt arbete med Timeline, budget och leverabler i transmediaprojekt Utgångspunkten: Berättelsen Vem är jag då, varför står jag här?...© Daniel Chilla, Chillafilm 2onsdag 25 januari 12Introduction ...Before we begin ...What shall we do today?My experience basically Ask questions, stopMore workshop than lectureMy work with the timeline, budget and deliverables in trans-media projectsConcept: The story Who am I, why am I here? ...
 3. 3. Inledning... Daniel Chilla Bra på mycket, bäst på inget: generalist... Tysk, svensk, producent, regissör, grundare av mobiltjänsteföretag (Namni), LARP, gamer, rollspel, guide, styrelseledamot, klippare, kostymör designer, runner, elektriker, ljud... - Filmlärare, Stillerska Filmgymnasiet - FAD (1st AD) - Regissör - Transmediaproducent I början var, äh en definition först...© Daniel Chilla, Chillafilm 3onsdag 25 januari 12Good in many best at nothing: a generalist ...German, Swedish, producer, director, founder of mobile content company (Namni), LARP, gamer, role play, guide,director, editor, costume designer, runner, electricians, sound ...- Filmteacher, Stillerska Movie High School- FAD (1st AD)- Director- Transmedia Producer In the beginning was, ah, a definition first ...
 4. 4. En definition... Från skogsnissar till Transmedia Media, medier, bilder, film, interaktivitet, buzzwords Rollspel Live, Lajv, LARP Media Multimedia Transmedia Lite termer© Daniel Chilla, Chillafilm 4onsdag 25 januari 12A definition ...From forest elves to TransmediaMedia, media, pictures, movies, interactivity, buzz wordsLive, LARP, LARP Media Multimedia Trans-Media A little terminology
 5. 5. En definition... Multimedia Många medier, olika kanaler Tittare Film TITTARE Passivt Webb TITTARE En berättelse Stillbild TITTARE Mobil TITTARE Lite tråkigt...© Daniel Chilla, Chillafilm 5onsdag 25 januari 12 A definition ...Multimedia - Many media, different channels, Viewers Passive, A storyMovie Web Snapshot MobileVIEWERS VIEWERS VIEWERS VIEWERSA little boring...
 6. 6. En definition... Transmedia Varför transmedia? Mitt transmedia... Film Deltagare Tittare blir deltagare Webb Deltagare Passivitet blir aktivitet Berättelsen blir individuell Stillbild Deltagare Alla medier, alla platser, hela världen... Mobil Deltagare Mänskligt kaos är dragkraft Berättelsen är det viktigaste ...Vad är transmedia för er? Hjälp, KAOS!!!© Daniel Chilla, Chillafilm 6onsdag 25 januari 12A definition ...TransmediaWhy transmedia? My transmedia ...Viewers become participants, Passiv becomes activThe story becomes individualAll media, all places, all over the world ...Human chaos is attractive, it is importantMovie Web Snapshot, MobileParticipants Participants Participants Participants ... What is transmedia for you? Help, CHAOS!
 7. 7. Ett exempel... http://www.youtube.com/watch?v=wN590e-fopc© Daniel Chilla, Chillafilm 7onsdag 25 januari 12An Example
 8. 8. Det är kaos... Hitta kärnan Ur kaos kommer liv, kommer struktur Vi kan göra ALLT, NU! Transmedia dog, länge leve transmedia! Hitta kärnan: svårt och omöjligt En Berättelse, Ett mål, En oneliner, fiveliner, synopsis / one pager, Ett treatment, Ett manus För att leda team och nå deltagarna ”Breaking the waves is about a girl fucking her way into heaven” Peter Albaeck Jensen Men varför?© Daniel Chilla, Chillafilm 8onsdag 25 januari 12 Its chaos ...Find the coreOut of chaos comes life, the structureWe can do it all, NOW!Transmedia died, long live the trans-media!Find the core: hard and impossibleA story, a goal, a oneliner, five liners, synopsis / one pager, a treatment, a scriptTo lead the team and reach the participants"Breaking the Waves is about a girl fucking her way Into Heaven" Peter Jensen Albaeck...But why?
 9. 9. Det är kaos... Därför! Vem skall göra det då?© Daniel Chilla, Chillafilm 9onsdag 25 januari 12There is chaosThis is why!Who will do it then?
 10. 10. Det är kaos... Film vs Transmedia Ur kaos kommer liv, kommer struktur Arbetsgrupper: - Långfilm: 50 personer, ett gemensamt mål - Transmedia: 150 personer, flera mål, delmål, leverabler, förändringar Arbetskultur: - Film: Herarkisk - Transmedia: Holistisk Teknik: - Film: ”ett” format, en kopia - Transmedia: otal rekniker, hur många kopior och iterationer som helst. Det är deltagarnas fel! Hjälp, KAOS, igen...© Daniel Chilla, Chillafilm 10onsdag 25 januari 12 Its chaos ...Film vs. Trans-MediaOut of chaos comes life, the structureWorking Groups:- Feature: 50 people, a common goal- Trans Media: 150 people, several objectives, milestones, deliverables, changesWork Culture:- Film: Military- Trans Media: HolisticTechnology:- Film: "a" form, a copy- Trans Media: countless rekniker, how many copies and iterations at any time.It is the participants fault! Help, Chaos, again ...
 11. 11. Det är kaos... Film vs Transmedia Ur kaos kommer liv, kommer struktur Spridning: Film: 1 kontrollerad kopia Transmedia: så många kopior, varianter, viraler som möjligt Berättelse: Film: 1 berättelse Transmedia: 1 huvudberättelse + individuella upplevelser Process: Film: ett tydligt mål, med tydliga delmål Transmedia: Ett eller flera mål, ständigt föränderliga delmål Det är deltagarnas fel! Hjälp, KAOS, igen...© Daniel Chilla, Chillafilm 11onsdag 25 januari 12 Its chaos ...Film vs. Trans-MediaOut of chaos comes life, the structureDissemination:Film: a controlled copyTransmedia: as many copies, variants, viral as possibleStory:Film: a narrativeTransmedia: 1 huvudberättelse + individual experiencesProcess:Film: a clear goal, with clear milestones Transmedia: one or more goals, ever-changing milestonesIt is the participants fault!Help, Chaos, again ...
 12. 12. Det är kaos... Organisera Kaoset Berättelse i kamp mot tekniken Filmare: tänk om! Kamp mellan teknik & berättelse Transmedia: En berättelse i IT projektform Iteratvit "göra om, om och om och om igen" Sprint, scrum Aldrig leverera klart, alltid förändras, alltid göra om Vilket team klarar det? Var är stabiliteten....© Daniel Chilla, Chillafilm 12onsdag 25 januari 12 Its chaos ...Organizing chaosStory and the fight against technologyFilmmaker: re-think!Struggle between technology and narrative Trans Media: A Tale of the IT project form Iteratvit"Redo, over and over and over again"Sprint, scrumNever deliver clear, always changing, always redoWhich team can do this? Where is stability ....
 13. 13. Organisera kaoset... Ordning i Kaoset Stenarna att bygga på, det goda är tre.... Grunden: Berättelsen Timeline Ordning och styrmedel 1 - Timeline 2 - Leverabler: KPI, milestones, deliverables Berättelse 3 - Budget Budget Leverabler Var kommer dom ifrån...© Daniel Chilla, Chillafilm 13onsdag 25 januari 12Organizing chaos ...Order in chaosThe stones to build on, the good is three ....The foundation: The StoryOrder and instruments1 - Timeline2 - Deliverables: CPI, milestones, deliverables 3 - Budget3 - BudgetTimelineStoryDeliverablesWhere do they come from ...
 14. 14. Organisera kaoset... Idé & Manus Grunden och det skrivna ordet.... Idé: oneliner, fiveliner, synopsis - onepager Treatment: story -> gamedesign -> experience Manus: hardscript vs soft script ...blir budget, timeline & KPI Var är stabiliteten....© Daniel Chilla, Chillafilm 14onsdag 25 januari 12Organizing chaos ...Idea & ScreenplayThe foundation and the written word ....Ide: oneliner, five liners, synopsis - onepager Treatment: Story -> Game Design -> Experience Screenplay: hard vs. softscript script... Becomes the budget, timeline & CPI Where is stability ....
 15. 15. Organisera kaoset... Timeline Tiden är linjär, en sten att stå på CONFIDENTIAL Var är stabiliteten....© Daniel Chilla, Chillafilm 15onsdag 25 januari 12Organizing chaos ...TimelineThe time is linear, a rock to stand on Where is stability ....
 16. 16. Organisera kaoset... Budget En budget, ∞ - antal budgetar CONFIDENTIAL Reklamfilmsbudget: - ”ett tillfälle”, en leverabel, olika avdelningar, ett mål. - Transmediabudget: över tid, fullständigt olika leverabler, CONFIDENTIAL avdelningar medverkar i många olika leveranser, flera olika mål: deltagande, marknadsföring, försäljning osv Var är stabiliteten....© Daniel Chilla, Chillafilm 16onsdag 25 januari 12 Organizing chaos ...BudgetA budget, ∞ - number of budgetsCommercial Budget:- "An opportunity", a deliverabel, different departments, a goal.- Trans Media Budget: Over time, completely different deliverables, departments are involved in a variety of supplies,several objectives: participation, marketing, sales, etc. Where is stability ....
 17. 17. Organisera kaoset... High End Leverabler För att visa omvärlden vad ni gör... KPI Milestones, Milestonereports CONFIDENTIAL Deliverables CONFIDENTIAL Var är stabiliteten....© Daniel Chilla, Chillafilm 17onsdag 25 januari 12Organizing chaos ...DeliverablesTo show the world what you do ...KPIMilestones, Milestone ReportsDeliverablesHigh End Where is stability ....
 18. 18. Paus: 15 min Efter pausen: Budget, timeline & Milestones / KPI Manus i förändring Daniel Chilla: Mail: daniel@chillafilm.se Twitter: dchilla© Daniel Chilla, Chillafilm 18onsdag 25 januari 12Pause: 15 minutesAfter the break:Budget, timeline & milestones / KPIs Manuscript in changeDaniel Chilla: Mail: daniel@chillafilm.se Twitter: dchilla
 19. 19. De goda tre... Dom tre Evigt förbundna Dina bästa vänner Mätbara CONFIDENTIAL CONFIDENTIAL CONFIDENTIAL Var är stabiliteten....© Daniel Chilla, Chillafilm 19onsdag 25 januari 12The good three ...The threeForever linkedYour best friends MeasurableTimeline, Budget, Deliverables Where is stability ....
 20. 20. De goda tre... Budget Utifrån det som skall levereras Inte från en produktionsprocess Varje del är som en egen budget Bra ekonomistöd CONFIDENTIAL Bra produktionsekonom© Daniel Chilla, Chillafilm 20onsdag 25 januari 12The good three ...BudgetFrom there to be delivered not from a production process each piece as its own budgetGood economic supportGood production economist
 21. 21. De goda tre... Week & Month Date Day Major story elements 24 25 26 July 27 28 29 30 August 31 Mon Tue Wed Thur Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thur Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thur Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thur Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thur Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thur Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thur Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thur Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thur Fri Sat Sun Nadirah gets into Europe Nadirah stuck: Get her in! Nadirah Gets to London, start of runtime: London pervasive experience 32 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 Timeline Zambia & Africa video release start Recap: The Journey Weekend event 1 Episode 1: Arrival Weekend event 2 Episode 2: HQ Found Weekend 3 Episode 3: Intrusion Weekend event 4 (Episode 4: The Takedown) Main Story Main Story Act’s / Parts CFG Release confirmed Nadirahs Journey Africa Nadirahs Journey Europe Get Her in (Nadirah) Runtime: Nadirah in London Saturday Participation Arrival & Storming of the Shunt HQ: The Headquarters are found Takedown: BB-expo, B&B exposed Weekly participation Clearing of Brick Lane Clearing of canary warf Davids martyrdom Run time: London Weekend events Weekend events Arrival on Themes and storming of the Shunt HQ found Only video drops game BB-expo & Takedown Location River Bank & Shunt Truman Brewery Bloomsbury Ballroom Ann Marie Yes Ian Briggs Yes Nadirah Yes Actors Ann Marie Blog: text, video or audio (live or ”recorded”) Release confirmed 10/5 Ann Marie Blogs Release: Video Drops (recorded earlier) Ann Marie in Video Drops Release: Video (recorded earlier) Ann Marie africa video release starts Ann Marie in earlier recorded video: Africa & London Live (on locations) Ann Marie Live Video Shoot Confirmed Nadirah Blog: text, video or audio Confirmed Nadirah out of jail starts Journey through africa Nadira enters Europe Live (on locations) Nadirahs journey through europe, live when possible, always active on blog Nadirah in London Release: Video (recorded earlier) Nadirah africa video release starts Video Shoot Confirmed David Release: Video Drops (recorded earlier) Video Drops with Dave Release: Video (recorded earlier) David africa video release starts Video Shoot Confirmed Sir Ian Briggs Release: Video Drops (recorded earlier) Video Drops with Ian Briggs Release: Video (recorded earlier) A ”news video with Ian Briggs is released Live (on locations) Ian Briggs Live Video Shoot Exact date not set Video Video Shoots CONFIDENTIAL Africa shoot: Nadirah, David, Ann-Marie Confirmed Video Drops Shoot: Ann-Marie, David, Sir Ian Briggs Started Video drop & London shoot editing Video drop Nadirahs Journey Africa: Nadirah Zambia Africa Nadirahs Journey Through Europe Nadirahs Journey Europe: Nadirah GIBRALTAR BERLIN CALAIS Nadirah Caught in ”camp”: Nadirah Nadirah Caught Runtime: For actors see details above Runtime Video Team Team Liam DoP Africa confirmed Sound Africa confirmed Editor Africa confirmed Runner Team P Associate producer: Daniel Chilla Africa confirmed Associate producer: Jenny Appelgren Creative Producer Africa confirmed Assistant Editor / Grabs Confirmed Editorial Staff: Runtime docusoap Script Treatments Treatment: Nadirahs Journey Through Europe Treatment: Runtime (London) Final Scripts Script: Nadirahs Journey Through Europe & Calais Script: Runtime (London) Mobile Apps Releases CG1 Confirmed CG2: Mail Hack CG2: Mail hack CG3: CCTV Hack CG3: CCTV Hack Map Game Map game Point and Find Point and Find release ARG and main sites Main Sites imnotamember Confirmed consrpiacyforgood.com Confirmed blackwellbriggs.com Confirmed x0l Confirmed Important releases on main sites Magpie Confirmed Spades Video Confirmed BB-FIlm Confirmed reedit BB-film Confirmed Mayday Confirmed Blogers Ann Marie Started Ann Marie blogs Marcus Started Mat Osman Started Brian Started Nadirah Planned support blogers© Daniel Chilla, Chillafilm 21onsdag 25 januari 12The good three ...Timeline
 22. 22. De goda tre... Milestones, KPI, Deliverables CONFIDENTIAL CONFIDENTIAL© Daniel Chilla, Chillafilm 22onsdag 25 januari 12The good three ...Milestones, KPI, Delivarables
 23. 23. Manus i förändring... Ett levande manus Hard scritps, locked scripts Soft scripts Improv Characters http://www.youtube.com/watch?v=2eQZOuuiK4A On staff writers On location writers© Daniel Chilla, Chillafilm 23onsdag 25 januari 12 Manuscript in change ...A living scripts Hard scritps, locked scripts Soft scriptsImprovCharactersOn staff writers On location underwritershttp://www.youtube.com/watch?v=2eQZOuuiK4A
 24. 24. Frågor Kontaktuppgifter: Mail: daniel@chillafilm.se Twitter: dchilla Webb: chillafilm.se (beta :)© Daniel Chilla, Chillafilm 24onsdag 25 januari 12Questions:Contact:Mail: daniel@chillafilm.seTwitter: dchillawebb: chillafilm.se (work in progress :)
 25. 25. EXTRA: Storys Staffing: flexible, agile competent Nervous breakdowns: I warned you! Insurances We want it all in this production: but.... its a pilot! Marketing pushes, we socialize We want facebook: Then buy them! Read the fucking script! - But its very long and complex! KPIs, KPIs KPIs KPIs..... The Transmedia Production Pipeline© Daniel Chilla, Chillafilm 25onsdag 25 januari 12 EXTRA: StoryStaffing: flexible, agile CompetentNervous breakdowns: I warned you!InsuranceWe want it all in this production: but .... its a pilot! Marketing push, we socializeWe want Facebook: Then buy them!Read the fucking script! - But its very long and complex! KPIs, KPIs KPIs KPIs .....The Transform Media Production Pipeline

×