Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

02 Bk 16122009

490 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

02 Bk 16122009

 1. 1. Безвъзмездно кръводаряване Промоция
 2. 2. Регламент <ul><li>ЗАКОН ЗА КРЪВТА, КРЪВОДАРЯВАНЕТО И КРЪВОПРЕЛИВАНЕТО </li></ul><ul><li>Глава втора. </li></ul><ul><li>ДАРЯВАНЕ, ВЗЕМАНЕ, ДИАГНОСТИКА, ПРЕРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА КРЪВ И КРЪВНИ СЪСТАВКИ </li></ul><ul><li>Чл. 10. Даряването е хуманен и доброволен акт на милосърдие и човешка солидарност, при който от дарителя безвъзмездно се взема кръв или кръвни съставки. </li></ul><ul><li>  Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Министърът на здравеопазването, министърът на образованието, младежта и науката, министърът на отбраната, Българският Червен кръст, лечебните и здравните заведения организират и извършват промоция на даряването на кръв или кръвни съставки. </li></ul><ul><li>(2) При организиране на промоцията по ал. 1 могат да участват и средствата за масово осведомяване, неправителствените организации и религиозните институции, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията. </li></ul><ul><li>(3) Органите на централната и местната власт, юридическите и физическите лица са задължени да съдействат за осъществяване на промоцията и при вземането на кръв. </li></ul>
 3. 3. Регламент <ul><li>ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ </li></ul><ul><li>Чл. 1. (1) Българският Червен кръст е единствената национална организация на Червения кръст на територията на Република България. Той е част от международното движение на Червения кръст и Червения полумесец. </li></ul><ul><li>Чл. 3. (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2007 г.) Българският Червен кръст е автономна организация, която подпомага държавата в хуманитарната област, в подготовката за действия при военно положение, военни конфликти и бедствия, за опазване и укрепване здравето на населението и за възпитанието му в дух на висока нравственост, милосърдие и благотворителност, както и при приемането, съхраняването и разпределянето на предоставената от чужди държави, организации и граждани помощ с хуманитарни, в т. ч. екологични и културно-просветни, цели. </li></ul><ul><li>Чл. 4. За постигане на своите цели Българският Червен кръст: </li></ul><ul><li>2. работи за: </li></ul><ul><li>г) подпомагане, популяризиране и утвърждаване на безвъзмездното кръводаряване; </li></ul>
 4. 4. Набиране на кръводарители <ul><li>Разпознаване на отделните групи и подходи към тях </li></ul><ul><li>Мотивиране за безвъзмездно даряване на кръв - образование и маркетинг - чрез ползване на различни методи за информация и образование </li></ul><ul><li>Социален маркетинг - проучваният продукт / услуга има социално значение </li></ul><ul><li>Стратегии на социалния маркетинг - целят да убедят хората да променят своите характерни навици </li></ul><ul><li>Маркетингов план - точно измерими и ясни цели </li></ul>
 5. 5. Кръводарители <ul><li>Съществуващи донори </li></ul><ul><li>Регулярни донори </li></ul><ul><li>Нови кръводарители </li></ul><ul><li>Неподходящи и пенсионирани донори </li></ul>
 6. 6. Социален маркетинг <ul><ul><ul><li>Анализ на ситуацията: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Нужди на потенциалните донори за информация и обучение </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Възможност да се посрещнат тези нужди </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Набелязване на “ пазари” – целеви групи за промоция </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Пазарно проучване: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Културна среда,традиции,религия </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Мотивиращи и демотивиращи фактори – страх от неизвестното и/или страх от спринцовката </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Изграждане на маркетингови кампании и маркетингов план – КОЙ, КАКВО, КАК, КЪДЕ, КОЛКО! </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Оценка на образованието и маркетинга </li></ul></ul></ul>
 7. 7. Практика и проблеми <ul><li>1.Привличане и задължане на доброволци: </li></ul><ul><li>доброволци – дарители </li></ul><ul><li>доброволци – промотиращи даряването </li></ul><ul><li>2. Промоционни кампании и цели: </li></ul><ul><li>краткосрочни – резултат – даряват веднага: </li></ul><ul><li>училища и университети </li></ul><ul><li>други организирани групи/колективи </li></ul><ul><ul><li>дългосрочни – възпитание и промяна на нагласите </li></ul></ul><ul><li>детски градини и училища – начална степен </li></ul>
 8. 8. Подкрепа <ul><li>Медии </li></ul><ul><li>Общност </li></ul><ul><li>Обществени организации </li></ul>
 9. 9. Които и да сме, където и да работим в областта на кръводаряването, ние можем да направим промяната ЗАЕДНО! Ние можем да спасим повече животи!
 10. 10. <ul><li>Благодаря за вниманието! </li></ul>Стефка Абаджиева

×