Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Conclusies & Aanbevelingen

15,321 views

Published on

Conclusies & Aanbevelingen Inholland mei 2016

Published in: Education

Conclusies & Aanbevelingen

 1. 1. Conclusies & Aanbevelingen Docent: Martin Wiersma / Hennie van Kuijeren Link: http://wqd.nl/CA ( http://www.slideshare.net/mpwiersma/conclusies-aanbevelingen-mw )
 2. 2. Scriptiehandreiking: http://wqd.nl/scriptiehandreikingen 2
 3. 3. De onderzoekscyclus TK PROBLEEM DOEL Onderzoeksvraag Onderzoeksopzet Onderzoek Resultaten Analyse Conclusies Managementvraag Aanbevelingen Onderzoeksdoel
 4. 4. Conclusies & Aanbevelingen
 5. 5. Eisen: • De conclusies volgen logisch uit de onderzoeksresultaten en zijn helder geformuleerd. • De conclusies beantwoorden de deelvragen en de centrale vraag. 5
 6. 6. Uitspraak en Argument Bij het schrijven van je conclusies ga je antwoord geven op je deelvragen en je hoofdvraag. Deze antwoorden komen in de vorm van uitspraken door jou. Uitspraken kun je zien als standpunten die je inneemt, bijvoorbeeld “Organisatie XYZ speelt onvoldoende in op de wensen en behoeften van de doelgroep.” Die uitspraken ga je onderbouwen met argumenten. Een argument is wat aangevoerd wordt om een uitspraak te bewijzen. Deze argumenten zijn gebaseerd op onderzoeksresultaten uit je eigen tekst, er komt niets bij dat je niet eerder hebt beschreven. 6
 7. 7. Uitspraken en argumenten Uitspraken zijn dus standpunten die je inneemt. Voorbeeld: “Organisatie XYZ speelt onvoldoende in op de wensen en behoeften van de doelgroep.” Als je zo’n uitspraak doet, wil de lezer natuurlijk wel jouw argumenten hiervoor horen, anders zal de lezer de uitspraak als ongefundeerd beschouwen. Die argumenten volgen uit de theorie (TK) of uit jouw of ander onderzoek. Voorbeeld: “Uit het onderzoek blijkt dat 70% van de bezoekers ontevreden is over …” 7
 8. 8. Samenvattend: • De Conclusie is het antwoord op een (deel)vraag; • Het antwoord komt in de vorm van uitspraken; • Uitspraken zijn standpunten die je inneemt; • Standpunten worden onderbouwd met argumenten; • Argumenten zijn wat aangevoerd wordt om een uitspraak te bewijzen. 8 Conclusie Uitspraak Argument
 9. 9. Casus: XYZ-festival Probleem: teruglopend bezoekersaantal Doel: meer tevreden bezoekers en daardoor meer toekomstige bezoekers MV: hoe zorg ik dat de tevredenheid van bezoekers verbetert CV: in hoeverre zijn de bezoekers tevreden over het XYZ-festival DVn over bv programmering, faciliteiten, communicatie, … TK: o.a. Model Festivalbeleving (v Vliet, 2012) 9
 10. 10. Model Festivalbeleving 10(v Vliet, 2012)
 11. 11. Schematisch 1 Argumenten 1 • 1.1.1 “Uit enquête blijkt dat 60% van de bezoekers vond dat ze te lang moesten wachten, voordat ze het festivalterrein op konden.” • 1.1.2 “Uit de groepsdiscussie kwam naar voren dat bezoekers zich verveelden tijdens het wachten voor de kassa’s.” • 1.1.3 “Bezoekers vroegen zich af waarom er geen e-ticketing faciliteiten zijn bij de ingang.” • 1.1.4 “E-ticketing is volgens Ouyang en Lange (2013) een kostenefficiënte manier om het wachten bij grootschalige evenementen te verkorten.” Uitspraak 1 • 1.1 “De bezoekers zijn ontevreden over de wachtrijen bij de kassa.” Conclusie 1 • 1. “De bezoekers van het festival zijn ontevreden over de faciliteiten”! Deelvraag 1: “In hoeverre zijn de bezoekers van XYZ festival tevreden over de geboden faciliteiten? 11
 12. 12. Schematisch 2 Argumenten 2 •1.2.1 “Uit de enquête blijkt dat 50% van de bezoekers de wc’s smerig vonden.” •1.2.2 “Uit de groepsdiscussie kwam naar voren dat een deelneemster een dode rat gezien achter de toiletten.” •1.2.3 “Op de tweede dag van het festival was volgens sommigen het toiletpapier op.” •1.2.4 “Van Vliet (2012) noemt voldoende hygiëne een van de belangrijkste voorwaarden voor een positieve festivalbeleving." Uitspraak 2 • 1.2 “De bezoekers zijn ontevreden over de hygiëne bij de toiletten.” Conclusie 1 • 1. “De bezoekers van het festival zijn ontevreden over de faciliteiten”! Deelvraag 1: “In hoeverre zijn de bezoekers van XYZ festival tevreden over de geboden faciliteiten? 12
 13. 13. Schematisch 3 Argumenten 3 • 1.3.1 “Uit de enquête blijkt dat 70% van de bezoekers de prijzen voor bier en wijn te hoog vond.” • 1.3.2 “De accijnsverhoging op drank moet volgens de VNPF (2013) veelal worden doorberekend aan de klant.” Uitspraak 3 • 1.3 “De bezoekers zijn ontevreden over de prijzen van het drinken.” Conclusie 1 • 1. “De bezoekers van het festival zijn ontevreden over de faciliteiten”! Deelvraag 1: “In hoeverre zijn de bezoekers van XYZ festival tevreden over de geboden faciliteiten? 13
 14. 14. Conclusie: beantwoording vraag Argumenten (1,2,3) • 1.1.x • 1.2.x • 1.3.x Conclusie 1 Uitspraken (1,2,3) • 1. “De bezoekers van het festival zijn ontevreden over de faciliteiten” • 1.1 • 1.2 • 1.3 Deelvraag 1: “In hoeverre zijn de bezoekers van XYZ festival tevreden over de geboden faciliteiten? 14
 15. 15. Voorbeeld conclusies (1) Deelvraag 1: “In hoeverre zijn de bezoekers van XYZ festival tevreden over de faciliteiten van het festival?” Op basis van de gevonden resultaten kan worden geconcludeerd dat de bezoekers van het XYZ festival ontevreden zijn over de geboden faciliteiten: wachttijden bij de kassa’s, hygiëne bij de toiletten en prijzen aan de bar. 1.1 Onder andere de wachtrijen bij de kassa zorgden voor ontevredenheid. Zo blijkt uit de enquête dat 60% van de bezoekers vond dat ze te lang moesten wachten voordat ze het festivalterrein op konden. Daarnaast kwam uit de groepsdiscussie naar voren dat bezoekers zich verveelden tijdens dat wachten voor die kassa’s en vroegen bezoekers zich af waarom de organisatie geen e-ticketing faciliteiten had ingezet bij de ingang. Zo is volgens Ouyang en Lange (2013) e- ticketing een kostefficiënte manier om het wachten bij grootschalige evenementen te verkorten. 15
 16. 16. Voorbeeld conclusies (2) 1.2 Ook zijn bezoekers misnoegd over de hygiëne bij de toiletten. Zo blijkt uit de enquête dat 50% van de bezoekers de wc’s smerig vond en bij de groepsdiscussie bleek zelfs dat een deelneemster een dode rat gezien achter de toiletten. Volgens weer anderen was op de tweede dag van het festival het toiletpapier op. Deze ontevredenheid klopt met de bevindingen van Van Vliet (2012), die noemt voldoende hygiëne als een van de belangrijkste voorwaarden voor een positieve festivalbeleving." 16
 17. 17. Voorbeeld conclusies (3) 1.3 Verder zijn bezoekers ontevreden over de prijzen van het drinken. Dit blijkt uit de enquête daarin gaf 70% van de bezoekers aan de prijzen voor bier en wijn té hoog te vinden. Deze relatief hoge prijzen worden mede veroorzaakt door de recente accijnsverhoging op drank, en festivals kunnen volgens de VNPF (2013) niet veel anders doen dat deze verhoging doorberekend aan de klant. 17
 18. 18. Onderbouwing Je ziet dat de argumenten een duidelijke onderbouwing geven voor je uitspraken die de conclusies staven, waarmee je helder en naar verwachting overtuigend de deelvraag hebt beantwoord. Nogmaals: die argumenten mogen alleen uit onderzoek of theorie afkomstig zijn. Je mag bv niets uit ‘eigen inzicht’ toevoegen. Een bijkomend voordeel van het argumentatieschema is dat de argumenten straks ook bouwstenen kunnen zijn bij het formuleren van aanbevelingen (volgende hoofdstuk). 18
 19. 19. De conclusie van de CV • Hetzelfde schema: vraag / conclusie / argumenten • Argumenten vanuit de DVn 19
 20. 20. Conclusies Conclusies beantwoorden de DVn en de CV: • Kort en helder, argumenten alleen op basis van de onderzoeksresultaten Voor goede conclusies is nodig: • Een goede vraag • Onderzoek dat iets oplevert t.a.v. de vraag • Analyse die een antwoord mogelijk maakt
 21. 21. Conclusies & Aanbevelingen
 22. 22. Eisen: • De student geeft in zijn adviezen blijk van visie op het vraagstuk en de oplossing. • De adviezen zijn helder beargumenteerd en overtuigend beschreven. • De adviezen zijn goed toepasbaar op het gekozen vraagstuk. • De student heeft in zijn adviezen rekening gehouden met de normen en waarden van het betreffende beroepenveld om van daaruit draagvlak te creëren voor zijn/haar ideeën. 22
 23. 23. Top 5 slechts gemaakte scriptieonderdelen 1. (2.7.2) Het adequaat beargumenteren van onderzoeksmethoden. (171) 2. (3.10) Het overtuigend beargumenteren van de gekozen literatuur en andere bronnen. (172) 3. (5.16.2) Het overtuigend beschrijven van de adviezen. (173) 4. (5.18) Het geven blijk van visie op vraagstuk en oplossing in de adviezen. (177) 5. (5.16.1) Het helder beargumenteren van adviezen. (180) De maximale score was 360. 23
 24. 24. Het formuleren van aanbevelingen op basis van de gevonden resultaten en conclusies. Als je in de conclusies een duidelijk antwoord hebt gegeven op de onderzoeksvraagvraag, geef je bij de aanbevelingen antwoord op de managementvraag. Je legt uit wat er kan gebeuren om het managementprobleem (deels) op te lossen, om het doel van de opdrachtgever (deels) te bereiken Dit zijn aanbevelingen en hebben te maken met veranderingen die zouden moeten plaatsvinden bij je opdrachtgever. 24
 25. 25. Het formuleren van aanbevelingen De aanbevelingen en hebben meestal te maken met veranderingen die zouden moeten plaatsvinden bij je opdrachtgever. Je baseert je daarbij op de gevonden resultaten en conclusies. Maar vaak heb je wel aanvullende informatie nodig voor een goed advies. In alle gevallen dien je bij je aanbevelingen toe te lichten waarom ze bijdragen aan een oplossing van de problematiek. Hierbij dien je zinvolle, realistische, haalbare oplossingen te kiezen. 25
 26. 26. Formuleren van adviezen (1) Het voorwerk bij het schrijven van de aanbevelingen bestaat uit vijf stappen: 1. Eerst formuleer je de tekortkomingen, waarom er iets moet veranderen, (vooral) op basis van de conclusies in het vorige hoofdstuk. 2. Daarna beschrijf je de gewenste situatie op korte termijn, dus wat er moet veranderen. Dit tijdstip kan volgende maand, volgend jaar of ieder realistisch moment in de toekomst. 3. De derde stap is het formuleren van mogelijke kortetermijnoplossingen voor het probleem, dus hoe het moet veranderen (operationeel karakter). Noem bij ieder van de oplossingen de positieve en negatieve consequenties. Negatief zijn vaak een extra kosten voor de opdrachtgever, positief is doorgaans een betere ervaring, tevredenere klanten, hogere opbrengst etc. 26
 27. 27. Formuleren van adviezen (2) 4. Vervolgens formuleer je een nieuwe gewenste situatie (WAT) voor het probleem, maar dan op langere termijn, bijvoorbeeld over twee of drie jaar. Het gaat daarbij om een meer duurzaam perspectief, dus een oplossing die de positie van de organisatie structureel verbetert. 5. Als laatste en vijfde stap formuleer je ook hier weer mogelijkheden tot verbetering (HOE) en de positieve en negatieve consequenties. Omdat de tijdshorizon verder weg ligt, spreekt het voor zich dat je hier meer mogelijkheden tot verbetering hebt, en je aanbevelingen zullen dan waarschijnlijk ook een meer structureel perspectief hebben (strategisch karakter). 27
 28. 28. Formuleren van adviezen (3) Even samengevat: 1. Gevonden tekortkomingen (X) : WAAROM 2. Gewenste situatie op korte termijn (KT) : WAT 3. Mogelijke kortetermijnoplossingen én de positieve en negatieve consequenties (KO) : HOE 4. Gewenste situatie op lange termijn (LT) : WAT 5. Mogelijke langetermijnoplossingen en de positieve en negatieve consequenties (LO) : HOE 28
 29. 29. Gevonden tekortkoming X • U1. De bezoekers zijn ontevreden over de wachtrijen bij de kassa. Gewenste situatie KT • KT1. Ervaren-wachttijden bij kassa verkorten. Oplossingen en consequenties (+ -) KO • KO1.1. Huur parttimers in. Dit is een extra kostenpost, maar de festivalervaring wordt beter. • KO1.2. Zorg voor afleiding door beeldschermen of straatartiesten. Dit kan extra kosten opleveren, maar verbetert de festivalervaring. Gewenste situatie LT • LT1. Geen wachttijden bij de kassa. Oplossingen en consequenties (+-) LO • LO1.1. Pas e-Ticketing toe. Dit is wel een investering in software en know-how, maar maakt schaalbaarheid van kaartverkoop mogelijk. • LO1.2. XYZ Uitkomst uit de conclusies Keer de uitspraak om Negatief - Positief Hier gebruik je je vier jaar ervaring en theorie. Keer de uitspraak om Negatief - Positief Hier gebruik je je vier jaar ervaring en theorie. 29
 30. 30. Gevonden uitspraak U • U2. De bezoekers zijn ontevreden over de hygiëne bij de toiletten. Gewenste situatie KT • KT2. Geen klachten over hygiëne. Oplossingen en consequenties (+ -) KO • KO2.1. Zorg voor voldoende zelfschoonmaak producten en vraag bezoekers beleefd het goede voorbeeld van anderen te volgen. Mensen voelen zich aangesproken op hun verantwoordelijkheid, de kosten zijn gering. • KO2.2. Huur parttimers in. Dit is een extra kostenpost, maar festivalervaring qua hygiëne wordt beter. Gewenste situatie LT • LT2. In verhouding tot andere festivals positieve hygiënische faciliteiten in de ogen van de bezoeker. Oplossingen en consequenties (+-) LO • LO2.1. Maak prestatie afspraken met ingehuurde sanitair exploitanten. Dit is wel meer administratieve handelingen en controle, maar heeft een direct effect op de ervaren hygiëne. • LO2.2. XYZ Uitkomst uit de conclusies Keer de uitspraak om Negatief - Positief Hier gebruik je je vier jaar ervaring en theorie. Keer de uitspraak om Negatief - Positief Hier gebruik je je vier jaar ervaring en theorie. 30
 31. 31. Gevonden uitspraak U • U3. De bezoekers zijn ontevreden over de prijzen van het drinken. Gewenste situatie KT • KT3. Geen verrassingen bij bezoekers over prijzen van het drinken. Oplossingen en consequenties (+ -) KO • KO3.1 Publiceer op de website en in de folders te prijzen van de belangrijkste dranken en spijzen. Dit levert nauwelijks extra kosten op. • KO3.2. Zorg voor gratis watertappunten. Hiermee gaat weliswaar een omzetmogelijkheid verloren, maar de bezoekers hebben nu een drinkalternatief. Gewenste situatie LT • LT3. Tevredenheid bij bezoekers over prijzen van drinken.. Oplossingen en consequenties (+-) LO • LO3.2. Varieer het productaanbod én servicekwaliteit zodat er meer keuze in kwaliteit en diversiteit in prijzen ontstaat. Hierdoor wellicht wel meer ruimte nodig en meer afspraken met leveranciers, maar het vergroot het gevoel van keuzemogelijkheden bij de bezoeker. • LO3.2. XYZ Uitkomst uit de conclusies Keer de uitspraak om Negatief - Positief Hier gebruik je je vier jaar ervaring en theorie. Keer de uitspraak om Negatief - Positief Hier gebruik je je vier jaar ervaring en theorie. 31
 32. 32. Uit de resultaten en conclusies kwam naar voren dat de bezoekers van het XYZ festival o.a. ontevreden zijn over de wachttijden bij de kassa’s. Deze negatieve ervaring beïnvloedt de totaalbeleving van het festival. (=WAAROM) XYZ management zou er naar moeten streven om in ieder geval voor het volgende festival de door bezoekers ervaren wachttijd te verkleinen. (=WAT) Hiertoe staan een aantal mogelijkheden ter beschikking. Allereerst zou door middel van inhuur van parttimers op piekuren, vooral de eerste vier uur van dag één, de verwerking van de stroom bezoekers te versnellen. De kosten zullen hiervoor een negatief effect hebben op de opbrengst, maar de festivalervaring wordt hierdoor versterkt. Verder kan het management tijdens het wachten voor positieve afleiding zorgen door bijvoorbeeld de inzet van beeldschermen met video’s van de artiesten die op het festival spelen of de inhuur van straatartiesten die voldoende afleiding kunnen verzorgen waardoor de ervaren wachttijd wordt verkleind. Een oplossing op de langere termijn zou gezocht kunnen worden in……. (=HOE) 32
 33. 33. Samenvattend aanbevelingen • Neem (vooral) de conclusies als uitgangspunt (eventueel wat verder gebleken en beschreven is) • Redeneer via de argumentatieschema’s van probleem naar oplossing (dat vereist mogelijk aanvullend ‘uitzoekwerk’) • Maak onderscheid in oplossingen voor de korte – en de lange termijn • Laat zien dat de oplossingen realistisch en haalbaar zijn (dat vereist mogelijk aanvullend ‘uitzoekwerk’) • Laat zien dat dat de oplossingen effectief zijn, dus dat daarmee de managementvraag is beantwoord / het doel (deels) bereikt / het probleem (deels) is opgelost. 33
 34. 34. Succes 34

×